Gemeente Boechout

Zitting van 23 oktober 2023

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

Aanvaarden van het ontslag van een gemeenteraadslid - Fernando Marques da Silva - Kennisname

Feiten en context

E-mail van de heer Fernando Marques da Silva van 12 oktober 2023 waarbij hij zijn ontslag als gemeenteraadslid indient.

Juridische grond

Artikel 13 van het decreet lokaal bestuur

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de inhoud van de e-mail van de heer Fernando Marques da Silva en aanvaardt zijn ingediend ontslag.

 

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

Aanstelling en eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid - Katelijn Sebrechts - Stemming

Feiten en context

Ten gevolge van het ontslag als gemeenteraadslid van de heer Fernando Marques da Silva is het noodzakelijk over te gaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid van de lijst nr. 7  van de op 14 oktober 2018 verkozen kandidaten.

 

De eerste opvolger op de voormelde lijst is mevrouw Katelijn Sebrechts.

 

De geloofsbrieven bevatten de schriftelijke bewijsstukken die elke verkozene, opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat er geen bezwaren tegen zijn verkiezing zijn.

 

Volgende documenten werden voorgelegd:

        een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister

        een recent uittreksel uit het strafregister model 1

        een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur

 

Uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven van mevrouw Katelijn Sebrechts blijkt dat zij voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid.

 

Ter uitvoering van artikel 6 §3 van het decreet lokaal bestuur legt voornoemd raadslid volgende eed af in handen van de voorzitter:

 

"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen"

 

Juridische grond

Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 8, 58, 86 en 169;

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14, 49 en 59;

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Katelijn Sebrechts goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging.

 

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden - Kennisname

Feiten en context

Ten gevolge van de eedaflegging  van de mevrouw Katelijn Sebrechts als raadslid in de zitting van vandaag dient de rangorde opnieuw te worden vastgesteld.

 

Het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in. Bij gelijke anciënniteit neemt het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in. Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in.

Juridische grond

Artikel 6 §7 van het Decreet Lokaal Bestuur

Kennisname

De gemeenteraad stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden vast als volgt:

 

Rang

nr.

naam en voornaam geboorteplaats en datum

datum eerste benoeming

naam-

stemmen

rang

op lijst

lijst nr.

1.

Crollet Dirk

Deurne

09/02/1961

 

schepen 02/01/1995

schepen 02/01/2001 tot 24/07/2007

schepen 02/01/2013

schepen 07/01/2019

 

429

1

3

2.

Liekens Wally

Mortsel

19/06/1947

 

raadslid 02/01/1995

raadslid 09/01/2001

raadslid 02/01/2007 tot 31/12/2012

raadslid 07/01/2019

 

232

1

5

3.

T'Sijen Koen

Antwerpen

29/05/1970

 

raadslid 09/01/2001 tot 28/10/2004

raadslid 02/01/2007

schepen 25/01/2007

burgemeester 04/09/2007

burgemeester 02/01/2013

burgemeester 07/01/2019

 

1.978

1

7

4.

Van Den Heuvel Ria

Brasschaat

14/11/1956

 

raadslid 02/01/2007

schepen 25/01/2007

schepen 02/01/2013 tot 31/12/2016

raadslid 01/01/2017

raadslid 07/01/2019

 

246

23

7

5.

Goyvaerts Rudi

Deurne

04/09/1966

 

raadslid 02/01/2007

schepen 25/01/2007

schepen 02/01/2013 tot 04/05/2017

schepen 07/01/2019

 

339

4

7

 

6.

Augustinus Els

Mortsel

16/07/1986

 

raadslid 02/01/2007 tot 23/07/2007

schepen 02/01/2013

schepen 07/01/2019

 

555

2

7

7.

Snyders Sven

Mortsel

14/09/1981

 

raadslid 02/01/2013

raadslid 07/01/2019

 

683

1

2

8.

Naenen Christel

Lier

03/05/1971

 

raadslid 02/01/2013

raadslid 07/01/2019

 

373

2

2

9.

Van Hoof Johan

Lier

20/07/1985

raadslid 02/01/2013

schepen 29/05/2017

raadslid 07/01/2019

302

6

7

10.

Verstappen Philip

Lier

07/01/1980

 

raadslid 02/01/2013

schepen 03/01/2017

schepen 07/01/2019

 

288

5

7

11.

Veron Annelies

Antwerpen

24/03/1970

 

raadslid 02/01/2013

raadslid 07/01/2019

 

183

3

2

12.

Philibert Erik

Antwerpen

02/02/1970

 

raadslid 02/01/2013

raadslid 07/01/2019

 

170

5

2

13.

Doms Bruno

Mortsel

09/12/1961

 

raadslid 28/01/2013

raadslid 07/01/2019

 

231

8

7

14.

Swaegers Kris

Turnhout

03/07/1960

 

raadslid 16/12/2013

schepen 07/01/2019

 

276

2

4

15.

Van Genechten Willy

Mortsel

07/06/1959

 

raadslid 02/01/1995 tot 20/04/1995

raadslid 02/01/2007 tot 23/07/2007

raadslid 02/01/2013 tot 25/02/2013

raadslid 07/01/2019

 

263

3

3

16.

Peeters Filip

Anderlecht

02/12/1962

 

raadslid 07/01/2019

424

23

8

17.

Van den Brande Lode

Borgerhout

30/07/1964

 

raadslid 07/01/2019

297

1

8

18.

Dolfeyn Marleen

Wilrijk

12/06/1969

raadslid 07/01/2019

218

7

7

19.

Van Brussel Greet

Wilrijk

09/03/1971

 

raadslid 07/01/2019

180

6

2

 

20.

De Keulenaer Ines

Lier

12/12/1970

raadslid 07/01/2019

145

3

8

21.

Derkinderen Joost

MBuji-Mayi (Zaïre)

31/08/1973

raadslid 24/06/2019

124

3

4

22.

Voets Stef

Mortsel

12/07/1963

raadslid 28/09/2015 tot 31/12/2018

raadslid 27/03/2023

144

13

7

23.

Sebrechts Katelijn

Mortsel

24/01/1961

raadslid 29/05/2017 tot 31/12/2018

143

17

7

 

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 25 september 2023 - Stemming

Feiten en context

De notulen van de gemeenteraad van 25 september 2023.

Juridische grond

Artikel 32 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 25 september 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

Agentschap Binnenlands Bestuur - Anonieme klacht - Vergunning Sfinks festival 2023 - Schrijven ABB van 22 september 2023 - Kennisname

Voorgeschiedenis

Schrijven van het Agentschap van Binnenlands Bestuur van 25 juli 2023 met als bijlage een anonieme klacht met betrekking tot de bekendmaking van de vergunning van het Sfinks festival 2023.

Antwoord namens het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 augustus 2023.

Feiten en context

Schrijven van het Agentschap van Binnenlands Bestuur van 25 september 2023 met als bijlage een kopie van het antwoord aan de klager.

Juridische grond

Artikel 331 en 333 van het decreet over het lokaal bestuur.

Kennisname

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 25 september 2023 aan de klager.

 

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

Aanpassing prijssubsidie 2023 - Stemming

Argumentatie

Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat het AGB Boechout vanwege de gemeente Boechout prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot en het recht van gebruik van de door AGB Boechout geëxploiteerde sportinfrastructuur.

Juridische grond

        het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen: de artikelen 231 tot 244 die betrekking hebben op het AGB

        de beslissing BTW nr. E.T.129.288 dd 19.01.2016

        de beheersovereenkomst tussen gemeente en AGB Boechout voor de periode 2019- 2025.

 

Financiële gevolgen

In het budget 2023 werden de financiële gevolgen als volgt voorzien:

• prijssubsidies voor 2023 in het AGB: € 866.289

Door het aanpassen van de factor voor de prijssubsidie voor de periode november tot en met december heeft dit de volgende financiële gevolgen:

        voor het AGB: € 701.028 Prijssubsidie, ontvangsten in AGB

        voor de gemeente : € 743.090 Prijssubsidie @ AGB, incl 6% uitgaven in gemeente

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement zoals bijgevoegd in bijlage goed.

 

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

WSE oproep 64 Lokale partnerschappen - Projectaanvraag en begrotingsvoorstel - goedkeuring – stemming

Feiten context

Met de oproep ‘Lokale partnerschappen voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe multiproblematiek’ wil Vlaanderen - Europa WSE (Werk en Sociale Economie) duurzame en dynamische partnerschappen opzetten waarin VDAB, lokale overheden en andere relevante dienstverleners samen inspelen op de zeer diverse vragen en noden op weg naar werk van personen met een complexe multiproblematiek. De Vlaamse overheid wil hiermee bijdragen aan de doelstelling om versneld en versterkt toe te werken naar een werkzaamheidsgraad van 80%.

De oproep is gericht naar lokale overheden die, samen met VDAB en andere partners, binnen vastgelegde regio’s, een partnerschap opstellen via een transparant en open partnerschapsvormingsproces en daarmee inzetten op de diverse doelgroep van niet-beroepsactieven en werkzoekenden. Binnen deze groep zetten lokale partnerschappen hun capaciteit zo veel mogelijk in voor personen met een complexe multiproblematiek, wat de reden is voor hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. De partnerschappen zijn erop gericht de doelgroep te helpen om, vanuit hun context, gehoord en gezien te worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, met het oog op werk.

Vanuit de sterkten, competenties en talenten, zal de doelgroep ondersteuning krijgen om zelf stappen te zetten om dergelijke participatie te realiseren. Het totale budget van deze oproep bedraagt jaarlijks 34.180.593,13 euro voor een periode van 6 jaar van 2024 tot en met 2029.

Met deze oproep streeft Europa WSE ernaar om eind 2029, aan het einde van deze programmaperiode, 45.000 deelnemers te bereiken waarvan 20% van de deelnemers na deelname aan het werk is, waarbij ‘werk’ gedefinieerd wordt als vier aaneensluitende maanden aan het werk zoals blijkt uit Dimona-gegevens.

De lokale partnerschappen starten hun werking tussen 1 januari 2024 en uiterlijk 1 oktober 2024 en hebben een looptijd van maximaal 6 jaar met als uiterlijke einddatum 31 december 2029. Europa WSE lanceerde de oproep op 1 juni 2023.

De VVSG, samen met VDAB, de steden Antwerpen en Gent als partners en in nauwe samenwerking met Europa WSE ondersteunen met het Team Capacity Building WSE de totstandkoming van deze partnerschappen.

De Interlokale Vereniging ZORA Werkt, vertegenwoordigd door lokaal bestuur Mortsel als beherende gemeente engageerde zich om 1 werkingsgebied, ZORA Werkt, te vormen samen met de lokale overheden van Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Wommelgem. Op die manier beantwoorden we aan een gevraagde schaalgrootte welke bovendien geënt is op bestaande lokale samenwerkingen inzake arbeidsbegeleiding en het regiegebied sociale economie en werk. (maart 2023)

De Lokale Besturen en VDAB selecteerden door middel van een matchingsproces volgende organisaties om deel te nemen aan de verdere vorming van het partnerschap: Arktos, Vagga, Scum Studio, Mondiale Werken Regio Lier, Weerwerk, Multiversum.

Zowel het verder vormgeven van het partnerschap, als het indienen van het projectvoorstel, wordt gefaciliteerd door het ondersteuningsteam van het Capacity Building-programma. Ze nemen de partners mee door het partnerschapsvormingsproces, bewaken dat dit in lijn blijft met het Europa WSE-kwaliteitskader en creëren een goed klimaat voor samenwerking. Het Capacity Buildingondersteuningsteam stuurt niet op inhoudelijke beslissingen, noch op keuzes over het al dan niet blijven betrekken van bepaalde partners.

Europa WSE opteert dus voor een netwerkmodel waarbij alle partners vanuit een gelijkwaardige positie rond de tafel in dialoog gaan binnen het samengestelde partnerschap. Het Capacity Building-ondersteuningsteam zal als procesfacilitator deze gelijkwaardige dialoog faciliteren en bewaken dat er vanuit de dialoog gewerkt wordt naar cohesie, ambities, draagvlak en de toewijzing van rollen, taken en middelen, dit in functie van de geformuleerde lokale noden

Tijdens 5 sessies werd door medewerkers van alle organisaties gewerkt aan bouwstenen om het partnerschap vorm te geven alsook een projectvoorstel voor te bereiden. Daarnaast werd met de verantwoordelijken van de organisaties een begrotingsvoorstel 2024 – 2029 uitgewerkt dat voldoet aan de complexe financiële regelgeving inclusief cofinancieringsregels van Europa WSE.

Om het partnerschap te kunnen opstarten op 1/1/2024 dient uiterlijk 31/10/2023 een projectaanvraag inclusief projectbegroting via de Platos applicatie bij Europa WSE ingediend te worden. Op donderdag 21/9/2023 gaven alle partnerorganisaties hun akkoord voor de opgemaakte projectaanvraag en het voorlopige begrotingsvoorstel. We dienen nog enkele consultatierondes te houden met het agentschap WSE wat tot aanpassingen van het begrotingsvoorstel kan leiden. 

Het totaal beschikbare budget voor het Lokaal Partnerschap ZORA Werkt bedraagt 3.238.368,03 euro. Hiervan moet volgens de projectoproep in lijn met het kwaliteitskader 217.378,42 euro voorzien worden voor het Capacity Building - Ondersteuningsteam (VVSG, samen met VDAB, de steden Antwerpen en Gent als partners en in nauwe samenwerking met Europa WSE).

Het resterende budget van 3.020.989,51 euro dient aangewend te worden voor de werking van het Lokale Partnerschap ZORA Werkt. Hiervan financiert het Europees Sociaal Fonds (ESF) 40% met een maximum van 1.208.395,84 euro. Het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) staat in voor de financiering van 30% met een maximum van 906.296,87 euro. De Lokale Besturen en VDAB staan in voor de cofinanciering van ieders 15% en dienen ieder 453.148,43 euro cofinanciering te voorzien.

Het strategisch niveau of het bestuur van het Lokale Partnerschap (directieleden, leidinggevenden,…) heeft een maximale beslissingsbevoegdheid op trajectniveau in een zo licht mogelijke structuur. Zij buigen hun hoofd over de financiële processen zodat het uitvoerende niveau snelle beslissingen kan nemen. Het strategisch niveau lijnt ook de trajecten uit, bakent de doelgroep af en bepaalt hoe en wanneer een traject afgerond wordt. Ze creëren procedures die als doel hebben de werkingsprincipes te bepalen waar medewerkers iets aan hebben. Ook de resultaatsrapportering valt onder het bestuur, de GDPR en het bepalen van een algemeen werkingskader. De samenstelling van het strategisch niveau wordt vastgelegd in de partnerschapsovereenkomst.

Na goedkeuring van de projectaanvraag door Europa WSE wordt het project- en begrotingsvoorstel geconcretiseerd in de partnerschapsovereenkomst.  Samen met de aanpassingen van het begrotingsvoorstel na consultatie met het Agentschap WSE zal deze partnerschapsovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad.

 

Argumentatie

Met het Lokaal Partnerschap wordt een verderzetting van het lopende ESF project “Outreach en Activering ZORA Werkt” (2020 – 2023) beoogd. In dit project worden met steun van het ESF en het VCF personen met een complexe multiproblematiek begeleid in werk - welzijnstrajecten. Het project werd geïntegreerd in de werking van de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA Werkt. Werkzoekenden met een recht op maatschappelijke integratie (leefloon) en begunstigden financiële steun (equivalent leefloon - tijdelijk ontheemden) worden maximaal toegeleid naar het project. Europa WSE en het Vlaamse cofinancieringsfonds vormen een belangrijke financieringsbron voor ZORA Werkt.

De acties die samen met de partners in het Lokale Partnerschap worden uitgewerkt zijn in afstemming met acties die uitgewerkt werden in het kader van:

de samenwerkingsovereenkomst Lokaal Bestuur - ZORA Werkt - VDAB;

de intergemeentelijke Digibank ZORA Werkt;

de regie voor sociale economie en werk;

de projectaanvraag ZORA voor Plan Samenleven;

en nog uit te werken projectaanvraag Lokaal Activeringspact

 

Juridische grond

Call for interest 'Lokale partnerschappen' https://www.europawse.be/praktische-info/openstaande-oproepen/call-interest-lokalepartnerschappen

Oproep 64 'Lokale Partnerschappen' https://www.europawse.be/praktische-info/openstaande-oproepen/oproep-lokale-partnerschappen

Artikel 41 §1 5° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen voor ons bestuur.

In het geval dat er een subsidie bekomen wordt, zal dat bedrag beheerd worden door de beherende gemeente, de stad Mortsel.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het opgemaakte projectvoorstel inclusief voorlopig begrotingsvoorstel om een projectaanvraag voor oproep 64 "Lokale Partnerschappen" in te dienen.

Artikel 2

Deze beslissing wordt bezorgd aan de stad Mortsel.

 

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 13 december 2023 - Stemming

Voorgeschiedenis

De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 en 16 december 2019 waarbij de heer Dirk Crollet en de heer Koen T'Sijen voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius Antwerpen.

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 9 oktober 2023 opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen die op 13 december 2023 plaatsheeft in het Lindner Hotel, Lange Kievitstraat 125 te 2018 Antwerpen.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 9 oktober 2023 overgemaakt .

Juridische grond

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 13 december 2023:

 1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2024.
 2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
 3. Aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
 4. Statutaire benoemingen.
 5. Statutaire mededelingen.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 13 december 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige gemeenteraadsbeslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Opdrachthoudende Vereniging- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 6 december 2023 - Stemming

Voorgeschiedenis

De gemeente is aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij de heer Dirk Crollet en mevrouw Kris Swaegers voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius OV.

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 3 oktober 2023 opgeroepen om op digitale wijze deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 6 december 2023.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 3 oktober 2023 overgemaakt.

Juridische grond

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 6 december 2023 met als agendapunten:

 1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 alsook van het door de raad van bestuur opgestelde budget 2024.
 2. Statutaire benoemingen.
 3. Statutaire mededelingen.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de digitale Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 6 december 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

 

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

Intergemeentelijke samenwerking IKA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 21 november 2023 - Stemming

Voorgeschiedenis

De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij de heer Johan Van Hoof werd aangesteld als eerste afgevaardigde en het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2020 waarbij mevrouw Marleen Dolfeyn werd aangesteld als plaatsvervanger op de algemene vergaderingen van IKA en dit voor de ganse legislatuur.

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 8 augustus 2023 opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 21 november 2023 plaats heeft.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 5 september 2023 overgemaakt.

 

Luminus formuleert een voorstel tot deelname dat past in de strategische doelstellingen van IKA.

 

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 21 november 2023 bevat volgende agendapunten:

Principebeslissing toetreding samenwerking met Luminus

 1. Verhoging inbreng aandelen kengetal 9f en 11
 2. Aanpassen van de statuten als volgt :

        Wijziging van het doel/voorwerp

        Aanpassen van de bestaande artikels 1,2,3,4,5,6,7,7bis, titel III, 10,11,14,16,17,18,19,23,24,28,33,36

 1. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur om de beslissingen genomen in agendapunt 3  bij authentieke akte te doen vaststellen
 2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2024.
 3. Statutaire benoemingen.
 4. Statutaire mededelingen.

Argumentatie

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, hecht de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IKA van 21 november 2023.

 1. Principebeslissing toetreding samenwerking met Luminus
 2. Verhoging inbreng aandelen kengetal 9f en 11
 3. Aanpassen van de statuten als volgt :

        Wijziging van het doel/voorwerp

        Aanpassen van de bestaande artikels 1,2,3,4,5,6,7,7bis, titel III, 10,11,14,16,17,18,19,23,24,28,33,36

 1. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur om de beslissingen genomen in agendapunt 3  bij authentieke akte te doen vaststellen
 1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2024.
 2. Statutaire benoemingen.
 3. Statutaire mededelingen.

Artikel 2

De gemeenteraad wenst dat IKA een samenwerking met Luminus voor de realisatie van groenestroomprojecten opzet en verzoekt IKA tot een deelname in een samenwerkingsverband met Luminus  zoals beschreven in de begeleidende nota. Het belang van IKA in deze samenwerking kan maximaal 19,9% bedragen.  Dit verzoek houdt geen financieel engagement van de gemeente in.

Artikel 3

De gemeenteraad wenst niet in te tekenen op de verhoging van de inbreng voor aandelen met kengetal 9f (Storm OLEN) en met kengetal 11 (Luminus)

Artikel 4

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van de dienstverlenende vereniging IKA.

Artikel 5

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 21 november 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres lieven.ex@fluvius.be

 

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

Motie - Communicatie via websiteInterpellatie en motie

 Beste collega’s,

 

In navolging van mijn interpellatie van vorige stel ik graag deze motie voor.

Gelet op het feit dat een website een makkelijk en snel medium is.

Gelet dat transparantie, participatie en betrokkenheid noodzakelijk zijn voor een gemeente.

 

 

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad geeft opdracht aan de communicatiedienst erover te waken dat alle infomomenten en -vergaderingen, georganiseerd door of in samenwerking met de gemeente, op de gemeentelijke website worden geplaatst.

Artikel 2

De gemeenteraad verzoekt het College van Burgemeester en Schepenen om uitvoering te geven aan de in artikel 1 aangenomen beslissing.

 

 

Bedankt,

Sven Snyders – Fractieleider N-VA

 

Publicatiedatum: 19/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

Interpellatie - Aziatische hoornaarsInterpellatie en motie

Collega’s,

 

Sinds 2015 is Boechout een bijvriendelijke gemeente. Alle beplanting op openbare ruimte moeten bijvriendelijk zijn. We hebben ook een zeer actieve imkervereniging, Sint Ambrosius.

Op de jaarmarkt werd ik door één van hen aangesproken over het probleem dat imkers en bijenliefhebbers in West-Europa bezig houdt. Je zal er al over gehoord hebben, de Aziatische Hoornaar. Dit insect is sinds een kleine tien jaar via een haven in Frankrijk Europa binnen gekomen en verspreid zich redelijk snel over Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en België. De Aziatische hoornaar voedt zich met vliegen, sprinkhanen, vlinders, wespen maar vooral met honingbijen.

 

Bijen zijn heel belangrijk en niet enkel als hobby voor een aantal mensen. Zij bestuiven onze planten en gewassen. Zij zijn een essentiêel element in de productie van onze voeding. Zonder bijen, een lege winkelkar.

Daarom is het belangrijk dat nesten van Aziatische Hoornaars geregistreerd en verwijderd worden. Iemand die een nest vindt, kan dit via allerlei kanalen melden, de brandweer of via websites waarnemingen.be of Vespawatch.be.

 

Deze nesten bevinden zich echter hoog in de bomen en het verwijderen neemt wat tijd in beslag. Er zijn verschillende handelingen nodig, verspreid over meerdere dagen. De kost is dan ook redelijk hoog. Als je een nest op uw grondgebied laat verwijderen, kost u dat 140€. U begrijpt dat er dan mensen zijn die reageren:” laat hem dan maar hangen”.

 

Mijn vraag is dan ook, kunnen we met de gemeente hier in tussenkomen? Is er een fonds waarbij we terecht kunnen om dit probleem op te lossen.

Bedankt

 

Bruno Doms

PRO Boechout&Vremde

 

Publicatiedatum: 19/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

Interpellatie - Fietsveiligheid in BoechoutInterpellatie en motie

Beste collega’s

 

 

Het is fijn om te zien dat Boechout weer kans maakt om de prijs van fietsgemeente in de wacht te slepen.

 

Toch zijn er nog enkele pijnpunten. Het fietspad van de Lispersteenweg is een echte schande. Het is nu een dubbelrichtingsfietspad, maar door het onkruid dat er over groeit is het op sommige punten bijna te smal om in één richting over te rijden.

Na een vorige interpellatie van onze fractie kregen we al als antwoord dat dit fietspad zou heraangelegd worden bij de verkaveling van de Wolfsput. Maar zoals de toestand van dit fietspad nu is kan een onderhoud van dit fietspad niet meer zo lang wachten. Zou het ook mogelijk zijn om de verlichting in deze straat te laten branden, want met de putten in dit fietspad is het voor fietsers in de donker echt gevaarlijk.

 

Fietspad Bessemstraatje: dit is ook een erg donker fietspad, een paar jaar geleden zijn hier al reflecterende lijnen geschilderd, maar die zijn ondertussen bijna verdwenen. Kunnen die ook opnieuw geschilderd worden ?

 

Fietspad tussen Molenlei: dit is een mooi fietspad, maar al iets te smal voor de vele fietser, hier lopen ook dikwijls voetgangers op het fietspad. Een oplossing hier zou al zijn dat het voor voetgangers veel duidelijker zou zijn dat zij hier niet mogen lopen.

 

 

Vriendelijke groeten

 

Annelies Veron - Gemeenteraadslid N-VA

 

Publicatiedatum: 19/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

Interpellatie - Glasbak en vuilbakkenInterpellatie en motie

Collega’s,

 

Vorige gemeenteraad heeft een dorpsbewoner de gemeente nog gefeliciteerd met het eindelijk leeg maken van de vuilbakken in hun wijk.

 

Graag zou ik willen vragen om over heel het grondgebied Boechout Vremde de vuilbakken te ledigen en een beetje opmerkzaam te zijn of onze straten en de omgeving er netjes bij liggen. Je mag toch verwachten dat er wekelijks de opdracht wordt gegeven om de vuilbakken te ledigen.

 

In de buurt waar veel wandelaars met een hond langs komen zouden er best nog wat vuilnisbakken bij geplaatst mogen worden. Ook de overvolle glasbakken, zoals onder andere in de Nachtegaalstraat mogen sneller geledigd worden, de omgeving van de glasbak heeft er 2 weken vervuild  bijgestaan.

 

En ja, de bewoners mogen geen glas naast de glasbak plaatsen, maar wanneer dit toch gebeurt zou het fijn zijn moest dit tijdig worden weg gehaald.

Alvast bedankt.