Boechout

Zitting van 26 maart 2024

Van 10:50 uur tot 10:57 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Huishoudelijk reglement van het vast bureau

 

BESLUIT

Enig artikel

Het huishoudelijk reglement van het vast bureau wordt als volgt goedgekeurd:

 

Bijeenroeping van het vast bureau

Artikel 1

Het vast bureau vergadert in principe wekelijks aansluitend op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen in het kabinet van de voorzitter of in de raadzaal. In uitzonderlijke gevallen kan de voorzitter* beslissen om hybride of digitaal te vergaderen. Om hybride of digitaal te vergaderen dienen de volgende voorwaarden vervuld te zijn:

        de leden die digitaal deelnemen volgen de vergadering via een audiovisuele liveverbinding.

        de leden zijn zichtbaar en hoorbaar herkenbaar voor de andere leden op een wijze waardoor hun identiteit kan worden vastgesteld.

Het vast bureau vergadert zo dikwijls als nodig.

De vergaderingen van het vast bureau zijn niet openbaar.

De voorzitter* kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen op de dag en uur dat hij bepaalt.

 

Aanwezigheidsquorum

Artikel 2

Het vast bureau kan enkel beraadslagen en beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende leden aanwezig is.

 

Wijze van vergaderen

Artikel 3

De voorzitter* zit de vergaderingen van het vast bureau voor. De voorzitter* opent en sluit de vergaderingen.

Artikel 4

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter* de vergadering voor geopend.

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter* vast dat de vergadering niet kan doorgaan. De zitting wordt dan geannuleerd.

Artikel 5

De voorzitter* behandelt de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij het vast bureau er anders over beslist.

Het is de voorzitter* en de leden verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarbij zij belang hebben, waarvan zij niet met voldoende zekerheid kunnen geacht worden afstand te kunnen nemen, zoals bepaald in artikel 27 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 6

Nadat de voorzitter* het agendapunt heeft toegelicht, vraagt de voorzitter* welk lid aan het woord wenst te komen over het voorstel.

Het agendapunt met betrekking tot het opstellen van de dagorde van de OCMW-raad wordt in aanwezigheid van de voorzitter van de OCMW-raad behandeld. Het is de voorzitter van de OCMW-raad die beslist tot bijeenroeping van de OCMW-raad en de agenda van de vergadering opstelt.  De agenda bevat in ieder geval de punten die door het vast bureau aan de voorzitter worden meegedeeld.

 

De voorzitter* kan aan de algemeen directeur vragen om toelichting te geven.  Ambtenaren en externe deskundigen kunnen eveneens gehoord worden.

Artikel 7

Het woord kan door de voorzitter* niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten.

Artikel 8

Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter* de bespreking.

 

Wijze van stemmen

Artikel 9

Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter* het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken.

De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid (de helft + 1) van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

Bij staking van stemmen verdaagt het vast bureau de zaak tot de volgende vergadering. Als de meerderheid van het vast bureau de zaak vóór de behandeling ervan echter spoedeisend heeft verklaard, is de stem van de voorzitter* beslissend. Hetzelfde geldt als er op twee achtereenvolgende vergaderingen over eenzelfde zaak een staking van stemmen is.

In afwijking van het eerste lid is het voorstel, in geval van staking van stemmen, verworpen, als het vast bureau optreedt als tuchtoverheid als vermeld in artikel 201, eerste lid.

Er zijn twee mogelijke werkwijzen van stemmen:

de mondelinge stemming

de geheime stemming

Artikel 10

De mondelinge stemming geschiedt door elk lid ja, neen of onthouding te laten zeggen. De voorzitter* stemt het laatst.

Artikel 11

Een afzonderlijke en geheime stemming wordt gehouden voor elke voordracht van kandidaten, benoeming tot een ambt, terbeschikkingstelling, preventieve schorsing in het belang van de dienst en de toepassing van een tuchtstraf.

De leden stemmen ja, neen of onthouden zich.

Als er geheim gestemd wordt over meerdere kandidaten, kan men dan één van de kandidaten aanduiden of zich onthouden of blanco stemmen.  In dat geval volstaat dus "ja, neen of onthouding" niet.

Artikel 12

Als bij de benoeming of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

Hebben bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald, dan wordt de jongste kandidaat tot herstemming toegelaten.

De benoeming of de voordracht bij herstemming geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien bij de herstemming de stemmen staken, krijgt de jongste kandidaat de voorkeur.

 

Notulen

Artikel 13

De algemeen directeur* woont de vergaderingen van het vast bureau bij en is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen ervan, alsook voor de bewaring van de originelen.

De notulen worden, behoudens overmacht, goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het vast bureau.

De goedgekeurde notulen worden binnen de week ondertekend door voorzitter* en algemeen directeur*

De notulen worden, na goedkeuring en ondertekening, elektronisch verstuurd naar de gemeenteraadsleden.

Artikel 14

De notulen vermelden in chronologische volgorde het verloop van de vergadering, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent het vast bureau geen beslissing genomen heeft.

 

Werking

Artikel 15

De leden bereiden de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor. Het vast bureau voert de beslissingen van de OCMW-raad uit.

Het vast bureau beslist collegiaal.

Voor een efficiënte beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie wordt een taakverdeling onder de leden van het vast bureau vastgelegd.

Deze taakverdeling wordt bij afzonderlijke beslissing vastgesteld.

Artikel 16

Bij een gewone vergadering worden de agenda en ontwerpbesluiten donderdagavond voorafgaand aan de zitting om 17 uur elektronisch ter beschikking gesteld via meeting.mobile.  De leden van het vast bureau formuleren hun opmerkingen via het elektronisch document "stemming der discussie" in meeting.mobile uiterlijk maandag voorafgaand aan de zitting om 12 uur.

 

* Noot: of zijn vervanger

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Patrimonium - Dorpsplaats 18 - Schattingsverslag

 

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau neemt kennis van het schattingsverslag dd. 7 maart 2024.

Artikel 2

Het vast bureau gaat principieel akkoord met de verkoop van de woning via biddit minstens aan de prijs zoals bepaald aan het schattingsverslag.

Artikel 3

Het vast bureau legt de verkoop van de woning voor ter goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 maart 2024

 

Deelname project ‘Dak- en thuislozentelling in de referentieregio Antwerpen'

 

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau keurt de deelname aan het project ‘dak- en thuislozentelling’ goed, dit in samenwerking met Welzijnsvereniging KINA p.v., het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, en de onderzoeksgroep.

Artikel 2

Het vast bureau is akkoord om de financiële bijdrage van 1.500 euro te voorzien van zodra de projectaanvraag is goedgekeurd.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.