Boechout

Zitting van 26 januari 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Lijst der gezworenen - Loting cijfers

 

BESLUIT

Artikel 1

Het eerste getrokken cijfer (eenheden) is 3.

 

Het tweede getrokken cijfer (tientallen) is 3.

 

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan Cevi om een voorbereidende lijst der gezworenen op te maken. De personen wiens rangnummer, op de laatste kiezerslijst opgemaakt met het oog op de wetgevende verkiezingen, op het gevormde getal eindigen worden op deze lijst ingeschreven.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Aanwijzend schatter: eedaflegging

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de eedaflegging van de heer Jan Coelus in handen van de burgemeester, als aanwijzend schatter.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Aanwijzend schatter: voorstelling projectaanpak

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorgestelde stappenplan en samenwerking met de aanwijzend schatter .

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

JZP/2020/026 - Dak bibliotheek Boechout - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van opening en het verslag van nazicht van de offertes van 18 januari 2021, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium, en keurt deze goed. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Dak bibliotheek Boechout” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Tectum Dekkers nv, Baron Sadoinestraat 4 te 2660 Hoboken, tegen het nagerekende offertebedrag van € 120.132,91 excl. btw of € 145.360,82 incl. 21% btw mits budgetwijziging en het verkrijgen van een visum.

De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 28 werkdagen.

Artikel 3

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2020/026.

Artikel 4

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget op budgetcode 22100000/070300-2020/1-6000-2020035, dewelke dient te worden opgetrokken voor effectieve gunning.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

JZP/2020/030bis -Energieboekhouding - Hernieuwde EPC's - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van opening en het  verslag van nazicht van de offertes van 18 januari 2021, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium, en keurt deze goed. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde IBEVE VZW, Interleuvenlaan 58, Bus 2 te 3001 Heverlee, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 12 maanden. De looptijd wordt vastgesteld op 48 maanden.

Artikel 3

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2020/030bis.

Artikel 4

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 61420400/011902 en in het budget van de volgende jaren.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 18 december 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 18 december 2020.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Personeel - Algemeen kader werving, selectie en evaluatie directeur gemeentelijke basisschool

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord dat het kader voor de werving, selectie en evaluatie van de directeur basisschool als volgt wordt vastgesteld. (zie bijlage)

Dit besluit wordt geagendeerd op de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Aankoop Schilderij Jules Verstreken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het schilderij van Jules Verstreken aan te kopen aan de vermelde prijs van 450 euro.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Verhuis Dorpsschool naar Wigwam Vremde: sluiting 26 en 27/08/2021 en vervroegen sluitingsuur.

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van Burgemeester en schepenen gaat akkoord met de sluiting van de Wigwam Vremde op 26 en 27 augustus.

Artikel 2

Het college van Burgemeester en schepenen gaat akkoord met het vervroegen van het sluitingsuur van de Wigwam Vremde van 19u naar 18u30, dit tijdens de ganse duur van de werken van de Dorpsschool.

Artikel 3

De kinderen dienen opgevangen te worden in Boechout.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Verslag van de middenstandsraad van 19 januari 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de middenstandsraad van 19 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

2014/004 (9) goedkeuring bestek Dr. Theo Tutsstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanbestedingsdocumenten van Evolta, mits aanpassing van de opmerkingen van de dienst openbare werken en mobiliteit.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Handhaving - Intergemeentelijke samenwerking IGEAN

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen stelt Annick Garmyn, werkzaam bij IGEAN, aan als intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur om op te treden op haar grondgebied

Artikel 2

Het college stelt Dorien De Greef en Kathleen Dom, beide werkzaam bij IGEAN, aan als intergemeentelijk verbalisant ruimtelijke ordening om op te treden op haar grondgebied.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan IGEAN.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Klimaat - Opmaak broeikasgasinventaris en opvolgrapport werkjaar 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Kronenburgstraat 45- 2000 Antwerpen om de broeikasgasinventaris  en het opvolgrapport 2020 op te stellen voor de gemeente Boechout.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Lauwerijkstraat 4 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Attest verdeling - Oude Steenweg 70

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en verkavelen van gronden - Hovesesteenweg 73-77 - Verkavelen van 3 percelen waarvan 1 voor halfopen bebouwing en 2 voor gesloten bebouwing en slopen van bijgebouw

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Jan Frans Willemstraat 67 - Regularisatie van het bouwen van een poolhouse/overkapping en van het aanleggen van verhardingen

 

BESLUIT

met 5 stemmen voor en 1 stem tegen (Kris Swaegers)

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning onder voorwaarden zoals bepaald in het gunstig advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed, het gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos, het gunstig advies van de Provincie Antwerpen Departement Leefmilieu Dienst Integraal Waterbeleid en het advies van Infrabel..

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 34 - Afwijking stedenbouwkundige voorschriften RUP mbt afmetingen van constructies, afwijking gemeentelijke bouwcode voor de kroonlijsthoogte, oppervlakte van terras en bergingen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Schransstraat 20 - Verbouwen van een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Welvaartstraat 67 - Verbouwen van een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 18A - Bouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van verharding in de voortuinstrook-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar) en reliëfwijziging

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lindelei 23 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting en dakvorm van bijgebouwen bij de regularisatie van bouwen tuinberging en van aanleggen verharding in de voortuinstrook-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 190 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB) met carport en aanleggen van verharding in de voortuinstrook-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 662 - Bouwen van een achterbouw en een terrasoverkapping aan een eengezinswoning (0B)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Bouwberoep - Hovesesteenweg 106 - Regularisatie van functiewijziging van fc kantoor, dienstverlening en vrije beroepen (kantoorruimte) naar fc wonen (gelijkvloers)

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de hoorzitting en vaardigt niemand af.

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2021

 

Rechtzetting collegebesluit pensioen

 

 

Publicatiedatum: 03/02/2021