Gemeente Boechout

Zitting van 24 oktober 2022

Van 20:00 uur tot 22:45 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, gemeenteraadsleden

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

verontschuldigd

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2022 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de gemeenteraad van 26 september 2022.

Juridische grond

Artikel 32 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 26 september 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Punt bijlagen/links GRV 2022 09 26 - audio-opname.mp3 Download
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Aanpassing prijssubsidie 2022 - Stemming

 

Argumentatie

Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat het AGB Boechout vanwege de gemeente Boechout prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot en het recht van gebruik van de door AGB Boechout geëxploiteerde sportinfrastructuur.

Juridische grond

        het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen: de artikelen 231 tot 244 die betrekking hebben op het AGB

        de beslissing BTW nr. E.T.129.288 dd 19.01.2016

        de beheersovereenkomst tussen gemeente en AGB Boechout voor de periode 2019- 2025.

 

Financiële gevolgen

In het budget 2022 werden de financiële gevolgen als volgt voorzien:

• prijssubsidies voor 2022 in het AGB: € 654.000

Door het aanpassen van de factor voor de prijssubsidie voor de periode november tot en met december heeft dit de volgende financiële gevolgen:

        voor het AGB: € 875.009,77 Prijssubsidie, ontvangsten in AGB

        voor de gemeente : € 927.510,36 Prijssubsidie @ AGB, incl 6% uitgaven in gemeente

 

Stemming

16 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

7 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement zoals bijgevoegd in bijlage goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Patrimonium - Wolfsput - Aankoopakte - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De laatste jaren heeft de gemeente Boechout met verschillende stedenbouwkundige instrumenten sterk ingezet op de woon- en verblijfskwaliteit in onze gemeente; nieuwe bouwcode, toetsingskader publieke ruimte, visienota 2030,…. Bij de ontwikkeling dient ook steeds rekening gehouden te worden met het mobiliteitsplan en het lokaal energie- en klimaatplan van de gemeente Boechout.

(Individuele) architectuurprojecten kunnen daarbij ook het verschil maken. Elke ingreep biedt immers kansen om het dorp te versterken of te verbeteren, ook op het publieke domein. Een bouwproject kan het wonen in het dorp heruitvinden en nieuwe kwaliteiten toevoegen die de grenzen van de projectsite overstijgen. Architectuur kan genereus zijn en tegelijk ook comfortabel, toekomstbestendig en betaalbaar.

AR-TUR, het platform voor architectuur en ruimte, toont naast ontwerpinstrumenten in de vorm van dorpse figuren en tactieken voor het wonen, ook de randvoorwaarden voor een goed proces, zoals die in de Toolbox Dorpse Architectuur werden opgenomen. Deze Toolbox biedt concrete handvaten bij de ontwikkeling van kwaliteitsvolle, toekomstbestendige dorpsomgevingen binnen een vitaal architectuurklimaat. AR-TUR heeft via een werksessie met de gemeente Boechout een bijdrage geleverd op de toekomstvisie van de ontwikkeling van de Wolfsput.

De Wolfsput is het laatste vrije aaneengesloten perceel in Boechout dat in de komende 10-jaar bebouwd zou kunnen worden en daarom is het zeer belangrijk om hier een visie over te ontwikkelen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de huidige noden maar ook met de veranderende toekomst. Denken we in de eerste plaats maar aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar ook aan de toekomstige gewenste diverse woonvormen. Er kan plaats zijn voor klassieke woonvormen en de ondertussen al steeds meer ingeburgerde vormen zoals samenhuizen, samentuinen, kangoeroewonen, cohousing. Tegelijkertijd moeten we ons flexibel genoeg opstellen om te kunnen inspelen op opkomende trends. We vinden dat eveneens betaalbaar wonen en sociale huisvesting mee aan bod moeten komen. Er is vooral een vraag voor woningen voor alleenstaanden, jong en oud.

In 2011 – 2012 werden er reeds gesprekken gevoerd met de verschillende eigenaars met als doel om enerzijds de globale visie op de verschillende percelen af te stemmen onder de verschillende eigenaars die wensen te ontwikkelen en om anderzijds de eigenaars die niet wensen te ontwikkelen evenals de aangelanden (wonende in de Eggerseelstraat, Vosstraat en Lispersteenweg) te betrekken bij de visievorming op de ontwikkeling van de Wolfsput.

De visie van de gemeente bestaat erin om de gronden binnen het plangebied "Wolfsput" samen te vermarkten waarbij stringente voorwaarden als bijzondere voorwaarden zullen opgenomen worden in de verkoopakte (zie bijlagen). De koper-ontwikkelaar moet zich daarbij rekenschap geven van het feit dat de gronden pas ten vroegste zullen kunnen worden ontwikkeld vanaf 1 januari 2025, gelet op de huidige woonontwikkelingen in de gemeente, m.n. in het Zuiderdal en het Midden, en de actualisering van de gemeentelijke bouwcode en andere gemeentelijke verordeningen. Tot slot zullen ook de adviezen van de GECORO mee worden genomen. (Een eerste advies hieromtrent is terug te vinden in bijlage).

Feiten en context

In de zomer van 2022 werden er gesprekken gevoerd met het OCMW van Lier betreffende haar eigendom binnen het plangebied. In kader hiervan werd er door beide besturen samen aan notaris Van Roosbroeck gevraagd een eerste ontwerp van akte op te maken waarin het OCMW Lier een volmacht zou geven aan de gemeente Boechout opdat deze laatste de verkoop van alle percelen binnen het plangebied te koop zou kunnen aanbieden. (zie bijlage)

Daarnaast zijn er ook gesprekken geweest met Igean dienstverlening, welke eveneens gronden binnen het plangebied in eigendom heeft. Er werd met deze laatste afgesproken dat de gemeente Boechout de gronden van Igean dienstverlening zou overkopen. Ook hiervoor werd een ontwerp van akte opgemaakt (zie bijlage)

Juridische grond

Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek (B.S. 17 maart 2020) en latere wijzigingen.

Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018) en latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 40 en 41§1, 11°.

 

Financiële gevolgen

Er zijn financiële gevolgen:

        de waarde van de percelen, enerzijds overeenkomstig de prijs dewelke Igean dienstverlening heeft betaald bij haar verwerving van de gronden en anderzijds overeenkomstig het nog aan te vragen schattingsverslag;

        de eventuele kosten verbonden aan de verkoop van de percelen pro rata verdeeld over de vermelde besturen.

 

Stemming

16 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

5 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

2 onthoudingen

Filip Peeters en Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de documenten in bijlage.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat akkoord met de eigendomsoverdracht van de desbetreffende percelen uit handen van Igean dienstverlening ten voordele van de gemeente Boechout en geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium deze overdracht administratief op te volgen en de akte zoals werd toegevoegd in bijlage, te laten verlijden.

Artikel 3

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het ontwerp van akte waarbij het OCMW Lier een volmacht overdraagt aan de gemeente Boechout, opdat alle percelen binnen het plangebied samen als 1 geheel kunnen worden verkocht. Hierdoor zal er enerzijds als zodanig een zo optimaal mogelijke invulling van het plangebied mogelijks zijn, en zal er anderzijds ook een zo gunstig mogelijk financieel resultaat voor beide besturen mogelijk zijn.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 24 oktober 2022

 

Politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) op basis waarvan deze overtredingen administratieve sancties kunnen worden toegepast - Stemming

 

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Op 27 november 2020 werd in het Belgisch Staatsblad het Decreet van 9 oktober 2020 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid gepubliceerd. In artikel 6 van dit decreet wordt een nieuw artikel 29quater toegevoegd in de wet van 6 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (de wegverkeerswet). Dit artikel trad in werking op 1 februari 2021 en geeft aan de gemeente de mogelijkheid om in zijn reglementen of verordeningen administratieve geldboetes te bepalen voor beperkte snelheidsovertredingen op plaatsen waar de snelheid gelimiteerd is tot 30 of 50 km per uur (GAS 5).

De gemeente wenst van deze mogelijkheid gebruikt te maken en heeft hiervoor het politiereglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen opgemaakt dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

Ook voor de afhandeling van deze gemeentelijke administratieve geldboetes zal de gemeente beroep doen op de sanctionerend ambtenaar van IGEAN. In overleg met de gemeenten werd bij beslissing van de raad van bestuur van 22.06.2022 van IGEAN besloten om in eerste instantie een pilootproject op te zetten voor de opstart van GAS 5. GAS 5 zal gefaseerd opstarten en steeds in overleg met de gemeente, de politiezone en IGEAN.

Juridische grond

      Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

      Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijk administratieve sancties

      Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 29 quater.

      Nieuwe gemeentewet 24 juni 1988 en meer in bijzonder de artikelen 119 en 135§2.

 

Financiële gevolgen

Het goedkeuren van deze politieverordening heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

De kostprijs voor de afhandeling van de dossiers GAS 5 zal worden verrekend in de eindafrekening van IGEAN.

 

Stemming

19 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Erik Philibert

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde politieverordening goed betreffende de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) op basis waarvan voor deze overtredingen administratieve sancties kunnen worden toegepast.

Artikel 2

Een uittreksel van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zal aan de sanctionerend ambtenaar van IGEAN worden bezorgd, alsook aan de korpschef van de politiezone, de griffie van de politierechtbank van Antwerpen en de procureur des Konings.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Punt bijlagen/links Politiereglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen-GAS 5.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Gemeentelijk energie- en klimaatplan - Amendement 1 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Gemeentelijk energie- en klimaatplan - Amendement 2 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Gemeentelijk energie- en klimaatplan - Amendement 3 - Stemming

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Ines De Keulenaer

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Gemeentelijk energie- en klimaatplan - Amendement 4 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Gemeentelijk energie- en klimaatplan - Amendement 5 - Stemming

 

Stemming

Het amendement wordt verworpen en

 

9 stemmen voor

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

14 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Gemeentelijk energie- en klimaatplan - Amendement 6 - Stemming

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Ines De Keulenaer

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Gemeentelijk energie- en klimaatplan - Amendement 7 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Gemeentelijk energie- en klimaatplan - Amendement 8 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Gemeentelijk energie - en klimaatplan - Amendement 9

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Gemeentelijk energie en klimaatplan - Amendement 10 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Gemeentelijk energie- en klimaatplan - Amendement 11 - Stemming

 

Stemming

Het amendement wordt verworpen en

 

9 stemmen voor

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

14 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan (SECAP) in het kader van het burgemeestersconvenant 2030 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Op 26 oktober 2020 ging de gemeenteraad akkoord met ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030. Tevens werd aan IGEAN de opdracht gegeven een gemeentelijk klimaatactieplan op te stellen.

Feiten en context

Het gemeentelijke klimaatactieplan kwam tot stand in samenwerking met IGEAN en provincie Antwerpen op basis van een voortraject bestaande uit de volgende onderdelen:

        Event met de officiële ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 (najaar 2020);

        Startoverleg met betrokken schepenen en ambtenaren;

        Toelichting voor de adviesraden;

        Workshop mitigatie voor betrokken ambtenaren;

        Regionale workshop adaptatie i.s.m. provincie Antwerpen;

        Opmaak klimaatimpactanalyse i.s.m. provincie Antwerpen;

        Opmaak risico- en kwetsbaarheidsanalyse i.s.m. provincie Antwerpen;

        Burgerparticipatie Atmosfeermakers i.s.m. Avansa;

        Uitwerken van klimaatactieplannen op gemeentelijk niveau.

Adviezen

Voorafgaande bespreking

Het klimaatactieplan werd ter advies voorgelegd aan de verschillende adviesraden: Gecoro op 8 mei 2022; de MORA op 18 juni 2022 en de milieuraad op 14 juni 2022

Bijkomende bespreking

Op de gemeenteraadscommissie van 2 mei 2022 en 12 september 2022 werd het plan besproken.

Juridische grond

De gemeente dient binnen twee jaar na ondertekening van het Burgemeestersconvenant een CO2 emissie-inventaris op te maken en een klimaatactieplan in te dienen bij het secretariaat van Convenant of Mayors. Dit klimaatactieplan beschrijft hoe de gemeente:

        de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen 2030 met ten minste 40 % zal terugdringen ten opzichte van het referentiejaar, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

        haar veerkracht zal verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

De provincie Antwerpen stelde een gebruiksvriendelijk sjabloon met gemeentegebonden cijfers ter beschikking aan gemeenten in samenwerking met IGEAN. Dit sjabloon laat toe om op een efficiënte en eenvormige manier het lokaal klimaatbeleid vorm te geven. In samenwerking met IGEAN werd dit sjabloon verder uitgewerkt op het gemeentelijke niveau en werden er concrete acties aan toegevoegd. Het klimaatactieplan omvat volgende onderdelen:

        Strategie. Dit deel omvat de visie, de beleidscontext en de wijze waarop het lokaal klimaatbeleid overlegd, gefinancierd en geëvalueerd wordt.

        Zeven speerpunten met een toekomstbeeld, lokale indicatoren, operationele doelstellingen, en sleutelacties voor het lokaal klimaatbeleid, zowel op vlak van mitigatie als adaptatie aangevuld met concrete acties op het gemeentelijke niveau.

        Klimaatimpactanalyse. Dit onderdeel omvat de volgende elementen: de nulmeting van de uitstoot van de gemeente in het referentiejaar, een analyse van de bronnen van CO2-uitstoot in de gemeente in het meest recente inventarisjaar, de evolutie van de uitstoot doorheen de jaren, en het beleidsscenario dat aantoont wat er nodig is om de lokale uitstoot in 2030 met 40% te verminderen.

        Risico- en kwetsbaarheidsanalyse (RKA). De RKA beschrijft de gevolgen van klimaatopwarming voor de gemeente. De provincie zorgt voor een lokale RKA op maat van de gemeente.

 

Financiële gevolgen

In de beleids- en beheerscyclus zullen de nodige middelen voorzien worden om de concrete acties zoals voorgesteld in het klimaatactieplan te realiseren. De gemeente voorziet voldoende personeelsinzet om de voorgestelde acties uit te voeren.

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan 2030 goed.

Artikel 2

In de beleids- en beheerscyclus zullen de nodige middelen voorzien worden om dit actieplan te realiseren.

Artikel 3

Aan IGEAN wordt de opdracht gegeven het plan in te dienen bij het secretariaat van Convenant of Mayors onder de vorm van een SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan).

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan IGEAN via e-mail naar klimaat@igean.be

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Punt bijlagen/links Het energie- en klimaatactieplan - GR oktober 2022_def.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Kerkfabriek Protestantse Kerk - Budget 2023 - Kennisname

 

Voorgeschiedenis

De Protestantse kerk is erkend met een gebiedsomschrijving die de grenzen van één gemeente overschrijdt. De gemeente waarin het hoofdgebouw van de eredienst zich bevindt oefent de gemeentelijke bevoegdheden uit bij de procedure van begroting, meerjarenplanning en rekening. De verantwoordelijkheden inzake het toezicht worden echter gedragen door het bestuur van de gemeente waar het hoofdgebouw zich bevindt. In het geval van de Protestantse kerk gaat het om 6 gemeenten (Boechout, Borsbeek, Lier, Lint, Mortsel en Ranst) waarbij de gemeente Boechout de hoofdgemeente is.

Feiten en context

Het budget 2023, goedgekeurd door de bestuursraad van de Protestantse Kerk te Boechout op 13 september 2022, ingediend bij het gemeentebestuur op 14 september 2022;

Advies

De gemeenteraad heeft op 24 juni 2019 het meerjarenplan 2020-2025 van de Protestantse kerk goedgekeurd. Het budget 2023 past in het meerjarenplan.

Juridische grond

        Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest (art. 2, 3, 54 en 55), in werking getreden op 1 maart 2005 (behalve het financiële gedeelte);

        Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

        Ministerieel besluit van 27 november 2006 voor het vastleggen van de boekhoudkundige modellen;

        Omzendbrief BB-2007/01 van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

        Omzendbrief BB-2008/01 van 22 februari 2008 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten;

        Omzendbrief BB-2008/06 van 18 juli 2008 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Financiële gevolgen

Het budget 2023 van de Protestantse kerk voorziet in een gemeentelijke toelage. De verdeling van de toelage gebeurt op basis van het aantal leden per gemeente. Het aandeel van de gemeente Boechout hierin komt overeen met ongeveer 42%. Voor het dienstjaar 2023 bedraagt de gemeentelijke toelage:

        exploitatie – gewone dienst: 32.450 euro waarbij het aandeel van Boechout 13.598,10 euro is.  De toelage wordt voorzien in het gemeentelijk budget 2022.

        investeringen: 15.000 euro waarbij het aandeel van Boechout 6.285,71 euro bedraagt.

Kennisname

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2023 van de Protestantse Kerk te Boechout.

Artikel 2

Kopie wordt bezorgd aan:

 

Instantie

Aantal

Opdracht

Verenigde Protestantse Kerk Boechout

1

kennisneming

Synode van de Verenigde Protestantse Kerk

1

kennisneming

Provinciegouverneur

1

gevolg

Gemeente Lint

1

kennisneming

Stad Lier

1

kennisneming

Stad Mortsel

1

kennisneming

Gemeente Borsbeek

1

kennisneming

Gemeente Ranst

1

kennisneming

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Opdrachthoudende Vereniging- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 7 december 2022 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente is aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij de heer Dirk Crollet en mevrouw Kris Swaegers voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius OV.

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 22 september 2022 opgeroepen om op digitale wijze deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 7 december 2022.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 22 september 2022 overgemaakt.

Juridische grond

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

20 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 7 december 2022 met als agendapunten:

  1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van het door de raad van bestuur opgestelde budget 2023.
  2. Statutaire benoemingen.
  3. Statutaire mededelingen.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de digitale Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 7 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Interpellatie - Afgesloten dorpskern

Interpellatie en motie

Collega’s,

 

Het is fijn dat de borden met informatie betrekkende de jaarmarkt tijdig werden geplaatst zodanig dat de bewoners en bezoekers van Boechout op tijd werden geïnformeerd over de afgesloten dorpskern op vier oktober jl.

 

Kan het gemeentebestuur ook borden plaatsen voor andere activiteiten binnen ons dorp en dit op alle invalswegen of alle betrokken straten?

Zoals voor de koers, die twee dagen voor de jaarmarkt plaatsvond.

 

In het centrum was er verkeerschaos door de niet duidelijk en/of volledig aangegeven omleiding voor deze activiteit.

 

Ook voor buurtfeesten zou het fijn zijn moest de verkeersomleiding tijdig en duidelijk worden aangegeven, niet enkel in tijd maar ook de plaats/locatie.


Alvast bedankt

 

Greet Van Brussel

Gemeenteraadslid N-VA 

 

 

Schepen Rudi Goyvaerts beantwoordt de interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Interpellatie - Puppy House

Interpellatie en motie

Collega’s,

 

Op maandag 17/10/2022 werd de zaak ivm onder andere de containers gepleit op de rechtbank. Met dank aan de wakkere burgers om hier hun tijd, energie en centen in te steken.

 

De vordering van het Openbaar Ministerie is gekend, uitspraak volgt naar alle waarschijnlijkheid op 21/11/2022. Hopelijk eindigen deze praktijken.

 

Wat zal het bestuur doen om in de toekomst gelijkaardige situaties te voorkomen?
Zal het bestuur, samen met de politiezone, de werking van de dienst dierenwelzijn (politiedienst) evalueren en mogelijks verder ondersteunen? Ondersteuning kan eventueel ook op gebied van reglementering, aanvullend op de dierenwelzijnswet.


Alvast bedankt

 

Sven Snyders

Fractieleider N-VA 

 

 

Burgemeester Koen T'Sijen beantwoordt de interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022