Feiten en context

De laatste jaren hebben er wat wijzigingen plaatsgevonden op private eigendommen in de Binnensteenweg, welke een effect hebben op de huidige wettelijke reglementeringen inzake verkeer.

Argumentatie

Om het parkeren te optimaliseren zouden we nog enkele kleine aanpassingen moeten doorvoeren aan de huidige parkeerreglementering.

Juridische grond

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968.

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Latere wijzigingen van bovenstaande wetten, decreten en besluiten.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

 

Besluit

 

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel van de dienst openbare werken in kader van het optimaliseren van de parkeerplaatsen in de Binnensteenweg.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden E3 en E9b.

Artikel 3

In hoofdstuk 5 art. 15 van het aanvullend reglement aan te passen

Binnensteenweg

 vanaf oprit 125 tot na de inrit van Reizen Lauwers tegenover huisnr. 168.

In Hoofdstuk 5 art. 17-2-2 van het aanvullend reglement aan te passen

Binnensteenweg

 van huisnr. 168 tot aan de Nijverheidsstraat, aan de zijde van de onpare

  huisnummers (zijde Reizen Lauwers)

Artikel 4

Dit aanvullend reglement heeft betrekking op een gemeenteweg en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.