Boechout

Zitting van 04 mei 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

JZP/2020 - 2020-153 - Buitenschrijnwerk Academie/ Vrije tijdsdienst - Ingebrekestelling - Stopzetting

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de feiten en volgt het advies van de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium integraal. De opdracht zal eenzijdig worden verbroken en geeft opdracht om zo spoedig mogelijk een nieuwe opdracht op te starten.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

JZP/2021/006 - Buitenschrijnwerk - 3 deuren - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan:

         De lastvoorwaarden en de raming;

         Het verslag van nazicht van de offertes zoals werd toegevoegd in bijlage en integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 2

De opdracht “Buitenschrijnwerk - 3 deuren” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Vehent Bouwprojecten Zele, Beirstoppellos, 18 te 9230 Wetteren, tegen het nagerekende offertebedrag van € 5.971,50 excl. btw of € 7.225,52 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2021/006 van 29 maart 2021.

Artikel 3

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 22100000/080000-2020/1-6000-2020039.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

JZP/2021/007 - Vernieuwen skateterrein - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de goedkeuring van de technische beschrijving en de raming voor de opdracht “Vernieuwen skateterrein”, opgesteld door de dienst Vrije tijd en onderwijs. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de technische beschrijving en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 20.000,00 excl. btw of € 24.200,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen verleend zijn goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 april 2021, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de gunning van deze opdracht aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde Concrete Dreams BVBA, Schriekstraat 10 te 2223 Schriek, tegen het nagerekende offertebedrag van € 19.835,00 excl. btw of € 24.000,35 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 5

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden zoals vastgelegd.

Artikel 6

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 23000000/075000-2020/1-3020-2020007, en voor zover nodig worden aangevuld.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 19 maart 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 19 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Project Aanstekers

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de webtool Aanstekers en de promotie ervan.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Verslag jeugdraad 12 april 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de jeugdraad die plaats had op 12 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Verslag sportraad april 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de sportraad die plaatsvond op 12 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Covid-19 - Verk.21/020 (51) De Pelikaan - plaatsen terras

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het plaatsen van een terras ter hoogte van de Dorpsplaats 1, te Vremde door De Pelikaan, zoals

aangegeven op de bijgevoegde schets. Het terras mag geopend worden van zodra dit toegelaten wordt door de federale overheid voor een periode lopende tot 31 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Verk.21/021 (52) Iedereen 1000 Kom op tegen kanker - Plaatsing Lifesizers, ….

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan voorgestelde posities om het parcours 'Iedereen 1000- Kom op Tegen Kanker' wat in te kleden.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Bermbeheer 2021 (53) Goedkeuring starten procedure, lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geven goedkeuring aan het bestek

Bermbeheer 2021 en de raming voor de opdracht “Bermbeheer 2021”, opgesteld door

Openbare werken & mobiliteit goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Artikel 2

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- A.W.B. SCHOTS NV, Liebroekstraat 69 te 3545 Halen;

- A. COCQUYT BVBA, Toleindestraat 115 te 9080 Beervelde;

- GROENSERVICE NV, Herenthoutsesteenweg 137 te 2560 Nijlen;

- L. VERMEIREN NV, Beeksestraat 15 te 2321 Meer;

- Euro Road Belgium, Duin en Daelseweg 22 te NL-5391EG Nuland.

Artikel 3

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 17 mei 2021 om 12.00 uur.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Water - Provinciale dienst IWB - Jaarlijks verslag

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Weverstraat 77 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Attest verdeling - Weverstraat 41

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Broechemsesteenweg 79 - Aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Mussenhoevelaan 63 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 752 – Regularisatie van aanleggen van verharding in de voortuinstrook (wijziging t.o.v. vergunde bouwplannen)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 190 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB) met carport en aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 241 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting, bouwhoogte en aard gevelmaterialen van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 20 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en oppervlakte van bijgebouwen en afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Vellen bomen -  Borsbeeksesteenweg 15 - 1 cedersoort

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen weigert de kapvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Vellen bomen - Oude Steenweg 90 - 6 coniferen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste één bladverliezende hoogstamboom met een minimale plantmaat <10/12> en grootteklasse categorie 3 (>6m), vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Vellen bomen - Spechtstraat 11 - 2 sparren

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 2 bladverliezende hoogstambomen met een minimale plantmaat <10/12> en grootte klasse 2 (6-12m) en klasse 3 (<6m), vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Aanvraag grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Aanvraag hernieuwing columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Samenstelling selectiecommissie BKO-begeleider/ster

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

SPORT - Hoofdmonitor en monitoren zomer sportweken 2021

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Vrije tijd - jobstudent - zomer 2021

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Aanstelling werkman groen (E1-E3) - 38/38 - contractueel

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 mei 2021

 

Aanstelling werkman groen (E1-E3) - 38/38 - contractueel

 

 

Publicatiedatum: 11/05/2021