Gemeente Boechout

Zitting van 21 februari 2022

Van 20:00 uur tot 23:40 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, gemeenteraadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

gemeenteraadslid Els Augustinus verlaat de vergadering vanaf punt G.5 wegens belangenconflict

gemeenteraadslid Els Augustinus vervoegt de vergadering vanaf punt G.6

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2022

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 31 januari 2022 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de gemeenteraad van 31 januari 2022.

Juridische grond

Artikel 32 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 31 januari 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2022

 

COVID 19 - Verslaggeving Vaccinatiecentrum - Kennisname

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de verslaggeving over het vaccinatiecentrum.

 

 

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2022

 

Gemeente zonder gemeentehuis - Samenwerkingsovereenkomst met stad

Mechelen omtrent de projectaanvraag Burgerloket - Stemming

 

Feiten en context

In het kader van het relanceproject Vlaamse Veerkracht zal de Vlaamse overheid diverse types van digitaliseringsprojecten bij lokale besturen subsidiëren. Onder de noemer ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ (GZG), kunnen lokale besturen projecten indienen met een focus op innovatieve dienstverlening, digitale democratie of de werkplek van de toekomst. De omvang kan gaan van een proof-of-concept, over een thematisch afgebakend project tot zelfs een grootschalige transformatie.

Afhankelijk van de gekozen focus en omvang van het project kunnen er subsidiegelden toegekend worden. Er is wel telkens 20% eigen inleg nodig. Lokale besturen kunnen samenwerken rond deze digitaliseringsprojecten. Dit is iets wat vanuit GZG sterk wordt aangemoedigd. In dat geval is er een formele samenwerkingsovereenkomst nodig.

We willen als lokaal bestuur Boechout graag samenwerken met Mechelen en meer dan dertig andere besturen. De bedoeling van het project 'Burgerloket' is een verregaande administratieve vereenvoudiging, automatisering en digitalisering van een select aantal dienstverleningsprocessen binnen burgerzaken (verkiezingen, rijbewijzen, poliovaccinatie, reispassen, erkenning van een kind, aangifte van geboorte, huwelijken, wettelijke samenwoning, gezworenen, identiteitskaarten, slachtvergunning, voorlopige bewindvoering). Overbodige processtappen zonder toegevoegde waarde worden geschrapt en noodzakelijke stappen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd. Dit doen we samen op een overkoepelende manier zodat niet elke gemeente op zich zaken moet automatiseren.

De gekozen processen van burgerzaken staan al jarenlang op het ‘verlanglijstje’ van veel steden en gemeenten maar ze vereisen samenwerking overheen overheidsniveaus.

Overzicht van de processen binnen dit project:

        Aangifte van een geboorte

        Erkenning van een kind

        Gezworenen

        Huwelijken

        Identiteitskaarten

        Polio

        Reispassen

        Rijbewijzen eerste rijbewijs en verlenging Belgen

        Slachtvergunning

        Verkiezingen

        Voorlopige bewindvoering

        Wettelijke samenwoning

Het draagvlak voor dit project blijkt ook uit de interesse van alle deelnemende gemeenten: van de grootste centrumsteden tot kleinere gemeenten en verspreid over heel Vlaanderen. Er zijn al veel pogingen ondernomen om de processen in dit project te vereenvoudigen. Vaak werd daarbij aan de kar getrokken door één gemeente. Dankzij dit project kunnen we samenwerken met heel veel gemeenten en het draagvlak voor vereenvoudiging beter aantonen. Door de Kafkamethode tonen we zwart op wit hoeveel administratieve vereenvoudiging we kunnen realiseren. Ook de publiciteit rond Gemeente zonder Gemeentehuis creëert opportuniteit en momentum. Dienst Administratieve Vereenvoudiging (federale overheid) is bereid om een coördinerende rol op te nemen in dit project. Zodoende worden alle vereenvoudigingstrajecten gecoördineerd door DAV, die de afgelopen jaren al heel wat ingewikkelde vereenvoudigingstrajecten zoals het centraal strafregister en DABS heeft gerealiseerd.

De projectbegroting zal net iets minder dan twee miljoen euro subsidie op de balans bevatten. De gemeentelijke bijdrage tot het project (20%) wordt in de projectaanvraag opgevangen door in alle deelnemende besturen in te zetten op e-inclusie. We willen burgers immers maximaal ondersteunen in het vinden van de weg naar deze digitale dienstverlening. Dit kan op verschillende manieren: laagdrempelige hulp bieden via self-service, opleidingen, communicatie rond het gebruik van Burgerprofiel, … Elke gemeente vult dit in op maat van de noden van hun burgers. Voor Boechout voorzien we de inzet van 76 mandagen (verspreid over een periode van 2,5 jaar) met medewerkers die reeds in dienst zijn.

De deadline voor het indienen van de projectaanvraag in het kader van oproep 3 van 'Gemeente zonder gemeentehuis' is 18 februari 2021. Een formele samenwerkingsovereenkomst tussen de penhouder (Mechelen) en alle deelnemende besturen (o.a. Boechout) is nodig zodat Mechelen de projectaanvraag correct kan indienen.

Het spreekt voor zich dat deze samenwerkingsovereenkomst enkel in werking treedt wanneer de benodigde subsidiëring bekomen wordt en het project ook effectief van start kan gaan.

Juridische grond

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.

 

Financiële gevolgen

Inzet van medewerkers ten bedrage van 17.782,84 euro (76 mandagen).
Dit wordt verspreid over een periode van 2,5 jaar.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt de samenwerkingsovereenkomst met stad Mechelen omtrent de projectaanvraag Burgerloket in het kader van de projectoproep 'Gemeente zonder gemeentehuis'.

 

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2022

 

Molenbeekbron - Natuurpunt - Beheerovereenkomst voor het uitvoeren van natuurbeheerwerken - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Gemeenteraadsbeslissing dd. 26 april 2020 betreffende de aankoop van de percelen Hellestraat/ Vremdesesteenweg in kader van de uitbreiding van de Molenbeekvallei/ Molenbeekbron - strategische verwervingssubsidie, zijnde de percelen kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie B, nummers 188 (deel, nl. lot 2A - het latere kadastrale perceel B 456c), 200 d (deel, nl. lot 2B - het latere kadastrale perceel B 456d), 201 en 202 c.

Gemeenteraadsbeslissing dd. 29 juni 2020 betreffende de goedkeuring van de strategische verwervingssubsidieaanvraag en het eerste ontwerp van inrichtingsvoorstel.

Collegebeslissing dd. 3 november 2020 en 24 november 2020 betreffende de eventuele verdere uitbreiding van het natuurgebied evenals het schattingsverslag zoals werd opgemaakt door landmeter-expert Broothaerts Jelle GCV dd. 11 november 2020 in opdracht van Igean Dienstverlening en dit na plaatsbezoek dd. 9 november 2020.

Gemeenteraadsbeslissing dd. 14 december 2020 betreffende de effectieve aankoop van de percelen in kader van de verdere uitbreiding van de Molenbeekvallei, zijnde de percelen kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie B, nummers 205b, 206b, 203a, 51c3 voor een totale oppervlakte van 32.195 m².

Kennisname door het college van burgemeester en schepenen van de cofinancieringsvereenkomst ten aanzien van de percelen kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie B, nummers 205b, 206b, 203a, 51c3 voor een totale oppervlakte van 32.195 m² in zitting van 6 april 2021, gevolgd door de goedkeuring van deze overeenkomst door de gemeenteraad in zitting van 26 april 2021.

Collegebeslissing dd. 25 mei 2021 betreffende de kennisname van het verslag m.b.t. de inrichting van het Molenbeekbrongebied.

Collegebeslissing dd. 22 juni 2021 betreffende de bebossingsvergunning ten aanzien van de percelen kadastraal gekend als afdeling 1, sectie B, nummers 202c en 201.

Collegebeslissing dd. 13 juli 2021 betreffende de ondertekening van:

  1. de intentieverklaring Water-Land-Schap Zuidrand.
  2. de overeenkomst Partnerschap Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand.

Collegebeslissing dd. 12 oktober 2021 betreffende de kennisname van het verslag van het partneroverleg ten aanzien van de inrichting van het Molenbeekbrongebied.

Collegebeslissing dd. 1 februari 2022 betreffende de kennisname van de toekenning van de subsidie in kader van de strategische verwervingssubsidie - project "BORAZ".

Feiten en context

Er dient een beheerovereenkomst te worden afgesloten  ten aanzien van de percelen kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie B, nummers 26, 456c, 456d, 201, 202c, 205b, 203b en 51c3 zodat de effectieve natuurbeheerwerken zoals eerder werden besproken, kunnen worden uitgevoerd. Een ontwerp van overeenkomst werd opgemaakt en toegevoegd in bijlage. Het college van burgemeester en schepenen heeft hiervan in zitting van 8 februari 2022 kennis genomen.

Het perceel kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie B, nummer 206b werd niet opgenomen in deze overeenkomst, daar dit perceel als samentuin zal worden ingericht.

Juridische grond

Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018) en latere wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het ontwerp van beheerovereenkomst integraal goed.

 

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2022

 

Patrimonium - Openbaar domein t.h.v. Hovesesteenweg 65 - Voorbereiding dossier inzake verkoop van een onroerend goed - Stemming

 

Feiten en context

Schrijven dd. 28 september 2021 van de eigenaar van het pand gelegen aan de Hovesesteenweg 65 waarin deze vraagt of de aankoop van een stuk grond dat aangelegd is als openbaar domein, zou kunnen worden aangekocht. De betreffende grond vormt een onderdeel van het perceel kadastraal gekend als 1e Afdeling, Sectie D, nr. 274b, welk eigendom is van de gemeente Boechout en gelegen is achter de muur van de begraafplaats te Boechout.

Gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Desbetreffend deel van het openbaar domein wordt idealiter toegevoegd bij de privatieve aanpalende kavel. Immers, desbetreffend deel werd oorspronkelijk, zijnde in zitting van de gemeenteraad dd. 14 maart 1931, ingekleurd als wegenis maar werd nooit verhard aangelegd. Het desbetreffende deel van het perceel werd indertijd enkel als karrenspoor ingericht. Het bevindt zich achter de muur van de begraafplaats en heeft op basis van de huidige inrichtingsplannen ten aanzien van de begraafplaats zijn oorspronkelijk nut verloren.

Kennisname door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 februari 2022.

Argumentatie

Om tot een verkoop van het desbetreffend deel van het onroerend goed te kunnen overgaan, dienen volgende stappen te worden ondernomen:

        een gemeenteraadsbeslissing betreffende het principieel akkoord tot verkoop;

        het bekomen van een raming van de kosten van de landmeter Van Eester bvba, Wommelgemsesteenweg 134 te 2531 Vremde betreffende de opmeting, de afpaling en de opmaak van een schattingsverslag;

        het bekomen van het akkoord van de aanpalende eigenaar betreffende het dragen van de notaris- en landmeterskosten en van de verkoopprijs in aanloop naar de effectieve verkoop;

        het bekomen van het schattingsverslag, het opmetingsplan, het bodemattest, de (pre)kadastralisatie en tevens de afpaling op terrein;

        het agenderen van het integrale verkoopdossier op de gemeenteraad ter goedkeuring;

        het contacteren van notaris Stephane Van Roosbroeck om de akte voor zijn ambt te laten verlijden.

Juridische grond

Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek (B.S. 17 maart 2020 en latere wijzigingen)

Het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 en artikel 41 §1, 11°.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen. De kosten verbonden aan de verkoop, inclusief de kosten voor landmeter en notaris, worden gedragen door de aanpalende eigenaar.

 

Stemming

19 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad is principieel akkoord betreffende de voorgestelde verkoop en geeft de opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om het dossier verder voor te bereiden zoals hierboven beschreven werd.

 

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2022

 

Patrimonium - Schaliehoevelaan - Voorbereiding dossier inzake verkoop - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Rooilijn- en onteigeningsplan met nr. 2994 voor de Eggerseelstraat deel van de Buurtweg nr. 11 zoals werd opgemaakt dd. 22 november 1965 en werd gewijzigd op 2 december 1966.

Verkavelingsvergunning (verkaveling wijk Schaliehoeve) dd. 30 januari 1964 met ref. 013/015(1), met verkavelingsplan zoals opgemaakt door landmeter Vercammen.

Akte van verdeling tussen de kinderen Jacobs - Bosmans dd. 18 februari 1966 zoals deze werd verleden voor notaris Naets te Boechout volgens het verkavelingsplan zoals opgemaakt door landmeter Vercammen.

Gemeenteraadsbesluit dd. 1 december 1967 houdende aanvaarding van de kostenloze verwerving voor openbaar nut van de bedding van de private wegen in de wijk Schaliehoeve waarbij grond verworven wordt van de erven Jacobs - Bosmans overeenkomstig plan en onteigeningstabel nr.3273 opgemaakt door het studiebureau O. De Koninckx op 30 oktober 1967, goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 17 oktober 1968.

Gemeenteraadsbesluit dd. 23 juni 1975 houdende de goedkeuring van het gewijzigd onteigeningsplan en - tabel nr.3273b opgemaakt door hetzelfde studiebureau op 14 mei 1975.

Notariële aankoopakte dd. 2 januari 1991 ten aanzien van kadastraal perceel gekend als 1e afdeling sectie B nr.31 L (lot 49 van voormelde verkaveling).

Stedenbouwkundige vergunning verleend op 27 december 1994 voor het bouwen van een woning in de Drie Aardenlaan 12, kadastraal bekend als 1e afdeling sectie B nr.31 L.

Schrijven van het kadaster dd. 1 april 2011 op vraag van de eigenaar van het aanpalend perceel (kadastraal gekend als afdeling 1, sectie B nummer 31 F), waarin beweerd wordt dat: "...blijkt de Schaliehoevelaan niet te zijn uitgevoerd zoals op het verkavelingsplan werd ingetekend en zijn de percelen B 31 F en B 31 L in werkelijkheid groter dan zij bij titel werden verkregen. De gemeente kan m.b.t. het niet in de wegbedding gelegen grondgedeelte geen enkel eigendomsrecht claimen. Voor het gedeelte van voornoemde percelen dat volgens het kadasterplan in de Schaliehoevelan is gelegen, maar in werkelijkheid één geheel uitmaakt met de percelen B 31 F en B 31 L zal de verjaring kunnen worden ingeroepen."

Collegebeslissing dd. 18 juni 2012 betreffende de vraag van de eigenaar van perceel afdeling 1 sectie B nr. 31 F om de betreffende grond op het openbaar domein aan de aanpalende eigenaars te verkopen, waarbij het college van burgemeester en schepenen stelde dat de gronden konden worden aangekocht  aan de prijs die bepaald zal worden aan de hand van een schattingsverslag.

Een schattingsverslag werd dd. 15 april 2013 opgemaakt door de ontvanger van de registratie van Kontich.

Collegebeslissing dd. 22 december 2014 betreffende het principiële akkoord om de grond lot B toe te voegen aan het perceel B 31 F (lot 50) en merkt op dat de grond lot B, palend aan het bebouwd perceel met nr. B 31 L (lot 49), in feite ook nog eigendom is van de familie Jacobs, daar er nooit een notariële overdrachtsakte t.v.v. de gemeente is geweest.

Opmetingsplan dd. 23 augustus 2017 zoals opgemaakt door landmeter J+T Collin in opdracht van de eigenaars van het kadastraal perceel gekend als 1e afdeling sectie B nr.31 L, en waarbij er melding wordt gemaakt van lot 49A met een oppervlakte van 317,85m².

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen dd. 25 juni 2019.

Feiten en context

Arrest van het Hof van beroep te Antwerpen dd. 15 maart 2021 waarin wordt gesteld dat: "Het feit dat de akte van grondafstand niet werd verleden en dus niet werd overgeschreven, doet geen afbreuk aan het bestaan van de eigendomsoverdracht; dat enkel voor gevolg heeft dat de eigendomsoverdracht niet tegenstelbaar is aan derden ter goeder trouw. De derden betwisten evenwel deze tegenstelbaarheid ten aanzien van hen niet, zodat het ontbreken van de overschrijving hier geen belang heeft.

Het feit dat de gemeente Boechout het betwiste perceel grond uiteindelijk niet gebruikte voor de aanleg van een wegenis, doet geen afbreuk aan het bestaan van haar eigendomsrecht over dat perceel.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Boechout van 22 december 2014 doet geen afbreuk aan die bestaande eigendomsoverdracht. Het college beschikt immers niet over de bevoegdheid om uitspraak te doen over de voorliggende eigendomsbetwisting."

Het Hof van Beroep geeft met andere woorden aan dat de beide voorliggende percelen, zijnde lot A en B zoals ingetekend door de de ontvanger van de registratie van Kontich dd. 15 april 2013 in kader van zijn schattingsverslag, eigendom zijn van de gemeente Boechout.

Kennisname door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 februari 2022.

Argumentatie

De gemeente heeft geen intentie om de wegenis op desbetreffende locatie uit te breiden of om desbetreffende loten A en B zoals ingetekend door de de ontvanger van de registratie van Kontich, in te richten voor openbaar nut.

Om tot de effectieve verkoop van de desbetreffende onroerend goederen te kunnen overgaan, dienen volgende stappen te worden ondernomen:

        een gemeenteraadsbeslissing betreffende het principieel akkoord tot verkoop;

        het bekomen van een raming van de kosten van de landmeter Van Eester bvba, Wommelgemsesteenweg 134 te 2531 Vremde betreffende de opmeting, de afpaling en de opmaak van een geüpdatet schattingsverslag;

        het bekomen van het akkoord van de aanpalende eigenaars betreffende het dragen van de notaris- en landmeterskosten en van de verkoopprijs in aanloop naar de effectieve verkoop;

        het bekomen van het geüpdatet schattingsverslag, het opmetingsplan, het bodemattest, de (pre)kadastralisatie en tevens de afpaling op terrein;

        het agenderen van het integrale verkoopdossier op de gemeenteraad ter goedkeuring;

        het contacteren van notaris Stephane Van Roosbroeck om de akte voor zijn ambt te laten verlijden.

Juridische grond

Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek (B.S. 17 maart 2020) en latere wijzigingen.

Het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 en artikel 41 §1, 11°.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen. De kosten betreffende de verkoop, inclusief deze voor de landmeter, dienen te worden gedragen door de kopers.

 

Stemming

21 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 stem tegen

Filip Peeters

1 onthouding

Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad is principieel akkoord betreffende de voorgestelde verkoop en geeft de opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om het dossier verder voor te bereiden zoals hierboven beschreven werd.

 

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2022

 

Patrimonium - Woning Smishoek - Verkoop fase 4 - Schattingsverslag - Stemming

 

Voorgeschiedenis

De gemeente heeft volgend onroerend goed in eigendom: een woning gelegen in de Smishoek te Vremde, kadastraal gekend onder 2e afdeling, sectie A, nummer 84 D. De woning werd geruime tijd gebruikt door de Heemkundige kring - Het Speelhof vzw, dewelke nu in het Populierenhof gehuisvest is.

Er werd een schattingsverslag aangevraagd bij het landmeterskantoor Van Eester bvba in kader van het raamcontract cGGZ/2019/029, aangezien het onroerend goed op dit ogenblik als zodanig niet meer in gebruik is en het geen inkomsten genereert. Het gebouw leent zich niet tot herbestemming als gemeenschapsvoorziening.

Feiten en context

Schattingsverslag zoals dit werden opgemaakt door het landmeterskantoor Van Eester bvba dd. 8 oktober 2021 naar aanleiding van het plaatsbezoek op 15 september 2021.

Collegebeslissing dd. 19 oktober 2021.

Juridische grond

Artikel 41 en 56 van het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018) en latere wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn voorzien als volgt: de geschatte waarde van het onroerend goed kadastraal gekend onder 2e afdeling, sectie A, nummer 84 D bedraagt 138.000 €.

 

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van het schattingsverslag in bijlage en beslist dat de verkoop zal verlopen via Biddit. Notaris Stephane Van Roosbroeck wordt in kader hiervan aangesteld.

 

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2022

 

Patrimonium - Loods - vzw Scouts Groepscomité - Vestiging van een recht van opstal - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Omgevingsvergunning, zoals verleend door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 april 2020, betreffende het bouwen van een loods in functie van opslag en horende bij een lokaal van een jeugdvereniging. Beide zijn ingepland op de dieperliggende percelen kadastraal gekend als afdeling 1 sectie D nummers 155H en 128B 3. Deze percelen zijn gelegen in het binnengebied tussen de Van Colenstraat en het George Van Raemdonckpark en zijn bereikbaar via een gemeentelijke trage weg dewelke lokaal ook gekend is als het ‘scoutsweggetje’. Het betreft een doodlopend straatje hetwelk een aftakking vormt van de Van Colenstraat, naast het lokaal van de Harmonie (beschermd monument met IDnr. 5477).

Feiten en context

De loods werd ondertussen volledig gerealiseerd op een perceel in eigendom van de gemeente Boechout, Van Colenstraat 16A - 2530 Boechout. Desbetreffende loods werd integraal op kosten van de vzw Scouts Groepscomité gebouwd. De vzw Scouts Groepscomité wenst echter desbetreffende loods te allen tijde in eigendom te behouden en te onderhouden.

Kennisname door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 februari 2022.

Argumentatie

Natrekking is een juridische term, waarbij een kleinere, op zichzelf staande zaak, deel gaat uitmaken van een grotere zaak. Het recht van natrekking is een recht, waardoor de vruchten van roerende goederen en de gebouwen/ beplantingen op onroerende goederen vermoed worden aan dezelfde eigenaar toe te behoren. Dit betekent dat de eigendom van de kleinere zaak teniet gaat. Natrekking treedt onmiddellijk en van rechtswege in werking.

De natrekkingsregels zijn gebaseerd op een dubbel vermoeden, namelijk:

1) dat de constructies die worden opgericht boven of op andermans grond aan de grondeigenaar toebehoren, én

2) dat die constructies ook op kosten van de grondeigenaar zelf tot stand zijn gebracht.

Beide dimensies van het vermoeden zijn echter weerlegbaar (Sagaert V., Goederenrecht in Beginselen van Belgisch privaatrecht, V, Mechelen, Kluwer, 2014, p 745-746, nr. 972).

Tot weerlegging van het eerste deel van het vermoeden moet worden aangetoond dat de grondeigenaar geen (exclusieve) volle eigenaar is van de constructie. Er dient met ander woorden een weerlegging van de eigendomsrechtelijke dimensie van natrekking te gebeuren. Deze weerlegging staat gelijk aan de vestiging van een recht van opstal. (Cass. 18 mei 2007, RW 2007-2008)

De weerlegging van het tweede deel van het vermoeden (nl. dat de constructies op kosten van de grondeigenaar zelf tot stand zou zijn gebracht) is een loutere feitenkwestie en mag met alle bewijsmiddelen rechtens worden geleverd. Het feit dat in voorliggend geval de kosten betreffende de constructie integraal door de vzw Scouts Groepscomité werden gedragen, staat echter niet ter discussie.

In casu wil al het bovenstaande met andere woorden zeggen dat de gemeente Boechout enkel een recht van opstal ten voordelen van de vzw Scouts Groepscomité betreffende de loods dient te vestigen, opdat aan het verzoek van deze vzw kan worden tegemoet gekomen.

Juridische grond

Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek (B.S. 17 maart 2020) en latere wijzigingen:

"Artikel 3.54. Eigendom van vruchten en opbrengsten

De eigenaar heeft recht op de vruchten en opbrengsten zonder afbreuk te doen aan de rechten van derden, waaronder deze vermeld in artikel 3.29.

Artikel 3.55. Algemene regel inzake natrekking

De eigenaar van een goed is tevens eigenaar van alle inherente bestanddelen van dat goed, overeenkomstig artikel 3.8, § 2. Indien een goed door de natuurlijke gang van zaken of door een handelen van de mens inherent bestanddeel wordt van een ander goed, treedt de natrekking onmiddellijk en van rechtswege in, onder voorbehoud van andere bepalingen in dit Boek.

Ondertitel 2. - Algemene bepalingen inzake roerende eigendom

Artikel 3.56. Verwerking en oorspronkelijke eigendomsverkrijging

Indien het voorwerp van de eigendom door een derde zodanig wordt bewerkt dat hierdoor een nieuw goed ontstaat, gaat het op het goed rustende eigendomsrecht teniet, behalve indien de waarde van het goed aanzienlijk de kost van de arbeid en materialen voor de bewerking overtreft. In dat geval wordt de eigenaar van het oorspronkelijke goed eigenaar van het nieuwe goed.

Indien op grond van het eerste lid, de bewerker eigenaar wordt van het resultaat van de bewerking, is hij een vergoeding verschuldigd aan de eigenaar van het oorspronkelijke goed op grond van het contract dan wel op grond van de ongerechtvaardigde verrijking. In het omgekeerde geval kan de bewerker van de zaak aanspraak maken op een vergoeding op grond van het contract, dan wel op grond van ongerechtvaardigde verrijking."

Het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 en artikel 41 §1, 11°.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad besluit om een recht van opstal te vestigen ten voordele van de vzw Scouts Groepscomité, zodat de loods te allen tijde eigendom van de vzw Scouts Groepscomité blijft en de vermoedens in kader van het recht van natrekking als zodanig worden weerlegd. De vzw Scouts Groepscomité zal hierdoor van rechtswege aansprakelijk en verantwoordelijk blijven voor de loods en verbindt zich er van haar kant toe om deze in goede staat te onderhouden.

Art. 2

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om desbetreffend dossier te bezorgen aan notaris S. Van Roosbroeck met het oog op het verlijden van de notariële akte betreffende het recht van opstal, en om het verder administratief op te volgen.

Artikel 3

Tot slot wenst de gemeenteraad in de akte betreffende het recht van opstal eveneens te zien worden opgenomen dat: "Mits het aanbieden van een evenwaardige alternatieve locatie, kan de gemeente de vzw Scouts Groepscomité vragen om de loods binnen een termijn van 12 maanden te verwijderen."

 

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2022

 

Wijziging straatnaam - De Cletse naar Julia Schuytenlei - Principiële goedkeuring - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Gemeentelijk RUP ‘BMT-site Stationsomgeving’ goedgekeurd door de deputatie op

13 september 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 november 2012.

Voor de realisatie van het RUP site BMT – stationsomgeving worden er een aantal nieuwe straten aangelegd. Hiervoor moeten benamingen gekozen worden.

op 24 juni 2013 heeft de gemeenteraad definitieve goedkeuring verleend aan de invoering van volgende nieuwe straatnamen:

        Jan Cockxplein: plein aan de Molenlei

        Emiel Vanderstraetenlei: toegangsweg woonerf

        Jacques Corstienslei: toegangsweg woonerf

        IJzerfabrieklei: toegangsweg woonerf

        De Cletse: toegangsweg van aan de Heuvelstraat.

Omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op 22 juni 2021 voor het bouwen van een parkvilla (20 woonentiteiten) met ondergrondse parkeergarage en van 6 gekoppelde eengezinswoningen, weg-, riolerings- en omgevingswerken aan De Cletse 1-7. Er werd beroep aangetekend tegen deze vergunning.

Omgevingsvergunning verleend in beroep door de deputatie op 23 december 2021.

Feiten en context

Voorstel van een inwoonster van de gemeente om meer vrouwelijke straatnamen te voorzien, waarop de suggestie is gekomen de straatnaam De Cletse te wijzigen naar de Julia Schuytenlei

Argumentatie

Overwegende dat de wijziging van straatnamen van openbare wegen moet vastgesteld worden.

Het voorstel om de naam Julia Schuyten in een straatnaam te gebruiken, werd gedaan gezien haar waardevolle bijdrage in de geschiedenis van Boechout (zie onder andere het artikel in Boechout Beweegt van april 2021). Julia Schuyten was protestantse en verborg tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden in haar huis. Deze daad van moed kan op deze wijze worden geëerd en herinnerd.

Gelet op het advies van de cultuurraad van 1 december 2021.

Gelet op het principieel akkoord van het schepencollege van 18 januari 2022.

Advies

Cultuurraad van 1 december 2021: gunstig, de cultuurraad gaat akkoord met de voorgestelde straatnaamwijziging.

Juridische grond

Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 07.04.1977) en volgende wijzigingen.

Artikel 2, 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en volgende wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad verleent principiële goedkeuring aan de wijziging van de straatnaam De Cletse naar Julia Schuytenlei.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft opdracht aan het het college van burgemeester en schepenen om het openbaar onderzoek in te stellen waarna de definitieve beslissing zal genomen worden.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2022

 

Straatnamen - RUP Mussenhoeve - Verkaveling deel 2 noord - Principiële goedkeuring - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Gemeentelijk RUP 'Mussenhoeve' goedgekeurd door de deputatie op 31 maart 2011, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 juni 2011.

Voor de realisatie van het RUP worden er een aantal nieuwe straten aangelegd. Hiervoor moeten benamingen gekozen worden.

Op 24 juni 2013 heeft de gemeenteraad de straatnamen van de straten gelegen in de verkaveling Mussenhoeve deel 1 zuid goedgekeurd.

Feiten en context

Voor de straten die aangelegd worden in de verkaveling Mussenhoeve deel 2 noord moeten nog straatnamen gekozen worden.

Aangezien het project aansluit bij de Vogeltjeswijk werden de namen gevonden bij weide- en tuinvogels. Logischerwijzer breidt het benoemen van de overige straten in die richting verder uit.

De heemkundige kring had op 26 februari 2013 een aantal reservebenamingen voorgesteld die in de verkaveling deel 1 zuid nog niet gebruikt werden: Koolmeesstraat, Kwikstaartstraat en Winterkoningstraat.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 januari 2022 volgende straatbenamingen voorgesteld:

        Bert Bibberpad: voet- en fietsverbinding in het verlengde van de huidige Kievitstraat

        Piet Pienterpad: voet- en fietsverbinding tussen de Spechtstraat en de Mussenhoevelaan

        Eksterstraat: vervolg van de huidige Eksterstraat

        Pimpelmeesstraat: van de nieuwe voet- en fietsverbinding Piet Pienterpad tot aan de nieuwe straat Koolmeesstraat

        Koolmeesstraat: van de nieuwe straat Pimpelmeesstraat tot aan de nieuwe voet- en fietsverbinding Bert Bibberpad.

Volgende bedenkingen werden gemaakt door de dienst Burger:

        Hernummering eerste deel Eksterstraat nodig

        Nieuw gedeelte Eksterstraat heeft slechts huizen aan 1 kant. Helemaal anders uitzicht/gevoel dan 1e deel Eksterstraat

        Eksterstraat loopt wel door over kruispunt met Kievitstraat. Zwaluwstraat stopt aan Kievitstaat en zou dan Koolmeesstraat worden

        Vreemde splitsing Pimpelmeesstraat en Koolmeesstraat. Dit is 1 doorlopende straat. Misschien ander inrichting qua straat maar op plan wel 1 straat

        Verdeling Pimpelmeesstraat zal vreemde huisnummering opleveren. Onduidelijk voor hulpdiensten.

Naar aanleiding van het advies van de dienst Burger heeft het college van burgemeester en schepenen op 1 februari 2022 volgende straatbenamingen voorgesteld:

        Bert Bibberpad: voet- en fietsverbinding in het verlengde van de huidige Kievitstraat

        Piet Pienterpad: voet- en fietsverbinding tussen de Spechtstraat en de Mussenhoevelaan

        Pimpelmeesstraat: vervolg van de huidige Eksterstraat

        Koolmeesstraat: tussen de nieuwe voet- en fietsverbinding Piet Pienterpad en de nieuwe voet- en fietsverbinding Bert Bibberpad

        Boomklever: verbinding tussen de nieuwe straat Koolmeesstraat en de Mussenhoevelaan.

Argumentatie

De namen herinneren aan vogels die thuis zijn op akker en weiland, precies zo zag het gebied er uit voor het verkaveld werd.

De diertjes zijn hiermee een deel van hun habitat kwijtgeraakt.

Jozef 'POM' Van Hove, die Piet Pienter en Bert Bibber in het leven riep, woonde van 1952 tot 1967 in de Mussenhoevelaan te Boechout. Er zijn tal van verwijzigingen naar Boechout terug te vinden in zijn albums.

Rekening houdend met het advies van de dienst Burger.

Rekening houdend met het advies van de cultuurraad.

Advies

Diensthoofd burger van 24 januari 2022:

        Kort stukje straat, verbinding tussen Mussenhoevelaan en binnengebied, een aparte straatnaam geven (A) (voorstel Kwikstaart)

        1 straatnaam voor 1 rechte straat (Nu Koolmeesstraat + Pimpelmeesstraat) (B)

        Aparte straatnaam voor nieuw gedeelte Eksterstraat ( C + D)

        Eventueel zelfs aparte straatnaam voor kort stukje nieuw gedeelte Eksterstraat (D).

Rekening houden met:

        Duidelijke, logische nummering voor hulpdiensten

        Conforme nummering en straatbenaming in de wijk (korte straten een aparte straatnaam, rechte straten, straten langs beide kanten van Kievitstraat een ander straatnaam

        Hernummering kan veel gevolgen hebben voor huidige bewoners. Aanpassing staatsblad voor zelfstandigen, aanpassing drukwerk, wijziging huisnummer, aanpassing bij instanties, …

Cultuurraad van 2 februari 2022: positief met één opmerking.

 De cultuurraad wil enkel opmerken dat de volgorde van de 2 trage wegen best

 omgedraaid wordt zodat men het Piet Pienterpad het eerst tegenkomt als men de

 Mussenhoevelaan inrijdt vanaf de Vremdesesteenweg.

Juridische grond

Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 07/04/1997) en volgende wijzigingen.

Artikel 2, 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en volgende wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad verleent principiële goedkeuring aan de invoering van volgende nieuwe straatnamen:

        Piet Pienterpad: voet- en fietsverbinding in het verlengde van de huidige Kievitstraat

        Bert Bibberpad: voet- en fietsverbinding tussen de Spechtstraat en de Mussenhoevelaan

        Pimpelmeesstraat: vervolg van de huidige Eksterstraat

        Koolmeesstraat: tussen de nieuwe voet- en fietsverbinding Piet Pienterpad en de nieuwe voet- en fietsverbinding Bert Bibberpad

        Boomklever: verbinding tussen de nieuwe straat Koolmeesstraat en de Mussenhoevelaan.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om het openbaar onderzoek in te stellen waarna de definitieve beslissing zal genomen worden.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2022

 

Amendement op motie betreffende het behoud van tramlijn 15 en het doortrekken van tramlijn 7

 

Stemming

 

1. Toevoeging artikel 3 en 4

 

Eenparig

 

Stemming

 

2. Samenvoeging artikel 2 en 3 - artikel 4 wordt artikel 3

 

Eenparig

 

 

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2022

 

Motie betreffende het behoud van Tramlijn 15, het doortrekken van Tramlijn 7 tot aan tramterminal Capenberg en de uitbreiding van deelmobiliteit en Vervoer op maat in de zuidrand van Antwerpen - Stemming

 

De voorzitter schorst de vergadering omstreeks 22u45 op vraag van raadslid Sven Snyders (N-VA).

De voorzitter heropent de vergadering om 22u55.

 

Motie ingediend door Joost Derkinderen, Bruno Doms en Willy Van Genechten

 

Voorgeschiedenis

Op 27 juni 2018 heeft de vervoerregio Antwerpen de visienota van het Routeplan 2030 goedgekeurd. De visienota stelt tien gedeelde ambities voor, als eerste stap naar het Routeplan 2030, de lange termijnvisie voor het mobiliteitssysteem. Binnen de visienota wordt een programma uitgewerkt met maatregelen en projecten, met het oog op een (multimodale) bereikbaarheid van de gehele regio.

 

Daarbij is het de ambitie om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets verder te bevorderen tot een modal split van 50/50 (maximum 50% van de verplaatsingen met de wagen, 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer). De visienota omvat maatregelen voor zowel openbaar vervoer, de fiets als de wagen.

 

Elke verplaatsing moet veilig, vlot, betrouwbaar en aangenaam worden.

 

Vervoerregio Antwerpen stelde in juli 2019 een ontwerpversie van de plannota voor het Routeplan 2030 voor. De nota biedt een kader voor een meer gebiedsgerichte aanpak, de uitwerking hiervan wordt aangevat en in de derde en laatste fase geconcretiseerd in een uitvoeringsprogramma.

 

Feiten en context

Op donderdag 3 februari 2022 is er op de vervoerregioraad in het kader van basisbereikbaarheid een nieuw voorstel voor het nieuwe tramnet besproken. Op 28 februari 2022 zal er een extra vergadering van de vervoerregioraad georganiseerd worden ter bespreking van dit agendapunt. De vervoerregioraad geeft mee dat er nog géén definitieve beslissing genomen moet worden, maar dat er moet beslist worden of De Lijn de opdracht krijgt om dit scenario verder financieel door te rekenen. Tot voor deze vervoerregioraad was er sprake dat tramlijn 7 zou verdwijnen en de frequentie en lengte van tramlijn 15 zou stijgen. In het huidige voorstel verdwijnt tramlijn 15, het traject van tramlijn 7 wordt verlengd tot aan P&R Capenberg, de frequentie stijgt t.o.v. de huidige situatie. De capaciteit van de volledige tramlijn 7 stijgt, voornamelijk door hogere inzet van trams die hun keerpunt hebben op het gemeenteplein in Mortsel. Tramlijn 15 had een rechtstreekse lijn tot aan centraal-station en linkeroever. Tramlijn 7 heeft rechtstreekse lijn tot o.a. het MAS maar er is overstap nodig voor het bereiken van centraal-station.

 

Argumentatie

Het verdwijnen van lijn 15, de rechtstreekse verbinding vanuit Boechout naar Linkeroever, met o.a. stations Meir, Opera, Centraal Station, is een serieuze streep door de rekening van de mensen die in het centrum van Antwerpen willen geraken, een stap te ver. Het is net de bedoeling om drempels weg te halen. Waarom een succesvolle route aanpassen? Overstappen is een drempel, en een nog veel grotere drempel voor mensen uit o.a. Boechout/Vremde en buurgemeenten die minder mobiel zijn. Er zijn veel mensen afhankelijk van dit openbaar vervoer, mensen die dikwijls geen andere manier hebben om zich te verplaatsen. Het zijn net de kwetsbaren die harder getroffen worden door een verarming van het aanbod. De ambitie moet toch zijn om een voldoende breed aanbod te hebben, en op bepaalde punten de frequentie te verhogen om openbaar vervoer aantrekkelijk te maken? Bovendien is hét overstapstation bij uitstek, namelijk halte Harmonie, absoluut niet comfortabel uitgerust voor de reizigers.

 

Om het aanbod te vergroten stellen we, samen met behoud van tram 15, ook voor tram 7 door te trekken naar Capenberg P&R, zeker nu duidelijk wordt dat het doortrekken van tram 7 naar Kontich dood en begraven is. Tramterminal Capenberg wordt in de zuidrand immers het belangrijkste openbaar vervoerspunt om de stad met de tram te bereiken.

 

We blijven ons ook zorgen maken over de invulling van vervoer op maat. Het gebied dat niet rechtstreeks bediend zal worden door openbaar vervoer zal vergroten. Vervoer Op Maat was tot hiertoe een maat voor niets, wat zijn de garanties dat het nu wel zou lukken? Allerlei vormen van deelmobiliteit hebben veel te grote drempels voor de meest kwetsbaren van onze samenleving. Zonder garanties dat het aanbod aangepast zal zijn aan deze doelgroepen zullen we de modal shift niet kunnen realiseren, iedereen mee, dat moet de boodschap zijn.

 

Een opmerking die we willen herhalen: een modal shift realiseren zonder extra budgetten voor de verbetering en uitbreiding van het openbaar vervoer, dat is niet realistisch.

 

Stemming

20 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad, in zitting van 21 februari 2022 vraagt:

        In globo meer investeringen in het openbaar vervoer i.p.v. besparingen.

        Uitdrukkelijk het behoud van tramlijn 15

        Om tramlijn 7 te behouden zoals eerder gevraagd, en deze door te trekken tot P&R Capenberg

        Om in te zetten op de uitwerking van een ernstig beleidsprogramma inzake deelmobiliteit en taxicheques, en een grondig onderzoek of deelmobiliteit en andere vormen van Vervoer Op Maat wel aangepast zijn aan de noden van de meest kwetsbare doelgroepen.

Artikel 2

Deze motie en het advies van de MoRa van woensdag 16 februari over de afschaffing van lijn 15 te bezorgen aan de vervoerregio Antwerpen en de Vlaamse minister van Mobiliteit, mevr. Lydia Peeters.

Artikel 3

De gemeenteraad geeft mandaat aan de schepen van mobiliteit om 'tegen' het voorstel te stemmen dat ter tafel ligt om de doorrekening te kunnen starten van betreffende voorstel op de vervoersregioraad van 28 februari.

 

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2022

 

Interpellatie - Sluikstorten en zwerfvuil: blijvende problematiek

Interpellatie en motie

Op regelmatige tijdstippen duiken berichten en foto’s van zwerfvuil en sluikstorten op in de pers of op sociale media. Het blijft in veel steden en gemeenten een sluipend probleem. Sluikstorten en zwerfvuil zijn een doorn in het oog van de inwoners. Bovendien trekt zulk afval bijkomend afval aan.
 
Deze problematiek vraagt dus een kordaat ingrijpen van de lokale overheid. Enerzijds door het afval zo snel mogelijk op te ruimen. Anderzijds door wie afval illegaal stort of achteloos wegwerp, te beboeten. Net daar blijkt er een negatieve evolutie te zijn: het aantal meldingen van sluikstorten neemt almaar toe terwijl het aantal uitgeschreven boetes aan de (bedroevend) lage kant blijft. In bepaalde gemeenten wordt slechts 10% van de daders effectief beboet.
 
Zwerfvuil en sluikstorten opruimen vraagt inzet van personeel en materiaal en dus van financiële middelen. De maatschappelijke kost van sluikstorten is relatief groot voor een vorm van overlast die veel mensen stoort.
 
 

        Hoeveel meldingen van sluikstorten kwamen er binnen in 2021 ?

        Hoeveel boetes werden er uitgeschreven voor sluikstorten in 2021 ?

        Hoeveel kilogram/ton sluikstort werd er in 2021 in onze  gemeente geruimd ?

        Hoeveel kilogram/ton zwerfvuil werd er in 2021 in onze gemeente geruimd ?

        Wat is de totaal geraamde kostprijs van deze opruimacties?

 

 

Wally Liekens

Gemeenteraadslid Vlaams Belang

 

Schepen Philip Verstappen beantwoordt de interpellatie.

Het antwoord is te beluisteren via de audio-opname.

 

 

Publicatiedatum: 04/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2022

 

Interpellatie - Schuldenberg

Interpellatie en motie

Op de vorige gemeenteraad van januari 2022 deed er zich aan het eind van het debat over de fusies iets opmerkelijks voor. Filip Peeters maakte een opmerking over de ongezonde financiële toestand van de gemeente. Hij zei toen:

 

“Het is niet omdat je tijdens een legislatuur 15 miljoen euro investeert, dat je financieel gezond bent. We weten allemaal dat we een van de slechtste leerlingen van de klas zijn.” 

 

“Straks zitten we met een schuld van 27 miljoen aan het eind van deze legislatuur. We kunnen moeilijk zeggen – wat steeds weer herhaald wordt - dat onze financiën gezond zijn. Dat klopt van geen kanten.”

 

Waarop de burgemeester heel kort antwoordde:

 

“Ernstig blijven hé. Leest uw dossier dan over budget. Alstublieft zeg! Al vijftien jaar zijn die gezond. Ge moet uw dossier kennen.”

 

Vooral de toon van de antwoorden viel op. U kan die hier nog eens herbeluisteren. https://youtu.be/7bVUR9NlbyI?t=11840

 

Omdat het natuurlijk altijd kan dat wij ons als raadsleden vergissen, hebben wij aan de financieel directeur gevraagd hoe het nu precies zit. Zij was zo vriendelijk om ons het volgende overzicht te bezorgen:

 

 

Rechts onderaan in het geel ziet u het bedrag dat wij aan het eind van deze legislatuur verschuldigd zullen zijn aan de banken: 26.141.708,45 euro.

 

Geen 27 miljoen, zoals Filip gezegd had, maar 26.141.708,45 euro. Hij zat er 3% naast. Onze excuses.

 

Dat is en blijft natuurlijk een enorm bedrag. Een schuld waar de toekomstige generaties mee worden opgezadeld. Geld dat is of gaat worden uitgegeven terwijl we het niet hebben.

 

Wat dat betreft is het interessant om even naar de autofinancieringsmarge te kijken. Hier ziet u een overzicht: