Voorgeschiedenis

Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). De evaluatie van de BBC heeft geleid tot een bijsturing en vereenvoudiging van de regelgeving. De regels die van toepassing zijn voor de opmaak van het meerjarenplan zijn vastgelegd in:

        het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

        het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);

        het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels

Feiten en context

Een bestuur bepaalt zijn beleid en de acties, actieplannen en doelstellingen die daaraan gekoppeld zijn niet alleen op basis van de behoeften die blijken uit de omgevingsanalyse. Ook de economische context en de beschikbare financiën zijn een belangrijke factor en dwingen de besturen om keuzes te maken en prioriteiten te bepalen.

Om de budgettaire middelen efficiënt te beheren, is het belangrijk om de planning zo realistisch mogelijk op te maken, zowel wat de geraamde bedragen als wat de vooropgestelde timing betreft.

 

Argumentatie

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

De raad van bestuur legt eveneens de kredieten voor 2024 vast aan de hand van het aangepaste meerjarenplan.

 

Advies

Het managementteam geeft gunstig advies op 29 november 2023.

 

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, titel 3 - hoofdstuk 2 ‘Het autonoom gemeentebedrijf’.

Financiële gevolgen

De verplichte evenwichten worden gerespecteerd:

- het beschikbaar budgettair resultaat blijft elk jaar positief

- de autofinancieringsmarge is positief in 2025 en 2026

 

Stemming

 

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2023, en de aangepaste kredieten voor 2023 en de vastgestelde kredieten voor 2024 van het autonoom gemeentebedrijf, vastgesteld door de raad van bestuur, goed.

Artikel 2

Deze beslissing zal bekend worden gemaakt overeenkomstig DLB art.286 §1 3°: het raadsbesluit en de documenten van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023 worden via het digitaal loket ter beschikking gesteld van het toezicht

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.