Boechout

Zitting van 24 mei 2022

Van 09:00 uur tot 11:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

verontschuldigd

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk KW 1/2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier reclamedrukwerk 1ste kwartaal 2022 uitvoerbaar ten bedrage van 25.920 euro.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Masten en pylonen Elia AJ2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier 'masten en pylonen Elia Transmission Belgium NV - AJ2022' uitvoerbaar voor een bedrag van 93.000€.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Financiën - Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaar 2021 - Bezwaarschrift ingediend door Telenet Group nv

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ingediende bezwaarschrift van Telenet Group tegen de belasting op masten en pylonen, aanslagjaar 2021.

Artikel 2

Beslist dat het bezwaar van Telenet Group ontvankelijk is, doch niet wordt ingewilligd.

Artikel 3

Deze beslissing wordt per aangetekende zending betekend aan de belastingplichtige. Hij kan hiertegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

cGGZ/2018/042 - Snoeien op hoogte - Goedkeuring definitieve oplevering - Vrijgave waarborg

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist de opdracht “Snoeien op hoogte” definitief op te leveren.

Artikel 2

De borgtocht ten bedrage van € 1.830,00 mag worden vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

JZP/2022/005-  Onderhoud verwarmingsinstallaties gemeentelijke gebouwen - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurde het bestek met nr. JZP/2022/005 en de raming voor de opdracht “Onderhoud verwarmingsinstallaties gemeentelijke gebouwen”, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium goed. De lastvoorwaarden werden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 mei 2022 voor alle percelen, zoals opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver én mits het verkrijgen van een visum, zijnde:

* Perceel 1 (Onderhoud "Remeha" toestellen): Abati NV, Ingberthoeveweg 19 te 2630 Aartselaar

* Perceel 2 (Onderhoud "Buderus" toestellen): TIV, Rotenaard 72 te 2650 Edegem;

* Perceel 3 (Onderhoud "Viessmann" toestellen): TIV, Rotenaard 72 te 2650 Edegem;

* Perceel 4 (Onderhoud  "Vaillant" toestellen): TIV, Rotenaard 72 te 2650 Edegem;

* Perceel 5 (Onderhoud "Ygnis" toestellen): Abati NV, Ingberthoeveweg 19 te 2630 Aartselaar.

De verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2022/005.

Artikel 5

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2022, op budgetcode 61030400/094500 en in het budget van de volgende jaren.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

GzG - Project Boechout - Transparante, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening voor onze burgers, verenigingen en ondernemingen – Goedkeuring Vlaamse regering

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedkeuring van de Vlaamse Regering.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

GzG - Project Burgerloket – Goedkeuring Vlaamse Regering

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedkeuring van de Vlaamse Regering.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Jan Frans Willemsschool - Digisprong - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. ICT/2022/0001 en de raming voor de opdracht “Jan Frans Willemsschool - Digisprong”, opgesteld door de Dienst ICT worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 45.999,98 excl. btw of € 55.659,98 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De opdracht wordt gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor de uitgenodigde firma's).

Artikel 4

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

        ECONOCOM MANAGED SERVICES SA, Marsveldplein 5 bus 14 te 1050 Brussel (Elsene)

        SIGNPOST BELGIE BVBA, Wolfsakker 5a te 9160 Lokeren

        RHOMBUS BVBA, Tweemontstraat 169 te 2100 Deurne(Antw)

        The Rent Company, Staatsbaan 215 te 3210 Lubbeek

        LAB9 STORES BVBA, Dumolinlaan 5 te 8500 Kortrijk

        CENTRAL POINT BELGIE NV, Kempische Steenweg 311 bus 2.03 te 3500 Hasselt.

Artikel 5

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 juni 2022 om 10.00 uur.

Artikel 6

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 24100100/08000-2020/4-1000 - Digitalisering onderwijs-2022006 - Digisprong (actieplan 2020/4-01 - 2020/4-01) (actie 2022/4-01-06).

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Fineg - Verslag van de Algemene Vergadering van 10 mei 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering van FINEG NV van 10 mei 2022.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Vacantverklaring admin. medewerker vrijetijd & evenementen C1-C3

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van administratief medewerker vrijetijd & evenementen C1-C3 - 38/38 vacant verklaren met contract van onbepaalde duur.

Artikel 2

De wervingsreserve van de aanwervingsprocedure voor administratief medewerker vrijetijd & evenementen van 2021 wordt aangewend om een aanwerving te realiseren.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Coureur Café Chrono door Bacwalde Fietsclub op vrijdag 17/6/22.

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Bacwalde Fietsclub voor het organiseren van Coureur Café Chrono in de straten van Boechout op vrijdag 17 juni 2022.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de organisator de opdracht om de omwonenden tijdig vooraf in te lichten over het evenement

Artikel 3

De dan geldende coronamaatregelen dienen opgevolgd te worden.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de opdrachtgever om de signalisatie op te stellen volgens plan  (zie bijlage).

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de gemeentewerf om de parkeerverbodsborden te plaatsen.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Schoolfeest Jan Frans Willemsschool op zaterdag 25 juni 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de oudervereniging van de Jan Frans Willemsschool voor het organiseren van een schoolfeest op zaterdag 25 juni van 13u. tot 20u.

Artikel 2

Er wordt een geluidsniveau van maximum 92 dB(A) toegestaan.

Artikel 3

De dan geldende coronamaatregelen dienen strikt opgevolgd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 24 mei 2022

 

Verk.22/032 (65) - Alexianenweg - wijziging parkeren ifv. pompstation/riolering - AAR

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel om een  parkeerverbod in te voeren in functie van het vrijhouden van de pompputten voor onderhoud en interventies.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van gele onderbroken belijning.

Artikel 3

In hoofdstuk 6 art. 20 van het aanvullend reglement toe te voegen:

Alexianenweg:

 - 2,5m ter hoogte van de pompputten

Artikel 4

Dit aanvullend reglement heeft betrekking op een gemeenteweg en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Nutuitbr2022-012 (66) Werken Fluvius - Julia Schuytenlei

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        een eventuele kruising met de IJzerlei gebeurt door een gestuurde boring

        naleving afspraken gemaakt op de coördinatievergaderingen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 24 mei 2022

 

Verk.16-017 (67) Lange Kroonstraat - Parkeerplaats voor personen met een handicap - wijziging

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel om de parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door het wegnemen van het verkeersbord E9a.

Artikel 3

In hoofdstuk 5 art. 17-2-1 van het aanvullend reglement te schrappen:

Lange Kroonstraat:

- ter hoogte van huisnr. 186

Artikel 4

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Natuur  - Subsidie kwaliteitsvolle werking milieuverenigingen werkjaar 2020

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde berekening door de dienst omgeving voor de subsidies voor milieuverenigingen voor het werkingsjaar 2020.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst financiën om de betaling van de subsidies uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Activeringsheffing 2021 - Victor Heylenlei   - Bezwaarschrift

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bezwaar van de heer Koen Brants en mevr. Mieke Vynck, Victor Heylenlei 8, 2530 Boechout tegen de activeringsheffing van het aanslagjaar 2021 wordt ingewilligd en het te betalen bedrag van € 185,40 wordt in onwaarde gesteld.

Artikel 2

Deze beslissing wordt per aangetekende zending betekend aan de bezwaarindieners.

Artikel 3

De financieel directeur wordt in kennis gesteld van deze beslissing.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

GECORO – verslag vergadering van 27 april 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde definitief verslag van de GECORO-vergadering 27 april 2022.

 

Noot: Het college merkt op dat het bestuur en de dienst OWM geen kennis hebben van plannen i.v.m. rioleringswerken in de Provinciesteenweg.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Nieuwe straatnaam - Bulletje en Boonestaakpad (voet- en fietsverbinding tussen Populierenhof en Pastoorsleike in het George Van Raemdonckpark)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van PV van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaren.

Artikel 2

Het college legt dit voor aan de gemeenteraad ter definitieve goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Boechoutveldweg z/n - Aanleggen van een veedrinkpoel en ophogen van grond

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 49 - Bouwen van een eengezinswoning (OB) en aanleggen van verhardingen in de tuinstroken - Dagvaarding gemeente

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dagvaarding dd. 16 Mei 2022.

Artikel 2

Het college stelt GSJ advocaten aan, met kantoor gevestigd te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 36 voor wie zal optreden dhr. Floris Sebreghts, om namens het college van burgemeester en schepenen en namens de gemeente Boechout te verschijnen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg en om alle nodige handelingen te verrichten, alsook het verder verdedigen van de belangen in het kader van deze procedure. Dhr. Sebreghts heeft de mogelijkheid zich te laten vertegenwoordigen en/of bijstaan door een of meerdere advocaten van zijn keuze, die op hun beurt verbonden zijn aan GSJ advocaten.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg 75 - Bouwen van een eengezinswoning (GB), bouwen van een tuinberging, aanleggen van verharding in de voortuinstrook en het vellen van hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 17 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 201 - Regularisatie van verbouwen loods

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

RVVB - Hovesesteenweg 125 - Slopen van woning, bijgebouwen, verharding, winkel - herbouwen van winkel met parking - plaatsen van geluidsschermen en bouwen van kerkhofmuur + uitbreiding exploitatie van een bestaande inrichting + uitvoeren van een kleinhandelsactiviteit - Vraag naar tussenkomst

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 12 mei 2022.

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Tijdelijke aanstelling administratief medewerker

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Jobstudenten personeelsdienst zomer 2022

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2022

 

Aanstelling tijdelijke extra ondersteuning diensthoofd BKO - verlenging

 

 

Publicatiedatum: 31/05/2022