Boechout

Zitting van 01 februari 2022

Van 09:00 uur tot 11:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

JZP/2020/024 - Dak gemeentelijke magazijnen - Proces-verbaal van geen aanvang der werken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces- verbaal in bijlage en geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om dit aangetekend te verzenden aan de aannemer.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

JZP/2021/015 - Dienstfietsen - Stopzetting van de plaatsingsprocedure

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 december 2021, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen beslist echter om de plaatsingsprocedure voor dienstfietsen stop te zetten omwille van de recent gerezen opportuniteit (nl. het bovenlokaal project) en wenst de aantallen van de aan te kopen dienstfietsen hierop eerst optimaal af te kunnen stemmen. De opdracht wordt aldus niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart worden.

Artikel 3

Bovengenoemde inschrijvers zullen hierover per brief ingelicht worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

JZP/2022/001 - Dienstfietsen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2022/001 en de raming voor de opdracht “Dienstfietsen”, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 20.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De opdracht wordt gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor iedereen).

Artikel 4

Daarnaast worden ook de volgende ondernemers uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Peter’s Bike Repair, Heuvelstraat 45 te 2530 Boechout;

- Bike Republic, Provinciesteenweg 496 te 2530 Boechout;

- Fietsen De Beuckeleer, Van den Nestlaan 49 te 2520 Ranst;

- 4bikes, Statiestraat 60 te 2547 Lint;

- M-bike Store, Koning Albertstraat 114 te 2800 Walem;

- Hermes Rijwielen bvba, Veldbloemstraat 55 te 2640 Mortsel.

Artikel 5

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 2 maart 2022 om 10.00 uur.

Artikel 6

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 24200100/020000-2020/1-3020-2020017.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Molenbeekbron - Strategisch verwervingssubsidieaanvraag Project "BORAZ" - Toekenning subsidie

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de documenten in bijlage en geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om samen met de dienst financiën de aanvraag tot uitbetaling in te dienen zoals voorgeschreven.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 17 december 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 17 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Bestuursraad Verenigde Protestantse Kerk in België - Notulen van de vergadering van de bestuursraad van 21 december 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de vergadering van de bestuursraad van 21 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Fietslease: instappen raamovereenkomst Igean

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeente doet beroep op IGEAN milieu & veiligheid die optreedt als aankoopcentrale voor het leasen van fietsen voor het personeel van de bij IGEAN aangesloten besturen.

Artikel 2

Een exemplaar van deze beslissing zal aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Vacantverklaring BKO-begeleider/ster (IFIC)

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van BKO-begeleider/-ster (IFIC) - halftijds contract - wordt vacant verklaard voor diverse aanwervingen (bepaalde of onbepaalde duur of vervanging).

Deze functie wordt aanzien als knelpuntberoep.

Artikel 2

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de volgende manieren:

         regionale krant/weekblad.

         VDAB

         gemeentelijke website en sociale mediakanalen

         #boechoutbeweegt

         andere gebruikelijke kanalen

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Organisatie Lichtjestocht Vremde op 5 februari 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot organiseren van de lichtjestocht in Vremde op 5 februari 2022 zoals beschreven in het evenementdossier.

Artikel 2

De richtlijnen uit het advies van de politie, specifiek met betrekking tot verkeersveiligheid en zichtbaarheid van de wandelaars, dienen strikt gevolgd te worden.

Artikel 3

De dan geldende coronamaatregelen moeten worden gerespecteerd.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Buitenspeeldag op 20 april 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de Buitenspeeldag door de vrijetijdsdienst op woensdag 20 april 2022.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het Jef Van Hoofplein als locatie voor de Buitenspeeldag.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen stelt het nodige personeel van de werf vrij voor hulp bij de opbouw en afbraak van het evenement.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

2014-004 (9) Project Dr. Theo Tutsstraat - Aanleg petanquebaan

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offerte voor een bedrag van 5.058,00 euro (incl BTW) van BMV Wegenwerken voor de aanleg van de petanquebaan op het O.-L.-Vrouweplein.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Verk.21/060 (10) Inname Openbaar Domein - werken Dorpsschool - kosten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de signalisatievergunningen  inname openbaar domein in het kader van het bouwproject aan de  Dorpsschool te Vremde, zijnde de volledige afbraak en wederopbouw,  geen kosten te verbinden.  Een signalisatievergunning dient steeds en door iedere aannemer te worden aangevraagd, voor elke inname van het openbaar domein.  Voornoemde vergunning mag niet voor een langere periode worden gevraagd dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de aangevraagde werken. Indien nodig kan een verlenging van de vergunning bekomen worden. De in te nemen oppervlakte van het openbaar domein mag niet groter worden aangevraagd dan nodig om de werken te kunnen uitvoeren.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Nutuitbr2022-002 (11) Werken Fluvius - Berthoutstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

         kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

         veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Nutuitbr2022-001 (12) Werken Telenet - Berthoutstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken mits de paddenstoelen op privaat domein worden geplaatst.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Verk.22/001 (13) Lange Kroonstraat 13 - Verplaatsen verkeersborden

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om:

         de verkeersborden die de enkelrichting en de fietsstraat aangeven tijdelijk te verplaatsen

         de wegwijzers tijdelijk weg te nemen. Bij terugplaatsing wordt nagegaan welke wegwijzers definitief mogen verwijderd worden.

         de verkeersspiegel definitief te verwijderen

         een amsterdammer op de hoek te plaatsen zodat het voetpad terug afgeschermd is.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Verk.22/004 (14) Jaarverslag Fietspunt 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag van fietspunt van 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Straatnamen - RUP Mussenhoeve - Verkaveling deel 2 noord

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende straatbenamingen voor:

         Bert Bibberpad: voet- en fietsverbinding in het verlengde van de huidige Kievitstraat

         Piet Pienterpad: voet- en fietsverbinding tussen de Spechtstraat en de Mussenhoevelaan

         Pimpelmeesstraat: vervolg van de huidige Eksterstraat

         Koolmeesstraat: tussen de nieuwe voet- en fietsverbinding Piet Pienterpad en de nieuwe voet- en fietsverbinding Bert Bibberpad

         Boomklever: verbinding tussen de nieuwe straat Koolmeesstraat en de Mussenhoevelaan.

Artikel 2

Het college legt de straatnamen voor ter goedkeuring aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Attest verdeling - Janssenlei 15

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Kapelleveldstraat 62 - Plaatsen van een veranda.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Weverstraat 77 - Plaatsen van terrasoverkapping aan een eengezinswoning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Omgevingsvergunning verkavelen van gronden - Vremdesesteenweg 211B-213 - Verkavelen van 1 perceel open bebouwing

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 49 - Het bouwen van een eengezinswoning (OB) en het aanleggen van verhardingen in de tuinstroken.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Molenlei 8 - Verbouwen van een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Schransstraat 18 - Het slopen van een garage en verbouwen van een eengezinswoning (HOB).

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Veldkant 26 - Functiewijziging van bedrijfswoning met bijgebouw (tuinbouw) naar particuliere woning met bijgebouw.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 3 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en aard gevelmaterialen van bijgebouwen en afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Vergund geacht - Pietingbaan 104 - 2 aanbouwen als uitbreiding aan de vergunde woning, 5 bijgebouwen waarvan 4 volières en 1 berging,

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de 2 aanbouwen als uitbreiding aan de vergunde woning en de 5  bijgebouwen (waarvan 4 ingericht als volière en 1 als berging) op te nemen als vergund geacht in het vergunningenregister.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Vellen bomen - Hof van Boechout 6 - 3 beuken - intrekken van besluit

 

BESLUIT

Artikel 1

Het collegebesluit voor de kapvergunning van het vellen van de 3 beuken van 11 januari 2022 wordt ingetrokken vanwege verkeerde procedure.

Artikel 2

Het college stelt dat er een omgevingsvergunning dient aangevraagd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Vacantverklaring adm. medew. personeel C1-C3

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 februari 2022

 

Ontslag - BKO begeleider

 

 

Publicatiedatum: 08/02/2022