Boechout

Zitting van 23 november 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

JZP/2020/026 - Dak bibliotheek Boechout - Voorlopige oplevering

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het document in bijlage.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorlopige oplevering goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

JZP/2021/005 - Verwijderen van een pompstation - Goedkeuring voorlopige oplevering

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de documenten in bijlage en keurt deze goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de voorlopige oplevering van de opdracht “Verwijderen van een pompstation”.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

JZP/2021/009 -Nieuwe gemeentelijke website – Gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 november 2021, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

De opdracht “Nieuwe gemeentelijke website” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Paddle, Ravensteingalerij 4, 1000 te 1000 Brussel, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver mits het verkrijgen van een visum.

De looptijd wordt vastgesteld op 5 maanden.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2021/009.

Artikel 3

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 24100100/011902-2020/1-2000-2020002.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Fluvius OV - Notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 13 oktober 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 13 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Vrijstelling waarborg feestmateriaal voor scholen Boechout

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de scholen in onze gemeente voorlopig vrij te stellen van een waarborg indien zij gemeentelijk materiaal ontlenen.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Toelage Boechout Bekert - uitbetaling K. Boechoutse VV

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een toelage van € 600 te voorzien voor K. Boechoutse VV voor hun medewerking in de organisatie van Boechout Bekert.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de dienst financiën om de uitbetaling te voorzien tegen ten laatste 31 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Verslag vergadering SAR 5 november 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de seniorenraad van 5 november 2021 onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de SAR tijdens de volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Advies SAR: knelpuntenwandeling en rustpuntenplan

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de seniorenadviesraad: knelpuntenwandeling mobiliteit en rustpuntenplan.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Subsidie voor projecten 2021 - subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad van 20 december 2021 om een subsidie van 10.990 euro toe te kennen aan het project in Congo van de werkgroep Broederlijk Delen, ingediend door Miecke Rutges.

Broederlijk delen wil samen met hun Congolese partnerorganisatie in de provincie Kwilu inzetten op de strijd tegen de voedselonzekerheid en voor integrale rurale ontwikkeling. Broederlijk delen ondersteund de rurale gemeenschap en families bij het uitbouwen van duurzame familiale landbouw en een zelfstandige boerenbeweging die mee invloed kan uitoefenen op het beleid.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad van 20 december 2021 om een subsidie van 10.000 euro toe te kennen aan een herbebossingproject in het Senegal van Ondernemers Zonder Grenzen vzw, ingediend door Werner Sels.

De doelstelling van het project is het herbebossen van Sahelgebied. De aanleg van agrobossen en het verbeteren van de ecologische problemen in de Sahel komen de socio-economische situatie van de plaatselijke bevolking ten goede.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad van 20 december 2021 om een subsidie van 7.200 euro toe te kennen aan het project Rambia School in Oeganda ingediend door Wereld-Missiehulp, ingediend door Ilona De Coster.

De subsidie zal dienen om een school te bouwen die kansarmen kinderen de mogelijkheid bied op een betere toekomst. Het project voorziet in de verdere uitbouw van de Rambia School met een klassenblok van 3 klassen voor kansarme kinderen, waaronder 120 wezen.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad van 20 december 2021 om een subsidie van 7.200 euro toe te kennen aan het project van Lake Bunyonyi Secondary school ingediend door Inge Van Der Biest. Dit kleinschalig project wil de secundaire school ondersteunen zodat de armste jongeren uit de omliggende dorpen betere kansen krijgen om zich te ontwikkelen en zo sterker in het leven te staan.

De renovatie van de enkele klaslokalen en de leraarskamer staan dit jaar voorop zodanig dat er degelijke lokalen zijn om les te kunnen geven en goede leerkrachten te trekken en te houden.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad van 20 december 2021 om een subsidie van 5.000 euro toe te kennen aan het project van Sawes in samenwerking met Sevapur, ingediend door Gerd Bridts. Het project is een dorp waar kastelozen en armen uit de laagste kasten van de samenleving, hun thuis gevonden hebben en een nieuwe gemeenschap vormen die ondertussen erkend is geworden door de Indische regering. Voor het meisjeshome van de Annai Lea school in Sevapur vragen zij financiële middelen voor 105 meisjes stapelbedden drie hoog met matrasjes. De meisjes slapen nu op beton met rieten matjes wat oncomfortabel is, koud in de winter en gevaar geeft door het ongedierte dat in de matjes kruipt. Er zal ook plaats gewonnen worden door in de hoogte te slapen. Het gaat om in totaal om 35 bedden, 3 hoog, met 105 matrasjes.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad van 20 december 2021 om een subsidie van 5.000 euro toe te kennen aan het project Jeugoteca Sin Fin in Argentinië, ingediend door Marian Lesage.

Het doel is het bevorderen van de communicatievaardigheden van jongeren uit de wijk en van de organisatie. Dit draagt bij tot het verhogen van de weerbaarheid van de jongeren en leert hen op te komen voor hun rechten. Er worden ludieke, culturele en artistieke activiteiten aangeboden.

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad van 20 december 2021 om een subsidie van 4.860 euro toe te kennen aan het project van Young Africa Namibia, ingediend door Yvette Bellens-Bosma. Het project beoogt de ontwikkeling van kansarme jongeren tussen 15 jaar en 25 jaar. Praktisch onderwijs en inkomens genererende projecten bieden jongeren de kans om een menswaardig bestaan op te bouwen.

Artikel 8

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad van 20 december 2021 om een subsidie van 4.500 euro toe te kennen aan het project FMO in Congo , ingediend door de Wereldwinkel van Boechout-Hove.

De subsidie wordt gebruikt om in 2021 in Kamilombe en vier omliggende dorpen de landbouwproductie te starten en kippen te kweken om zo in hun eigen inkomen te voorzien. Dit zal gebeuren op het platteland waar er weinig tewerkstelling is. En geeft ook een impuls aan de plaatselijke vrouwengroep. De budgetten zullen aangewend worden voor de financiering van beroepsopleidingen.

Artikel 9

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad van 20 december 2021 om een subsidie van 4.000 euro toe te kennen aan het project zuiver water voor Dilolo Congo, ingediend door Linda Willemsen. Het gebied waar Jef Augustijnen al jaren actief is.

De subsidie zal dienen om zuiver water te voorzien in alle gebouwen van de missiepost.  Dit wordt uitgevoerd in 3 fases. Ze werken voor de uitvoering met een lokale partner ONG Centre d’encadrement piscicole de Dilolo.

Artikel 10

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad van 20 december 2021 om een subsidie van 3.000 euro toe te kennen aan het project Kebene ingediend door Christ’l Vanderheyden. Kebene Children’s home is een kleinschalig project dat wees-en straatkinderen opvangt in Kenia. Het doel is om de kinderen een goede basis te geven en dat ze zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. De budgetten zullen ingezet worden voor de algemene werking en de extra kosten die er zijn door de corona crisis.

Artikel 11

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad van 20 december 2021 om een toelage van 3.250 euro toe te kennen aan educatieprojecten in Boechout ingediend door Luk Fabry (wereldwinkel Boechout). Wereldwinkel Boechout wil in eerste instantie de filosofie van “fair-trade” zo ruim mogelijk uitdragen. Zij willen de gemeenschap van Boechout-Vremde  zo veel mogelijk informeren over alle aspecten van eerlijke handel en de mensen sensibiliseren om actief mee te werken bij het tot stand komen van een rechtvaardige wereldhandel.

Dit gebeurt via allerlei werkvormen : info-sessies, participatie aan  allerlei activiteiten, vormingssessies en  educatieve activiteiten. De winkel zelf  is uiteraard ook een belangrijk medium om onze kernopdracht in praktijk te brengen.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Oprit2016-033 (131) Vremdesesteenweg 261 - Verbreding oprit

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college va burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanleg zoals aangegeven op bijgaande schets.

Artikel 2

De retributie bedraagt 770 euro.

Artikel 3

Uitvoering wordt ingepland na betaling van de retributie.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Nutuitbr2021-017 (132) Werken Pidpa - Broederlozestraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         toestemming te verkrijgen van de eigenaars van de getroffen percelen (zie bijlage)

         het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

         kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

         veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Nutuitbr2021-016 (133) Werken Pidpa - Janssenlei/George Van Raemdoncklaan

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         de leidingen zijn op private delen ingetekend. Alle leidingen moeten binnen de rooilijnen geplaatst te worden. In de George Van Raemdoncklaan is er een rooilijnbreedte van 10m. Vooraan in de Janssenlei is er een rooilijnbreedte van 15m, achteraan is er een rooilijnbreedte van 10m.

         machtigig aan onroerend erfgoed te vragen

         het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

         kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

         veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

         naleving afspraken gemaakt op de coördinatievergaderingen

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Verk.21/054 (134) plaatsen tent Oxfam wereldwinkel

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het plaatsen van een

tent en het aanbieden van proevertjes op zondag 5 december 2021 van 10:00 tot 18:00, dit met in acht name van de op dat ogenblik geldende corona maatregelen.

De tent mag geplaatst worden langs de kant van de Jan Frans Willemsstraat, indien de daar voorziene fietsbeugels nog niet geplaatst zijn. Indien de fietsbeugels reeds geplaatst zijn dient de tent meer aan de kant van de Dr. Theo Tutsstraat te worden gezet. De rijbaan mag op geen enkel ogenblik worden ingenomen.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Afval - Organisatie ophaling kerstbomen 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeente haalt de bomen in eigen beheer op.

Artikel 2

De ophaling vindt plaats op 11 en 13 januari 2022. De gemeentewerf zorgt voor de afvoer naar de kerstboomverbranding van Scouts van Vremde en de composteringssite (onder voorbehoud van de Covidmaatregelen).

Artikel 3

Het college stelt voor om volgende jaar tijdige afspraken te maken met Igean voor de ophaling van de kerstbomen. Zodoende er een deel kan opgehaald worden door IGEAN (afvoer naar de composteringssite) en een deel in eigen beheer (afvoer naar evt. kerstboomverbrandingen).

Artikel 4

De communicatiedienst maakt deze data en wijkverdeling bekend via #BoechoutBeweegt en sociale media. De kerstbomen moeten vóór 08.00 uur buiten liggen.

Daarna kunnen de kerstbomen nog zelf afgeleverd worden op het recyclagepark.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Provinciaal beleidsplan Ruimte Antwerpen - Voorontwerp - Advies

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies over het voorontwerp van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen van de dienst omgeving dd. 18 november 2021. Het advies wordt bijgetreden.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om dit collegebesluit samen met het advies te bezorgen aan de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Gemeentelijk register verwaarloosde woningen en gebouwen - Sint-Bavoplein 16

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het dossier en van de mail van 1 november 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 42 - Slopen en herbouwen afdak aan een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Stedenbouwkundig attest - Het Veld 4, 7/ Schaliehoevelaan 19, 21, 25, 27

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen adviseert gunstig en levert een positief stedenbouwkundig attest af mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Boshoek 132 - Verbouwen van een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Groenstraat 87 - Slopen en herbouwen van een schuur bij een landbouwbedrijf (heraanvraag), regularisatie van aanleggen wadi en van inrichten hoevewinkel

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kievitstraat 20 - Afwijking verkavelingsvoorschriften en afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Rozenlaan 8 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Schaliehoevelaan 40 - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en bouwen van carport met fietsenberging-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vinkenstraat 72 - Slopen van een serre

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Bouwberoep - Gillegomstraat 90-92/Vremdesesteenweg 61 - Slopen van gebouwen, bouwen van een meergezinswoning (22 woonentiteiten) met ondergrondse parking

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het bouwberoep aangetekend bij de deputatie.

Artikel 2

Het college stelt dat het ongunstig advies en de argumentatie zoals opgenomen in het weigeringsbesluit van 31 augustus 2021 behouden blijven.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om dit collegebesluit te bezorgen aan de deputatie.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Bouwberoep - Hovesesteenweg z/n - Aanleggen van een parking (heraanvraag)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het bouwberoep aangetekend bij de deputatie.

Artikel 2

Het college stelt dat het ongunstig advies en de argumentatie zoals opgenomen in het weigeringsbesluit van 31 augustus 2021 behouden blijven.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om dit collegebesluit te bezorgen aan de deputatie.

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

BKO - Vrijwilligerswerk - Rijbegeleiding

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 november 2021

 

Extra uren personeel bibliotheek - aanpassing

 

 

Publicatiedatum: 30/11/2021