Voorgeschiedenis

De 6 lokale besturen die betrokken zijn bij het vaccinatiecentrum van de ELZ ZORA kwamen overeen om de vrijwilligers van hun gemeente die zich inzetten bij het vaccinatiecentrum te belonen met een lokale aankoopbon van € 10 per shift.

Deze aankoopbonnen kunnen besteed worden bij lokale handelaars, horeca en marktkramers.

Op die manier wil de gemeente de lokale economie ondersteunen.

Het vaccinatiecentrum zal maandelijks de prestatielijsten van de vrijwilligers bezorgen aan het betreffende bestuur.

De handelaars die zich registreerden voor de actie Boechoutbon, die op 30 juni 2021 afliep, werden uitgenodigd worden om ook aan deze actie deel te nemen.

Het college keurde in zitting van 9 maart 2021 het reglement dienaangaande goed.

Daarin werd de geldigheidsduur van de bonnen vastgesteld op 31 december 2021.

Feiten en context

Inmiddels is beslist om de vaccinatiecampagne en de inzet hierbij van vrijwilligers verder te zetten in 2022.

Ook worden door de dienst Welzijn vrijwilligers ingezet om inwoners te helpen bij het bekomen van een Covid Safe Ticket.

Er werden nieuwe Boechoutbonnen-vrijwilligers aangemaakt met een geldigheidsduur tot en met 31 december 2022.

Argumentatie

Het reglement voor de Boechoutbon, goedgekeurd door het college op 9 maart 2021, dient te worden aangepast en de geldigheidsduur wordt best bepaald op 31 december 2022.

Juridische grond

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn voorzien in het meerjarenplan.

 

 

Besluit

 

Enig artikel

Het aangepaste reglement voor de Boechoutbon - vrijwilligers vaccinatiecentrum, in bijlage, wordt goedgekeurd.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.