OCMW Boechout

Zitting van 25 maart 2024

Om 22:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 januari 2024 - Stemming

Feiten en context

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2024.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 29 januari 2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Delegatie ondertekening verwerkersovereenkomsten GDPR - Stemming

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die in voege is getreden op 25 mei 2018 bepaalt op welke manier de gemeente als organisatie met de persoonsgegevens van haar inwoners, leveranciers en derden dient om te gaan. Ze legt een aantal procedurele en organisatorische verplichtingen op zoals het aanstellen van een data protection officer, het voorzien van de nodige procedures in geval van datalek, … en een aantal verplichtingen omtrent de toegang en bescherming van het ICT netwerk van de gemeente.

Voor gegevens die extern bewaard worden (door zgn. verwerkers – derden die deze gegevens kunnen inkijken en/of bewerken) voorziet de GDPR dat wij als organisatie verwerkersovereenkomsten afsluiten met deze verwerkers. Deze overeenkomsten bepalen onder andere aan welke verplichtingen de leveranciers moeten voldoen om de bescherming van de persoonsgegevens te vrijwaren.

Het goedkeuren van deze overeenkomsten is een verantwoordelijkheid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Voor een vlotte werking kan de goedkeuring, afkeuring, wijziging van een verwerkersovereenkomst gedelegeerd worden aan het vast bureau.

Argumentatie

Het bestuur wordt regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij er een dergelijke verwerkersovereenkomst moet opgemaakt worden. De raad voor maatschappelijk welzijn moet hierbij nu steeds de verwerkersovereenkomst goedkeuren, evenals eventuele latere wijzigingen. Dit vertraagt de procedure nodeloos.

Juridische grond

Artikel 77 §1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid

Artikel 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid in de zin van artikel 2, §3, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, de raad bij reglement bepaalde bevoegdheden kan toevertrouwen aan het vast bureau.

Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Artikel 28, derde lid van de GDPR bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om de bevoegdheid met betrekking tot de goedkeuring, afkeuring of wijziging van een verwerkersovereenkomst in het kader van de GDPR te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Opvolging organisatiebeheersing 2022-2023 - OBP202212 - Kennisname

Voorgeschiedenis

De raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) keurde op 24 juni 2019 het ‘Kader voor organisatiebeheersing 2019’ goed.

De zelfevaluatie (voorjaar 2022) resulteerde in een organisatiebeheersingsrapport

(OBR_2022) en een organisatiebeheersingsplan (OBP_2022) die ter kennisname werden voorgelegd aan de RMW op 30 mei 2022.

Feiten en context

In het Decreet Lokaal Bestuur, artikel 219, staat:

Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar.

In ons geldend Kader organisatiebeheersing gemeente Boechout, punt 7.2 Rapportering ikv organisatiebeheersing , staat:

halfjaarlijkse rapportering aan MAT en CBS/VaBu

OBR (2-jaarlijks) + OBP: uiterlijk voor 15 juni van het daaropvolgende jaar.

Periodieke opvolging OBP: uiterlijk voor 15 december.

jaarlijkse rapportering aan GR en RMW

OBR (2-jaarlijks) + OBP: uiterlijk voor 15 juni van het daaropvolgende jaar.

Argumentatie

In bijlage de interne nota ‘OBP_organisatiebeheersing 2022-2023: Thema 5 Organisatiestructuur, Thema 9 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten, Thema 6 Personeelsbeleid,  (OBP_202212), die het organisatiebeheersingsplan en de stand van zaken op 31 december 2023 beschrijft.

Op basis van de in voorjaar 2022 uitgevoerde zelfevaluatie door het managementteam

(MAT) werd beslist om 3 thema’s aan te pakken in de periode 2022-2023:

• Thema 5 Organisatiestructuur,

• Thema 9 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten,

• Thema 6 Personeelsbeleid

Voor elk van deze thema's werden specifieke werkgroepen samengesteld die acties hebben bepaald, geïnitieerd en opgevolgd om de vastgelegde risico's te verminderen en te beheersen.

Sinds mei 2023 wordt er niet langer gewerkt met thematische werkgroepen, maar gebeurt de opvolging door het MAT onder leiding van de adjunct-algemeen directeur.

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het bijzonder

artikelen 217 tot en met 220, betreffende organisatiebeheersing.

 

Kennisname

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de interne nota ‘OBP_organisatiebeheersing 2022-2023’ van 31 december 2023, opgemaakt door de adjunct-algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Patrimonium - Gronden te Lier - Verkoop fase 2 - Stemming

Voorgeschiedenis

De volgende gronden te Lier, meer bepaald 'Hagenbroeckzuid', behoren reeds in eigendom toe aan de voorloper van het OCMW in 1838 bij de inschrijving in de kadastrale legger van de stad Lier onder artikel 72:

Kadastrale gegevens

Oppervlakte

Oorspronkelijk beschrijving

Aard

 

2e afdeling, sectie A, nummer 193 A

46a 10 ca

bouwland

agrarisch

2e afdeling, sectie A, nummer 195 A

50a 80 ca

bouwland

agrarisch

Deze gronden werden beide gepacht door de heer Van Berckelaer uit Vorselaar.

Bij de aanloop van de budgetbesprekingen van het lokaal bestuur werden alle onroerende goederen van de gemeente en het OCMW in kaart gebracht. Er werd een ruwe raming gemaakt van wat de eventuele verkoop van deze goederen zou kunnen opbrengen. Daartegenover werd de jaarlijkse opbrengst uit verpachting/ verhuring/ concessie/... gezet. Aan de hand hiervan werd er beslist om vooral in te zetten op de verkoop van de onroerende goederen, rekening houdende met de termijnen zoals vermeld in de eventueel nog lopende overeenkomsten.

Beslissing van het vast bureau dd. 19 mei 2020 om een schattingsverslag te laten opmaken ten aanzien van deze gronden te Lier door het landmeterskantoor Van Eester bvba in kader van het raamcontract cGGZ/2019/029.

Schattingsverslag dd. 24 juni 2020 werd opgemaakt naar aanleiding van het plaatsbezoek dd. 22 juni 2020.

Kennisname van dit schattingsverslag door het vast bureau in zitting van 14 juli 2020.

Beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn dd. 28 september 2020 waarbij er opdracht werd gegeven om de percelen te verkopen via de procedure 'bieding onder gesloten omslag' onder volgende voorwaarden:

  1. Het minimale bod dient gelijk te zijn aan de geschatte waarde van de desbetreffende grond zoals bepaald in de schattingsverslagen in bijlage;
  2. Er dient rekening te worden gehouden met de lopende pachtovereenkomsten;
  3. Ten aanzien van het perceel kadastraal gekend onder 2e afdeling, sectie A, nummer 193 A dient eerst contact te worden opgenomen met NV Xeikon zoals werd bepaald in de akte verleden door notaris Kiebooms dd. 13 november 2000 ter neerlegging van de eerder gesloten onderhandse akte dd. 27 juli 2000 met betrekking tot de aanleg van een overloop voor regenwater over het perceel t.v.v. de NV Xeikon

Onderhandelingen in kader van het voorkooprecht dat er rust op perceel 2e afdeling, sectie A, nummer 193A. De CEO van Accentis NV deelde in zijn schrijven dd. 14 oktober 2020 mee dat Accentis NV de eigenaar is van het volledige NV Xeikon complex te Lier, zijnde de rechtsopvolger op het vlak van eigendom. Schrijven dd. 12 november 2020 waarin Accentis NV bevestigt dat zij effectief gebruik wenst te maken van het voorkooprecht, waarvan kennis werd genomen door het vast bureau in zitting van 24 november 2020. Dit werd gevolgd door de beslissing van de raad voor maatschappelijk werk dd. 14 december 2020.

Opstart van de procedure 'Biedingen onder gesloten omslag' ten aanzien van perceel 2e afdeling, sectie A, nummer 195 A, waarbij men zijn/ haar bieding kon indienen tot 18 januari 2021 om 10u. Proces-verbaal  van opening van de biedingen onder gesloten omslag waarvan kennis genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn op 21 februari 2021.

Zowel de pachter (voor perceel 193A) als Accentis NV (voor perceel 195A) wensten gebruik te maken van hun voorkooprecht.

Door een discussie inzake de pachttoestand is de verkoop van beide percelen niet doorgegaan.

Feiten en context

De raad wenst opnieuw een verkoopprocedure op te starten.

De gronden worden nog steeds verpacht aan de heer Van Berckelaer uit Vorselaar.

Er werd een geactualiseerd schattingsverslag opgemaakt dd. 28 februari 2024 door landmeterskantoor Van Eester. Beide percelen zullen apart te koop aangeboden worden via biddit.

Juridische grond

Artikel 78 en 84 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018) en latere wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

De geschatte waarde van het onroerend goed bedraagt:

voor het perceel kadastraal bekend als 2e afd. sie B nr. 193A, in eigendom van het OCMW Boechout: 48.750 euro

voor het perceel kadastraal bekend als 2e afd. sie B nr. 195A, in eigendom van het OCMW Boechout: 64.500 euro.

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het schattingsverslag zoals opgemaakt door landmeterskantoor Van Eester dd. 28 februari 2024.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn hecht goedkeuring aan de verkoop van de gronden via biddit aan de volgende voorwaarden:

  1. Minstens aan de prijs zoals bepaald in het schattingsverslag;
  2. Er dient rekening gehouden te worden met de lopende pachtovereenkomst;
  3. Ten aanzien van het perceel, kadastraal bekend als 2e afd. sie A nr. 193A dient eerst contact te worden opgenomen met Accendis zoals werd bepaald in de akte verleden door notaris Kiebooms op 13 november 2000 ter neerlegging van de eerder gesloten onderhandse overeenkomst van 27 juli 2000 met betrekking tot de aanleg van een overloop voor regenwater over het perceel t.v.v. NV Xeikon.

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt notaris Stephane Van Roosbroeck aan in het kader van de verkoop.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 §2 van het decreet lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 maart 2024

 

Protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne - Stemming

Feiten en context

Eind 2023 werd er advies gevraagd en gegeven door de DPO (Data Protection Officer) van het lokaal bestuur voor de opmaak van een protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne.

Dit protocol is een gevolg van de wederzijdse mededeling van persoonsgegevens in de Vlaamse Huisvestingstool tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (Agentschap Binnenlands Bestuur/ Wonen in Vlaanderen) en het lokaal bestuur. Door middel van deze tool worden opvanglocaties centraal beheerd en is het mogelijk om duurzame kwalitatieve slaapplekken voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne aan te bieden. Dit protocol is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de vereisten van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG).

De opmerkingen bij het advies op het protocol werden verzameld, geanalyseerd en desgevallend meegenomen in het protocol dat ter ondertekening wordt voorgelegd.

Zie bijlage.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De raad  voor maatschappelijk welzijn hecht goedkeuring aan het protocol tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van de Vlaamse huisvestingstool, zijnde het Vlaams gewest (Agentschap Binnenlands Bestuur/Agentschap Wonen Vlaanderen) en het lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.