Boechout

Zitting van 10 mei 2022

Van 10:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Els Augustinus, Rudi Goyvaerts, schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

JZP/2022/006 - RUP Vijverhof - aanstellen ontwerper - Stopzetting van de plaatsingsprocedure

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 5 mei 2022. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de plaatsingsprocedure voor RUP Vijverhof - aanstellen ontwerper, stop te zetten. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart worden.

Artikel 3

De inschrijvers zullen hierover ingelicht worden.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

JZP/2022/008 - Speeltoestel Mussenplein - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2022/008 en de raming voor de opdracht “Speeltoestel Mussenplein”, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium in samenwerking met de jeugdconsulent, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 20.000,00 incl. btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

De opdracht wordt gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor de uitgenodigde firma's).

Artikel 4

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Eibe Benelux, Pastoor Claesenstraat 1 te 2440 Geel;

- Europlay nv, Eegene 9 te 9200 Oudegem;

- Kompan, Bosstraat 15 te 8780 Oostrozebeke.

Artikel 5

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 7 juni 2022 om 10.00 uur.

Artikel 6

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 23000000/075000-2020/1-3020-2020007.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

JZP/2020/024 - Dak gemeentelijke magazijnen - Intrekken beslissing van 3 mei 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Aangezien Crabbé dakwerken NV effectief gestart is met de werken én aan de voorwaarden voldoet zoals vooropgesteld, beslist het college van burgemeester en schepenen om de beslissing dd. 3 mei 2022 betreffende de beëindiging van de overheidsopdracht niet te handhaven.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Klacht van gemeenteraadslid Filip Peeters tegen wetsovertredingen en ongeoorloofde behartiging van derden door de burgemeester - Schrijven ABB van 29 april 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van het Agentschap van Binnenlands Bestuur van 29 april 2022 met als bijlage een kopie van het antwoord aan raadslid Peeters met betrekking tot bovenvermelde klacht.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Fluvius Antwerpen - Notulen van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 16 maart 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Regio van 16 maart 2022.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Vaststelling zomeruur 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een zomeruurregeling voor het technisch personeel voor de periode van maandag 4 juli tot en met vrijdag 26 augustus 2022.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde zomerdienstregeling voor de administratieve diensten met loketfunctie van 1 juli tot en met 31 augustus 2022. Voor de bib wordt ervoor gekozen om te sluiten op dinsdagavond en donderdagvoormiddag en ook opvrijdagvoormiddag.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Doortocht fietsrit Business & Bikes op donderdag 12 mei 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Business & Bikes om op donderdag 12 mei 2022 door Boechout te fietsen volgens het parcours in bijlage.

Artikel 2

Het verkeersreglement moet geëerbiedigd worden en er moet rekening gehouden worden met de plaatselijke toestanden inzake verkeer.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Feestweekend 100 jaar Boechoutse voetbalclub op eigen terreinen op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juni 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Boechoutse VV voor het organiseren van het feestweekend ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de voetbalclub op vrijdag 3 (18u.-0u.), zaterdag 4 (20u.-03u.) en zondag 5 juni 2022 (14u.-22u.).

Artikel 2

Het geluidsniveau van 95 dB dient strikt opgevolgd te worden.

Artikel 3

De dan geldende maatregelen dienen strikt opgevolgd te worden.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning: het geluidsniveau mag de 95dB niet overschrijden.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Vremde Rockt in de Pelikaan in Vremde op zaterdag 4 juni 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Mieke Kaniszai tot organisatie van het festival 'Vremde rockt' op zaterdag 4 juni 2022 van 14 tot 0 uur.

Artikel 2

Het geluidniveau van 95dB moet strikt opgevolgd worden.

Artikel 3

De dan geldende coronamaatregelen dienen strikt opgevolgd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Doortocht van wielerwedstrijd Stan Ockers op maandag 6 juni 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Peter van Hoof van het Vliegend Wiel de toestemming tot organisatie van de wielerwedstrijd/doortocht door de straten van Boechout op maandag 6 juni van 13u30 tot 16u30.

Artikel 2

De gemeentewerf voorziet de nodige signalisatieborden en nadars op de plaatsen opgelegd door de politie. De organisator plaatst de nadars voor de aanvang van de wedstrijd en zet deze aan de kant onmiddellijk na de wedstrijd.

Artikel 3

De bussen van De Lijn 51 zullen hinder ondervinden van het éénrichtingsverkeer. De Lijn is hiervan verwittigd op 29 maart 2022. De eindhalte wordt nu voorzien op de Provinciesteenweg 209, waar de werf parkeerverbodsborden zal voorzien). Bevestiging van de Lijn in bijlage.

Artikel 4

Een lijst van aangestelde signaalgevers, alsook het bewijs van verzekering, moeten nog door de organisator overgemaakt worden aan ons bestuur.

Artikel 5

De organisatoren en de gemeentelijke communicatiedienst moeten de inwoners van Boechout en Vremde op de hoogte brengen van de mogelijke verkeershinder en omleidingen.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Erkenning Boechoutse vereniging De Kring

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen erkent De Kring als Boechoutse vereniging.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Bermbeheer 2022 - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 mei 2022, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De opdracht “Bermbeheer 2022” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde A. COCQUYT BVBA, Toleindestraat 115 te 9080 Beervelde tegen het nagerekende offertebedrag van € 43.237,91 excl. btw of € 52.317,87 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. Bermbeheer 2022.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Masterplan begraafplaats - beslissing bovengrondse urnenvelden

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de bestelling van 3 bovengrondse urnenvelden volgens offerte in bijlage: 2 bovengrondse urnenvelden in Boechout, 1 in Vremde.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Mobiliteitsraad 13 april 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de

mobiliteitsraad van 13 april 2022 en de negatieve adviezen over het invoeren van een fietsstraat in de Lindelei te Vremde en het inrichten van éénrichtingsverkeer in de vogeltjeswijk - Zuiderdal.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Verk.22/024 (50) Regenboogzebrapaden - Bepaling locaties

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de realisatie van 2 regenboogzebrapaden in de gemeente Boechout goed. Eén zebrapad zal worden voorzien ter hoogte van het skatepark aan de Molenlei en het tweede zebrapad zal worden voorzien ter hoogte van sportpark Sneppenbos aan de Vremdesesteenweg.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 10 mei 2022

 

Verk.22/026 (55) Binnensteenweg - parkeren

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel van de dienst openbare werken in kader van het optimaliseren van de parkeerplaatsen in de Binnensteenweg.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden E3 en E9b.

Artikel 3

In hoofdstuk 5 art. 15 van het aanvullend reglement aan te passen

Binnensteenweg

 vanaf oprit 125 tot na de inrit van Reizen Lauwers tegenover huisnr. 168.

In Hoofdstuk 5 art. 17-2-2 van het aanvullend reglement aan te passen

Binnensteenweg

 van huisnr. 168 tot aan de Nijverheidsstraat, aan de zijde van de onpare

  huisnummers (zijde Reizen Lauwers)

Artikel 4

Dit aanvullend reglement heeft betrekking op een gemeenteweg en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Verk.22/025 (56) Afbakenen parkeerplaatsen elektrische voertuigen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring aan het voorstel van de dienst openbare werken en mobiliteit om niet afgebakende parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te voorzien van witte hoekjes ter verduidelijking.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Verk.22/028 (60) - Provincie Antwerpen - Fietsfonds

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de Provincie Antwerpen over het fietsfonds.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Nutuitbr2022-010 (58) Werken Proximus - Zuiderdal fase 2

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein voor de werken buiten het projectgebied

        naleving van de afspraken gemaakt op de coördinatievergaderingen

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke staat.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Brandveiligheid - Brasserie De Jongste Telg - Fruithoflaan 17

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het brandpreventieverslag van de brandweer Zone Rand van 15 april 2022.

Artikel 2

De burgemeester levert een brandveiligheidsattest B af met een geldigheidsduur van 6 maanden.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Berthoutstraat 84 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor het aanleggen van verhardingen in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Broechemsesteenweg 106 - Slopen van olietank, bouwen van elektriciteitscabine, uitbreiden van loods, plaatsen van warmtebuffertank, regularisatie van bouwen bedrijfsgebouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eksterstraat 28 - Bouwen van een tuinberging.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 70 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Spechtstraat 18 - Heraanleggen van verhardingen in de tuinstroken en aanleggen van een zwemvijver.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Veldkant 16 - Functiewijziging van tuinderswoning met inpakruimte naar particuliere woning met berging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 197-199B - Verkavelen van 6 percelen voor halfopen bebouwing en vellen van hoogstambomen.

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijziging – Hof Van Boechout 5 - Vellen van hoogstambomen (3 beuken en 118 fijnsparren)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning deels, het vellen van 1 beuk en 118 fijnsparren wordt gemachtigd mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 2

Het college weigert de omgevingsvergunning voor het vellen van de 2 beuken.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Recht van voorkoop - Vremdesesteenweg 91 - Aanbieding

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen oefent zijn recht van voorkoop niet uit bij de verkoop van de panden Vremdesesteenweg 91 te Boechout.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen brengt het notariskantoor Ilse Janssens, Antwerpsesteenweg 83, 2550 Kontich hiervan op de hoogte.

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Kennisname Ontslag - diensthoofd omgeving/omgevingsambtenaar

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2022

 

Kennisname Ontslag - Administratief medewerker

 

 

Publicatiedatum: 18/05/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.