Gemeente Boechout

Zitting van 26 juni 2023

Van 21:56 uur tot 23:42 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets, Fernando Marques da Silva, gemeenteraadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Wally Liekens, gemeenteraadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 juni 2023

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 22 mei 2023 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de gemeenteraad van 22 mei 2023.

Juridische grond

Artikel 32 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 22 mei 2023 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 juni 2023

 

Jaarrekening 2022 - gedeelte gemeente - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Boechout is sinds 1 januari 2014 met de BBC-boekhouding van start gegaan.

De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit over de beleids- en beheerscyclus definitief goed. Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC

Feiten en context

De jaarrekening bevat een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

 

De beleidsevaluatie bevat minstens de volgende elementen voor elke beleidsdoelstelling uit de strategische nota van het meerjarenplan:

 

        de mate van realisatie van de prioritaire acties of actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar waarop de jaarrekening slaat;

        het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar in kwestie.

        daarnaast moet de beleidsevaluatie verwijzen naar de plaats waar het overzicht beschikbaar is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening.

 

De financiële nota van de jaarrekening bevat:

        de doelstellingenrekening (schema J1);

        de staat van het financieel evenwicht (schema J2);

        de realisatie van de kredieten (schema J3);

        de balans (schema J4);

        de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

 

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze omvat minstens:

        een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);

        een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);

        de investeringsprojecten (schema T3);

        een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);

        een overzicht van de financiële risico’s met een omschrijving van die risico’s en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico’s te dekken;

        een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;

        een toelichting bij de balans (schema T5);

        de waarderingsregels;

        de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;

        een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven;

        de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;

        een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.

In bijlage wordt het beleidsrapport van de rekening weergegeven met opname van alle verplichte rapporteringsschema’s en bijgevoegde toelichtingen en verklaringen, en waarderingsregels.

De gemeente en haar OCMW vormen samen 1 rapporteringsentiteit en maken een geïntegreerde jaarrekening. Juridisch blijven het echter 2 afzonderlijke entiteiten. Daarom stemmen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk over hun deel van de gezamenlijke jaarrekening. De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het OCMW definitief vast.

 

Juridische grond

De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit over de beleids- en beheerscyclus definitief goed. Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels geeft op zijn beurt uitvoering aan het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018.

 

Financiële gevolgen

Het gecumuleerd budgettair resultaat zal worden overgedragen naar de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

Stemming

13 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

8 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Enig artikel

De jaarrekening 2022 vast te stellen met volgende kerncijfers:

 Het exploitatiesaldo bedraagt € 719.557

        Het investeringssaldo bedraagt € -126.950

        Het financieringssaldo bedraagt € -833.243

        Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt :  -€ 240.635

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Punt bijlagen/links Beleidsevaluatie 2022_Beleidsdoelstellingen_2020_2025.pdf Download
Doelstellingenboom_Beleidsevaluatie_2022.pdf Download
Rapport jaarrekening Boechout 2022.pdf Download
Presentatie gemeenteraad 26-06-2023.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 juni 2023

 

Jaarrekening 2022 - gedeelte OCMW - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Boechout is sinds 1 januari 2014 met de BBC-boekhouding van start gegaan.

De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit over de beleids- en beheerscyclus definitief goed. Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC.

Feiten en context

In bijlage wordt het beleidsrapport van de rekening weergegeven met alle verplichte rapporteringsschema's en bijgevoegde toelichtingen en verklaringen, en waarderingsregels.
De gemeente en haar OCMW vormen samen 1 rapporteringsentiteit en maken een geïntegreerde jaarrekening. Juridisch blijven het echter 2 entiteiten. Daarom stemmen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk over hun deel van de gezamenlijke jaarrekening. De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het OCMW definitief vast.

 

Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 maken de gemeente en het OCMW geïntegreerde beleidsrapporten. De gemeente en het OCMW vormen voor BBC samen 1 rapporteringsentiteit. In deze context heeft het geen zin meer om zoals in BBC2014-2019, nog een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW te budgetteren en te tonen in de beleidsrapporten. Beide besturen moeten het eens zijn over de te bereiken doelstellingen en de financiële haalbaarheid van het gezamenlijke beleid. Dit komt tot uiting in het meerjarenplan en de aanpassingen hiervan. De gemeente moet ervoor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen ( art.274 DLB).
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen vanaf het meerjarenplan 2020-2025 in onderlinge consensus het bedrag van de tussenkomst van de gemeente in het OCMW. De regelgeving bevat geen definitie van het begrip 'financiële verplichtingen' en legt evenmin een berekeningswijze op. Als er geen vaste afspraken gemaakt zijn over de wijze waarop het bedrag wordt bepaald, wordt een voorstel gedaan in het ontwerp van de jaarrekening dat het uitvoerend orgaan ter goedkeuring voorlegt aan de raad. De raden beslissen zelf wanneer ze de beslissing nemen om het bedrag van de tussenkomst vast te stellen. Als ze daar geen afzonderlijk besluit over nemen, is die beslissing impliciet vervat in de beslissing over de vaststelling van de jaarrekening waarin de tussenkomst is verwerkt.

 

Geldtransfers tussen gemeente en OCMW staan op zich niet rechtstreeks in relatie tot de bovenvermelde gemeentelijke verplichting en behoren tot het thesauriebeheer ( de bevoegdheid van de financiële directeur) Het is dus mogelijk dat er liquiditeiten getransfereerd worden van de gemeente naar het OCMW zonder dat er een tussenkomst wordt geboekt.

 

Argumentatie
Er wordt voorgesteld de tussenkomst van de gemeente in het OCMW voor de jaarrekening  2022 te benaderen vanuit een budgettair oogpunt: een negatief budgettair resultaat van het eigen dienstjaar van het OCMW wijst op een financieel tekort van dat dienstjaar. Een effectief tekort over alle dienstjaren is aan de orde wanneer er een gecumuleerd budgettair  tekort ontstaat.

 

Juridische grond

De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit over de beleids- en beheerscyclus definitief goed. Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningenstelsels geeft op zijn beurt uitvoering aan het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018.

 

Financiële gevolgen

Het gecumuleerd budgettair resultaat zal worden overgedragen naar de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

Stemming

13 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

8 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2022 van het OCMW goed, zoals vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn.

Artikel 2

Deze beslissing zal bekend gemaakt worden overeenkomstig DLB art.286 §1 3°.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Punt bijlagen/links Rapport jaarrekening Boechout 2022.pdf Download
Beleidsevaluatie 2022_Beleidsdoelstellingen_2020_2025.pdf Download
Doelstellingenboom_Beleidsevaluatie_2022.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 juni 2023

 

Jaarrekening AGB 2022 - Stemming

 

Feiten en context

Alle AGB's maken een jaarrekening op volgens de BBC-regelgeving. De vaststelling en de goedkeuring van die BBC-jaarrekening verloopt volgens artikel 243 van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (DLB), dat bepaalt dat:

 

        de vaststelling van de BBC-jaarrekening een bevoegdheid is van de raad van bestuur;

        de gemeenteraad een advies moet uitbrengen over die jaarrekening, behalve als de voltallige gemeenteraad ook de raad van bestuur van het AGB vormt;

        de goedkeuring van de BBC-jaarrekening een bevoegdheid is van de toezichthoudende overheid.

 

Het AGB van Boechout moet ook een jaarrekening opstellen volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Volgens dat wetboek behoort de goedkeuring van die jaarrekening tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. Bij een AGB vormt de gemeenteraad de algemene vergadering.

 

Juridische grond

- artikel 243 van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (DLB)

- Wetboek van Vennootschappen art.92

 

Financiële gevolgen

Voor de BBC regelgeving zal het gecumuleerd budgettair resultaat worden overgedragen naar de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

Volgens de vennootschapswetgeving bedraagt de winst van het boekjaar 2022 € 233.498,5 .

Samen met het overgedragen verlies uit 2021 ( - € 49.837,96)  bedraagt de te bestemmen winst €183.660,54.

het resultaat wordt als volgt verdeeld:

         een wettelijke reserve van €5.000

        een dividend  uit te keren aan de gemeente van € 21.877,99

        een saldo over te dragen naar 2023 van €156.782,55

 

Stemming

13 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

8 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad, in hoedanigheid van Algemene vergadering van het AGB, keurt de NBB jaarrekening van 2022, zoals ze in bijlage is toegevoegd bij deze beslissing, goed.

Artikel 2

De raad van bestuur verleent kwijting aan de leden van het directiecomité van het AGB afzonderlijk voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2022.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Punt bijlagen/links Rapport jaarrekening Boechout 2022 AGB.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 juni 2023

 

Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaren 2023-2025 - Stemming

 

Feiten en context

De gemeentelijke fiscale autonomie is verankerd in de Grondwet (artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet). In principe komt het de gemeente toe om gelijk welke materie te belasten wanneer zij dat budgettair of beleidsmatig noodzakelijk acht.

De gemeentelijke reglementen kunnen een looptijd hebben van meerdere jaren. Aan de belastingreglementen wordt jaarlijks uitvoering gegeven door de inschrijving van de overeenkomstige kredieten in het meerjarenplan.

De geldigheidsduur van de belastingreglementen in Boechout wordt beperkt gehouden ten belope van de van de duur van de meerjarenplanning 2020-2025.

Argumentatie

Masten en pylonen bederven de vrije open ruimte en worden ervaren als landschapsverstorend en brengen derhalve hinder mee voor de plaatselijke gemeenschap.

Het is billijk om, met het oog op de financiering van de algemene dienstverlening een

specifieke bijdrageplicht ten laste van de eigenaars van masten en pylonen in te stellen.

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.

Juridische grond

De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

De Raad van State 14 januari 2014, nr. 226.034 en 16 juni 2015, nr. 231.593 heeft geoordeeld dat differentiaties ter aanmoediging van de productie van groene stroom een objectief en redelijk criterium uitmaken die het landschapsverstorende karakter van de masten en pylonen compenseren.

Het Arrest van het Grondwettelijk Hof (nr. 189/2011) van 15 december 2011 waardoor de gemeente niet verboden wordt de economische activiteit van de telecomoperatoren die op het grondgebied van de gemeente verwezenlijkt wordt door de aanwezigheid van gsm pylonen, -masten of –antennes die voor die activiteit worden aangewend, te belasten om budgettaire redenen of andere redenen.

Belastingen die losstaan van het gebruiksrecht, worden door de EOB-wet (wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven) niet verboden. Zo is het bijvoorbeeld wel mogelijk om een algemene belasting op de economische activiteit van de telecomoperatoren te heffen (GH 15 december 2011, nr. 2011/189) of kunnen masten en pylonen, waaronder gsm-masten, belast worden om budgettaire redenen en omwille van hun landschapsverstorende karakter (Cass. 30 maart 2012, F.11.0043.F; Cass. 30 maart 2012, F.11.0044.F; Cass. 30 maart 2012, F.11.0046.F; Cass. 30 maart 2012, F.11.0080.F; Cass. 23 november 2012, nr. C.11.0444.N/1).

Een algemene belasting die onder andere gsm-masten treft, wordt ook niet verhinderd door artikel 13 van de richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn). Die richtlijn stelt regels vast over de procedures voor het verlenen van algemene machtigingen of rechten aan onder andere telecomoperatoren en bepaalt in dat kader ook de aard en de omvang van de financiële lasten die de lidstaten aan de dienstverleners kunnen opleggen. Artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn bepaalt dat lidstaten een vergoeding kunnen vragen voor de rechten om faciliteiten te installeren op, boven of onder openbare of particuliere eigendom.

Belastingen op masten en pylonen houden geen schending in van het vrij verkeer van diensten (artikel 49 EG) en het Europees mededingingsrecht (richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten) als ze zonder onderscheid van toepassing zijn op alle eigenaars van de masten en pylonen en als buitenlandse eigenaars feitelijk noch rechtens zwaarder worden geraakt dan binnenlandse exploitanten (HvJ 8 september 2005, samengevoegde zaken nrs.C-544/03 en C-545/03).

 

Financiële gevolgen

Het budget werd voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025.

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving en tarief

De gemeente Boechout heft met ingang van 3 juli 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, een jaarlijkse belasting van 3.000 € per mast of pyloon die zich op haar grondgebied bevindt in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

        Mast: een verticale structuur, ongeacht de hoogte, die geplaatst wordt op een dak of een andere bestaande constructie, met een gezamelijke hoogte van minimaal 20 meter

        Pyloon: een individuele verticale constructie die opgericht wordt op niveau van het maaiveld met een hoogte van minimaal 20 meter

 

Artikel 2 - Belastingtermijn

Deze belasting is jaarlijks betaalbaar op basis van een vordering van ons bestuur. De belastingplichtige ontvangt van de gemeente een aangifteformulier dat door hem behoorlijk ingevuld en ondertekend voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 1 oktober van het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

De belasting is ondeelbaar, er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als de mast of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen.

 

Artikel 3 - Belastingplichtige

De belastingplichtige is de eigenaar van de mast of pyloon op 1 januari van het aanslagjaar.

 

Artikel 4 - Hoofdelijke aansprakelijkheid

De eigenaar van de constructie en/of de grond, waarop de masten en pylonen werden opgericht, is mee hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

 

Artikel 5 - Belastbare grondslag

De belasting is verschuldigd voor elke mast of pyloon die zich op 1 januari van het aanslagjaar in de gemeente bevindt. De belasting is ondeelbaar voor het hele aanslagjaar verschuldigd.

 

Artikel 6 - Aangifteplicht

Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 2 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgens op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.

De ambtshalve belastingaanslag zal worden verhoogd met 20%, 50%, 100% of 200% al naargelang het een eerste, tweede derde of vierde en volgende overtreding betreft.

 

Artikel 7 - Vrijstellingen

Masten en pylonen die geplaatst worden op het grondgebied Boechout-Vremde met het oog op het voortbrengen van energie op alternatieve wijze (windmolens en andere vormen van groene stroom).

 

Artikel 8 - Inkohiering

De belasting en de verhoging wordt ingekohierd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

 

Artikel 9 - Betalingstermijn

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het aanslagbiljet. Dit aanslagbiljet wordt kosteloos de door de financieel beheerder aan de belastingplichtige gestuurd.

 

Artikel 10 - Bezwaar

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (en latere wijzigingen).

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Deze indiening moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven binnen vijftien dagen na de indiening ervan.

 

Artikel 11 - Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 3 juli 2023 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Artikel 12

Dit reglement vervangt het vorige reglement van 20 december 2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 juni 2023

 

Verlenging recht van opstal WOLPRO NV - gronden Bistweg - stemming

 

Feiten en context

Voor kwestieuze gronden is bij notariële akten van 19 december 1991 en 27 maart 2003 door de gemeente Boechout een recht van opstal verleend aan WOLPRO NV.

De gronden worden thans gebruikt als parking voor supermarkt Delhaize.

De huidige opstalrechten lopen tot 31 december 2029.

Argumentatie

WOLPRO NV wenst de termijn van de opstalrechten te verlengen tot 31 januari 2052. Op dat moment eindigt het huidig contract tussen WOLPRO NV en Delhaize.

WOLPRO NV engageert zich in voorliggend ontwerp van notariële akte om de parkings voor Delhaize, gelegen aan de Alexander Franckstraat, publiek toegankelijk te houden in functie van parkeergelegenheid, niet-limitatief, voor bv. horeca, evenementen, scholen of kerkdiensten.

Juridische grond

Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek (B.S. 17 maart 2020) en latere wijzigingen.

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen  40 en 41§1, 11°.

 

Financiële gevolgen

De gemeente ontvangt voor de toekenning van het recht van opstal een vergoeding die jaarlijks geïndexeerd wordt en voor het jaar 2023 € 7.497,26 bedraagt.

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Artikel 1

Het ontwerp van akte over de verlenging van het recht van opstal aan WOLPRO NV m.b.t. de gronden gelegen te Boechout, 1ste afdeling, 181 F P0001 en 181 G P0000 (Bistweg), in bijlage, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg bezorgd aan notaris Stéphane Van Roosbroeck met standplaats te Boechout.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 juni 2023

 

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Aanstelling sanctionerend ambtenaar - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Gemeenteraadsbeslissing dd. 17 maart 2014 waarbij mevrouw Hilde Boydens werd aangesteld als sanctionerend ambtenaar.

Gemeenteraadsbeslissing dd. 29 juni 2015 waarbij mevrouw Lobke Goormans werd aangesteld als sanctionerend ambtenaar en de aanstelling van mevrouw Hilde Boydens werd herbevestigd.

Feiten en context

Vraag van Igean dd. 23 mei 2023 om de aanstelling van de sanctionerende ambtenaren te (her)bevestigen.

Argumentatie

De gemeente heeft een politiereglement, waarvan de overtredingen kunnen worden bestraft met gemeentelijke administratieve sancties. Deze administratieve sancties worden opgelegd door een sanctionerend ambtenaar.

De sanctionerend ambtenaar kan volgens het KB van 21 december 2013 een personeelslid zijn van de samenwerkingsverbanden die tot stand werden gebracht overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking.

De statuten van IGEAN milieu en veiligheid bepalen dat volgende activiteiten met het oog op de realisatie van haar doelstelling door de deelnemers op basis van één of meerdere beheersoverdrachten aan de vereniging kunnen worden toevertrouwd: … “7. juridische en technische ondersteuning inzake handhaving evenals de daarbij horende communicatie en het initiëren, coördineren en realiseren van nieuwe initiatieven inzake gemeentelijke administratieve sancties.”

In uitvoering hiervan heeft de gemeente beheersoverdracht gedaan aan IGEAN milieu & veiligheid voor het optreden als sanctionerend ambtenaar en het behandelen van de GAS-dossiers.

In zitting van 30.03.2022 heeft de raad van bestuur van IGEAN milieu & veiligheid de evaluatienota en het bijhorend addendum over de intergemeentelijke GAS-werking goedgekeurd met een concreet voorstel voor het verderzetten van de werking evenals de daarbij horende tarieven en wijze van aanrekening vanaf 2022.

In de kostenraming werd uitgegaan van de extra inzet van een sanctionerend ambtenaar om het stijgend aantal dossiers (vnl. stilstaan en parkeren) te kunnen behandelen en de dienstverlening te garanderen. IGEAN is intussen overgegaan tot de aanwerving van een extra sanctionerend ambtenaar Nils Vanhees, die einde 2022 met succes de daartoe vereiste opleiding heeft gevolgd en begin 2023 een (verplicht) gunstig advies kreeg van de procureur des Konings.

Hierdoor voldoen volgende personeelsleden van IGEAN milieu & veiligheid aan de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete, zoals bepaald in het betrokken KB van 21 december 2013:

     Lobke Goormans

     Hilde Boydens

     Nils Vanhees

Artikel 6§3 van de GAS-wet van 24 juni 2013 bepaalt evenwel dat de effectieve aanstelling van de sanctionerend ambtenaar dient te gebeuren door de gemeenteraad.

Met voorliggende ontwerp beslissing wordt aan de gemeenteraad gevraagd de aanstelling van de extra sanctionerend ambtenaar goed te keuren en de aanstelling van de andere sanctionerende ambtenaren te (her)bevestigen, zodat er één beslissing is voor alle sanctionerende ambtenaren van IGEAN milieu & veiligheid.

Juridische grond

     Nieuwe gemeentewet

     Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (o.m. artikel 6§3)

     KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding geven tot opleggen van GAS.

     KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de GAS.

     KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van protocolakkoord tussen de gemeente en het parket (gemengde inbreuken en inbreuken stilstaan en parkeren)

     KB van 9 maart 2014 betreffende de GAS voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen op de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen

     Statuten van IGEAN milieu & veiligheid

 

Financiële gevolgen

Niet van toepassing.

 

Stemming

13 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Fernando Marques da Silva

8 onthoudingen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

In uitvoering van artikel 6§3 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheids-voorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de GAS-wet, wordt de aanstelling van volgende personeelsleden van IGEAN milieu & veiligheid als sanctionerend ambtenaar (her)bevestigd:

     Nils Vanhees

     Lobke Goormans

     Hilde Boydens.

Artikel 2

Een uittreksel van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zal aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 26 juni 2023

 

Kerkfabriek Sint-Jan-in-d'Olie - Jaarrekening 2022 - Advies - Stemming

 

Feiten en context

De jaarrekening 2022, goedgekeurd door de kerkraad op 4 mei 2023, ingediend bij het gemeentebestuur op 15 mei 2023 met een exploitatieoverschot van 65.909,09 euro en met een investeringssaldo van 0,00 euro.

Uit de stand van de financiële rekeningen op 31 december 2022 blijkt dat het boekjaar 2022 wordt afgesloten met een batig saldo van 998.173,42 euro. Het saldo van de rekening over het boekjaar 2022 is daarmee in overeenstemming.

Advies

Positief advies van de financieel beheerder.

Juridische grond

        Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest (art. 2, 3, 54 en 55), in werking getreden op 1 maart 2005 (behalve het financiële gedeelte);

        Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

        Ministerieel besluit van 27 november 2006 voor het vastleggen van de boekhoudkundige modellen;

        Omzendbrief BB-2007/01 van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

        Omzendbrief BB-2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten;

        Omzendbrief BB-2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de rekening van het dienstjaar 2022 van de kerkfabriek Sint-Jan in d'Olie te Boechout die het volgende resultaat geeft:

 

Exploitatieontvangsten

50.288,89

Exploitatie-uitgaven

30.735,53

Overboekingen

0,00

Exploitatie eigen financieel boekjaar

19.553,36

Overschot 2021

46.355,73

Exploitatietoelage

0,00

Overschot exploitatie

65.909,09

 

Investeringsontvangsten

45.652,22

Investeringsuitgaven

21.366,31

Overboekingen

0,00

Investeringen eigen financieel boekjaar

24.285,91

Overschot/Tekort 2021

907.978,42

Overschot/Tekort investeringen

932.264,33

 

Het totale patrimonium (roerende beleggingen) bedraagt 0,00 euro.

 

Artikel 2

Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 juni 2023

 

Klacht van gemeenteraadslid Sven Snyders gemeenteraden van 27 februari en 27 maart 2023 – houding voorzitster gemeenteraad en diverse schendingen van het decreet over het lokaal bestuur en van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad / verscherpt toezicht – besluitvorming met betrekking tot de gronden Wolfsput en hoek Lindelei – Vremdesesteenweg - Schrijven ABB van 17 mei 2023 - Kennisname

 

Voorgeschiedenis

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 5 april 2023 met als bijlage een klacht van raadslid Sven Snyders over de gemeenteraden van 27 februari en 27 maart 2023 – houding voorzitster gemeenteraad en diverse schendingen van het decreet over het lokaal bestuur en van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad / verscherpt toezicht – besluitvorming met betrekking tot de gronden Wolfsput en hoek Lindelei – Vremdesesteenweg.

Antwoord namens het college van burgemeester en schepenen dd. 26 april 2023 aan het Agentschap Binnenlands bestuur.

Feiten en context

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 17 mei 2023 met als bijlage een kopie van het antwoord aan raadslid Sven Snyders.

Juridische grond

Artikel 331 en 333 van het decreet lokaal bestuur

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van ABB van 17 mei 2023 met als bijlage het antwoord aan raadslid Sven Snyders.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 26 juni 2023

 

Nutuitbreiding algemeen (128) Fiberklaar - verkoop grond POP Hellestraat - Stemming

 

Feiten en context

Fiberklaar heeft 2 POP's (= Point of Presence) nodig voor de verdeling van zijn netwerk in Boechout. Dit zijn technische cabines van 4.6m x 2.45m.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 31 mei 2022 de locat