Boechout

Zitting van 13 februari 2024

Van 09:30 uur tot 12:00 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Agenda gemeenteraad 26 februari 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Goedkeuren van de geloofsbrieven en eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid - Mieke Kaniszai - Stemming

G.2. Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden - Kennisname

G.3. Notulen van de gemeenteraadszitting van 29 januari 2024 - Stemming

 

Algemeen directeur

G.4. Intrekking gemeenteraadsbesluiten G.6 tot en met G.18 van de gemeenteraad van 29 januari 2024 - Stemming

 

Secretariaat

G.5. Notulen van de gemeenteraadszitting van 18 december 2023 - Stemming

 

Algemeen directeur

G.6. Jaarrapport klachtenbehandeling 2023 - Kennisname

G.7. Interlokale Vereniging Zora Werkt! - aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2023) - Stemming

 

Financieel directeur

G.8. AGB aanpassing MJP 2024 Schema M3 - Stemming

G.9. Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage 2024 aan de Politiezone 5351 MINOS - Stemming

G.10. Vaststelling gemeentelijke bijdrage 2024 aan de hulpverleningszone Rand - Stemming

 

Financien

G.11. Belasting op afgifte getuigschriften of andere documenten - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming

G.12. Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming

G.13. Vaststellen modaliteiten verhuur autostaanplaats - Stemming

G.14. Retributiereglement vastgoedinformatie - Stemming

 

GIS

G.15. Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform - Stemming

 

Omgeving

G.16. Omgevingsvergunning - AQF 22.680 Boechout/Ranst: Sanering Broechemsesteenweg - Ranstsesteenweg - Zaak der wegen - Stemming

 

Secretariaat

G.17. Kerkfabriek Sint-Jan-in-d'Olie - Budget 2024 - Kennisname

 

Buitenschoolse kinderopvang

G.18. Huishoudelijk reglement BKO De Wigwam - Wijziging - Stemming

 

Financien

G.19. Retributie gebruik buitenschoolse kinderopvang - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming

G.20. Retributie  voor het ter beschikking stellen van restanten en andere goederen - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming

 

Omgeving

G.21. Provinciaal beleidsplan Ruimte Antwerpen - Definitieve vaststelling - Kennisname

 

Welzijn

G.22. Samenwerkingsovereenkomst Plan Samenleven ZORA - Stemming

 

Secretariaat

G.23. Kerkfabriek Protestantse Kerk - Jaarrekening 2023 - Advies - Stemming

G.24. Motie - Organiseren en installeren van een solidaire hulplijn om tijdelijk dringende noden van hulpbehoevenden samen te brengen met vrijwilligers - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Vraag om inzage door gemeenteraadslid

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan gemeenteraadslid Sven Snyders in het kader van het inzagerecht van gemeenteraadsleden volgende documenten te bezorgen:

        Een lijst van alle bedragen die getransfereerd werden vanaf een rekening van de gemeente, het ocmw of het agb,  naar de leden van het college. Dit voor alle jaren van deze legislatuur.

        De bruttoweddes van al de jaren van deze legislatuur (tot en met 2023), per lid van het college.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Wijziging GAS-wet - aanpassing procedure politiereglement - Goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende wijzigingen te aanvaarden:

        verhoging van het maximum boetebedrag voor meerderjarigen (max. 500 euro)

        invoeren van een nieuwe gemengde inbreuk: artikel 18 (wet openingsuren)

        nieuw verkeersbord F111 (fietszone)

        verkeersbord C3 en F103: schrappen bewoording automatisch werkende camera's

        automatische bemiddeling voor meerderjarigen

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenstelling van een intergemeentelijke

werkgroep, onder leiding van IGEAN, goed voor de actualisering van het politiereglement.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Huur garage Peckius 1.34

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat de maandelijkse huurprijs verhoogt naar 86,70 €.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Huur garage Peckius nr. 1.36

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat de maandelijkse huurprijs verhoogt naar 86,70 €.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Fluvius Antwerpen - Notulen van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 13 december 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 13 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Fluvius Antwerpen - Notulen Raad van Bestuur van 13 december 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 13 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Bestuursraad Verenigde Protestantse Kerk in België - Indiening ontslag penningmeester

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inlevering van ontslag van de penningmeester en de opneming van het mandaat penningmeester ad-interim tot een nieuwe penningmeester benoemd is.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Kerkfabriek Sint-Bavo - Nieuwe samenstelling kerkraad

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nieuwe samenstelling van de kerkraad van Sint-Bavo.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Kerkfabriek Sint-Jan in de Olie - Nieuwe samenstelling kerkraad

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nieuwe samenstelling van de kerkraad van Sint-Jan in de Olie.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

GZG - Project Boechout - Periodieke opvolging - 18 januari 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de periodieke opvolgingsvergadering van 28 november 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Freelance opmaakwerk #boechoutbeweegt e.a.

 

BESLUIT

Enig artikel

De opdracht voor de opmaak van het infoblad #boechoutbeweegt, jaargang 2024 (7 nummers , starten met juninummer) wordt gegeven aan EHBOntw_rp, Tucherlei 15, 2100 Deurne.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Sluitingsdagen burger 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester gaat akkoord met de extra sluitingsmomenten voor 2024, nl.

        BKO: sluiting om 18u op 23 februari (personeelsfeest) en de hele dag op 14 mei (teamdag)

        Bibliotheek: paasweekend (30 en 31 maart) en pinksterweekend (18 en 19 mei)

        Vrije tijdsdienst: maandag 6 oktober

        Administratieve diensten Heuvelhof en vrije tijd: sluiting tussen kerst en nieuw (25 december 2024 tot en met 3 januari 2025)

        Alle diensten: sluiting om 12u op 24 december en 31 december 2024

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Turnfeest op 3 maart 2024 - Sneppenbos

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Annelies Veron van Gymteam voor het organiseren van Turnfeest te Sneppenbos op 03 maart 2024 van 8 tot 20 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 90 dB(A) toe op 03 maart 2024 van 8 tot 20 uur, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Gidsenfeesten Boechout op 14 april 2024, Bistweg 2

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Katrijne Van Hoof van Ouderraad Gidsen Boechout voor het organiseren van de Gidsenfeesten aan de Bistweg 2 op 14 april 2024 van 8 tot 24 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 14 april 2024 van 8 tot 24 uur.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Rommelmarkt WZC Sint-Mathildis op 20 april 2024 - Sportveldlaan 25

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Katrijne Van Hoof van WZC Sint-Mathildis voor het organiseren van Rommelmarkt WZC Sint-Mathildis aan de Sportveldlaan 25 op 20 april 2024 van 13 tot 17 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 20 april 2024 13 tot 17 uur .

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kooktoestel

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

        De toegangswegen naar het WZC alsook het binnenplein dienen te allen tijde bereikbaar te blijven voor de hulpdiensten

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

JFW Ouderfuif op 20 april 2024 - Jef Van Hoofplein 22

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Dirk De Clercq van Oudervereniging JFW school voor het organiseren van JFW Ouderfuif te Jef Van Hoofplein 22, polyvalente zaal JFW school op 20 april 2024 van 20 uur tot 3 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden. Ook de voorwaarden opgelegd in het collegebesluit van 30 januari 2024 blijven van kracht.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op 20 april 2024 van 20 uur tot 3 uur, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Wij adviseren dat er minstens een veiligheidsverantwoordelijke wordt aangeduid en bij voorkeur zelfs de voorziene 3 personen. De bewakingsdienst dient duidelijk herkenbaar te zijn en zowel binnen als buiten continu toezicht te houden.

     De namen van de vrijwillige beveiligingspersonen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen voor het evenement worden overgemaakt aan het evenementenloket via Eaglebe (uploaden in vergunningsaanvraag) of per mail naar evenementen@boechout.be voor screening door de politie. Gelijktijdig dient ook een kopie overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Schoolbal zesdejaars dd. 20 april 2024, Sint-Gabriëlcollege, Lange Kroonstraat 72

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Kris Vandevoorde van VZW Sint-Gabriëlcollege voor het organiseren van Schoolbal voor de zesdejaars te Lange Kroonstraat 72 op 20 april 2024 van 21 uur tot 2 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op 20 april 2024 21 uur tot 2 uur, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Burgemeester van de Boshoek verkiezing op 2 juni 2024 - speelpleintje Boshoek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Katrijne Van Hoof van Narrenklub VZW voor het organiseren van Burgemeester van de Boshoek verkiezing op het speelpleintje in de Boshoek op 2 juni 2024 van 14 tot 18 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 2 juni 2024 van 14  tot 18 uur .

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Opstartfeestje medewerkers Sfinks op 13 juni 2024 aan Populierenhof

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Jan Moens van Sfinks - Animatie voor het organiseren van het Opstartfeestje medewerkers Sfinks in Dr. Theo Tutsstraat 20 op 13 juni 2024 van 18 uur tot 1 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op 13 juni 2024 van 18 uur tot 1 uur, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Kleine vuurhaard openlucht

     Kooktoestel

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     De activiteit moet om 1 uur stipt afgelopen zijn, met de hantering van een uitdoofscenario startend om 00.00 u. Vanaf 00.00 uur dient het volume stelselmatig verminderd te worden om 30 minuten voor het einde het volume van de muziek te beperken tot 85 dB(A).

     Een interne bewakingsdienst is ten sterkste aangeraden met minimum 1 verantwoordelijke en 2 beveiligingspersonen. De bewakingsdienst dient duidelijk herkenbaar te zijn en zowel binnen als buiten continu toezicht te houden.

     De namen van de vrijwillige beveiligingspersonen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen voor het evenement worden overgemaakt aan het evenementenloket via Eaglebe (uploaden in vergunningsaanvraag) of per mail naar evenementen@boechout.be voor screening door de politie. Gelijktijdig dient ook een kopie overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Boshoekkermis - Boshoek Rock Festival dd. 14 juni 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Katrijne Van Hoof van Narrenklub VZW voor het organiseren van Boshoek Rock festival op het speelpleintje in de Boshoek op 14 juni 2024 van 20 uur tot 3 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 100 dB(A) toe op 14 juni 2024 van 20 uur tot 3 uur, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Dit geluidsniveau geldt enkel voor elektronisch versterkte muziek op festivals en openluchtconcerten.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is verplicht.

     De organisator is verplicht gratis oordopjes ter beschikking te stellen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Speelpleintje in de Boshoek

Periode van de inname: Tent: vanaf 17 mei 2024, evenement: 14 juni 2024 van 20 uur tot 15 juni 2024 - 3 uur

Type van de inname: inname speelpleintje

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Het evenement zal doorgaan in de tent op het speelpleintje. Deze tent zal hier al staan vanaf 17 mei en wordt ook voor andere evenementen in deze periode gebruikt. Aan beide zijden van de Boshoek komt bovenop de huidige vigerende verkeersreglementering een waarschuwingsbord waarop vermeld staat: "Boshoekkermis van 14 t.e.m. 16 juni. Matig uw snelheid".

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

De signalisatie wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Grote tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating om bewegwijzering langsheen de gemeentewegen (aan de verlichtingspalen) aan te brengen zoals aangevraagd. De bewegwijzering mag opgehangen worden vanaf vrijdag 10 mei 2024 en dient uiterlijk op 23 juni 2024 verwijderd te worden. Er mag in geen geval bewegwijzering aangebracht worden aan verkeerslichten of -borden.

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Er dient een interne bewakingsdienst te worden voorzien met minimum 1 verantwoordelijke en 2 beveiligingspersonen. De bewakingsdienst dient duidelijk herkenbaar te zijn en zowel binnen als buiten continu toezicht te houden.

     De namen van de vrijwillige beveiligingspersonen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen voor het evenement worden overgemaakt aan het evenementenloket via Eaglebe (uploaden in vergunningsaanvraag) of per mail naar evenementen@boechout.be voor screening door de politie. Gelijktijdig dient ook een kopie overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be.

     De organisatoren en de gemeentelijke communicatiedienst moeten de inwoners van Boechout en Vremde op de hoogte brengen van de mogelijke verkeershinder en omleidingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Boshoekkermis - Boshoek Restaurant op 15 juni 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Katrijne Van Hoof van Narrenklub VZW voor het organiseren van Boshoek restaurant op het speelpleintje in de Boshoek op 15 juni 2024 van 18 uur tot 0.30 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 15 juni 2024 van 18 uur tot 0.30 uur.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Parking naast speelpeintje Boshoek

Periode van de inname: van 14 juni 2024 (8u) tot 16 juni 2024 (20u)

Type van de inname: Parkeerverbod

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Een parkeerverbod wordt ingesteld door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord « vanaf 14 juni 08.00u tot 16 juni 20.00 u »

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

De  parkeerverbodsborden worden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel.

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kleine vuurhaard openlucht

     Kooktoestel

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating om bewegwijzering langsheen de gemeentewegen (aan de verlichtingspalen) aan te brengen zoals aangevraagd. De bewegwijzering mag opgehangen worden vanaf 10 juni 2024 en dient uiterlijk op 19 juni 2024 verwijderd te worden. Er mag in geen geval bewegwijzering aangebracht worden aan verkeerslichten of -borden.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Boshoekkermis - Narrenstoet op 16 juni 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Katrijne Van Hoof van Narrenklub VZW voor het organiseren van Narrenstoet in de Boshoek op 16 juni 2024 van 13 tot 20 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op 16 juni 2024 van 13 tot 20 uur, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: De Boshoek wordt afgesloten voor alle verkeer (uitgezonderd fietsers) tussen de Alexander Franckstraat en de Bergstraat. Hierin begrepen Melkkuipstraat, Mastenweg en Lauwerijkstraat.

Periode van de inname: 16 juni 2024 tussen 13 en 20 uur

Type van de inname: Afsluiting straat

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Er worden nadarbarelen voorzien van verkeersborden C3 met onderbord « uitgezonderd fietsers » geplaatst : - In de Boshoek ter hoogte van de Bergstraat - In de Elfbunderweg ter hoogte van de Boshoek - In de Boshoek ter hoogte van de A. Franckstraat - In de Melkkuipstraat ter hoogte van de Boshoek - In de Mastenweg ter hoogte van de Langsweg - In de Lauwerijkstraat ter hoogte van de Vinkenstraat. De paaltjes in het begin van de Melkkuipstraat dienen te worden verwijderd, ter plaatse dient een nadarbareel geplaatst te worden voorzien van verkeersbord C3 met onderbord « uitgezonderd plaatselijk verkeer » en een verkeersbord F45. De nadarbarelen worden geplaatst door de organisatoren, niet vroeger dan 12.30 uur, en dienen zo vlug mogelijk na het evenement verwijderd te worden. Over het ganse traject in de Boshoek in het verkeersvrij gemaakte gedeelte, dient een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld te worden door plaatsing aan weerszijden van verkeersborden E3 met onderbord « op 16 juni tussen 12 en 20 uur ». Verkeersborden die een andere verkeersregeling aanduiden, dienen tijdelijk te worden afgedekt. Na 20.00 uur wordt de signalisatie aangepast : De Boshoek wordt verkeersarm gemaakt door plaatsing van nadarbarelen, voorzien van verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, een bord “kermis” en dagslapers : - In de Boshoek ter hoogte van de Melkkuipstraat - In de Boshoek ter hoogte van de Lauwerijkstraat Ter hoogte van het pleintje zelf wordt de Boshoek verkeersvrij gemaakt door plaatsing van nadarbarelen voorzien van een verkeersbord C3 en dagslapers : - In de Boshoek ter hoogte van de Mastenweg (noord) - In de Boshoek ter hoogte van de Mastenweg (zuid) Op deze nadarbarelen dienen wegwijzers aangebracht te worden die de omleiding rond het pleintje via de Mastenweg aangeven Deze signalisatie mag geplaatst worden door de organisatoren na afloop van de eerste fase, en dient om 22 uur te worden verwijderd. De buurtbewoners, en in het bijzonder diegene die wonen binnen de verkeersvrij gemaakte zone, dienen tijdig vooraf verwittigd te worden van de beperkingen inzake mobiliteit.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

De parkeerverbodsborden worden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Grote tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating om bewegwijzering langsheen de gemeentewegen (aan de verlichtingspalen) aan te brengen zoals aangevraagd. De bewegwijzering mag opgehangen worden vanaf vrijdag 10 mei 2024 en dient uiterlijk op 23 juni 2024 verwijderd te worden. Er mag in geen geval bewegwijzering aangebracht worden aan verkeerslichten of -borden.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Medewerkers BBQ Boshoekkermis op 22 juni 2024 - speelpleintje Boshoek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Katrijne Van Hoof van Narrenklub VZW voor het organiseren van Medewerkers BBQ Boshoekkermis te Speelpleintje Boshoek op 22 juni 2024 van 18 uur tot 3 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op 22 juni 2024 van 18 uur tot 23 juni 2024 3 uur,  mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Speelpleintje in de Boshoek

Periode van de inname: Tent: vanaf 17 mei 2024, evenement: 22juni 2024 18 uur tot 23 juni 2024

3 uur

Type van de inname: inname speelpleintje

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Het evenement zal doorgaan in de tent op het speelpleintje. Deze tent zal hier al staan vanaf 17 mei 2024 en wordt ook voor andere evenementen in deze periode gebruikt.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

     Sfeerversiering en -verlichting

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Jabi op 3 augustus 2024 in het George Van Raemdonckpark

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Viktor Eeckhout van Jabi VZW voor het organiseren van Jabi 2024 te George Van Raemdonckpark op 3 augustus 2024 13 uur tot 4 augustus om 2 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op 3 augustus 2024 13 uur tot 4 augustus om 1.30 uur, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent. Op 4 augustus tussen 1.30u en 2u mag het geluidsniveau maximum 90 dB(A) bedragen.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: parking Populierenhof

Periode van de inname: 27/07/2024 - 04/08/2024

Type van de inname: parkeerverbod

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Bord parkeerverbod met onderbord ‘27/07/2024 9u - 04/08/2024 18u’

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

De parkeerverbodsborden dienen minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst te worden door het gemeentepersoneel.

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Grote tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

     Sfeerversiering en -verlichting

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating om bewegwijzering langsheen de gemeentewegen (aan de verlichtingspalen) aan te brengen zoals aangevraagd. De bewegwijzering mag opgehangen worden vanaf dinsdag 30 juli 2024 en dient uiterlijk op 5 augustus 2024 verwijderd te worden. Er mag in geen geval bewegwijzering aangebracht worden aan verkeerslichten of -borden.

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

        Voor de veiligheid van de bezoekers dienen er borden geplaatst te worden waardoor bezoekers erop gewezen worden dat de vijver gevaar kan opleveren voor kleine kinderen.

     Er dient een interne bewakingsdienst te worden voorzien met minimum 1 verantwoordelijke en 2 beveiligingspersonen. Vanaf 400 bezoekers dient er per 200 aanwezigen een extra beveiligingspersoon voorzien te worden. De bewakingsdienst dient duidelijk herkenbaar te zijn en zowel binnen als buiten continu toezicht te houden.

     De namen van de vrijwillige beveiligingspersonen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen voor het evenement worden overgemaakt aan het evenementenloket via Eaglebe (uploaden in vergunningsaanvraag) of per mail naar evenementen@boechout.be voor screening door de politie. Gelijktijdig dient ook een kopie overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Vremde rockt op 3 augustus 2024 - Dorpsplaats 1

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Mieke Kaniszai van De Pelikaan voor het organiseren van Vremde rockt te Dorpsplaats 1 op 3 augustus 2024 van 14 uur tot 00.00 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op 3 augustus 2024 van 14 uur tot 00.00 uur, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Kleine vuurhaard openlucht

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Aanvraag subsidies sportinfrastructuur 2023 - FC Oxaco-Boechout

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag van sportvereniging

FC Oxaco-Boechout, betreffende heraanleg natuurgrasveld, voorziening kraanwatertappunt, herstelling deksel oprijlaan en afwerking elektriciteitskast goed en kent hen de subsidie van € 4.166,66 toe.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan dienst financiën om de nodige uitbetaling te voorzien op budget van 2023 en de uitbetaling aan FC Oxaco-Boechout zo snel als mogelijk uit te voeren.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Verslag vergadering SAR 5 januari 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 5 januari 2024 onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de SAR tijdens de volgende vergadering.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Nutuitbr2023-Fiberklaar (25) Groeningelei - opheffen sper

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de sper aan de oneven zijde van de Groeningelei op  te heffen zodat Fiber4 Flanders zijn distributiekabels hier reeds kan aanleggen en een 1000-tal woningen kan aansluiten.

Artikel 2

Het voetpad moet na de werken over de volledige breedte herlegd worden door Fiber4Flanders.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Oprit2023-014 (26) Smishoek - plaatsing fietsenbeugels

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om 4 fietsbeugels te plaatsen op de Smishoek volgens schets in bijlage.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - Inventaris

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentelijke lijst van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten door aan het departement Omgeving in RWO Datamanager.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Attest verdeling - Dr. Theo Tutsstraat 6

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Attest verdeling - Vremdesesteenweg 211

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Gewestelijke omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en een vegetatiewijziging - AQF 22.680 Boechout/Ranst - Sanering Broechemsesteenweg-Ranstsesteenweg

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies over deze aanvraag en formuleert hierbij een aantal voorwaarden en aandachtspunten.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om het advies te bezorgen aan de secretaris van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC).

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 18A - Bouwen van een carport met berging aan een eengezinswoning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 91 - Voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Pietingbaan 67 - Slopen en herbouwen schuur

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Vraag tot aankoop - Boshoek - Deel buurtweg nr. 10

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de eigenaars van de woning gelegen Boshoek 196 en besluit de eigenaars van de andere betrokken percelen in kennis te stellen van de inhoud van de brief.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Aanstelling - deskundige ICT - contractueel - B1-B3 - 38/38e

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Aanstelling - BKO Begeleider - IFIC-barema- contractueel- 19/38 - contract onbepaalde duur

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Aanstelling - BKO Begeleidster - IFIC-barema - contractueel - 19/38 - contract onbepaalde duur

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 februari 2024

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2024