Boechout

Zitting van 20 oktober 2020

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Raamovereenkomst aankoop cheques

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om aan te sluiten op de raamovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap voor het aanmaken, verdelen, beheren en innen van elekronische maaltijdcheques , gegund aan Edenred Belgium nv.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

JZP/2020/024 - Dak gemeentelijke magazijnen - pv van opening

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van opening van offertes, zoals werd toegevoegd in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

COVID-19 - Bijdrage reservatiesysteem ELZ ZORA

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de uitbreiding van het triagecentrum in ziekenhuis Sint-Jozef te Mortsel voor de inwoners van ELZ ZORA.

Artikel 2

Het college hecht goedkeuring aan de bijdrage van 1 euro per Boechoutenaar die via de tool Golazo een afspraak maakt voor het testpunt of triagecentrum.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Personeelsbeheersysteem en loonadministratie voor lokaal bestuur Boechout

 

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 oktober 2020, opgesteld door de Dienst ICT.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De opdracht “Personeelsbeheersysteem en loonadministratie voor lokaal bestuur Boechout” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde CIPAL SCHAUBROECK NV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel-Eigen beheer (SAAS), tegen het nagerekende offertebedrag van € 133.756,31 excl. btw of € 161.845,14 incl. 21% btw.

Volgende optie wordt besteld: Toegang voor alle personeelsleden mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. ICT/2020/0105.

Artikel 5

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 24100100/011901-2020/1-3020-2020022 en het exploitatiebudget van 2022, 2023 en 2024 op budgetcode 61300200/011901.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Infovergadering over de plannen voor de heraanleg van de Jan Frans Willemsstraat en de Dr. Theo Tutsstraat - verslag maandag 5 oktober 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de infovergadering over de plannen voor de heraanleg van de Jan Frans Willemsstraat en Dr. Theo Tutsstraat op maandag 5 oktober 2020.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Erkenning buurtvereniging Reigersmolentje

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de erkenningsaanvraag goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Verslag cultuurraad 7 oktober 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 7 oktober 2020.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Verslag vergadering SAR 3 juli 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 3 juli 2020 van de de seniorenadviesraad.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

11.11.11. actie 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van voorstel 11.11.11. campagne.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

2014-013/02 (127) Project Groenstraat/Toeffelhoek - Verkeersmaatregelen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om van de Groenstraat (deel tussen de Leeuwerikstraat en de Olieslagerijstraat), Toeffelhoek en de Lazerijstraat (deel tussen de Groenstraat en de Weverstraat) een fietszone te maken.

Artikel 2

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de zoneverkeersborden F111 en F113 aangevuld met markering. 

Artikel 3

Hoofdstuk 7 art. 27quater van het algemeen aanvullend reglement van 27 mei 1998 aan te vullen met:

         Groenstraat: van Leeuwerikstraat tot Olieslagerijstraat

         Lazerijstraat: van Groenstraat tot Weverstraat

         Toeffelhoek

Artikel 4

In een fietsstraat geldt een snelheidsbeperking van 30km/u. De zone met een maximale snelheid van 50 km/u wordt aangepast.

Artikel 5

Uit hoofdstuk 1 art. 8-2-1 van het algemeen aanvullend reglement van 27 mei 1998 mag geschrapt worden:

         Groenstraat: van bebouwde kom tot Olieslagerijstraat

         Lazerijstraat: van Groenstraat tot Weverstraat

         Toeffelhoek

Artikel 6

De fietsoversteekplaats in de Groenstraat ter hoogte van de Leeuwerikstraat verdwijnt. 

Artikel 7

Uit hoofdstuk 4 art. 13-6 van het algemeen aanvullend reglement van 27 mei 1998 mag geschrapt worden:

         Groenstraat: ter hoogte van Leeuwerikstraat 2

Artikel 8

Op strategische plaatsen worden er uitwijkstroken in kasseien voorzien. Hier mag niet op geparkeerd worden.

Artikel 9

Deze maatregel wordt in kennisgebracht met het verkeersbord E1 en de nodige onderborden.

Artikel 10

Hoofdstuk 5 art. 14 van het algemeen aanvullend reglement van 27 mei 1998 aan te vullen met:

         Groenstraat:

          tussen huisnr 28 en 30 over een lengte van 9m

          ter hoogte van huisnr 30 over een lengte van 45m

          ter hoogte van huisnr 75 over een lengte van 23m

          ter hoogte van huisnr 79 over een lengte van 27m

          ter hoogte van huisnr 87 over een lengte van 21m

          ter hoogte van huisnr 93 over een lengte van 25m

          ter hoogte van huisnr 103 over een lengte van 31m

         Toeffelhoek:

          aan de overzijde van huisnr 9 over een lengte van 29m

Artikel 11

Op de kruispunten Groenstraat/Toeffelhoek en Groenstraat/Lazerijstraat worden er verkeersplateau's aangelegd.

Artikel 12

De verkeersplateau's worden gesignaliseerd door de verkeersborden A14.

Artikel 13

Hoofdstuk 7 art. 27bis van het algemeen aanvullend reglement van 27 mei 1998 aan te vullen met:

         Groenstraat:

          ter hoogte de Toeffelhoek

          ter hoogte van de Lazerijstraat

Artikel 14

Dit algemeen aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Afval - Aanvraag Kwb - Aanlevering bladeren Wijveld

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de gemeentelijks werf op de afgevallen bladeren af te leveren aan het Wijveld  (Eggerseelstraat & Lispersteenweg). De gemeentelijke werf volgt dit verder op.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Natuur - Zuidrand - Verslag overleg Speelgroenbeleving

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen en presentatie rond speelgroenbeleving en Samen op pad.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Frans Segersstraat 42 - Boechout - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Woningkwaliteit - Vremdesesteenweg 206 - PV van vaststelling van uitvoering herstelvordering

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van de wooninspectie van 12 oktober 2020.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Verkaveling - RUP BMT - De Cletse - 8 percelen - Verzaking

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen akteert het uitdrukkelijk verzoek van 5 oktober 2020 van de eigenaar tot verzaking aan de verkavelingsvergunning, afgeleverd op 8 januari 2018 met referentie 013/251.

Artikel 2

Het college neemt deze verzaking op in het vergunningenregister en geeft opdracht aan de dienst omgeving om een afschrift van dit besluit te bezorgen aan de eigenaar en aan de gewestelijke omgevingsambtenaar.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

GECORO – Masterplan rusthuis Avondvrede - Alexander Franckstraat 34 – Aanbeveling

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanbevelingen van de GECORO van 8 oktober 2020 met betrekking tot het masterplan rusthuis Avondvrede gelegen Alexander Franckstraat 34 te Boechout.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Schaliehoevelaan 20 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte hoofdgebouw en de toegangshelling ondergrondse parking bij het bouwen van een eengezinswoning (OB)-niet conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)- vellen van 1 hoogstamboom + melding van bronbemaling

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Alexander Franckstraat 28 - Aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt als wegbeheerder dat de rooilijn niet zal gerealiseerd worden binnen de 5 jaar na afgifte van deze vergunning.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Appelkantstraat 10B - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van het hoofdgebouw

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Arckenhovelaan 29 - Regularisatie van bouwen tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Frans Van der Muerenstraat 26 - Bouwen van een veranda aan eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg 128 - Regularisatie van bouwen tuin- en fietsenberging en van aanleggen verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Jan Frans Willemsstraat 67 - Afwijking gewestplanvoorschriften (VCRO art. 4.4.3) en afwijking gemeentelijke bouwcode voor de oppervlakte en nokhoogte van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Wommelgemsesteenweg 121 - Slopen en herbouwen van bijgebouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Vellen bomen - Begonialaan 11 - zilverenberk en vederesdoorn

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 1 bladverliezende halfstamboom , vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Brandveiligheid - Kinderdagverblijf - Nijverheidsstraat 5

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het brandpreventieverslag van de brandweer Zone Rand van 29 september 2020 en verzoekt de aanvrager om zo snel mogelijk te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 2

De burgemeester levert een brandveiligheidsattest A af met een geldigheidsduur van 8 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Brandveiligheid - Woonzorgcentrum en assistentiewoningen - Borsbeeksesteenweg 45

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het brandpreventieverslag van de brandweer Zone Rand van 22 september 2020 en verzoekt de instelling om zo snel mogelijk te voldoen aan de gestelde maatregelen.

Artikel 2

Het college verzoekt eveneens de instelling om binnen de 7 maanden een uitgewerkt stappenplan te bezorgen aan de burgemeester om aan de overige opmerkingen en normen te voldoen.

Artikel 3

De burgemeester levert een brandveiligheidsattest B af met een geldigheidsduur van 1 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Aanvraag grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Aanvraag grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Aanstelling jobstudent archief

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Aanstelling technici bij bevordering van D1-D3 naar D4-D5

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Aanstelling - deskundige ICT - contractueel - B1-B3 - 38/38

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Aanstellingen - adm medewerker/bibliotheekassistent - contractueel

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Vacantverklaring bibliotheekassistent - contractueel - 19/38e - C1-C3

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 oktober 2020

 

Personeel - Dossier onthaalmedewerker - Horen van de coördinator Burger en Welzijn, het diensthoofd Burger en een afvaardiging van de dienst Welzijn

 

 

Publicatiedatum: 28/10/2020
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.