OCMW Boechout

Zitting van 22 februari 2021

Van 22:33 uur tot 22:50 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, raadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

 

Feiten en context

De richtlijnen van de Administratie Binnenlands Bestuur (ABB) inzake het organiseren van raden voor maatschappelijk welzijn in de periode van de Covid-19.

De zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen voortaan zowel fysiek of digitaal plaatsvinden mits naleving van bepaalde voorwaarden.

In de huidige alarmfase Covid-19 is het niet aangewezen om fysiek te vergaderen. .

De burgemeester heeft op 12 februari 2021 beslist om de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari digitaal te laten plaatsvinden.

Juridische grond

De artikelen 134§1 en 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet.

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 12 februari 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 januari 2021 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 januari 2021.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 25 januari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Patrimonium - Gronden te Lier - Verkoop fase 2 - Proces-verbaal van opening van de biedingen onder gesloten omslag - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De volgende gronden te Lier, meer bepaald 'Hagenbroeckzuid', behoren reeds in eigendom toe aan de voorloper van het OCMW in 1838 bij de inschrijving in de kadastrale legger van de stad Lier onder artikel 72:

Kadastrale gegevens

Oppervlakte

Oorspronkelijk beschrijving

Aard

 

2e afdeling, sectie A, nummer 193 A

46a 10 ca

bouwland

agrarisch

2e afdeling, sectie A, nummer 195 A

50a 80 ca

bouwland

agrarisch

Deze gronden worden op dit ogenblik beide gepacht door dhr. Van Berckelaer uit Vorselaar.

Bij de aanloop van de budgetbesprekingen van het lokaal bestuur werden alle onroerende goederen van de gemeente en het OCMW in kaart gebracht. Er werd een ruwe raming gemaakt van wat de eventuele verkoop van deze goederen zou kunnen opbrengen. Daartegenover werd de jaarlijkse opbrengst uit verpachting/ verhuring/ concessie/... tegenover gezet. Aan de hand hiervan werd er beslist om vooral in te zetten op de verkoop van de onroerende goederen, rekening houdende met de termijnen zoals vermeld in de eventueel nog lopende overeenkomsten.

Beslissing van het vast bureau dd. 19 mei 2020 teneinde een schattingsverslag te laten opmaken ten aanzien van deze gronden te Lier door het landmeterskantoor Van Eester bvba in kader van het raamcontract cGGZ/2019/029.

Schattingsverslag zoals dit naar aanleiding van het plaatsbezoek dd. 22 juni 2020 werd opgemaakt door landmeterskantoor Van Eester dd. 24 juni 2020.

Kennisname van dit schattingsverslag door het vast bureau in zitting van 14 juli 2020.

Beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn dd. 28 september 2020 waarbij er opdracht werd gegeven om de percelen te verkopen via de procedure 'bieding onder gesloten omslag' onder volgende voorwaarden:

1)     het minimale bod dient gelijk te zijn aan de geschatte waarde van de desbetreffende grond zoals bepaald in de schattingsverslagen in bijlage;

2)     er dient rekening te worden gehouden met de lopende pachtovereenkomsten;

3)     ten aanzien van het perceel kadastraal gekend onder 2e afdeling, sectie A, nummer 193 A dient eerst contact te worden opgenomen met NV Xeikon zoals werd bepaald in de akte verleden door notaris Kiebooms dd. 13 november 2000 ter neerlegging van de eerder gesloten onderhandse akte dd. 27 juli 2000 met betrekking tot de aanleg van een overloop voor regenwater over het perceel t.v.v. de NV Xeikon.

Onderhandelingen in kader van het voorkooprecht dat er rust op perceel 2e afdeling, sectie A, nummer 193A. De CEO van Accentis NV deelde in zijn schrijven dd. 14 oktober 2020 mee dat Accentis NV de eigenaar is van het volledige NV Xeikon complex te Lier, zijnde de rechtsopvolger op het vlak van eigendom. Schrijven dd. 12 november 2020 waarin Accentis NV bevestigt dat zij effectief gebruik wenst te maken van het voorkooprecht, waarvan kennis werd genomen door het vast bureau in zitting van 24 november 2020. Dit werd gevolgd door de beslissing van de raad voor maatschappelijk werk dd. 14 december 2020.

Opstart van de procedure 'Biedingen onder gesloten omslag' ten aanzien van perceel 2e afdeling, sectie A, nummer 195 A, waarbij men zijn/ haar bieding kon indienen tot 18 januari 2021 om 10u.

Feiten en context

Opening van de biedingen onder gesloten omslag ten aanzien van perceel 2e afdeling, sectie A, nummer 195 A dd. 18 januari 2021 met aansluitend de opmaak van het proces- verbaal van de biedingen onder gesloten omslag.  (zie bijlage)

Kennisname van dit proces-verbaal door het vast bureau in zitting van 9 februari 2021.

Juridische grond

Artikel 78 en 84 van het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018) en latere wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

Er zijn financiële gevolgen, nl. de inkomsten n.a.v. de effectieve verkoop van het desbetreffende perceel. Het betreft minstens een bedrag gelijk aan het schattingsbedrag van 8,27 €/ m² of een totaal van 42.000 €.

 

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het proces-verbaal van opening van de biedingen onder gesloten omslag.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardt het hoogste bod ten bedrage van 9,53 €/m² voor het perceel kadastraal gekend onder 2e afdeling, sectie A, nummer 195 A, zijnde een totaal bedrag van € 48.402,00. 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt:

1)     de opdracht aan de stafmedewerker om de procedure tot verkoop van dit onroerend goed verder te belopen.

2)     de aanduiding van notaris Stéphane Van Roosbroeck in kader van de opmaak en het verlijden van de notariële verkoopakte.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Uitbreiding aantal doorgangswoningen - Stemming

 

Feiten en context

Het OCMW Boechout beschikt over verschillende doorgangswoningen (verder DGW) voor de opvang van personen die dakloos zijn (acuut, noodsituatie) of personen die dakloos dreigen te worden.

In 2020 beschikte OCMW Boechout over 4 doorgangswoningen, in eigendom. Eén doorgangswoning is niet conform de Vlaamse wooncode. Daarnaast zijn de LOI-plaatsen, gekoppeld aan de Heuvelstraat 119 (omwille van verkoop), omgezet naar het adres van een andere doorgangswoning.

Dit brengt het huidige aantal doorgangswoningen op 2.

 

De sociale dienst en de LOI-coördinator ervaren een tekort aan doorgangswoningen, om de nood te kunnen beantwoorden.

De gemiddelde bezettingsgraad in 2020 bedroeg voor de beschikbare doorgangswoningen tevens 83,58%. In 8 van de 12 maanden was er een bezettingsgraad van 100%.

Sinds de coronapandemie merken we een stijging van acute vragen naar huisvesting, waar we geen antwoord op kunnen bieden.

 

In samenwerking met De Ideale Woning kan vanaf 1 maart 2021 een appartement gehuurd worden buiten sociaal huurstelsel. Het betreft een appartement met één slaapkamer in de Mussenhoevelaan.

 

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen (o.a. huurkosten, huuropbrengsten,....) zullen worden opgenomen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

Stemming

16 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

7 onthoudingen

Sven Snyders, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de uitbreiding van het aantal doorgangswoningen van twee naar drie, na het wegvallen van twee panden.

Artikel 2

Het Vast Bureau wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en gemachtigd om hiervoor een huurovereenkomst aan te gaan met De Ideale Woning.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021