Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Op 27 november 2020 werd in het Belgisch Staatsblad het Decreet van 9 oktober 2020 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid gepubliceerd. In artikel 6 van dit decreet wordt een nieuw artikel 29quater toegevoegd in de wet van 6 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (de wegverkeerswet). Dit artikel trad in werking op 1 februari 2021 en geeft aan de gemeente de mogelijkheid om in zijn reglementen of verordeningen administratieve geldboetes te bepalen voor beperkte snelheidsovertredingen op plaatsen waar de snelheid gelimiteerd is tot 30 of 50 km per uur (GAS 5).

De gemeente wenst van deze mogelijkheid gebruikt te maken en heeft hiervoor het politiereglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen opgemaakt dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

Ook voor de afhandeling van deze gemeentelijke administratieve geldboetes zal de gemeente beroep doen op de sanctionerend ambtenaar van IGEAN. In overleg met de gemeenten werd bij beslissing van de raad van bestuur van 22.06.2022 van IGEAN besloten om in eerste instantie een pilootproject op te zetten voor de opstart van GAS 5. GAS 5 zal gefaseerd opstarten en steeds in overleg met de gemeente, de politiezone en IGEAN.

Juridische grond

      Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

      Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijk administratieve sancties

      Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 29 quater.

      Nieuwe gemeentewet 24 juni 1988 en meer in bijzonder de artikelen 119 en 135§2.

Financiële gevolgen

Het goedkeuren van deze politieverordening heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

De kostprijs voor de afhandeling van de dossiers GAS 5 zal worden verrekend in de eindafrekening van IGEAN.

 

Stemming

 

19 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Erik Philibert

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde politieverordening goed betreffende de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) op basis waarvan voor deze overtredingen administratieve sancties kunnen worden toegepast.

Artikel 2

Een uittreksel van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zal aan de sanctionerend ambtenaar van IGEAN worden bezorgd, alsook aan de korpschef van de politiezone, de griffie van de politierechtbank van Antwerpen en de procureur des Konings.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.