Boechout

Zitting van 13 april 2021

Van 09:00 uur tot 11:30 uur.

 

 

aanwezig

Els Augustinus, burgemeester wnd.

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Koen T'Sijen, burgemeester

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Dagorde gemeenteraad 26 april 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1.Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor bestuur AGB – Bekrachtiging – Stemming

G.2.Notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2021 - Stemming

G.3.Klacht van gemeenteraadslid Sven Snyders - Schending inzagerecht raadslid - Schrijven ABB van 29 maart 2021 - Kennisname

G.4.COVID 19 - Verslaggeving vaccinatiecentrum - Kennisname

 

Beleidsondersteuning

G.5.COVID19 - Addendum Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid ikv Bronopsporing - Stemming

G.6.Jaaroverzicht meldingen 2020 - Kennisname

G.7.Patrimonium - Aankoop gronden Hellestraat aansluitend bij het brongebied van de Molenbeek - Cofinanciering - Stemming

G.8.Samenwerkingsovereenkomst Stichting Kempens Landschap - Herbevestiging van de reeds bestaande samenwerking - Stemming

G.9.Samenwerkingsovereenkomst met de Maanwandelaars - Fietsbib en Repair Café - Stemming

 

Personeel

G.10.Noodplancoördinator, opstart van intergemeentelijke samenwerking - Stemming

 

Vrije tijd en onderwijs

G.11.COVID-19 - Extra werkingssubsidies verenigingen 2021 - Stemming

G.12.Gebruikersreglement socioculturele en sportinfrastructuur - Stemming

 

Financien

G.13.Retributie op het gebruik van socioculturele infrastructuur - Aanslagjaren 2021-2025 - Stemming

G.14.Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk -  Aanslagjaren 2021-2025 - Stemming

 

Intergemeentelijke samenwerking

G.15.Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 23 juni 2021 - Stemming

G.16.Fluvius Opdrachthoudende vereniging - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Fluvius OV van 26 mei 2021 - Stemming

G.17.Gemeentelijke Holding in vereffening - Nieuwe aanduiding van afgevaardigden van de gemeente op de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding in vereffening - Stemming

G.18.IKA - Nieuwe aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging IKA - Stemming

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Wijziging personeelsformatie, organogram en rechtspositieregeling

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde wijziging van de personeelsformatie en organogram en de rechtspositie.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst de Maanwandelaars - Fietsbib en Repair Café

 

KENNISNAME

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de samenwerkingsovereenkomst met de Maanwandelaars zoals deze werd toegevoegd in bijlage, en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Verslag vergadering SAR van 12 maart 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de seniorenadviesraad van 12 maart 2021 onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van SAR tijdens de volgende vergadering.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Middenstand - Afwijkingen op de verplichte wekelijkse sluitingsdag

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met volgende voorgestelde afwijkingen op de verplichte wekelijkse sluitingsdag:

         week 18 en 19 (van 26/04 tot en met 09/05): versoepeling opening winkels, opening horecaterassen

         week 27 (van 28/06 tot en met 04/07): start zomervakantie - solden

         week 36 (van 30/08 tot en met 05/09): terug naar school

                     week 40 en 41 (van 27/09 tot en met 10/10: Weekend van de Klant, jaarmarkt

         week 48 t/m 52 (van 29/11 tot en met 31/12: Sinterklaas, kerstmarkt, eindejaar

Artikel 2

De afwijking wordt toegestaan voor alle handelszaken in de gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

2014/004 (40) Project Dr. Theo Tutsstraat - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het verslag van nazicht dat opgesteld is op 1 april 2021door studiebureau Evolta.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Superbeton bv, Betekomsesteenweg 124 te 3200 Aarschot, tegen het nagerekende offertebedrag van € 850.708,22 excl. btw of € 908.761,69 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr 24/23.258_A_01_WR.

Artikel 7

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 22500007/020000-2020/3-02-01.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Leegstandsregister - Broechemsesteenweg 105A - Beroepschrift - 2e Verblijf

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij zijn beslissing van 18 augustus 2020 over de woning met het tuinhuis Broechemsesteenweg 105A, 2531 Boechout.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat de woning met het tuinhuis Broechemsesteenweg 105A, 2531 Boechout geen tweede verblijf is.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen schrapt de woning Broechemsesteenweg 105A, 2531 Boechout niet uit het leegstandsregister.

Artikel 4

Het college brengt de beroepsindieners op de hoogte van het besluit.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

GECORO – Omgevingsvergunning BV Artela & Co – Appelkantstraat 10b – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO van 2 april 2021 met betrekking tot aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor de functiewijziging van fc industrie en bedrijvigheid (magazijn) naar fc detailhandel (interieurzaak) gelegen in Appelkantstraat 10b.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

GECORO – Omgevingsvergunning verkaveling BMT-site Fase III – Emiel Vanderstraetenlei 1-13/Molenlei 78/Jan Cockxplein 1-7 – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO van 2 april 2021 met betrekking tot aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden voor verkaveling BMT-site deel 3 van 23 loten, weg-, riolerings- en omgevingswerken gelegen in Emiel Vanderstraetenlei 1-13/Molenlei 78/Jan Cockxplein 1-7.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Attest verdeling - Provinciesteenweg/Vinkenstraat

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Stedenbouwkundig attest - Hellestraat 49

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen adviseert gunstig en levert een positief stedenbouwkundig attest af mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eikhof 7 - Bouwen van een eengezinswoning (HOB) (heraanvraag)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eikhof 9 - Bouwen van een eengezinswoning (GB) (heraanvraag)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 132 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte van het hoofdgebouw

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 3 bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 249-251 - Bouwen van een eengezinswoning (GB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Veldkant 23 - Slopen en herbouwen van een zonevreemde woning (OB) met bijgebouw en reliëfwijzigingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijziging - Holleweg z/n - Vellen van hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Vellen bomen - Vremdesesteenweg 199 - 2 Italiaanse populieren, eik en 3 lindebomen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning voor de 2 Italiaanse populieren en 1 lindeboom (gelegen tegen het te slopen gebouw) mits heraanplant na de verkaveling van het domein, van tenminste vijf bladverliezende hoogstambomen met als grootteklasse minimaal  2 van 1e grootte en 3 van 2e grootte, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen weigert de kapvergunning voor 2 lindebomen en 1 eik. De lindebomen dienen gesnoeid te worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager of nieuwe eigenaar van het domein om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 april 2021

 

Doorverwijzing naar Medex

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2021