Boechout

Zitting van 19 april 2022

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Belasting op leegstand AJ2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier 'leegstand van gebouwen en woningen - aanslagjaar 2021' - uitvoerbaar voor het bedrag van 19.500€

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Opstart digitale schoolfacturen

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opstart van het digitaliseren van de schoolfacturen in de JFW-school.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Gemeente Boechout e.a./Belgische Staat - Brandweer Cassatieberoep

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van 5 april 2022 van raadsman Arnoud Declerck met het ongunstige advies van het Hof van Beroep van 4 april en het advies om een cassatieverzoek in te dienen na een positief cassatieadvies.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen duidt meester Beatrix Vanlerberghe (kantoor Omega Law te Antwerpen) aan voor het opstellen van een cassatie-advies over de vernietiging van het arrest van het Hof van Beroep.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen duidt meester Beatrix Vanlerberghe (kantoor Omega Law te Antwerpen) bij een gunstig cassatie-advies aan om een voorziening in cassatie in te dienen ter vernietiging van het arrest van het Hof van Beroep van 4 april 2022.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Financiën - Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2021-kwartaal 3 - Bezwaarschrift SA Sitmedia

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ingediende bezwaarschrift van advocaten Pierre en Uçkuyulu namens SA Sitmedia tegen de belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk, aanslagjaar 2021 KW3 - kohierartikels 901000108, 901000123 en 901000131.

Artikel 2

Beslist dat het bezwaar van advocaten Pierre en Uçkuyulu namens SA Sitmedia, Boulevard Georges Favon 43 te 1204 Genève (Zwitserland) ontvankelijk is, doch niet wordt ingewilligd.

Artikel 3

Deze beslissing wordt per aangetekende zending betekend aan de raadsman van de belastingplichtige. Hij kan hiertegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Het beroep moet op straffe van verval worden ingediend binnen drie maanden vanaf de kennisgeving van deze beslissing.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Boshoek - buurtweg nr. 10

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college neemt kennis van het verzoek van mevrouw Ines De Keulenaer omtrent het verzoek tot een regeling naar buurtweg nr. 44 toe.

Artikel 2

De kosten voor het aan te vragen schattingsverslag met betrekking tot de waardebepaling van de grond vallend in het tracé enerzijds, de opmetingskosten en de latere opmaak van de noodzakelijke akten bij de notaris anderzijds zijn ten laste van de gegadigde kopers.

Artikel 3

Brief te richten aan alle betrokken eigenaars.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Fluvius OV - Notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 16 februari 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 16 februari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

IGEAN DV - Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 30 maart 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 30 maart 2022.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

IGEAN MV - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 30 maart 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 30 maart 2022.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Leefregels collectieve opvang pastorij

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de leefregels, in bijlage, voor de collectieve opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in de pastorij goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Punt bijlagen/links Leefregels pastorij.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

JZP/2020/026 - Dak bibliotheek Boechout - Subsidieaanvraag

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de subsidieaanvraag betreffende de dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

JZP/2021/008bis - Buitenschrijnwerk Bunderhoeve - Ingebrekestelling - Stopzetting

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de feiten en volgt het advies van de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium integraal. De opdracht zal eenzijdig worden verbroken en er wordt opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk een nieuwe opdracht op te starten.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

JZP/2021/010 - Bunderhoeve - Sanitaire ruimtes - Goedkeuring voorlopige oplevering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de voorlopige oplevering van de opdracht “Bunderhoeve - Sanitaire ruimtes”.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

JZP/2021/013 - Bunderhoeve - Centrale verwarming - Goedkeuring voorlopige oplevering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de voorlopige oplevering van de opdracht “Bunderhoeve - Centrale verwarming”.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

JZP/2021/019 - Bunderhoeve - Vloer - Goedkeuring voorlopige oplevering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de voorlopige oplevering van de opdracht “Bunderhoeve - Vloer”.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

JZP/2022/003 - Leveren, plaatsen en onderhouden bebloeming op het grondgebied van Boechout - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 6 april 2022, opgesteld door de stafmedewerker Juridische zaken en Patrimonium. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Monteflores, Merksplassebaan 100 te 2390 Malle tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver mits het verkrijgen van een visum.

De verlengingen worden mogelijks gegund, tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

Artikel 3

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2022/003.

Artikel 4

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2022, op budgetcode 22800000/068000.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Vacantverklaring admin. medewerker onthaal C1-C3

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van administratief medewerker onthaal C1-C3 - 19/38 vacant verklaren met contract van onbepaalde duur.

Artikel 2

De wervingsreserve van de aanwervingsprocedure van 2021 wordt aangewend om een aanwerving te realiseren.

Indien dit niet lukt dan wordt een tijdelijke oplossing gezocht via interim of tijdelijk contract.

De aanstelling met het OCMW als werkgever zal gebeuren door het vast bureau.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Meikermis Vremde 30 april, 1 en 2 mei 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de afsluiting van de Dorpsplaats tussen de Reigersmolenstraat en de Boomkensstraat (ter hoogte van het oude gemeentehuis) voor het plaatsen van de Meikermis van 26 april - 0u00 tot en met 3 mei 2022 - 24u00.

Artikel 2

De nodige signalisatie wordt door de werf gebracht en deels geplaatst. De signalisatie voor het effectief afsluiten van de Dorpsplaats dient zelf geplaatst te worden door de foorkramers volgens het signalisatieplan van de politie en zo snel mogelijk na de activiteiten terug weggenomen te worden. Er dienen ook de nodige verkeersborden en bloembakken verwijderd te worden door de gemeentewerf.

Artikel 3

De dan geldende coronamaatregelen dienen opgevolgd te worden.

Artikel 4

De maximale geluidsnorm van 95 dB(A) dient strikt opgevolgd te worden.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning: de Dorpsplaats dient verkeersvrij gemaakt te worden in de periode 26/04 tot 3/5. Hiertoe dienen nadarbarelen, voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 geplaatst te worden ter hoogte van de Reigersmolenstraat en de Boomkensstraat. In dezelfde ruimte dient in dezelfde periode een parkeerverbod ingesteld te worden door plaatsing van verkeersborden E1 met onderbord "van 26/4 tem 3/5". Om het verkeer te ontraden dient er tevens een nadarbareel voorzien van dagslapers, een verkeersbord C3 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" en een verkeersbord F45 geplaatst te worden in de Reigersmolenstraat ter hoogte van de Berthoutstraat. Op deze nadarbareel dient tevens een omleidingspijl bevestigd te worden. De omleidingspijlen dienen geplaatst te worden op de as Berthoutstraat - Broechemsesteenweg om het verkeer van Boechout richting Wommelgem te leiden en omgekeerd.

Artikel 6

De gemeente voorziet de nodige communicatie over de komst van de kermis en de gevolgen ervan voor buurtbewoners, school en markt(kramers) Vremde.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Jintornooi op de Bunderkes op zondag 1 mei 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft Jins Boechout de toestemming tot het organiseren van het Jintornooi op zondag 1 mei 2022 van 10 tot 24 u.

Artikel 2

De dan geldende coronamaatregelen dienen gerespecteerd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Fotosalon Focus 14-15 mei 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college besluit om schepen Philip Verstappen af te vaardigen.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Boechout trailt op zondag 15 mei 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de organisatie van "Boechout Trailt" op zondag 15 mei 2022 van 8u tot 20u .

Artikel 2

Alle verkeerssignalisatie wordt geplaatst en verwijderd door de gemeentewerf.

Artikel 3

Er dient rekening gehouden te worden met de dan geldende coronamaatregelen.

Artikel 4

De nodige permanentie dient voorzien te worden in de gemeentelijke gebouwen.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning: De organisatie voorziet ter hoogte van de diverse oversteken stewards, die de deelnemers aan het evenement beveiligen zonder aan verkeersregeling te doen. Het college legt op dat op de stukken rijbaan, waar de voetgangers zich op de rijbaan dienen te begeven, een snelheidsbeperking wordt ingesteld van 30 km per uur. Er dienen daarnaast aan alle toegangen tot het parcours voldoende grote aankondigingsborden te worden geplaatst, waarbij wordt gewaarschuwd voor voetgangers op de rijbaan, bijvoorbeeld : "15 MEI 2022 BOECHOUT TRAILT VOETGANGERS OP DE RIJBAAN". 

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Overdracht Vlag Biebond

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college besluit het bijgevoegde overdrachtsformulier te tekenen.

Artikel 2

De cultuurconsulent Erik Van Der Velden zorgt voor een officieel moment waar de vlag ook effectief wordt overhandigd.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Toelage Jan Frans Willemsviering

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de toelage aan het Willemsfonds.

Artikel 2

Het college van Burgemeester en Schepenen geeft de opdracht om een bloemstuk aan te kopen.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Vrijstelling waarborg feestmateriaal voor werkgroep 't Waait in 't Park

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 't Waait in het Park vrij te stellen van een waarborg indien zij gemeentelijk materiaal ontlenen.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Verslag vergadering SAR 4 maart 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de seniorenraad van 4 maart 2022 onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de SAR tijdens de volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Verk.22/019 (44)  Jan Frans Willemsschool - educatie zwaar verkeer op Jef Van Hoofplein

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het instellen van een volledig parkeerverbod op het Jef Van Hoofplein op dinsdag 14 juni 2022, op vraag van de Jan Frans Willemsschool, ten einde een educatieve dag te kunnen organiseren omtrent zwaar verkeer en de dode hoek met de aanwezigheid van een grote vrachtwagen.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 19 april 2022

 

Verk.22/020 (45)  AAR - Molenlei - zebrapad skatepark

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanleg van een zebrapad ter hoogte van het skatepark aan de Molenlei, kant Jacques Cortienslei zoals aangegeven in het bijgevoegde signalisatieplan. Tevens dient er aldaar een regenboogzebrapad voorzien te worden.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van markeringen.

Artikel 3

In hoofdstuk 4 art. 13.5 van het aanvullend reglement toe te voegen :

- Molenlei : ter hoogte van het skatepark, kant Jacques Cortienslei

Artikel 4

Het betreft een gemeenteweg.

Artikel 5

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Verk.22/021 (46)  verkoop zelfklevers - 14-daagse Rode kruis

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om tijdens de periode van 21 april 2022 tem 5 mei 2022 zelfklevers te verkopen aan enkele kruispunten in onze gemeente  (Borsbeeksesteenweg/Liersesteenweg, Heuvelstraat/ Provinciesteenweg, Alexander Frankstraat/ Provinciesteenweg).

Artikel 2

De vergunning zal via het online platform Eaglebe kosteloos worden uitgereikt.

Artikel 3

In de vergunning verleend via het online platform Eaglbe, zal aan de aanvrager worden opgelegd om Agentschap Wegen en Verkeer in te lichten over de stickerverkoop op de Provinciesteenweg.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

2020/005 (47) Project Wommelgemsesteenweg - samenwerkingsovereenkomst Pidpa

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst die opgesteld is door Pidpa op 12 april 2022.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Afval - Adviescomité milieu-afval van 14 maart 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag en de ppt-presentatie

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Attest verdeling - Dr. Theo Tutsstraat 14

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Attest verdeling - Mastenweg +11

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

GECORO – Omgevingsvergunning voor herinrichten van rijbaan, uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken + bronbemaling in het kader van wegenis- en rioleringswerken – Janssenlei/George Van Raemdoncklaan – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO van 4 april 2022 met betrekking tot aanvraag omgevingsvergunning voor het herinrichten van de rijbaan, uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken + bronbemaling in het kader van wegenis- en rioleringswerken gelegen in Janssenlei/George Van Raemdoncklaan.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Melding - Kapelleveldstraat 66 - Zorgwonen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Omgevingsvergunning exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Heuvelstraat 27 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de tijdelijke omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Breemlaan 24 - Aanleggen van een openluchtzwembad met aanliggende verharding.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg 79 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Jan Frans Willemsstraat 2 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de vereiste fietsstalplaatsen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 13 - Verbouwen van een eengezinswoning (GB) naar 2 woonentiteiten - Wijziging voorwaarde septische put

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de voorwaarde onder punt 6 over de septische put te schrappen uit de omgevingsvergunning zoals verleend op 22 maart 2022.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 87 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Pietingbaan 104 - Slopen van woning en bijgebouwen, herbouwen van zonevreemde eengezinswoning (OB) en 3 bijgebouwen, vellen van 7 hoogstambomen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Rozenlaan 1 - Aanleggen van een openluchtzwembad.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Schaliehoevelaan 10 - Aanleggen van een openluchtzwembad.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Spechtstraat 18 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor het aanleggen van verhardingen in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vinkenstraat 50 - Verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning (OB).

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 225 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor bouwen dakkapellen bij het bouwen van een dakkapel-niet-conform verkavelingsvoorschriften (> 15 jaar) en regularisatie van vergroten raam

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Omgevingsvergunning verkavelen gronden - Kapelleveldstraat 118-120 - Verkavelen van 2 percelen voor gesloten bebouwing.

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Straatnamen - RUP Mussenhoeve - Verkaveling deel 2 noord

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van PV van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaren.

Artikel 2

Het college legt dit voor aan de gemeenteraad ter definitieve goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Wijziging straatnaam - De Cletse naar Julia Schuytenlei

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van PV van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaren.

Artikel 2

Het college legt dit voor aan de gemeenteraad ter definitieve goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Nieuwe straatnaam - Bulletje en Boonestaakpad (voet- en fietsverbinding tussen Populierenhof en Pastoorsleike in het George Van Raemdonckpark)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Vellen bomen - Millegemweg 45 - 2 ceder bomen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 2 bladverliezende hoogstambomen met een plantgrootte 6-12 m, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Extra vrijwilliger seniorenwerking

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Samenstelling selectiecommissie technicus elektricien D4-D5

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022