Boechout

Zitting van 16 april 2024

Van 08:30 uur tot 11:59 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Agenda gemeenteraad 29 april 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 25 maart 2024 - Stemming

 

Algemeen directeur

G.2. Politiezone Minos - Uitstap gemeente Borsbeek - Stemming

G.3. Vervolgklacht van gemeenteraadslid Lode Van den Brande tegen het verderzetten van de gemeenteraad van 29 januari 2024 - Schrijven ABB van 15 april 2024 - Kennisname

G.4. Audit Vlaanderen - opvolging forensische audit gemeente Boechout

 

Beleidsondersteuning

G.5. Jaaroverzicht meldingen 2023 - Kennisname

G.6. Rapportering lokaal- energie- en klimaatpact - Kennisname

G.7. Recht van opstal Boechoutse voetbalvereniging (BVV) - Stemming

 

Informatica

G.8. Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten  (besteknr. 2022/HFB/MPMO/96984) – Toetreding - Stemming

 

Cultuur

G.9. Aanvaarding schenking zetel George van Raemdonck - Stemming

 

Lokale economie

G.10. Aanpassing van het gemeentelijk reglement over de openbare markt en de ambulante handel - Stemming

 

Omgeving

G.11. Energie - Aansluiting bij de aankoopcentrale voor de overheidsopdrachten VEB (Vlaams Energiebedrijf) - Stemming

 

Intergemeentelijke samenwerking

G.12. Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius OV van 5 juni 2024 - Stemming

G.13. Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen van 12 juni 2024 - Stemming

G.14. IKA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van IKA van 13 juni 2024 - Stemming

G.15. Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen - Aanduiden van een vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergaderingen

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Woonhaven Antwerpen - aandelen gemeente Boechout

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om uit te treden als aandeelhouder bij Woonhaven en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Verslagen stuurgroep burgerloket - project GzG

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de Stuurgroep Burgerloket van het project "Gemeente zonder Gemeentehuis" dd. 19 februari en 18 maart 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Belasting op Masten & Pylonen Elia - AJ2024

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier 'masten & pylonen, Elia Transmission Belgium NV - AJ2024', uitvoerbaar voor een bedrag van 93.000€.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

MAGDA Documentendienst - Toetreding

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de toetredingsovereenkomst tussen de gemeente en het Agentschap Digitaal Vlaanderen goed.

Artikel 2

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt door de burgemeester en de algemeen directeur ondertekend.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Belastingzitdag 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de belastingzitdag op dinsdag 11 juni.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Inschrijving bijkomende meerderjarige EU-burger voor de Europese verkiezingen in 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen erkent bijkomende meerderjarige inwoner die onderdaan is van de Europese Unie als kiezer bij de Europese verkiezingen in België op 9 juni 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Middenstand - Afwijkingen op de verplichte wekelijkse sluitingsdag

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met volgende voorgestelde afwijkingen op de verplichte wekelijkse sluitingsdag:

 

        week 18, 19 (van 29/4  tot en met 12/05): 1 mei, periode communie, moederdag

        week 26, 27 (van 24/6 tot en met 7/7): start zomervakantie, zomersolden

        week 33 (van 12/8 tot en met 18/8): Moederdag (Maria Hemelvaart)

        week 35, 36 (van 26/8 tot en met 8/09): terug naar school

        week 40, 41 (van 30/09 tot en met 13/10: UNIZO Weekend van de Klant, jaarmarkt, verkiezingen

        week 49 t/m 52 (van 2/12 tot en met 29/12: Sinterklaas, kerstmarkt, eindejaarsfeesten

Artikel 2

De afwijking wordt toegestaan voor alle handelszaken in de gemeente.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Verslag van de middenstandsraad van 19 maart 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de middenstandsraad van 19 maart 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Aanvraag vergunning Pleisterverkoop Rode Kruis in periode 18/04/2024 - 02/05/2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Manu Renders van Rode Kruis Boechout-Vremde voor het organiseren van Pleisteractie Rode Kruis 2024 aan de Kruispunten van de Provinciesteenweg in de periode 18 mei 2024 tot 2 mei 2024.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Het fietspad en voetpad dienen steeds vrij te blijven, er mogen geen materialen op worden geplaatst.

     De verkopers dienen zich te houden aan de wegcode, in het bijzonder de plaats op de openbare weg - het is hen dus niet toegestaan om zich tussen het verkeer te begeven.

     Er dient rekening gehouden te worden met werken die momenteel uitgevoerd worden aan de Provinciesteenweg. Op de plaatsen waar (wegen)werken uitgevoerd worden kan er geen stickerverkoop wordt georganiseerd, desgevallend kan dit wel aan een andere arm van hetzelfde kruispunt indien de werken niet over het hele kruispunt verspreid zijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Tuinfeestje De Boechoutse Studentenvereniging op 1 mei 2024 aan de Elfbunderweg

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan De Boechoutse Studentenvereniging voor het organiseren van Tuinfeestje Boechoutse aan de  Elfbunderweg 17 op 1 mei 2024 van 15u tot 22u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 85 dB(A) toe op 1 mei 2024 van 15u tot 22u, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Al het afval dient na afloop van het evenement onmiddellijk verwijderd te worden van de site

     Het einduur van 22u dient strikt gerespecteerd te worden

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Doortocht Sint-Martinusprijs 2024 op 7 juli 2024 in de Bergstraat/Boshoek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan  Gregorius Van Moer van  Wielerclub Steeds Vooraan voor het organiseren van de doortocht Sint-Martinusprijs 2024 te Boechout op 7 juli 2024 tussen 08u00 en 13u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname:  de Bergstraat en een gedeelte van de Boshoek in Boechout 

Periode van de inname: 07 juli 2024 van 9 tot 13 uur

Type van de inname: parcours tijdelijk éénrichting, stilstaan en parkeerverbod

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

tijdelijk een éénrichting ingesteld in de rijrichting van de renners: verkeersborden C1 geplaatst te worden: - in de Boshoek ter hoogte van het kruispunt met de Trommelbaan - in de Boshoek ter hoogte van het kruispunt met de fietsostrade (zijde Boechout Centrum) - in de Boshoek ter hoogte van het kruispunt met de Boshoek/Luitersheide (tegenover huisnummer 284) - in de Boshoek ter hoogte van het kruispunt met de Bergstraat. Verkeersborden F19 dienen geplaatst te worden: - in de Bergstraat ter hoogte van de gemeentegrens met Hove - in de Boshoek ter hoogte van het kruispunt met de Bergstraat - in de Boshoek ter hoogte van het kruispunt met de Boshoek/Luitersheide (thv huisnummer 284) - in de Boshoek ter hoogte van het kruispunt met de fietsostrade (zijde Lier). Deze enkelrichting dient ingesteld te zijn tussen 9u en 13 u. Tevens dient er op het traject een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld te worden door plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord "op 7 juli tussen 08.30u en 12u30.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Indien er een parkeerverbod geldt, worden de parkeerverbodsborden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Er dienen seingevers opgesteld te worden: - in de Boshoek ter hoogte van het kruispunt met de Bergstraat - in de Boshoek ter hoogte van het kruispunt met de fietsostrade - in de Boshoek ter hoogte van het kruispunt met de Boshoek/Luitersheide (thv huisnummer 284) - op het kruispunt Vinkenstraat/Lintsesteenweg (grondgebied LIER).

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Wijndomein Oud Conynsbergh - Wijn op de weide - 1 september 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wijndomein Oud Conynsbergh voor het organiseren van Wijn op de weide 2024 te Konijnenbergstraat 2 op 1 september 2024 van 13u00 tot 20u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 01 september 2024 van 13u00 tot 20u00 .

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Groene Stap en de Konijnenbergstraat

Periode van de inname: 01 september 2024 vanaf 09u00 tot 21u00

Type van de inname: afsluiten straten

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Verkeersvrij maken van de Groene Stap en de Konijnenbergstraat, met uitzondering voor de bewoners: plaatsing van nadarbarelen voorzien van een verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” in de Konijnenbergstraat ter hoogte van het Jef Van Hoofplein. De nadarbarelen mogen geplaatst worden vanaf 09.00 u, en dienen zo vlug mogelijk na het evenement opnieuw verwijderd te worden. In de verkeersvrije zone: een parkeerverbod, plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord “op 1 september 2024 van 09.00 tot 21.00 u” Deze borden dienen minimaal 48 uur voorafgaand aan het verbod geplaatst te worden. De organisatoren dienen er voor te zorgen dat ten allen tijde een doorgang van minimaal 4 m vrij blijft voor de hulpdiensten.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

De parkeerverbodsborden worden minstens 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Straatfeest Schransstraat op 14 september 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Sonia Van den Wijngaert van Comité Oud Schrans voor het organiseren van een Straatfeest in de Schransstraat op 14 september 2024 van 14u00 tot 23u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 14 september 2024 van 14u00 tot 23u00 .

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Schransstraat

Periode van de inname: 14 september 2024 van 12u00 tot 23u45

Type van de inname: afsluiten straat

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Schransstraat verkeersvrij:

        plaatsing van nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3, overeenkomstig de aanvraag. Tevens dient een nadarbareel met dagslapers en een verkeersbord C3 en onderbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' geplaatst te worden in de Schransstraat ter hoogte van de Guido Gezellelaan. Deze barelen mogen door de organisatoren geplaatst worden vanaf 12.00 uur, en dienen zo vlug mogelijk na afloop van het evenement verwijderd te worden, uiterlijk om 23.30 uur.

        Om de straat parkeervrij te maken dienen verkeersborden E1 geplaatst te worden op de plaatsen van aanvraag met onderbord 'op 14 september 23 van 11u - 23u30'.

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

De parkeerverbodsborden dienen uiterlijk 48 uur voor het evenement geplaatst te worden door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kooktoestel

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Er dient ten allen tijde een vrije doorgang gegarandeerd te blijven voor de hulpdiensten van minimaal 4 m breed. Indien men (bij slecht weer) tenten wil plaatsen, dient ervoor gezorgd te worden dat deze tenten degelijk verankerd zijn, om wegwaaien te voorkomen.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Mussenfeest op 28 september 2024 in de Mussenhoevelaan

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wim Vermetten van De Mussen voor het organiseren van Mussenfeest te Mussenhoevelaan 37 op 28 september 2024 van 13u00 tot 22u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op 28 september 2024 van 13u00 tot 22u00, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Mussenhoevelaan

Periode van de inname: op 28 september 2024 van 10u tot 24u

Type van de inname: afsluiting straat + parkeerverbod

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Verkeersvrij maken van de Mussenhoevenlaan op 28 september 2024:

        nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 plaatsen in de Mussenhoevenlaan ter hoogte van het kruispunt met de Guido Gezellestraat en ter hoogte van het kruispunt met de Hugo Verieststraat. Barelen plaatsen vanaf 10u en verwijderen uiterlijk om 24u.

        parkeerverbod wordt ingesteld door middel van verkeersborden E3 met als onderbord 'op 28/09/24 van 10u t/m 24u'.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

De parkeerverbodsborden dienen minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst te worden door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Verslag vergadering SAR 1 maart 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 1 maart 2024 onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de SAR tijdens de volgende vergadering.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

2023-002 (46) Kerk Vremde archeologierapport

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindverslag van de archeologische opvolging door studiebureau Archeologie.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Nutuitbr.algemeen (44) Fluvius - Verledden Witte wijk

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het plan in bijlage mits:

        nieuwe palen van 4m hoog te voorzien

        back light cut te voorzien

        het programma dieper dimmen toe te passen

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Nutuitbr.algemeen (45) Fluvius - Verledden Smeendijk

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de verlichting in de Smeendijk volgens plan in bijlage te verledden:

       betonnen palen van 8m worden behouden

       aramaturen worden één op één vervangen

       standaardarmatuur Izylum wordt voorzien

        het programma dieper dimmen toe te passen

        back light cut te voorzien

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Nutuitbr.algemeen (47) Fluvius - Verledden Smalleweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de verlichtingsarmaturen achteraan in de Smalleweg te vervangen:

       door het standaardtoestel Yzilum

       de bestaande palen te behouden

       overal back light cut voorzien

       het programma dieper dimmen wordt toegepast.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Nutuitbr.algemeen (53) Fluvius - Verledden Weverstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het plan in bijlage.

       De Weverstraat wordt verlicht als verbindingsweg.

       Het standaardtoestel Izylum wordt voorzien

       De 9 armaturen in het centrum worden vervangen door interactieve armaturen. De armaturen worden herbruikt op de Vremdesesteenweg

       Overal back light cut te voorzien

       Dieper dimmen wordt toegepast.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Nutuitbr2016-017 (48) Fluvius  - Verlichting Eikhof

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om VP4452 te verwijderen.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

2014/014 (49) Project Eikhof - Wijziging wegenis

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan Unicas om op hun kosten het parkeervak deels als plantvak te voorzien en deels te verharden met kleiklinkers.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

2022/001 (50) Project Smeendijk + Nieuweweg - Gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het gunningsvoorstel, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De opdracht “Smeendijk + Nieuweweg - Herstel bermen, uitwijkstroken en asfaltering” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde F-Build bvba, Achterbrug 2 te 2990 Wuustwezel tegen het nagerekende offertebedrag van € 459.246,54 excl. btw of € 555.688,31 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2022/001.

Artikel 5

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2024-020000-22500000-A:2020/3-03-2020/3-03-02-IP:2020/3-3000/2020072.

Artikel 6

Aanvragen voor subsidies wordt ingediend voor Kopenhagenfonds en Fietsfonds.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Wegmarkeringen 2024 (51) Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 10 april 2024, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De opdracht “Wegmarkeringen 2024 - Verf- en thermoplast markeringen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde SIGNCO BVBA, Jozef De Blockstraat 74 te 2830 Willebroek tegen het nagerekende offertebedrag van € 56.038,58 excl. btw of € 67.806,68 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. Wegmarkeringen 2024 van 19 maart 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Nutuitbr2024-008 (52) Werken Pidpa - Breemlaan

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken. De

voorwaarden opgelegd aan Fluvius zijn van toepassing.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Nutuitbr2024-009 (54) Werken Pidpa - Molenlei (Fase 3 + Thuisrand)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        de kruising met de Molenlei gebeurt door een gestuurde boring

        de kruising van de kleiklinkers in de IJzerlei gebeurt door een boring

        geen toestemming te geven aan Wyre voor het gedeelte van de werken in de Lange Kroonstraat

        naleving afspraken gemaakt op de coördinatievergaderingen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Nutuitbr2024-010 (55) Werken Proximus - Molenlei (Fase 3 + Thuisrand)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken.  De voorwaarden opgelegd aan Pidpa zijn van toepassing

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Nutuitbr2024-011 (56) Werken Wyre - Molenlei (Fase 3 + Thuisrand)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken. De voorwaarden van Pidpa zijn van toepassing. Er wordt geen toestemming gegeven voor de werken in de Lange Kroonstraat. Er is hier een geldende sper.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Nutuitbr2024-012 (57) Werken Fluvius - Molenlei (Fase 3 + Thuisrand)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken. De voorwaarden opgelegd aan Pidpa zijn van toepassing. De kruisingen met de Molenlei en de kleiklinkers in de IJzerlei gebeuren door middel van boringen.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Conformiteitsattesten - Overeenkomst provincie - Lijst huurwoningen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de 'samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de gemeente Boechout in verband met het lokaal woonbeleid en de private huurmarkt'.

Artikel 2

Van het ontwerp van deze overeenkomst worden twee exemplaren ondertekend en doorgestuurd naar de provincie Antwerpen.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Leegstandsregister - Vremdesesteenweg 65 - Schrapping

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de woning Vremdesesteenweg 65, 2530 Boechout te schrappen uit het leegstandsregister.

Artikel 2

De zakelijk gerechtigden worden op de hoogte gebracht van dit besluit.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Melding - Schaliehoevelaan 16 - Zorgwonen in een tijdelijke verplaatsbare unit

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding en stelt hierbij volgende voorwaarden:

  1. De plaatsing van de woonunit is tijdelijk voor een periode van maximaal 3 jaar.
  2. De duur kan met een nieuwe melding slechts één keer verlengd worden met een aanvullende periode van maximaal drie jaar.
  3. Binnen de 3 maanden na het beëindigen van de zorgsituatie moet de verplaatsbare constructie verwijderd worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Natuur - Aanvraag bebossingsvergunning voor landbouwgebied

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college verleent een vergunning voor het bebossen van bovengenoemd perceel.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Berthoutstraat 90 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de bouwhoogte van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Boshoek 193 - Functiewijziging van bedrijfswoning (tuinbouw) naar particuliere woning en regularisatie van bouwen veranda aan een eengezinswoning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat z/n - Bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lispersteenweg 63 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de hoogte van tuinafsluitingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 93 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor bouwen dakkapellen en vrije hoogte van verblijfsruimten

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Smalleweg 5 - verbouwen van een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Termikkelaan 6 - Verbouwen garage aan een eengezinswoning (HOB) en bouwen afdak - niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vinkenstraat 109 - bouwen van een eengezinswoning (OB) en aanleggen van verhardingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 35-35A - bouwen van 2 gekoppelde eengezinswoningen en een carport (lot 2), regularisatie van bouwen garage (lot 1)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 9 - voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Omgevingsvergunning verkavelen van gronden - Alexander Franckstraat 66-68 - Verkavelen van 2 percelen voor open bebouwing

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Verlenging wervingsreserve administratief medewerker burger

 

BESLUIT

Enig artikel

De wervingsreserve van administratief medewerker burger wordt met één jaar verlengd tot 15 mei 2025.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Vacantverklaring administratief medewerker

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van administratief medewerker burger C1-C3 wordt vacant verklaard zoals hierboven bepaald, nl. bij aanwerving met vervangingscontract voor de afwezigheid wegens bevallingsverlof van de medewerker.

Artikel 2

In eerste instantie wordt de wervingsreserve van administratief medewerker burger aangewend.

In tweede instantie wordt de reservepoule van de vorige aanwervingsprocedure voor administratief medewerker aangewend. Hierbij is een bijkomende proef (gesprek) afgestemd op de functie vereist. Dit dient te gebeuren door een selectiecommissie samengesteld uit 3 interne leden, met diverse focus.

In derde instantie wordt een nieuwe aanwervingsprocedure voor administratief medewerker opgestart op vergelijkbare wijze zoals de vorigen, nl. met een eerste algemene selectieproef voor de functie van administratief medewerker C1-C3 en een tweede onderdeel afgestemd op de vacante functie in kwestie. 

Er wordt in dat geval een selectiecommissie samengesteld uit 3 interne leden, met diverse focus.

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Het bezit van een rijbewijs wordt als aanwervingsvoorwaarde geschrapt voor deze functie.

Artikel 3

Indien een nieuwe aanwervingsprocedure moet worden gevoerd, dan zal de externe bekendmaking voor aanwerving gebeuren op de volgende manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        de VDAB

        de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Aanstelling facilitair medewerker bij bevordering van E1-E3 naar D1-D3

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Aanstelling facilitair medewerker bij bevordering van E1-E3 naar D1-D3

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Aanstelling facilitair medewerker bij bevordering van E1-E3 naar D1-D3

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Arbeidsongeval 24 oktober 2023 - Consolidatie

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 25/04/2024