Gemeente Boechout

Zitting van 18 december 2023

Van 20:09 uur tot 23:02 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts, gemeenteraadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Dirk Crollet, gemeenteraadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 november 2023 - Stemming

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 27 november 2023 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Belasting op afgifte getuigschriften of andere documenten - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

1 onthouding

Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Deze belasting is een contantbelasting en wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk. Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd. De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het verkrijgen van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van de aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgeleverd worden.

 

Artikel 2 - Belastbare grondslag en tarief

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

A. Normale procedure:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,50 EUR voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,50 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op  het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot l), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,50 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e),m) en n) van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,50 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

 

B. Spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart en PIN/PUK bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken – Brussel:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

153,30 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

158,80 voor een duplicaat

• Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

141,90 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

147,40 euro voor een duplicaat

 

C. Spoedprocedure met levering van de kaart en PIN/PUK op de gemeenten:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

116,40 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

121,90 euro voor een duplicaat

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

105,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

110,50 euro voor een duplicaat

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot l),van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

116,40 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

121,90 euro voor een duplicaat

• Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e),m) en n), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 5 juli 2022.

116,40 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

121,90 euro voor een duplicaat

 

• Attest voor immatriculatie van vreemdelingen

5,50 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

11,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Paspoorten en reisdocumenten voor vreemdelingen

11,00 euro voor een nieuwe reispas

0,00 euro voor kinderen van minder dan 18 jaar

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

- Paspoorten in dringende procedure

210 euro voor  -18j

240 euro voor +18j + 22 euro gemeentetaks

- Paspoorten in superdringende procedure met gecentraliseerde levering

270 euro voor -18j

300 euro voor +18j + 22 euro gemeentetaks

- Reisdocument voor vreemdelingen in dringende procedure

210 euro voor -18j

230 euro voor +18j + 22 euro gemeentetaks

- Reisdocument voor vreemdelingen in superdringende procedure met
 gecentraliseerde levering

270 euro voor -18j

290 euro voor +18j + 22 euro gemeentetaks

 

• Rijbewijs in bankkaartmodel

5,50 euro voor een nieuw rijbewijs

11,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel

5,50 euro voor een nieuw voorlopig rijbewijs

11,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Internationaal rijbewijs

5,50 euro voor een nieuw internationaal rijbewijs

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

 

Artikel 3 - Vrijstellingen

Zijn van de belasting vrijgesteld:

  1. de stukken die krachtens de wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening kosteloos dienen afgeleverd te worden door het gemeentebestuur,
  2. de stukken die aan behoeftige personen worden afgeleverd (de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk),
  3. de gerechtelijke overheden, openbare besturen en daarmee gelijkgestelde inrichtingen, alsook instellingen van openbaar nut,
  4. de mededelingen door de politie aan de verzekeringsmaatschappijen, van inlichtingen betreffende het gevolg dat gegeven werd ter zake van verkeersongevallen op de openbare weg, aanvragen voor uittreksel uit de bevolkingsregisters dienstig voor sociale doeleinden of aanvragen naar aanleiding van ingebrekestelling door sociale instellingen.

 

Artikel 4 - Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2024 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. Het reglement geldt tot 31 december 2025, behoudens herzieningen van de tarieven van FOD Binnenlandse Zaken. De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Goedkeuring aangepast meerjarenplan AGB 2020-2025 - aanpassing 2023 - Stemming

 

Stemming

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2023, en de aangepaste kredieten voor 2023 en de vastgestelde kredieten voor 2024 van het autonoom gemeentebedrijf, vastgesteld door de raad van bestuur, goed.

Artikel 2

Deze beslissing zal bekend worden gemaakt overeenkomstig DLB art.286 §1 3°: het raadsbesluit en de documenten van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023 worden via het digitaal loket ter beschikking gesteld van het toezicht

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Punt bijlagen/links Meerjarenplan_AGB_2020_2025_aanpassing_2023.pdf Download
Bijlage 3_Samenstelling_beleidsdomeinen.pdf Download
Bijlage 2_Meerjarenoverzicht_2020-2025_AGB.pdf Download
Bijlage 1_Omgevingsanalyse 2023.pdf Download
Bijlage 4_Investeringen_MJP2023_AGB_Boechout.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2023 en de kredieten 2024 deel gemeente - Stemming

 

Stemming

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023 vast.

Artikel 2

De gemeenteraad stelt de aangepaste kredieten van 2023 vast.

Artikel 3

De gemeenteraad stelt de kredieten van 2024 vast.

Artikel 4

De gemeenteraad vertrouwt de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van de overheidsopdrachten die nominatief zijn aangeduid aan het college van burgemeester en schepenen toe (bijlage 6)

Artikel 5

Deze beslissing zal bekend worden gemaakt overeenkomstig DLB art.286 §1 3°: het raadsbesluit en de documenten van het geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2022 worden via het digitaal loket ter beschikking gesteld van het toezicht.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Punt bijlagen/links detail overzicht investeringen MJP 2023 met subproject.pdf Download
Presentatie budget 2023 - 2025 aanpassing 2023.pdf Download
Meerjarenplan_2020_2025_aanpassing_2023.pdf Download
Bijlage 5_Kruistabel_doelstellingen_en_SDGs.pdf Download
Bijlage 4_Overzicht_verbonden_entiteiten.pdf Download
Bijlage 2_Meerjarenoverzicht_2020-2025.pdf Download
Bijlage 3_Samenstelling_beleidsdomeinen.pdf Download
Bijlage 6_Investeringen_MJP2023_Gemeente_Boechout.pdf Download
Bijlage 7_Algemene werkingssubsidies.pdf Download
Bijlage 1_Omgevingsanalyse 2023.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Goedkeuring aangepast meerjarenplan deel OCMW 2020-2025 -en vaststelling kredieten 2024 -  Stemming

 

Stemming

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het besluit van raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2023 aangaande het vaststellen van zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2023, en aangaande het vast stellen van de kredieten 2024 goed.

Artikel 2

Deze beslissing zal bekend gemaakt worden overeenkomstig DLB art.286 §1 3°.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Punt bijlagen/links Meerjarenplan_2020_2025_aanpassing_2023.pdf Download
Bijlage 5_Kruistabel_doelstellingen_en_SDGs.pdf Download
Bijlage 2_Meerjarenoverzicht_2020-2025.pdf Download
Bijlage 6_Investeringen_MJP2023_Gemeente_Boechout.pdf Download
Bijlage 1_Omgevingsanalyse 2023.pdf Download
Bijlage 3_Samenstelling_beleidsdomeinen.pdf Download
Bijlage 4_Overzicht_verbonden_entiteiten.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Prijssubsidiereglement AGB Boechout - Stemming

 

Stemming

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement ten voordele van het autonoom gemeentebedrijf Boechout, zoals toegevoegd in bijlage, goed

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Patrimonium - Gronden Wolfsput - Verkoop - Stemming

 

Stemming

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad aanvaardt het bod van Belco Invest nv ten bedrage van € 2.826.467 voor de aankoop van de percelen, kadastraal bekend als 1e afd. sie B nrs. 417c, 417d, 418d, 419c, als deel van het totale bod van € 5.055.000,00 voor de projectgrond - Wolfsput, gelegen te Boechout, tussen Lispersteenweg en Eggerseelstraat met een oppervlakte van 24.655m2, kadastraal bekend als 1e afd. sie B nrs. 417c, 417d, 418d, 419c voor de gemeente Boechout, 1e afd. sie B nr. 396e voor het OCMW Boechout en 1e afd. sie B nr. 415d voor het OCMW Lier.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft opdracht aan notaris Stéphane Van Roosbroeck tot het opstellen van de verkoopakte en deze onverwijld te verlijden.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Beleidsnota digitale inclusie - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de beleidsnota digitale inclusie.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Punt bijlagen/links Beleidsplan digitale inclusie Boechout definitief.pdf Download
Beleidsplan digitale incluse.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Subsidie voor projecten - 2023 - Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden - Stemming

 

Stemming

12 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

9 onthoudingen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De subsidie ten bedrage van € 5.700 wordt toegekend aan Kebene . Ingediend door Christ'l Vanderheyden.

Artikel 2

De subsidie ten bedrage van € 10.000 wordt toegekend aan OZG. Ingediend door Werner Sels.

Artikel 3

De subsidie ten bedrage van € 5.300 wordt toegekend aan het Centre Neuro-Psychiatrique De Kamenge. Ingediend door Yasmine Cuyt - PZ Multiversum.

Artikel 4

De subsidie ten bedrage van € 3.200 wordt toegekend aan Lake Bunyoni. Ingediend door Inge Van Der Biest.

Artikel 5

De subsidie ten bedrage van € 4.000 wordt toegekend aan Zuiver water voor Dilolo. Ingediend door Linda Willemsen.

Artikel 6

De subsidie ten bedrage van € 5.600 wordt toegekend aan Mira D'or. Ingediend door Det Krol.

Artikel 7

De subsidie ten bedrage van € 4.000 wordt toegekend aan Juegoteca. Ingediend door Marian Lesage.

Artikel 8

De subsidie ten bedrage van € 3.900 wordt toegekend aan wereldwinkel voor educatieve activiteiten. Ingediend door Emiel Vervliet.

Artikel 9

De subsidie ten bedrage van € 2.805 wordt toegekend aan 11.11.11.

Artikel 10

De subsidie ten bedrage van € 2.805 wordt toegekend aan Broederlijk Delen.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Kerkfabriek Protestantse Kerk - Budget 2024 - Kennisname

 

KENNISNAME

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2024 van de Protestantse Kerk te Boechout.

Artikel 2

De kennisname wordt doorgegeven in het Loket voor lokale besturen, databank erediensten.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Prijs van de gemeente 2023 - Toekenning - Stemming

 

BESLUIT

Enig artikel

De "Prijs van de gemeente" 2023 wordt toegekend aan de heer Bruno Beeckman.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Goedkeuring nieuwe functiebeschrijvingen - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de nieuwe functiebeschrijvingen goed voor de gemeentelijke basisschool Jan Frans Willems.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Wijziging schoolreglement - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 september 2021 wordt opgeheven.

Artikel 2

Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt vastgesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Punt bijlagen/links Schoolreglement gemeente september 2023.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 18 december 2023

 

Arbeidsreglement + afspraken digitale deconnectie - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad stelt het aangepaste arbeidsreglement inclusief de afspraken voor digitale deconnectie voor de gemeentelijke basisschool zoals bijgevoegd in bijlage bij dit besluit vast.

Artikel 2

Het arbeidsreglement treedt in werking op de 5e dag na publicatie.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Punt bijlagen/links Arbeidsreglement 23-24.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Goedkeuring instellingsgebonden opdrachten - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de instellingsgebonden opdrachten voor de gemeentelijke basisschool Jan Frans Willems goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Certificaat GAS-opleiding en aanstelling vaststellend ambtenaar GAS 1 - Kennisname

 

KENNISNAME

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 november 2023 tot aanstelling van de gemeentelijke ambtenaar in de functie van gemeentelijke vaststeller.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het welslagen in het examen van de kandidaat in de opleiding tot gemeentelijk vaststeller bij Campus Vesta te Ranst en stelt bijgevolg de voormelde kandidaat gemeentelijke vaststeller aan in de functie van gemeentelijk vaststellend ambtenaar bij het Lokaal bestuur van Boechout met volgende opdracht:

1°) de gemeentelijke huisvestingsambtenaar: de inbreuken op de bepalingen van de verordening conformiteitsattesten zoals gestemd op 26 september 2022 door de gemeenteraad van Boechout, in functie van het gemeentelijk handhavingsbeleid inzake GAS dienaangaande.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Defusie Borsbeek uit politiezone Minos en de gevolgen voor Boechout

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 18 december 2023

 

Personeel - Aanduiden Tim Vivijs - Omgevingsambtenaar en vaste secretaris Gecoro - Stemming

 

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023