Boechout

Zitting van 03 november 2020

Van 09:00 uur tot 11:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

COVID-19 - vzw Wattan - Concessie - Kwijtschelding 2

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen kent een kwijtschelding van concessiegelden toe aan vzw Wattan en dit voor een bedrag gelijk aan 1 maand concessie.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Schaliehoevelaan - Openbare groenzone - Verkoop - Grasmatten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van de eigenaar en geeft hem de toestemming om de grasmatten reeds te plaatsen, voorafgaand aan het verlijden van de notariële akte.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Patrimonium - Aankoop gronden Hellestraat aansluitend bij het brongebied van de Molenbeek

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt Igean over te gaan tot de schatting van deze percelen en de gemeente als dusdanig een schattingsverslag te bezorgen.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

IGEAN MV - Continuïteit verwerking restafval

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van IGEAN MV ivm met de continuïteit van de verwerking van restafval.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

PIDPA - Verslag van de Raad van Bestuur van 25 september 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur van Pidpa van 25 september 2020.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Kerkfabriek van de H. Bavo - Verslag van de vergadering van de Kerkraad van 8 september 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Kerkraad van 8 september 2020.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Kerkfabriek Sint-Jan-in-d'Olie - Verslag van de vergaderingen van 4 augustus en 29 september 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de Kerkraad van 4 augustus en 29 september 2020.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Ophaling Kerstbomen 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de ophaling van Kerstbomen op dinsdag 12 januari en donderdag 14 januari 2021 volgens de HOPLR wijkverdeling.

Op dinsdag 12 januari 2021 worden de kerstbomen in Boechout Dorp opgehaald (de zone onder de Provinciesteenweg), op donderdag 14 januari 2021 in Boechout Wijken en Boechout Vremde (alles boven de N10, inclusief de N10).

De communicatiedienst maakt deze data en wijkverdeling bekend via #BoechoutBeweegt en sociale media.

Artikel 2

De kerstbomen moeten vóór 08.00 uur buiten liggen.

Daarna kunnen de kerstbomen nog zelf afgeleverd worden op het containerpark.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Erkenning Boechoutse vereniging FC Boechoutse kampioenen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de erkenningsaanvraag van FC Boechoutse kampioenen goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Falenopsis-inname parkeerstrook voor verkoop kerst

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de heer Stef Paepen, optredende voor de bloemenwinkel Falenopsis om van 26 november 2020 t.e.m. 20 december 2020 een standplaats van ongeveer 10m² ( 4,52m x 2,20m) in te nemen op de parkeerstrook voor de bloemenwinkel Falenopsis, gelegen aan de Heuvelstraat 57, tegen een retributie van 140,00€.

 

Artikel 2

De signalisatievoorwaarden worden bepaald in de vergunning inname openbaar domein voor een standplaats, die zal afgeleverd worden na de goedkeuring van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Punt bijlagen/links plan Falenopsis kerstboomverkoop.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Verkeer.20/026 (133) Alexianenweg 39 - parkeerverbod

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om 7 meter parkeerverbod door middel van gele onderbroken markering te voorzien ter hoogte van de inrit van Alexianenweg 39.

Artikel 2

In hoofdstuk 6 art. 20 van het aanvullend reglement toe te voegen:

'Alexianenweg: 7m ter hoogte van huisnr 39'.

Artikel 4

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

2012/012 (135) Fietsostrade Antwerpen/Lier - Testproject markering

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat de Provincie geen verlichting wil voorzien op de fietsostrade in kader van het doorkruisen van een VEN- en habitatrichtlijngebied.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het testproject met de refecterende markering.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om wegens het smalle karakter van de fietsostrade tussen de Oude Steenweg en de Mastenweg enkel een middellijn te voorzien. Op de Langsweg zal er zowel een middellijn als randmarkering te voorzien.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de zone 30 af te bakenen ter hoogte van de stationsparking en de Alexander Franckstraat en om een snelheidsbeperking van 30km/u in te voeren op de fietsostrade tussen de Alexander Franckstraat en de Mastenweg. Borden gewijzigde verkeerssituatie eveneens aan te brengen.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om in kader van de sensibiliseringscampage de tekst 'Veiligheid boven snelheid' te voorzien tussen de Victor Heylenlei en Alexander Franckstraat.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Hellestraat 65 - Bouwen van een loods met serre, aanleggen en regularisatie van verhardingen bij een zorgboerderij + exploitatie van een IBA

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Omgevingsvergunning verkavelen van gronden - Broechemsesteenweg 107-107A - Verkavelen van 2 percelen voor open bebouwing en slopen van woning met bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg 106 - Regularisatie van een functiewijziging van fc kantoor, dienstverlening en vrije beroepen (kantoorruimte) naar fc wonen (gelijkvloers)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 241 - Plaatsen van een tuinafsluiting (deels regularisatie)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Dr. Theo Tutsstraat 13 - Bouwen van een achterbouw aan een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Bouwberoep - Oudebaan 9 - Verbouwen en functiewijziging van fc dagrecreatie (binnenspeeltuin) naar fc restaurant/café (feestzaal) en vellen van hoogstambomen + exploitatie van een dansinrichting met keuken

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het bouwberoep aangetekend bij de deputatie.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft tot op heden geen advies en voorwaarden geformuleerd in dit dossier vermits het dossier stilzwijgend geweigerd werd op 23 augustus 2020.

het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat het project niet langer positief geadviseerd kan worden omdat tot op heden realistische en concrete parkeeroplossingen ontbreken in het dossier.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om dit collegebesluit te bezorgen aan de deputatie.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Bouwberoep - Oudebaan 9 - Verbouwen en functiewijziging van fc dagrecreatie (binnenspeeltuin) naar fc restaurant/café (feestzaal) en vellen van hoogstambomen + exploitatie van een dansinrichting met keuken

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intrekking van de aanvraag en van het besluit van de deputatie van 15 oktober 2020.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Provinciale omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Mussenhoevelaan 149 - Bouwen van een glastuinbouwcomplex met bedrijfswoning, terreinaanlegwerken (vellen bomen en wijziging van vegetatie, reliëfwijzigingen, omleggen geklasseerde waterloop, aanleggen verharding) en exploitatie van een glastuinbouwcomplex

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging voor de vergadering van de POVC en vaardigt schepen Dirk Crollet af.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Ontruiming begraafplaats Boechout

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Ontruiming begraafplaats Vremde

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Vacantverklaring technicus mecanicien D4-D5 - aanpassing

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 03 november 2020

 

Bevordering Beheerder GC - B1-B3 - contractueel

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020