OCMW Boechout

Zitting van 25 april 2022

Van 22:43 uur tot 23:46 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, raadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2022

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 februari 2022 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 februari 2022.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 21 februari 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 april 2022

 

Tweede pensioenpijler contractueel personeel - Toetreding tot OFP PROLOCUS - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Het bestuur wil de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en contractueel personeel verkleinen en voorziet in een tweede pensioenpijler voor de totaliteit van haar contractueel personeel.

Tot op heden was het bestuur aangesloten bij de groepsverzekering die na bemiddeling van de VVSG, aangeboden werd door Ethias en Belfius Insurance. Deze verzekeraars hebben in juni 2021 de lopende groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 opgezegd.

Feiten en context

Het bestuur heeft voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de keuze tussen enerzijds een overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een verzekeraar en anderzijds het aansluiten bij een instelling voor bedrijfspensioen-voorziening (pensioenfonds).

Na onderhandelingen met de VVSG, werd OFP PROVANT omgevormd tot OFP PROLOCUS (een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)  met ondernemingsnummer 0809.537. 155), een pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden.

Door de toetreding bij een IBP is het bestuur meer betrokken bij het beheer van zijn pensioenfinanciering.

In tegenstelling tot een groepsverzekering heeft het bestuur een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS en naast controlebevoegdheid ook de mogelijkheid om – indien nodig -  punten op de agenda van de algemene vergadering te zetten.

In tegenstelling tot een groepsverzekering maakt een IBP geen winsten ten voordele van de organisatie zelf.

Een IBP heeft ruime beleggingsmogelijkheden, zodat een ruimer rendement mogelijk is dan in een tak 21 verzekering, zonder dat dit enige garantie inhoudt;

De OFP PROLOCUS zal in het verlengde van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zwaar inzetten op het duurzaam karakter van zijn beleggingen.

Het aanbod van OFP PROLOCUS vereist, net zoals de groepsverzekering die tot eind 2021 werd aangehouden bij Ethias en Belfius Insurance geen werknemersbijdragen en voorziet in een overlijdensdekking en een kapitaalsuitkering;

Er bestaan drie soorten pensioenplannen (defined benefit of vaste prestaties, cash balance en defined contribution of vaste bijdragen). De voorgestelde formule is een vastebijdragenplan. In dit plan belooft de werkgever een bepaalde bijdrage  (een bijdrage uitgedrukt als een percentage van het aan de RSZ onderworpen brutoloon) te betalen zonder vastgesteld rendement. De behaalde rendementen worden toegekend conform het kaderreglement.

Het bestuur moet minimum de vastgestelde bijdrage betalen. Wanneer het wettelijk minimumrendement niet behaald wordt zal het bestuur bijkomende bijdragen moeten betalen. In elk geval moet voor de aangeslotenen het wettelijk minimum rendement (momenteel 1,75% voor actieve aangeslotenen, 0% voor passieve aangeslotenen ) behaald worden.

Het bestuur voorziet als bijkomende veiligheid de eerste vijf jaar, bovenop de middelen nodig voor de pensioentoezegging, in een extra prefinanciering van 5 % om zo de kans op het betalen van bijkomende bijdragen te verkleinen. Deze prefinanciering blijft ter beschikking van het bestuur ter financiering van latere bijdragen.

Het bestuur kan met andere rechtspersonen waarmee ze nauwe banden heeft (OCMW) een MIPS-Groep vormen. Binnen een MIPS-groep is interne mobiliteit voor het personeel mogelijk zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioentoezegging van het personeelslid. Binnen een MIPS-groep speelt een onderlinge solidariteit.

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de statuten, de beheersovereenkomst, het financieringsplan (algemeen luik en specifiek luik VVSG), de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen (algemeen luik en specifiek luik VVSG), het Kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, de toetredingsakte.

Op basis van het financieringsplan zullen de verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS ingehouden worden door de RSZ en daarna doorgestort worden aan OFP PROLOCUS.

De huidige basisbijdrage bedraagt 3% van het loon.

Het is mogelijk een steprate toe te passen waarbij een extra bijdrage betaald wordt voor de hoge lonen waarop het wettelijk pensioen begrensd is.

Een aanvullende toezegging kan gedaan worden voor bepaalde personeelsgroepen.

Ook een inhaaltoezegging kan toegekend worden.

Er moet een vertegenwoordiger aangeduid worden om het bestuur te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS.

Na de beslissing tot toetreding moet dit aan OFP PROLOCUS meegedeeld worden en de algemene vergadering van OFP PROLOCUS moet de kandidatuur goedkeuren.

Voorstel:

Met ingang van 1 januari 2022 toetreden tot OFP PROLOCUS en de eraan gekoppelde modaliteiten qua pensioentoezegging.

De basisbijdrage behouden op 3% van het loon.

Geen steprate toepassen.

Geen aanvullende toezegging doen voor bepaalde personeelsgroepen.

Geen inhaaltoezegging toekennen.

Een MIPS-groep vormen met de gemeente en het OCMW om de interne mobiliteit van het personeel tussen beiden entiteiten te bevorderen.

Advies:

De intentieverklaring van het college van burgemeester en schepenen en voormelde documenten werden in het bijzonder onderhandelingscomité van 22 maart 2022 besproken werden. Deze bespreking leidde tot een protocol van akkoord.

Juridische grond:

De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

Artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal bestuur.

Het sectoraal akkoord van 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, afgesloten in het Vlaams Onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008.

Het bestuur kan toetreden tot OFP PROLOCUS zonder overheidsopdracht vermits aan de  voorwaarden van een in house opdracht voldaan zijn en dat het bestuur immers

- ten eerste via de algemene vergadering waar ze lid van wordt,  toezicht uitoefent op OFP PROLOCUS zoals op haar eigen diensten.

- dat ten tweede meer dan 80% van de activiteiten van de OFP PROLOCUS de uitvoering van taken behelst die hem zijn toegewezen door de controlerende  overheden, nl. het voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale en provinciale besturen

- dat er ten derde geen directe participatie van privékapitaal is in de OFP PROLOCUS

- dat ten vierde OFP PROLOCUS zelf onderworpen is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.

Het protocol van het onderhandelingscomité C1.

Het protocol van de onderhandelingen met de vakbonden in het Onderhandelingscomité van 22 maart 2022.

 

Financiële gevolgen

De kosten voor de werking van OFP PROLOCUS voor 2022 worden forfaitair vastgelegd op 1 000 euro per jaar per werkgever en 10 euro per jaar per aangeslotene. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd tot en met 2024. Nadien zal een meer stabiel systeem van kostenvergoeding worden uitgebouwd, gebaseerd op de werkelijke kosten enerzijds en het werkelijke aantal aangesloten besturen en medewerkers anderzijds.

De bijdrage van 3% van het loon is reeds voorzien in de meerjarenplanning.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van en stemt in met:

-de beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de toetredingsakte van OFP PROLOCUS.

- het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement met een basisbijdrage van 3%. Er wordt geen steprate toegepast en geen aanvullende toezegging en geen inhaaltoezegging gedaan.

- de gemeente en het OCMW zullen een MIPS vormen om de interne mobiliteit van het personeel tussen beiden entiteiten te bevorderen.

- de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de statuten.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk vermogen VVSG) en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene Vergadering te richten tot OFP PROCOLUS.

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn stemt in  met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP PROLOCUS.

Artikel 4

De pensioentoezegging bedraagt 3% van het pensioengevend loon

Artikel 5

De voorzitter van de Raad en de algemene directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 april 2022

 

Tweede pensioenpijler contractueel personeel - Toetreding tot OFP PROLOCUS - Aanduiden vertegenwoordigers lokaal bestuur - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Het bestuur wil de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en contractueel personeel verkleinen en voorziet in een tweede pensioenpijler voor de totaliteit van haar contractueel personeel.

Tot op heden was het bestuur aangesloten bij de groepsverzekering die na bemiddeling van de VVSG, aangeboden werd door Ethias en Belfius Insurance. Deze verzekeraars hebben in juni 2021 de lopende groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari opgezegd.

Feiten en context

Het raadsbesluit houdende toetreding tot OFP PROLOCUS (zie agendapunt 2 ).

Gelet dat er een vertegenwoordiger moet aangeduid worden om het bestuur te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS.

Juridische grond

De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

Artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal bestuur.

Het sectoraal akkoord van 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, afgesloten in het Vlaams Onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008.

Het bestuur kan toetreden tot OFP PROLOCUS zonder overheidsopdracht vermits aan de voorwaarden van een in house opdracht voldaan zijn en dat het bestuur immers

- ten eerste via de algemene vergadering waar ze lid van wordt, toezicht uitoefent op OFP PROLOCUS zoals op haar eigen diensten.

- dat ten tweede meer dan 80% van de activiteiten van de OFP PROLOCUS de uitvoering van taken behelst die hem zijn toegewezen door de controlerende overheden, nl. het voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale en provinciale besturen

- dat er ten derde geen directe participatie van privékapitaal is in de OFP PROLOCUS

- dat ten vierde OFP PROLOCUS zelf onderworpen is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.

Het protocol van het onderhandelingscomité C1.

Het protocol van de onderhandelingen met de vakbonden in het Onderhandelingscomité van 22 maart 2022.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Bij geheime stemming:

 

1e vertegenwoordiger:

Ria Van Den Heuvel: 16 stemmen

Christel Naenen: 5 stemmen

Sven Snyders: 2 stemmen

 

plaatsvervanger:

Koen T'Sijen: 15 stemmen

Christel Naenen: 5 stemmen

Ria Van Den Heuvel: 1

Joost Derkinderen: 1 stem

Sven Snyders: 1 stem

 

BESLUIT

Artikel 1

Mevrouw Ria Van Den Heuvel, wonende Oude Steenweg 46 te 2530 Boechout, wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS.

De heer Koen T'Sijen, wonende Welvaartstraat 12 te 2530 Boechout, wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien zij niet aanwezig kan zijn.

Artikel 2

De voorzitter van de raad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.