OCMW Boechout

Zitting van 27 november 2023

Van 22:17 uur tot 22:26 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts, raadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Philip Verstappen, raadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 oktober 2023 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 oktober 2023.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 23 oktober 2023 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

ABB - Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van  Boechout - Kennisname

 

Feiten en context

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 13 november 2023 met betrekking tot de jaarrekening 2022.

Juridische grond

Artikel 332, §1, derde lid van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Kennisname

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Boechout.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Werkingssubsidie aanvullende lokale diensten (ALD) en lokale diensten van algemeen economisch belang (DAEB) - Stemming

 

Feiten en context

Vanaf 1 juli 2023 werd de maatregel lokale diensteneconomie (LDE) ingekanteld in het kader van individueel maatwerk.  Op vrijdag 26 mei 2023 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit goed waarmee in totaal 10,39 miljoen euro toegekend werd aan lokale besturen voor de organisatie van het “aanvullende lokaal dienstenaanbod” om lokale besturen aan te moedigen om verder in te zetten op de diensten van algemeen economisch belang (DAEB) waar de LDE-ondernemingen vandaag op geënt zijn. Het wil eveneens garanderen dat de lokale dienstverlening binnen iedere individuele LDE-onderneming, na het wegvallen van de SINE-subsidies op 1 juli 2023, verder gezet kan worden.

 

Tijdens de overgangsfase (2023 – 2025) - in afwachting van een structurele verankering in de Vlaamse regelgeving - werd een werkingssubsidie toegekend aan elk lokaal bestuur met de uitdrukkelijke vraag om deze middelen toe te kennen binnen de bestaande samenwerkingsverbanden met de LDE-ondernemingen. Deze werkingssubsidie werd vastgesteld op basis van een actueel uitgevoerde bevraging die de bestaande samenwerkingsverbanden tussen LDE -ondernemingen en de lokale besturen in kaart heeft gebracht.

 

De werkingssubsidie die aan het lokaal bestuur Boechout werd toegekend bedraagt € 1.219,59 voor het werkingsjaar 2023 (periode 1 juli 2023 tot 31 december 2023).

Deze middelen zijn geoormerkt en kunnen uitsluitend voor opzetten en organiseren van aanvullende lokale diensten aangewend worden. Daarom dient bij de BBC-rapportering gebruik gemaakt te worden van de externe rapporteringscode WSE-ALD.

Volgende LDE-initiatieven kunnen beroep doen op de middelen:

KINA p.v.

Voorstel verdeelsleutel:

100% van de toegekende werkingsmiddelen wordt toegewezen aan Kina p.v;

 

Ook in 2024 en 2025 zal ons lokaal bestuur nog werkingsmiddelen krijgen die verdeeld zullen worden cfr. deze verdeelsleutel.

Om de werkingssubsidie te kunnen verdelen zal Lokaal bestuur Boechout een nieuwe DAEB-opdrachtverklaring voorleggen aan Kina. Daarnaast wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt  om de specifieke modaliteiten rond toekenning van de subsidie af te spreken.

 

Juridische grond

Het decreet van 22 november 2013 houdende de lokale diensteneconomie (LDE).

Het Besluit van De Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende het decreet op de lokale diensteneconomie;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling.

 

Financiële gevolgen

De ontvangen subsidie wordt toegewezen aan Kina p.v.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat het lokaal bestuur Boechout de werkingssubsidie in het kader van de diensten van algemeen economisch belang voor 2023-2024 en 2025 zal toewijzen volgens volgende verdeelsleutel: KINA p.v. 100% en keurt de bijgevoegde opdrachtverklaring goed.

Artikel 2

De raad keurt de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst, waarin de specifieke modaliteiten rond de toekenning van de subsidie worden afgesproken, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 14 december 2023 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Het OCMW is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 waarbij de heer Philip Verstappen en mevrouw Marleen Dolfeyn voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Feiten en context

Het OCMW werd per schrijven van 26 oktober 2023 opgeroepen om deel te nemen aan de digitale Algemene Vergadering van Cipal van 14 december 2023 om 16.00 uur.

De vergadering heeft het volgende agendapunten:

 

  1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
  2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2024
  3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

De toelichtende nota van Cipal betreffende het agendapunt van deze algemene vergadering.

De voorstellen van de raad van bestuur van Cipal.

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van het agendapunt te weigeren.

De statuten van Cipal.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 77 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

18 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota, de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 14 december 2023 goed.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 14 december 2023 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 20 december 2023 - Stemming

 

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de jaarvergadering van 19.06.2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, in het kader van de oprichting van een zelfstandige groepering. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen getekend op 25.01.2021.

Op de jaarvergadering van 25.06.2021 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd om digitale vergaderingen mogelijk te maken. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen getekend op 23.11.2021.

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening.

 

Nota te ontwikkelen activiteiten en begroting

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd.

De raad van bestuur van 18.10.2023 heeft haar goedkeuring gehecht aan nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2024 evenals aan de begroting 2024. De buitengewone algemene vergadering keurt deze documenten goed.

 

Benoemen bestuurder - raad van bestuur

Artikel 431 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat IGEAN dienstverlening naast een algemene vergadering over een raad van bestuur beschikt. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur stelt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.

 

Koen Volckaerts, burgemeester Hove, heeft ontslag genomen als schepen en als gemeenteraadslid waardoor hij ook geen lid meer is van de raad van bestuur.

De gemeenteraad van Hove heeft in zitting van 26.09.2023 Lenn De Cleene voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening.

De benoeming van deze bestuurder wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 20.12.2023.

 

Aanvaarden toetreding IVEBICA

Met het besluit van de raad van bestuur van 6.09.2023 drukt IVEBICA de wens uit om toe te treden tot IGEAN dienstverlening.

In uitvoering van artikel 420 van het decreet lokaal bestuur en artikel 7 van de statuten van IGEAN wordt de vraag tot toetreding ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Art. 11 van de statuten van IGEAN stelt dat de algemene vergadering de bedragen bepaalt die moeten geplaatst worden door IVEBICA. De algemene vergadering bepaalt tenslotte het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

Naar analogie met de andere “niet-gemeentelijke” deelnemers, worden er aan IVEBICA 5 aandelen toegekend, elk met een waarde van 12,50 euro of een totaal bedrag van 62,50 euro. 

Dit bedrag moet volledig geplaatst en volstort worden

 

Uitnodiging buitengewone algemene vergadering - dagorde

De raad van bestuur van 18.10.2023 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal te organiseren op woensdag 20.12.2023 om 19 u met volgende dagorde:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2024

2. goedkeuren van de begroting 2024

3. benoemen bestuurder

4. aanvaarden van toetreding IVEBICA.

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

 

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 20.10.2023 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 20.12.2023 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal

2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 18.10.2023

3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie met de begroting voor 2024.

 

Vertegenwoordiger en mandaat buitengewone algemene vergadering

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid.

Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

Juridisch kader

• Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

• Statuten van IGEAN dienstverlening.

 

Financiële gevolgen

De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

 

Stemming

18 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 20.12.2023 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2024

2. goedkeuren van de begroting 2024

3. benoemen bestuurder

4. aanvaarden van toetreding IVEBICA.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 20.12.2023 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu & veiligheid van 20 december 2023 - Stemming

 

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN

milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN

milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de jaarvergadering van 25.06.2021 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd om digitale vergaderingen mogelijk te maken. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen getekend op 23.11.2021.

Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

 

Nota te ontwikkelen activiteiten en begroting

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd.

 

De raad van bestuur van 18.10.2023 heeft haar goedkeuring gehecht aan nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2024 evenals aan de begroting 2024. De buitengewone algemene vergadering keurt deze documenten goed.

 

Nota innovatiefonds – bepalen bijdrage

Artikel 14 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt het principe om een innovatiefonds op te richten. Dit innovatiefonds moet de vereniging in staat stellen innovatieve activiteiten, taken en projecten voor de deelnemers te onderzoeken, voor te bereiden, uit te werken en op te starten.

Op voorstel van de raad van bestuur vraagt de algemene vergadering aan de deelnemers een bijdrage in het innovatiefonds.

Om de continuïteit van de innovatieve projecten te garanderen, wordt voorgesteld om in 2024 opnieuw een bijdrage te vragen aan alle deelnemers en deze net zoals in de voorgaande jaren te koppelen aan de omzet met een bijdrage van 0,5%.

Een korte nota over de activiteiten 2023 in het kader van het innovatiefonds is als bijlage gevoegd.

De buitengewone algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed.

 

Benoemen bestuurder met raadgevende stem

Artikel 431 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat IGEAN milieu & veiligheid naast een algemene vergadering over een raad van bestuur beschikt. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur stelt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.

Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, en die in dalende volgorde de volgende zijn:

1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur

2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad

3. de jongste kandidaat.

Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden op basis van voormelde criteria per regio gerangschikt. In uitvoering van artikel 16§2 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid heeft de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 akte genomen van de per regio best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en deze effectief aangeduid, zoals aangepast door de algemene vergadering van 25.06.2021.

 

Met het overlijden van Guy Van den Broek, bestuurder met raadgevende stem regio noord, wordt de initiële rangschikking voor deze regio hernomen op basis waarvan Ludwig Anthonissen, gemeente Brecht, de best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem is.

De raad van bestuur heeft in zitting van 13.09.2023 beslist de aanduiding van Ludwig Anthonissen, gemeente Brecht – regio noord, als lid van de raad van bestuur met raadgevende stem voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 20.12.2023.

 

Aanvaarden toetreding IVEBICA

Met het besluit van de raad van bestuur van 6.09.2023 drukt IVEBICA de wens uit om toe te treden tot IGEAN dienstverlening.

In uitvoering van artikel 420 van het decreet lokaal bestuur en artikel 7 van de statuten van IGEAN wordt de vraag tot toetreding ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Art. 11 van de statuten van IGEAN stelt dat de algemene vergadering de bedragen bepaalt die moeten geplaatst worden door IVEBICA. De algemene vergadering bepaalt tenslotte het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden.

Naar analogie met de andere “niet-gemeentelijke” deelnemers, worden er aan IVEBICA 5 aandelen toegekend, elk met een waarde van 12,50 euro of een totaal bedrag van 62,50 euro. 

Dit bedrag moet volledig geplaatst en volstort worden

 

Benoemen van een lid van het adviescomité

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” en een adviescomité “veiligheid” opgericht wordt.

Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en blijft in aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die belang hebben bij de betrokken doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.

Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.

Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité.

Met de beslissing van 8.06.2023 stelt het OCMW Boom mevrouw Inge De Ridder voor als lid voor het adviescomité veiligheid.

Met de beslissing van 6.09.2023 stelt de raad van bestuur van IVEBICA de heer Eddy Soetwey voor als lid voor het adviescomité veiligheid.

De benoeming van deze leden wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

 

Uitnodiging buitengewone algemene vergadering - dagorde

De raad van bestuur van 18.10.2023 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal te organiseren op woensdag 20.12.2023 om 19 u met volgende dagorde:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2024

2. goedkeuren van de begroting 2024

3. innovatiefonds – bepalen bijdrage 2024

4. aanduiden bestuurder met raadgevende stem

5. toetreding aanvaarden van IVEBICA

6. benoemen leden adviescomités.

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

 

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 20.10.2023 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 20.12.2023 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal

2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 18.10.2023

3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie met de begroting voor 2024

4. de nota over het innovatiefonds.

 

Vertegenwoordiger en mandaat buitengewone algemene vergadering

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid.

Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

 

Juridisch kader

• Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

• Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

 

Financiële gevolgen

De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

 

Stemming

18 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets en Katelijn Sebrechts

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 20.12.2023 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2024

2. goedkeuren van de begroting 2024

3. innovatiefonds – bepalen bijdrage 2024

4. aanduiden bestuurder met raadgevende stem

5. toetreding aanvaarden van IVEBICA

6. benoemen leden adviescomités.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 20.12.2023 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 27 november 2023

 

Woonmaatschappij Thuisrand - Toewijzingsreglement - Stemming en goedkeuring

 

Feiten en context

Sinds 1 juli 2023 is de woonmaatschappij Thuisrand opgestart in het werkingsgebied Antwerpen-Zuidrand.

Met de vorming van deze nieuwe woonmaatschappij zal op 1 januari 2024 ook een nieuw toewijsmodel in werking treden. De Vlaamse overheid schetste een breed kader waarmee de toewijzingsraden van de woonmaatschappijen aan de slag gaan om tot een concrete invulling te komen.

De woonmaatschappij neemt het initiatief om een toewijzingsraad op te richten. Alle gemeenten van het werkingsgebied zijn vertegenwoordigd in de toewijzingsraad, aangevuld met relevante huisvestings- en welzijnsactoren uit het werkingsgebied van de woonmaatschappij. De woonmaatschappij zit de toewijzingsraad voor.

De samenstelling en aantal vertegenwoordigers van de toewijzingsraad voor woonmaatschappij Thuisrand zal er als volgt uitzien:

        de lokale besturen Aartselaar, Borsbeek, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel: 8 vertegenwoordigers;

        het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Antwerpen: 1 vertegenwoordiger;

        Zorggroep Multiversum: 1 vertegenwoordiger;

        het Agentschap Opgroeien: 1 vertegenwoordiger;

        Woonmaatschappij Thuisrand: 2 vertegenwoordigers.


Om afspraken te maken over specifieke toewijzingsregels die lokaal zullen worden toegepast heeft woonmaatschappij Thuisrand een werkgroep toewijzingsraad samengeroepen die een ontwerp van toewijzingsreglement opgemaakt heeft op basis van het nieuwe regelgevend kader.

Deze werkgroep toewijzingsraad van woonmaatschappij Thuisrand bestond uit vertegenwoordigers van: de lokale besturen, woonmaatschappij Thuisrand en de welzijnsactoren CAW Antwerpen, zorggroep Multiversum en agentschap Opgroeien. De werkgroep organiseerde vier werksessies op 27 juni 2023, 29 augustus 2023, 21 september 2023 en 17 oktober 2023.

Het ontwerp van toewijzingsreglement wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten binnen het werkingsgebied Antwerpen-Zuidrand.

Lokale besturen kunnen het ontwerp van toewijzingsreglement goedkeuren zoals het is of bepaalde aanpassingen doorvoeren en goedkeuren.
Hierbij is lokaal maatwerk door de gemeenten mogelijk voor enerzijds het instellen van een strengere lokale bindingsvoorwaarden (pijler 1) en anderzijds voor het afbakenen van specifieke doelgroepen (pijler 3). 

Daarnaast schrijft de regelgeving ook voor dat de woonmaatschappij de gemeenten op de hoogte brengt van de beslissingen met betrekking tot de versnelde toewijzingen (pijler 2).

De gemeenteraad kan echter het ontwerp van toewijzingsreglement enkel amenderen voor wat betreft de strengere woonbinding en de specifieke doelgroepen.

De woonmaatschappij integreert alles in de finale versie van het toewijzingsreglement. Het toewijzingsreglement zal gelden voor de toewijzing van sociale huurwoningen in het werkingsgebied.

Argumentatie

Keuzes pijler 1: standaardtoewijzingen op basis van lokale binding en chronologie:

De werkgroep toewijzingsraad van woonmaatschappij Thuisrand heeft ervoor geopteerd om geen strengere lokale woonbinding op te nemen. De Vlaamse absolute voorrangsbepaling op vlak van lokale binding is al een grote verstrenging ten opzichte van de huidige regeling.

Lokale binding wordt vanaf 1 januari 2024 decretaal omschreven als de afgelopen tien jaar minstens vijf jaar onafgebroken in de gemeente gewoond hebben waar de toe te wijzen woning ligt. Momenteel geldt in Boechout als lokale bindingsvoorwaarde de voorbije tien jaar, drie jaar in Boechout gewoond te hebben.

Na analyse van de huidige wachtlijst van woonmaatschappij Thuisrand blijkt dat door het toepassen van de strengere Vlaamse lokale woonbindingsvoorwaarde gemiddeld 25% minder kandidaten in aanmerking komen voor deze voorrangsregel. Indien er nog een verstrenging van de lokale binding zou worden opgelegd, bijvoorbeeld de afgelopen vijftien jaar tien jaar onafgebroken in de gemeente hebben gewoond, dan komen er gemiddeld 60% minder kandidaten in aanmerking voor de voorrangsregel van lokale binding.

De werkgroep toewijzingsraad van woonmaatschappij Thuisrand heeft bij consensus beslist om een voorrangsbepaling op te nemen in het toewijzingsreglement voor kandidaat-huurders met een langdurige woonbinding met het werkingsgebied. Deze voorrangsbepaling zal toegepast worden in alle gemeenten van het werkingsgebied van de woonmaatschappij.

Deze voorrangsregel komt op de tweede plaats, na de langdurige woonbinding met de gemeente.

Samengevat: op basis van voorliggend ontwerp van toewijzingsreglement zal woonmaatschappij Thuisrand bij de standaardtoewijzingen (pijler 1) en de toewijzingen aan een specifieke doelgroep (pijler 3) achtereenvolgens rekening houden met:

  1. De kandidaat-huurder die in een periode van de laatste tien jaar vóór de toewijzing minstens vijf jaar ononderbroken inwoner is of geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning ligt (zijnde de langdurige woonbinding);
  2. De kandidaat-huurder met langdurige woonbinding met het werkingsgebied;
  3. De kandidaat-huurder die mantelzorg verleent aan of mantelzorg ontvangt van één of meer personen die woont/wonen in de gemeente waar de toe te wijzen woning ligt.
  4. De chronologische volgorde van de inschrijvingen in het centraal inschrijvingsregister.
     

Keuzes pijler 2: versnelde toewijzingen voor kandidaat-huurders met een bijzondere nood of zich in precaire omstandigheden bevinden:

De werkgroep toewijzingsraad maakte afspraken over de versnelde toewijzingen voor kandidaat-huurders met een bijzondere nood of die zich in precaire omstandigheden bevinden (pijler 2). Deze zijn vastgelegd in het 'intern huurreglement - pijler 2', opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Voor de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2024 werd het contingent vastgelegd op basis van het aantal toewijzingen in de periode 2019-2023. Het contingent voor 2024 bedraagt 34 toewijzingen. De verdeling van het percentage over de doelgroepen werd als volgt afgesproken:

        Kandidaat-huurder die dak- en thuisloos is of dat dreigt te worden (toewijzing via CAW Antwerpen): 6 plaatsen;

        Kandidaat-huurder die als jongere met begeleiding zelfstandig woont of gaat wonen (toewijzing via agentschap Opgroeien): 6 plaatsen;

        Kandidaat-huurder met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig woont of gaat wonen (toewijzing via zorggroep Multiversum): 6 plaatsen;

        Kandidaat-huurder die in slechte huisvesting woont (toewijzing via het lokaal bestuur): 4 plaatsen;

        Kandidaat-huurder die zich in bijzondere omstandigheden van sociale aard bevindt: 4 plaatsen.

 

De afspraken rond begeleiding zijn opgenomen in bijgevoegd intern huurreglement pijler 2

(pagina 3). Met het oog op het behoud van de sociale huurwoning wordt de aanwezigheid van een professioneel netwerk rondom een kwetsbaar persoon als een meerwaarde gezien.

Bij inhuring zal een begeleidingsovereenkomst opgemaakt worden tussen de huurder, welzijnspartner/OCMW en woonmaatschappij Thuisrand.

 

Keuzes pijler 3: toewijzingen aan specifieke doelgroepen:

Gemeenten kunnen autonoom beslissen over het afbakenen van specifieke doelgroepen en het aantal woningen dat de gemeente wil voorbehouden of bij voorrang wil toewijzen.

Maximaal één derde van het totaal aantal sociale huurwoningen in de gemeente kan bij voorrang worden toegewezen aan of voorbehouden worden voor specifieke doelgroepen.

De werkgroep toewijzingsraad koos ervoor om de reeds bestaande doelgroepenplannen in het werkingsgebied te behouden en geen nieuwe doelgroepen op te nemen. Opportuniteiten kunnen steeds besproken worden in de toewijzingsraad en indien nodig kan het toewijzingsreglement aangepast worden.

Binnen het werkingsgebied Antwerpen-Zuidrand zijn volgende doelgroepen opgenomen in het toewijzingsreglement:

        Kandidaat-huurder vanaf 65 jaar in Borsbeek, Edegem en Lint

        Kandidaat-huurder met een geestelijke gezondheidsproblematiek in Boechout en Mortsel

        Kandidaat-huurder met een fysieke of mentale beperking of handicap in Boechout en Mortsel

 

De woonmaatschappij Thuisrand wordt belast met de uitvoering van het toewijzingsreglement. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2024.

Advies

Keurt het ontwerp toewijzingsreglement voorgesteld door de werkgroep toewijzingsraad goed.

Juridische grond

Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikels 6.12 tot en met 6.14.

Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, meer bepaald artikels 6.22 tot en met 6.28.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad geeft haar goedkeuring aan het ontwerp van toewijzingsreglement zoals voorgelegd door de werkgroep toewijzingsraad van woonmaatschappij Thuisrand.

Artikel 2

De raad neemt kennis van de genomen beslissingen door woonmaatschappij Thuisrand met betrekking tot de versnelde toewijzingen (pijler 2).

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023
Punt bijlagen/links Toewijzingsreglement - Thuisrand (002).pdf Download
Huishoudelijk reglement (deel toewijzingen) - Thuisrand.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 27 november 2023

 

Woonmaatschappij - Aanduiding lid Toewijzingsraad Thuisrand - Stemming

 

Feiten en context

Met het e-mailbericht d.d. 19 juni 2023 vraagt de woonmaatschappij Thuisrand om een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden om deel uit te maken van de toewijzingsraad die de woonmaatschappij zal oprichten binnen het werkingsgebied Antwerpen-Zuidrand.

Argumentatie

Om een aanpak op maat te realiseren bij de toewijzing van sociale huurwoningen nemen de woonmaatschappijen het initiatief om een toewijzingsraad op te richten. De sociale verhuurders, lokale besturen en relevante welzijnsactoren kunnen op die manier in dialoog gaan met elkaar en afspraken maken, om een geïntegreerd en gedragen toewijzingsbeleid te realiseren.

In het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW) wordt ruimte gelaten om bij het vastleggen van de toewijzingsregels sociale huur regionale en lokale accenten te leggen. Deze bepalingen worden opgenomen in een toewijzingsreglement. Hierbij wordt een grote rol toebedeeld aan de toewijzingsraad. De toewijzingsraad kan onder bepaalde voorwaarden passende maatregelen uitwerken in een toewijzingsreglement voor het werkingsgebied van de woonmaatschappij, waarbij wordt afgeweken van de standaardtoewijzingsregels, als de regionale of lokale situatie hierom vraagt. Hierdoor kan maximaal rekening worden gehouden met de specifieke noden.

Het BVCW bepaalt dat het in twee gevallen verantwoord is passende maatregelen uit te werken in een toewijzingsreglement, waar men kan afwijken van de standaardtoewijzingsregels. Een eigen toewijzingsbeleid kan worden ontwikkeld als men rekening wil houden met de langdurige woonbinding van de kandidaat-huurders of met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen. De opmaak van een toewijzingsreglement dient tot stand te komen in nauw overleg met alle relevante lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren. De toewijzingsraad van het werkingsgebied van de woonmaatschappij speelt hierin de trekkersrol en is verantwoordelijk voor de opmaak van een ontwerp van het toewijzingsreglement. Het BVCW biedt op die manier de kans om een dynamiek te scheppen waarin kan worden gestreefd naar een regionaal gedragen en geïntegreerd toewijzingsbeleid.

Alle gemeenten in het werkingsgebied zijn vertegenwoordigd in de toewijzingsraad. Relevante huisvestings- en welzijnsactoren kunnen zichzelf aanmelden om deel uit te maken van de toewijzingsraad als ze actief zijn in het werkingsgebied van de woonmaatschappij. Als er geen consensus is over de samenstelling van de toewijzingsraad, beslist de woonmaatschappij over de samenstelling, waarbij ze rekening houdt met een evenwichtige samenstelling van de toewijzingsraad. De toezichthouder kan optreden wanneer de toewijzingsraad onvoldoende evenwichtig wordt samengesteld.

De toewijzingsraad heeft een beleidsmatige opdracht en een operationele opdracht. Dit wordt geregeld in artikel 6.23 van het BVCW.

Beleidsmatige opdracht

De toewijzingsraad stelt een ontwerp van toewijzingsreglement op. Hierin kunnen bepalingen over de verstrenging van de langdurige woonbinding en bepalingen voor specifieke doelgroepen worden opgenomen. De leden van de toewijzingsraad streven hierbij naar consensus. Als er geen consensus is, kunnen de deelnemende gemeenten van de toewijzingsraad specifiek voor hun gemeenten over deze bepalingen beslissen.

Voor het opnemen van een bepaling over de langdurige woonbinding met het werkingsgebied is in ieder geval consensus tussen de gemeenten van het werkingsgebied vereist.

Operationele opdracht

De toewijzingsraad staat ook in voor de praktische uitvoering van de regels die betrekking hebben op de versnelde toewijzingen en de toewijzingen aan specifieke doelgroepen. De toewijzingsraad kan afspraken maken over de werkwijze met betrekking tot de aanmelding en begeleiding van kandidaat-huurders en huurders. Deze afspraken worden opgenomen in het huishoudelijk reglement van de toewijzingsraad.

Advies

Door het vast bureau wordt mevr. Freuke Van Severen (coördinator Burger en welzijn) voorgedragen om de gemeente Boechout te vertegenwoordigen in de toewijzingsraad. Eveline Carpentier (maatschappelijk stafmedewerker) wordt voorgedragen als plaatsvervangende vertegenwoordiger.

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW).

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Voorafgaand aan de geheime stemming vraagt de voorzitter via een mondelinge stemming of het resultaat van de stemming over dit punt in de gemeenteraad ook hier kan aangehouden worden.

Resultaat van de mondelinge stemming: 20 ja, 1 nee (Filip Peeters)

 

Bij geheime stemming

 

18 stemmen voor, 3 onthoudingen.

 

BESLUIT

Artikel 1

Mevr. Freuke Van Severen wordt, bij geheime stemming, aangeduid als effectieve vertegenwoordiger om de gemeente  te vertegenwoordigen in de toewijzingsraad van de woonmaatschappij Thuisrand binnen het werkingsgebied Antwerpen-Zuidrand.

Artikel 2

Mevr. Eveline Carpentier wordt, bij geheime stemming, aangeduid als plaatsvervangende vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen in de toewijzingsraad van de woonmaatschappij Thuisrand binnen het werkingsgebied Antwerpen-Zuidrand.

 

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2023