Boechout

Zitting van 30 augustus 2022

Van 09:00 uur tot 11:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Dirk Crollet, schepen

 

 

schepen Rudi Goyvaerts verlaat de vergadering vanaf punt 12 wegens belangenconflict

schepen Rudi Goyvaerts vervoegt de vergadering vanaf punt 13

schepen Rudi Goyvaerts verlaat de vergadering vanaf punt 26 wegens belangenconflict

schepen Rudi Goyvaerts vervoegt de vergadering vanaf punt 27

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk KW 2/2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier reclamedrukwerk 2de kwartaal 2022 uitvoerbaar ten bedrage van 24160 euro.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Gemeente Boechout e.a./Belgische Staat - Brandweer Cassatieberoep - ontwerp van cassatievoorziening

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van meester Declerck van 19 augustus 2022 met kopie van het opgestelde ontwerp van cassatievoorziening van meester Beatrix Vanlerberghe (kantoor Omega Law te Antwerpen) en uitleg over het verloop van de cassatieprocedure.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Afrekening brandweerbijdragen 2015 - werking 2014 - Negatief advies

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afrekening 2015 van de brandweerbijdragen voor de periode 2014 principieel niet goed en maakt het ongunstig advies over aan mevrouw de gouverneur.

 

Artikel 2

Het college motiveert haar ongunstig advies als volgt:

 

I. ALGEMENE BEDENKINGEN

 

a) Problematische timing

De timing van het toesturen van de afrekeningen van de achterstallige bijdragen voor de brandweer is erg ongelukkig te noemen. We krijgen als gemeentebestuur sedert eind 2013 een afrekening van brandweerkosten die betrekking hebben op de jaren 2007 tot 2013. We begrijpen dat het arrest van de Raad van State nr. 204.782 van 4 juni 2010 daar de oorzaak toe is maar u moet ook begrijpen dat na al die jaren, deze afrekeningen wel echt ongelegen komen en het totale bedrag ver alle voorzieningen uit het verleden overtreffen.

Lokale besturen moeten volgens het gemeentedecreet en in het kader van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) werken volgens het nieuwe overheidsmanagement waarbij resultaatgericht, strategisch management en een modern financieel beheer met planning en financieel evenwicht centraal staan. De overheid verplicht de lokale besturen een zeer gedetailleerde planning op te maken, gekoppeld aan een correcte budgettering. De afrekening van de brandweerbijdrage op een moment voorleggen dat de besprekingen over de meerjarenplanning en het budget zijn afgerond, en dan bovendien met cijfers die niet konden ingeschat worden, stuurt de planning volledig in de war en getuigt van weinig respect voor het lokaal bestuur.

 

b) Wat zijn de echte meerkosten van beschermend brandweerkorps?

Men dient zeker in overweging te nemen wat de meerkost is voor de beschermende gemeenten om een andere gemeente te beschermen. De beschermende gemeente is steeds de grootste gemeente met vaak ook de meeste en grootste bedrijven, scholen en instellingen. Wanneer dat korps voldoende uitgerust is om de eigen gemeente te kunnen bedienen kan men ervan uit gaan dat ze amper bijkomende materialen, voertuigen, manschappen en dus ook gebouwen nodig hebben. De meerkost is dan maar een klein percentage van hun basiskost. Er werden ook nooit aankopen gedaan die specifiek ingegeven waren door een uitbreiding van het werkingsgebied bijvoorbeeld. Een aantal diensten die voor de centrumgemeente worden aangeboden, worden vaak ook niet aangeboden voor de omringende gemeenten (bv. aspecten van preventie, reinigen van wegen, logistieke inzet voor de centrumgemeente, …).

Zo ook met het dringend medisch vervoer. Die kosten dienen eveneens correct bekeken te worden. Men dient rekening te houden met het gegeven of gemeenten niet, geheel of gedeeltelijk bediend worden door een dienst dringend medisch vervoer van de brandweer.

 

c) Democratisch deficit en gebrek aan inspraak

De beschermde gemeenten kunnen alleen maar akte nemen van de kosten van de centrumgemeenten. We danken de gouverneur voor de poging om daarin de nodige transparantie te leveren door alle afrekeningen ter beschikking te stellen maar dat gaat echter voorbij aan het fundamentele probleem dat beschermde gemeenten weliswaar meebetalen voor die onkosten maar er op dit moment en in het verleden geenszins enige inspraak of democratische controle op kon uitoefenen.  De beschermde gemeenten hebben geen enkel zicht over de noodzaak, de verhouding, het gebruik van de aangerekende werkingskosten.

De kosten, in de vorm van investeringen in materiaal, kazernes en loonkosten, zijn gewoon te aanvaarden en kunnen onmogelijk op accuraatheid of zinvolheid worden beoordeeld. Zo zijn er de voorbije jaren in voorbereiding van de toekomstige brandweerzones heel wat investeringen gebeurd die op geen enkele manier democratisch zijn gelegitimeerd bij de beschermde gemeenten.

 

 

II. THESAURIEBEHEER GEMEENTEN

 

Budgetten waren eerder al voorzien

Gedurende alle voorgaande jaren was bij de beschermde gemeenten krediet voorzien om bij te dragen voor de brandweer. Dit geld lag budgettair vast en kon voor geen andere doelstellingen gebruikt worden.

De arrondissementscommissaris kon de voorschotten rechtstreeks afhouden van de gemeenterekeningen. Dat dit onregelmatig gebeurde (of zoals in 2013 zelfs helemaal niet), kan niet verweten worden aan de beschermde gemeenten. Ook de laattijdige afrekeningen op zich kan niet verweten worden aan de beschermde gemeenten.

 

III. VERDEELSLEUTEL KOSTEN

 

Het bedrag dat moet betaald worden wordt in drie stappen bepaald en is niet rechtstreeks verbonden aan de onkosten die gemaakt worden door het centrumkorps dat ons beschermt. Voorheen werd door de provinciegouverneur getracht een zo billijk mogelijk resultaat te bekomen en te streven naar een kost die voor de gehele provincie zo gelijkwaardig mogelijk was. Het arrest van de Raad van State nr. 204.782 van 4 juni 2010 vernietigde inderdaad de vroegere regelgeving die een soepele interpretatie door de gouverneurs toeliet, waardoor er geen reglementaire basis meer was om de verdeling van de brandweerkosten te doen.

 

De nieuwe situatie zorgt echter voor een onrechtvaardige situatie waarbij de beschermde gemeenten het kind van de rekening zijn. Het eigen aandeel van enkele centrumkorpsen wordt opgetrokken naar 50 % maar opvallend is dat men dat niet doet met de gemeente Boom. Dit korps recupereert enorme bedragen, dikwijls meer dan Y-centra. Dit komt omdat zij in het geheel van hun gewestelijke groep een minderheid uitmaken (36 %?), m.a.w. zij werken veel meer voor de randgemeenten dan voor zichzelf. Hun eigen aandeel wordt echter niet opgetrokken tot 50%. Al deze kosten worden wel uitgesmeerd over alle beschermde gemeenten van de Z-pool. We lezen in de aangepaste wetteksten dat de gouverneur inderdaad maar een beperkte mogelijkheid tot bijsturen meer heeft … maar dit zorgt er wel voor dat een grote onrechtvaardigheid groeit. Nog belangrijker is dat het evenwicht dat de voorbije decennia onder de gouverneurs Kinsbergen en Paulus is gegroeid (als ware een soort compromis waarin de verhouding in de verdeling van de kosten zich gezet heeft tot een soort algemeen aanvaard evenwicht) onder druk staat.

 

Dat gebeurt niet alleen door toedoen van de situatie van Boom maar eveneens doordat de centrumgemeenten nu ook de kosten voor de beroepsbrandweerlieden alsook de leningslasten kunnen inbrengen. De beschermde gemeenten betalen tweemaal de meerkost. Het historische evenwicht is daarmee helemaal zoek en dat kan een bom betekenen onder het ganse systeem.

 

We willen daarin constructief zijn en zien ook mogelijkheden om dat evenwicht in de toekomst te herstellen. Dat kan namelijk door, in verhouding met de meerkost voor de beschermde gemeenten, bijv. ook te raken aan het percentage van de centrumgemeenten (bv. 50% voor Z-korpsen). Door een goede berekening en inschatting kan dat ertoe bijdragen dat de beschermde gemeenten een deel van de extra kosten dragen maar dat ook beschermende centrumgemeenten mee bijdragen en dat het evenwicht bewaard kan blijven. Zo wordt de figuurlijke peer in twee gedaan.

 

IV. VRAGEN VOOR DE TOEKOMST

 

a) Afrekening 2015 - werking 2014

De beschermde gemeenten, waaronder onze gemeente, blijven ons dus ernstige zorgen maken en willen ook een bijsturing. We willen in dat verband ook snel klaarheid over de afrekening van 2015 - werking 2014. Indien daar al in kan gecorrigeerd worden, is dat meer dan wenselijk. We kregen al een, overdreven onderraamde, afrekening van de brandweerkosten tot 2014. De beschermde gemeenten moeten meer gaan betalen in de nieuwe brandweerzones,… mee betalen voor de inbreng van investeringen in de brandweerzones die reeds verrekend worden in de afrekeningen tussen 2007 en 2014. We moeten opletten dat we niet telkens het slachtoffer worden van dit brandweerverhaal. De gemeenten die er het minst aan kunnen sturen, dreigen wel de grote pineut te worden. Het lijkt ons belangrijk dat de gouverneur binnen de marges die de wet haar geeft, maximaal daarmee rekening houdt.

 

b) Bekommernis brandweerhervorming en oprichting brandweerzones

We haalden hierboven al het democratisch deficit aan inzake het beleid en de aankopen/investeringen die de centrumgemeenten de voorbije jaren deden. Opnieuw, we betalen/betaalden als beschermde gemeenten bij voor de aanschaf van infrastructuur, hoewel die eigendom van de hoofdgemeente blijft en later door die centrumgemeente kan worden ingebracht als te verminderen bijdrage in de brandweerzone.

Als dat zo is, is het niet meer dan correct en logisch dat dat ook voor de beschermde gemeenten geldt. Zij betaalden immers ook mee aan dat patrimonium en materiaal. Hierover moet heel duidelijk worden gewaakt.

 

Tot slot, wij willen als beschermde gemeente(n) geenszins onze verantwoordelijkheid ontlopen. Wat echter wel essentieel is dat zowel de afrekeningen uit het verleden als het vorm geven van de toekomst in evenredigheid (en volgens een echt aandeelhouderschap) kan gebeuren. In het verleden, en daarvan zijn deze voorliggende afrekeningen een duidelijk voorbeeld, konden wij als beschermde gemeente(n) enkel maar aanvaarden en betalen zonder enige vorm van zeggenschap. Enige controle op de voorgelegde cijfers van de diverse beschermde gemeenten is niet mogelijk. Dat valt op geen enkele manier te rijmen met alle principes die een overheid elders voorstaat. Het valt dan ook zwaar om verschillende malen de tol van het brandweerverhaal te moeten betalen. Op basis van bovenstaande argumenten vinden we het dan ook logisch dat we vragen om een heroverweging en via deze beslissing een negatief advies bezorgen over de achterstallige bijdragen voor de brandweer voor onze gemeente.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen agendeert dit dossier voor aan de gemeenteraad van 26 september 2022.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Monitoring - Adviesrapport 2022 op basis van monitoringcijfers 2020 en 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het Adviesrapport "Rapport 2022 - Monitoringcijfers 2020-2021".

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Straatfeest Mussenhoevelaan op zaterdag 17 september 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wim Vermetten van Buurtcomité Mussenhoevelaan voor het organiseren van een straatfeest van en voor de Mussen te Mussenhoevelaan 23-50 op 17 september 2022 van 12u.  tot 24u..

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 95 dB(A) strikt opgevolgd moet worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het instellen van een parkeerverbod in de Mussenhoevelaan tussen huisnummers 23 en 50 en een omleiding te voorzien langs de Guido Gezellestraat, de Frans Vandermuerenstraat en de Hugo Verrieststraat. Hiervoor geeft het college de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de nodige nadarhekken/signalisatie/parkeerverbodsborden zoals beschreven in de aanvraag in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Garageverkoop Lange Kroonstraat op zondag 18 september 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Samantha Gunzi  van Lange Kroonstraat 93 voor het organiseren van een garageverkoop in de Lange Kroonstraat op zondag 18 september 2022 van 8 tot 17u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van de adviezen van de politie van 11 augustus 2022 inzake verkeersveiligheid en -signalisatie (zie bijlage).

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het instellen van een parkeerverbod in de Lange Kroonstraat en geeft de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de nodige nadarhekken/signalisatie/parkeerverbodsborden zoals beschreven in de aanvraag / het plan in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

3 jaar Wattan van vrijdag 23 t.e.m. zondag 25 september 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Céline Waterschoot van Wattan voor het organiseren van 3 jaar Wattan te Wattan aan station van Boechout van 23 september 2022 tot 25 september (vrijdag 23/9: 21u. tot 3u., zaterdag 24/9: 15u tot 3u. en zondag 25/9: van 15u tot 1 u.)

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 95 dB(A) strikt opgevolgd moet worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het instellen van een parkeerverbod op enkele parkeerplaatsen van de parking van het station van Boechout en geeft de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de nodige parkeerverbodsborden zoals beschreven in de aanvraag in bijlage.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

      De organisator dient schriftelijk toestemming te vragen en verkrijgen van de NMBS om parkeerplaatsen te mogen gebruiken. Dit kan aangevraagd worden via dirk.djoos@belgiantrain.be of geert.dierckx@nmbs.be .

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Geefplein op zaterdag 24 september 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Armand Geysen van KWB voor het organiseren van het geefplein aan het Bistlokaal op zaterdag 24 september 2022 van 9u. tot 17u..

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Appelpers Dorpsplaats Vremde op 1 oktober 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Katrien De Vlaemynck van Velt Koude Beek voor het organiseren van Appelpers 2022 te Dorpsplaats Vremde op 1 oktober 2022 van 9 tot 20u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

 

Artikel 2

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van de adviezen van de politie van 29 juni 2022 inzake verkeersveiligheid en -signalisatie.

 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het instellen van een parkeerverbod op de Dorpsplaats op 1/10 van 7 tot 22u en geeft de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de nodige nadarhekken/signalisatie/parkeerverbodsborden zoals beschreven in de aanvraag.

 

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om gebruik te maken van de evenementenkast aan het Oud-gemeentehuis van Vremde.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Toelating Boechout Koerst 2022 - 2 oktober 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Rudi Goyvaerts van vzw Boechout Koerst voor het organiseren van Boechout Koerst 2022 te Boechout op 2 oktober 2022 van 11u30 tot 18u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden.

Artikel 3

De dienst communicatie moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement. Voor het bezorgen van de bewonersbrieven in de dorpskern mag eventueel een beroep gedaan worden op de KSA tegen een tarief van 250,00€.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van de adviezen van de politie van 21 juni 2022 inzake verkeersveiligheid en -signalisatie.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het instellen van een parkeerverbod zoals beschreven in het advies van de politie en geeft de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de nodige nadarhekken/signalisatie/parkeerverbodsborden zoals beschreven in het advies van de politie en het plan in bijlage.

Artikel 6

De Lijn dient door de dienst vrije tijd in kennis gesteld te worden met het oog op het tijdelijk voorzien van een alternatief traject.

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

        Een lijst van aangestelde signaalgevers alsook het bewijs van de verzekering moeten uiterlijk op 26 september 2022 door de organisator overgemaakt worden aan het gemeentebestuur.

         De organisatoren en de gemeentelijke communicatiedienst dienen de inwoners van Boechout en Vremde op de hoogte te brengen van de mogelijke verkeershinder en omleidingen.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Toelating Bunderfeesten 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Corneel Vrancken van KSA Bacwalde voor het organiseren van de Bunderfeesten te Elfbunderweg 14 van woensdag 28 september 2022 08u00 tot en met woensdag 05 oktober 2022 20u00.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

 

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 100 dB(A) toe

        van 30/9 - 21u tot 1/10 - 3u

        van 4/10 - 20u tot 5/10 - 1u

 mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

   Dit geluidsniveau geldt enkel voor elektronisch versterkte muziek op festivals en openluchtconcerten.

   Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

   Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

   Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is verplicht.

   De organisator is verplicht gratis oordopjes ter beschikking te stellen.

 

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van de adviezen van de politie van 11 augustus 2022 inzake verkeersveiligheid en -signalisatie.

 

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het instellen van een parkeerverbod in de Elfbunderweg en geeft de gemeentewerf opdracht tot het plaatsen van de nodige nadarhekken/signalisatie/parkeerverbodsborden zoals beschreven in de aanvraag en het advies van de politie.

 

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s)

brandweerzonerand_preventie_evenementenfiche_grote_tijdelijke_inrichting

brandweerzonerand_preventie_evenementenfiche_pictogrammen

 

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

   De festiviteiten en álle muziek dienen gestopt te zijn op 1 oktober om 03u00 en op 05 oktober om 01u00 met de hantering van een uitdoofscenario , zowel gericht op het einde van de fuif als op het afbouwen van het geluidsniveau.

   De namen van de vrijwillige beveiligingspersonen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen voor het evenement worden overgemaakt aan politie via coordinatie@politieminos.be voor screening.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Huur Bistlokaal najaar 2022 als tijdelijk alternatief vanwege werkzaamheden Bunderhoeve

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een huurovereenkomst aan te gaan met de parochie voor gebruik van het Bistlokaal voor de tijdelijke huisvesting van de seniorenwerking van de Bunderkes voor de periode september-oktober 2022.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde overeenkomst goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Verslag vergadering SAR van 24 juni 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 24 juni 2022 onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de SAR tijdens de volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Gebruik de Wigwam Boechout voor medisch onderzoek middelbare scholieren St-Gabriël college

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het gebruik van de lokalen van de Wigwam Boechout door het CLB Mortsel voor het medisch onderzoek van de middelbare scholieren van het St.-Gabriël college voor de komende jaren. 

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Aanbesteding feestverlichting goedkeuring gunning (97)

 

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 augustus 2022, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De opdracht “LEVEREN, PLAATSEN EN STOCKEREN VAN KERSTVERLICHTING IN BOECHOUT EN VREMDE” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Lysen, Boudewijnlaan 5c te 2243 Pulle tegen het nagerekende offertebedrag van € 23.849,00 excl. btw of € 28.857,29 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2022/111.

Artikel 5

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2020/2-07-03.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Brandveiligheid - Multiversum campus Alexianen - Provinciesteenweg 408

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het brandpreventieverslag van de brandweer Zone Rand van 9 augustus 2022.

Artikel 2

De burgemeester levert een attest van brandveiligheid af overeenkomstig bovenvermeld koninklijk besluit van 6 november 1979.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Conformiteitsattesten - Kamerwoningen voor seizoensarbeiders -

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de conformiteitsattesten voor de niet-zelfstandige woningen voor seizoensarbeiders Hugo Verrieststraat 17 en Provinciesteenweg 510.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

GECORO - Aanstelling deskundige

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kandidatuur en stelt voor om Louise Hofman aan te stellen als nieuw effectief lid.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen legt dit voorstel voor ter goedkeuring aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten - Aanpassing met gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van de aangepaste gemeentelijke verordening voor aan de gemeenteraad.

Artikel 2

Na goedkeuring door de gemeenteraad van de aangepaste gemeentelijke verordening, zal het gemeentebestuur IGEAN laten weten of het akkoord gaat met de opleiding van een gemeentelijk vaststellend ambtenaar voor GAS-overtredingen.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Leegstandsregister - Jan Frans Willemsstraat 31 bus 2 - Schrapping

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het appartement Jan Frans Willemsstraat 31 bus 2, 2530 Boechout uit het gemeentelijk leegstandsregister te schrappen.

Artikel 2

De zakelijk gerechtigde wordt op de hoogte gesteld van dit besluit.

Artikel 3

De wijziging uit het leegstandsregister wordt doorgegeven aan AGIV om deze woning te schrappen uit het geografisch bestand van Vlaamse voorkooprechten.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit -  Hellestraat 49 - bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Omgevingsvergunning verkavelen van gronden - Boshoek 10-12 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de tuindiepte bij het verkavelen van 2 percelen waarvan 1 voor gesloten bebouwing en 1 voor halfopen bebouwing

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Boechoutveldweg z/n - Aanleggen van een veedrinkpoel en ophogen van grond

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Boningrode 1 -  Verbouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van verharding in de voortuinstrook en vellen van 1 hoogstamboom

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 65 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor het overwelven van baangrachten

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg 44 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte en dakvorm van bijgebouw en voor de hoogte van tuinafsluitingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kapelleveldstraat 55 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 68/1 - Afwijking stedenbouwkundige voorschriften RUP Koude Beekvallei-deel Molenveld voor de oppervlakte en aard dak- en gevelmaterialen van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 2 bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 89 -  Verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en regularisatie van bouwen tuinberging

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt als wegbeheerder dat de rooilijn niet zal gerealiseerd worden binnen de 5 jaar na afgifte van deze vergunning.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Sint-Bernardsstraat 9 - Functiewijziging van tuinderswoning en loods naar particuliere woning en therapiecentrum

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Vellen bomen - Binnensteenweg 200 - 1 esdoorn

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste1 bladverliezende boom met grootteklasse < 6 meter, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Vellen bomen - trage weg Doornstraat/Holleweg - 1 es

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Samenstelling selectiecommissie pedagogisch coach - B1-B3 (9,5/38)

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Kennisname resultaat aanwervingsproef BKO-begeleider/ster contractueel - 19/38e + opname in wervingsreserve

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Aanstelling medewerker groen (E1-E3) - 38/38 - contractueel

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Opname in wervingsreserve medewerker groen (E1-E3) - contractueel

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022
Overzicht punten

Zitting van 30 augustus 2022

 

Opname in wervingsreserve medewerker groen (E1-E3) - contractueel

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2022