Boechout

Zitting van 06 september 2022

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 24 juni 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 24 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

20 jaar Café Kalifornia op zaterdag 17 september 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Sam Ruytjens van café Kalifornia voor het organiseren van 20 jarig bestaan café Kalifornia te op het plein voor café Kalifornia op zaterdag 17 september 2022 van 17u. tot 3u..

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 98 dB(A) toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

      Dit geluidsniveau geldt enkel voor elektronisch versterkte muziek op festivals en openluchtconcerten.

      Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

      Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

      Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is verplicht.

      De organisator is verplicht gratis oordopjes ter beschikking te stellen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Erkenning jaartarieven socioculturele infrastructuur 2022-2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen kent, in het kader van artikel 13 uit het gebruikersreglement voor de socioculturele en sportinfrastructuur, het jaartarief van 35 euro toe aan de volgende gebruikers:

        Gymteam Vremde Zaalkeuze onbepaald

        Groen Gangmaker Zaalkeuze onbepaald

        Kring 12  Bunderhoeve

        Samana Vremde  Zaal Den Boom

        Davidsfonds Boe/Vre Populierenhof (of alternatief)

        Gezinsbond Vremde Zaalkeuze onbepaald

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Nutuitbr2022-017 (99) Werken Fiberklaar - WP02 CL08 - Sportveldlaan, Fruithoflaan, Acacialaan, Welvaartstraat, Den Heuvelt, Heuvelstraat (deels), Lange Kroonstraat (deels), Sint-Gabriëlstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

 

Toestemming te verkrijgen van de eigenaars van de getroffen percelen (zie bijlage)

 

Het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

 

Veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

 

Plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

 

De bepalingen van de code van infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen worden gevolgd.

 

Naleving afspraken gemaakt op de vergaderingen

 

Herstel van de voetpaden:

Alle voetpaden moeten over de volledige breedte herlegd worden. Putdeksels en boordstenen moeten op de juiste hoogte worden gebracht. Ter hoogte van de bomen wordt er wortelgeleiding geplaatst.

 

Boombeschermingsmaatregelen:

De boombeschermingsmaatregelen worden meegegeven.

Grote boomwortels dienen gevrijwaard te worden.

 

Timing werken:

Op 4 oktober (jaarmarkt) moeten de straten er netjes bij te liggen. In bepaalde centrumstraten kan er dan niet gewerkt worden.

Vanaf 30 september is de Appelkantstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.

De werken in de Lange Kroonstraat worden uitgevoerd in de herfstvakantie. De overzijde wordt ineens in deze fase mee uitgevoerd (tussen huisnummers 34 en 72).

 

Overgang verschillende fasen:

Op de eerste werkdag kunnen de werken pas starten na 9u.

Er wordt pas gestart aan een volgende fase als de huidige volledig is afgewerkt. De signalisatie van een volgende fase wordt pas geplaatst als de signalisatie van de huidige fase volledig is weggenomen. Verplaatsen van signalisatie en manoeuvres buiten de werkzone mogen niet gebeuren tussen 7:30 en 9u en 15:30 en 16:30u. Op woensdagen wordt dit laatste blok vervangen door 11:30 en 12.30u.

Als de signalisatie van een nieuwe fase de dag voordien is geplaatst, mogen de werken in de werkzone aanvangen vanaf 7u.

 

Huisvuilophaling en omleiding bussen van De Lijn:

De aannemer brengt Igean op de hoogte gebracht van de tijdelijke enkelrichtingsstraten en als er een straat volledig wordt afgesloten. Bij volledige afsluiting van een straat worden er huisvuilophaalpunten door de aannemer voorzien.

De Lijn wordt door de aannemer verwittigd om een omleiding te voorzien tijdens de werken in de Lange Kroonstraat.

 

Bewonersbrief:

Op de bewonersbrief wordt er nog duidelijk opgenomen dat het om een bewonersbrief gaat.

Begin- en einduur van de werkdag wordt hierin nog opgenomen.

Kleine aanpassingen in bijlage worden nog doorgevoerd.

 

Bobijnen:

De bobijnen kunnen gestockeerd worden op het pleintje naast de Zilverenhoek naast de glasbollen. Aan de scouts wordt meegegeven dat de Zilverenhoek op deze locatie vrij moet zijn.

 

Doorsteken:

De doorsteken met de rijbanen gebeuren door middel van een boring. Er worden geen straten afgesloten zonder vooraf afgesproken met de gemeente of opgenomen in de signalisatievergunning.

 

Waarborgtermijn:

Na elke fase wordt de voorlopige oplevering aangevraagd. Na 2 jaar kan de definitieve oplevering doorgaan als er geen bemerkingen zijn. Alle verzakkingen die in de waarborgtermijn voorkomen, moeten onmiddellijk hersteld worden.

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Verk.22/042 (100) - plaatsen tent - Jan Frans Willemsstraat

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het plaatsen van een

tent (6m x 3m) op de parkeerplaats ter hoogte van de Jan Frans Willemsstraat 9 en het aanbieden van een drankje van vrijdag 9 september 2022 tem zondag 11 september 2022 ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan van de kledingwinkel "Vrou".

De rijbaan mag op geen enkel ogenblik worden ingenomen, en de bussen van "De Lijn" dienen steeds vlot te kunnen passeren.

Er zal ten allen tijde een doorgang blijven op het voetpad van minstens 1 meter.

Tijdens de avond en gedurende de nacht zal de tent telkens worden weggenomen.

Artikel 2

Er zal een bedrag van 25,00€ inname openbaar domein dienen betaald te worden. Nadien zal de vergunning inname openbaar domein met bovengenoemde voorwaarden worden afgeleverd.

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - Inventaris - Openbaar onderzoek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het uittreksel uit de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten in Boechout.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat het uittreksel voor het publiek ter inzage ligt voor minimum 10 dagen. De datum van de ter inzagelegging wordt meegedeeld aan het Departement Omgeving

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Verkoopsattest - Vremdesesteenweg 197-199B - Verkavelen van 6 percelen voor halfopen bebouwing

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de verkavelaar heeft voldaan aan alle verplichtingen volgens de verkavelingsvergunning van 28 juni 2022 en dat het attest conform artikel 4.2.16 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt afgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Omgevingsvergunning bijstellen verkaveling - Berthoutstraat 125-127 - Bijstellen verkavelingsvergunning: uitbreiden van de bouwstrook voor hoofdgebouwen (lot 1 en lot 2).

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kapelleveldstraat 46 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Spokenhofstraat 26/Mussenhoevelaan 123/Konijnenbergstraat 2 - Bouwen van een bedrijfsgebouw ifv wijnbouw, aanleggen van parking en verhardingen en reliëfwijzigingen + de exploitatie van een wijnbedrijf en bronbemaling (heraanvraag)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Aanvraag grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Aanvraag grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Aanvraag grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Aanvraag hernieuwing grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Niet-aanvaarding arbeidsongeval

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Niet-aanvaarding arbeidsongeval

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Kennisname - Resultaat aanwervingsproef technicus elektricien

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Vacantverklaring administratief medewerker secretariaat C1-C3

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 06 september 2022

 

Bijkomende statutaire aanstelling administratief medewerker C1-C3

 

 

Publicatiedatum: 13/09/2022