Feiten en context

De gemeentelijke fiscale autonomie is verankerd in de Grondwet (artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet).

De gemeentelijke reglementen kunnen een looptijd hebben van meerdere jaren. Aan de retributiereglementen wordt jaarlijks uitvoering gegeven door de inschrijving van de overeenkomstige kredieten in het meerjarenplan.

De geldigheidsduur van de belastingreglementen in Boechout wordt beperkt gehouden ten belope van de duur van de meerjarenplanning 2020-2025.

Argumentatie

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van rendabele retributies.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Financiële gevolgen

Het budget werd opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025.

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1 - Begripsomschrijving

De gemeente Boechout heft met ingang van 6 juni 2022 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 een retributie op de inname van het openbaar domein.

Deze retributie wordt gevraagd voor het uitvoeren van werken, voor de coördinerende, ondersteunende en uitvoerende administratieve en technische prestaties die in dit verband verricht moeten worden, overeenkomstig de bepalingen hierna en als plaatsrecht voor standplaatsen zoals kiosken, kramen, tenten, enz…

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan:

  1. inname: het in gebruik nemen voor het plaatsen van materialen en materieel, stellingen, containers, afsluitingen, werfketen, torenkranen, betonpompen, chapewagens, hoogtewerkers, bouwliften, verhuisliften, graafmachines, …(niet limitatieve opsomming) – en alle andere constructies, voertuigen, machines en werktuigen;
  2. openbaar domein: het openbaar domein van de wegen en pleinen, fiets- en voetpaden dat ressorteert onder het beheer en de bevoegdheid van de gemeente;
  3. werken: alle werken zoals bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, renoveren, herinrichten, inrichten, schilderen, stofferen, onderhouden, aanleggen, opruimen, …(niet limitatieve opsomming) in onroerende staat, met inbegrip van de leveringen en alle andere handelingen die hiervoor nodig zijn (dus ook laden en lossen, opzetten en afbreken, …);
  4. standplaats: een door het gemeentebestuur als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het tijdelijk plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.

 

Artikel 2 - Aanvraag

De aanvraag dient te gebeuren via de website van de gemeente Boechout www.boechout.be en wordt via een digitaal platform afgewerkt. De aanvrager kan zich steeds wenden tot het onthaal van de gemeente, om zich te laten bijstaan in de procedure.

Geen inname van het openbaar domein mag gebeuren dan na de aanvraag en het bekomen van voorafgaandelijke vergunning zoals voorzien in het politiereglement.

Het beschikken over een omgevingsvergunning stelt de houder ervan niet vrij van het aanvragen van de vergunning inname openbaar domein.

De aanvraag voor een vergunning “parkeerverbod” dient minstens vijf werkdagen voor de gewenste innamedatum te gebeuren. Een eventuele verlenging dient uiterlijk drie werkdagen voor het einde van de oorspronkelijke of de vorige verlenging te worden aangevraagd.

De aanvraag voor een vergunning “inname met verkeershinder” dient minstens tien werkdagen voor de gewenste innamedatum te gebeuren. Een eventuele verlenging dient uiterlijk vijf werkdagen voor het einde van de oorspronkelijke of de vorige verlenging te worden aangevraagd.

De aanvraag voor een vergunning “standplaats” dient minstens één maand voor de gewenste innamedatum te gebeuren. Een eventuele verlenging dient uiterlijk tien werkdagen voor het einde van de oorspronkelijke of de vorige verlenging te worden aangevraagd.

Het reglement rond inname openbaar domein is te raadplegen op de website van de gemeente Boechout.

 

Artikel 3 - Betalingsplichtige

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het privatief gebruik van het openbaar domein.

 

Artikel 4 - Tarief

Administratiekost:

* Bij elke nieuwe aanvraag wordt een administratiekost van 20 euro aangerekend.

* Bij een verhuis binnen Boechout zal men voor twee vergunningen, voor de beide adressen binnen Boechout, slechts 1 maal de administratiekost van 20 euro moeten betalen, verdeeld over de 2 vergunningen.

 

Voor uitvoering van werken:

        0,50 euro per vierkante meter per dag vanaf de tweede kalenderdag dat het openbaar domein privatief ingenomen wordt;

        2,50 euro per dag vanaf de tweede kalenderdag voor de duur van het parkeerverbod;

        75,00 euro per dag voor de duur van het doorgangsverbod indien een openbare weg dient te worden afgesloten;

        het gebruik van parkeerverbodsborden is gratis.

 

Voor standplaatsen:

        0,50 euro per vierkante meter per dag en met een maximum van 2,50 euro per vierkante meter per week;

        indien toegestaan bestaat de mogelijkheid een standplaats in te nemen voor een ondeelbare periode van een maand aan 10 euro per vierkante meter, drie maanden aan 25 euro per vierkante meter, een half jaar aan 45 euro per vierkante meter en een jaar aan 80 euro per vierkante meter.

 

Voor een verlenging worden de kosten berekend zoals aangegeven onder 'uitvoering van werken' voor elke dag van de gevraagde verlenging, er dient geen nieuwe administratiekost te worden betaald.

 

Voor een wijziging van een goedgekeurde aanvraag dient er een administratiekost te worden betaald van 10 euro, éénmalig kan een uitzondering door overmacht worden ingeroepen.

 

Voor het annuleren van een reeds vergunde vergunning zal een administratieve kost van 10 euro worden aangerekend..

 

Wanneer, na controle door politie of de bevoegde instantie, een vergunning niet of niet correct naar feiten werd aangevraagd, dient onmiddellijk een regularisatie van de volledige periode van de inname openbaar domein te gebeuren. De kosten zoals hierboven omschreven, zijn hier ook van toepassing. Dit met de uitzondering dat de eerste dag dan ook betalend is.

 

Artikel 5 - Vrijstellingen

Zijn vrijgesteld van retributie (maar niet van het aanvragen en verkrijgen van een vergunning) betreffende de inname van het openbaar domein:

  1. het uitvoeren van werken in opdracht of voor rekening van de lokale openbare besturen, en van andere bij wet van retributie vrijgestelde publieke of gelijkgestelde rechtspersonen. Deze vrijstelling is niet van toepassing op de werken aan gebouwen welke door de beambten van die organismen of door derden privatief en voor hun persoonlijk gebruik bewoond worden; 
  2. het uitvoeren van werken aan gebouwen die getroffen werden door een ramp.
  3. standplaatsen bij inname van het openbaar domein, voor organisaties in samenwerking met de gemeente, zijn vrijgesteld van deze retributie voor volgende evenementen:

        Jaarmarkt Boechout

        Jaarmarkt Vremde

        Kerstmarkt Vremde

        Winterkermis en ‘Heuvel by night’

        Konfijt

        Braderij Heuvelstraat

        Wijk- en buurtfeesten

        Kermissen en circussen

 

Artikel 6 - Controle

De controle op de naleving van dit reglement alsook op de naleving van de afgeleverde vergunningen gebeurt door de bevoegde dienst en door de lokale politie, die in dit verband alle nodige vaststellingen kunnen doen, die het geven van een GAS-boete tot gevolg kunnen hebben.

Bij deze vaststelling van niet naleving dient onmiddellijk een regularisatie van de volledige periode van de inname van het openbaar domein te gebeuren.

 

Artikel 7 - Betalingstermijn

De betaling dient te geschieden via het digitaal platform, ze kan ook gebeuren aan het onthaal van de gemeente. Zonder betaling kan geen vergunning tot inname van openbaar domein afgeleverd worden.

 

Artikel 8 - Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 6 juni 2022 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Artikel 9

Dit reglement vervangt het vorig reglement van 16 december 2019.