Gemeente Boechout

Zitting van 25 maart 2024

Van 20:00 uur tot 22:08 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts, Mieke Kaniszai, gemeenteraadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, gemeenteraadslid

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 26 februari 2024 - Stemming

 

Stemming

21 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts en Mieke Kaniszai

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 26 februari 2024 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Delegatie ondertekening verwerkersovereenkomsten GDPR - Stemming

 

Stemming

17 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts en Mieke Kaniszai

5 onthoudingen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad besluit om de bevoegdheid met betrekking tot de goedkeuring, afkeuring of wijziging van een verwerkersovereenkomst in het kader van de GDPR te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Klachten van de gemeenteraadsleden Sven Snyders en Lode Van den Brande tegen het verderzetten van de gemeenteraad van 29 januari 2024 - Schrijven ABB van 4 maart 2024 - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de antwoorden aan de raadsleden Sven Snyders en Lode Van den Brande.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Opvolging organisatiebeheersing 2022-2023 - OBP202212 - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de interne nota ‘OBP_organisatiebeheersing 2022-2023’ van 31 december 2023, opgemaakt door de adjunct-algemeen directeur.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 maart 2024

 

Retributie op beperkt parkeren in blauwe zone - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Er wordt vanaf 1 april 2024 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.

Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is.

Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.

Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 2, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten.

 

Het forfaitair bedrag zoals vermeld in art. 2 hieronder is verschuldigd:

        zodra het motorvoertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is door de verkeersborden;

        wanneer de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn motorvoertuig is geplaatst;

        in geval de gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst;

        indien de gebruiker de aanduidingen wijzigt zonder dat het motorvoertuig de parkeerplaats heeft verlaten.

 

Artikel 2 - Tarief

De retributie wordt als volgt vastgesteld :

        Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden, mits het plaatsen van een geldige parkeerschijf;

        Een forfaitair bedrag van € 25,00 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is;

        Een forfaitair bedrag van € 25,00 euro per dag bij foutief of geen gebruik van de parkeerschijf;

        De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen van de parkeerschijf achter de voorruit van het motorvoertuig, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het Koninklijk Besluit van 1.12.1975.

        De retributie die niet betaald wordt, volgt de minnelijke aanmaningsprocedure met administratieve kosten ten laste van de wanbetaler:

        t.a.v ondernemingen en buitenlandse nummerplaathouders:

        eerste betaalherinnering:  € 10

        tweede betaalaanmaning: (€ 10) + € 10

        minnelijke aanmaning gerechtsdeurwaarder: tarief burgerlijke en handelszaken K.B. 30-11-1976

        t.a.v. consumenten en conform de wetgeving consumentenschulden ( Boek XIX -W.E.R art 4.2 ea)

        eerste betaalherinnering : gratis + wettelijke wachtperiode

        ingebrekestelling door advocaat of gerechtsdeurwaarder met verhoging forfaitaire vergoeding voor de invorderingskosten volgens wettelijk bepaalde plafonds:

        € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan € 150

        € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf van €150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en € 500 is.

        €65 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van €2.000 als het verschuldigde saldo hoger is dan € 500.

        de gevorderde verwijlintresten worden gerekend vanaf de ingebrekestelling op de nog te betalen som tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in art. 5, lid 2 van de Wet van  2 augustus 2022 betreffende de bestrijding van de betaalachterstand bij handelstransacties (zie ook Art.XIX.4, 1° WER)

Artikel 3. Betalingsplichtige

De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het motorvoertuig.

De bestuurder die het motorvoertuig parkeert, is samen met de houder van de nummerplaat solidair gehouden tot betaling van de retributie.

 

Artikel 4. Vrijstellingen

Vrijgesteld van retributie zijn:

        de motorvoertuigen gebruikt door personen met een handicap, mits voorlegging van parkeerkaart voor mindervalide op een zichtbare plaats en overeenkomstig met het ministerieel besluit van 29 juli 1991.

        de motorvoertuigen die gebruik maken van een geldige gemeentelijke parkeerkaart, mits voorlegging van deze kaart op een zichtbare plaats en overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007.

        erkende aanbieders van deelwagens

Het gebruik en de aflevering van de verschillende modellen van gemeentelijke parkeerkaarten dient in overeenstemming met de volgende bepalingen:

 1. Gemeentelijke parkeerkaart werknemers, werkgevers, hier verder ‘Werkkaart’ genoemd.
  De ‘gemeentelijke werkkaart’ is enkel geldig voor het motorvoertuig waarvan de nummerplaat op de kaart vermeld is.
  De ‘gemeentelijke werkkaart’ is geldig tot de geldigheidsdatum vermeld op de kaart. De ‘gemeentelijke werkkaart’ is geldig op alle dagen van de week, zonder parkeerduurbeperking.
  De ‘gemeentelijke werkkaart’ is enkel geldig voor de zone vermeld op de kaart.
 2. Gemeentelijke parkeerkaart ‘Bezoekerskaart’
  De ‘Bezoekerskaart’ is enkel geldig op de datum(s) en binnen de zone die vermeld is op de kaart.
  De gemeentelijke parkeerkaarten zullen worden afgeleverd na goedkeuring door de bevoegde gemeentelijke dienst.

 

Artikel 5 - Betalingstermijn

Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de door de gemeente aangestelde concessionaris een uitnodiging aan op de voorruit van het motorvoertuig om de retributie binnen de vijf dagen te betalen. De betaling dient te geschieden door overschrijving op de rekening van de door de gemeente aangestelde concessionaris.

 

Artikel 6 - Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 april  2024 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 25 maart 2024

 

Natuur - Subsidie bestrijding Aziatische hoornaar - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement, zoals toegevoegd in bijlage, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Punt bijlagen/links subsidie bestrijding Aziatische hoornaar.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Patrimonium - Heraanleg Broechemsesteenweg - Grondinneming 10 - Verkoop - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de verkoop van grondinneming 10, overeenkomstig het grondinnemingsplan zoals opgemaakt door Aquafin, gelegen in het restperceel, kadastraal bekend als 2e afd. sie A nr. 300c met een oppervlakte van ongeveer 6m².

Artikel 2

De akte zal verleden worden voor het ambt van notariskantoor Van Kerkhoven & Scheurweghs te Broechem.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Vlaams Handhavingsplatform - Protocol met Agentschap Justitie en Handhaving - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het protocol ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en de gemeente Boechout en aan het addendum aan het protocol.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Verslag Algemene Vergadering sportregio Midden-Provincie ilv 2024 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het verslag van de Algemene Vergadering en de jaarrekening 2023 van Sportregio Midden-Provincie goed.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het secretariaat van Sportregio Midden-Provincie ILV.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Ondersteuning project Zorgzame buurt - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt een nominatieve toelage van € 10.000 aan WZC Sint Mathildis in het kader van zorgzame buurt, goed.

Artikel 2

De voorgelegde budgetwijziging voor het project zorgzame buurt zal bij de eerstvolgende budgetwijziging worden voorzien.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het protocol tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van de Vlaamse huisvestingstool, zijnde het Vlaams gewest (Agentschap Binnenlands Bestuur/Agentschap Wonen Vlaanderen) en het lokaal bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

PIDPA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Pidpa van 19 april 2024 - Stemming

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts en Mieke Kaniszai

2 onthoudingen

Filip Peeters en Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2024 en het toelichtend verslag.

Artikel 2

Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene vergadering van 19 april 2024 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Interpellatie - Cash-punt Vremde

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Interpellatie - Toekomst politiezone Minos

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Interpellatie - Hergebruik, reparatie en delen

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Interpellatie - Boechout Beweegt

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Interpellatie - Trage Wegen

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Interpellatie - Verkeersafwikkeling Oudebaan

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Interpellatie - Veiligheidsprobleem kruispunt Vremdesesteenweg - Gillegomstraat - Mussenhoevelaan

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Interpellatie - Markt Vremde

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.