Gemeente Boechout

Zitting van 26 oktober 2020

Van 20:00 uur tot 23:35 uur.

 

 

aanwezig

Philip Verstappen, voorzitter wnd.

Koen T'Sijen, burgemeester

Ria Van Den Heuvel, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, gemeenteraadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Marleen Dolfeyn, gemeenteraadslid

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 28 september 2020 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 28 september 2020 goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

COVID 19 - Besluit van de burgemeester - Samenwerkingsovereenkomst ELZ ZORA – Bekrachtiging – Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 15 oktober 2020 waarbij goedkeuring wordt gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst met ELZ ZORA betreffende de toekenning van een subsidie aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Kerkfabriek St.-Jozef Mortsel/Boechout - Budgetwijziging 2020 - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2020 van de stad Mortsel betreffende de budgetwijziging 2020 van het kerkbestuur Sint-Jozef.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Kerkfabriek St.-Jozef Mortsel/Boechout - Budget 2021 - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2020 van de stad Mortsel betreffende het budget 2021 van het kerkbestuur Sint-Jozef.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Klimaat - Ondertekening Burgemeestersconvenant 2030 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 en streeft er naar om:

         de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen 2030 met ten minste 40 % terug te dringen ten opzichte van referentiejaar 2012, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

         haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft aan IGEAN de opdracht om de streefdoelen uit artikel 1 om te zetten in praktische maatregelen en daarvoor volgende stappen te nemen:

         een “inventarisatie uitgangswaarden emissies” en een beoordeling van de risico’s van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren i.s.m. provincie Antwerpen;

         een klimaatactieplan (SECAP) voor duurzame energie en klimaat op te maken i.s.m. de gemeente;

         minstens elke twee jaar na de indiening van het actieplan voor duurzame energie en klimaat te rapporteren over de geboekte vooruitgang met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.

Artikel 3

De gemeenteraad neemt kennis van de kostenraming en de verdeling over alle deelnemende gemeenten en keurt deze goed.

Artikel 4

Een ondertekend exemplaar van de gemeenteraadsbeslissing en van het aansluitingsformulier voor het burgemeestersconvenant 2030 worden aan IGEAN bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 16 december 2020 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d. 16 december 2020:

 

1)  Aanpassen van de statuten als volgt:

a.Wijziging van het doel/voorwerp

b.– Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II

– Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de bijlagen 1, 2, 3 en 4

– Toevoegen van een artikel 29ter

2)     Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen

3)     Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.

4)     Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.

5)     Statutaire benoemingen.

6)     a.Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 16 december 2020.
b.  Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

7)     Statutaire mededelingen.

 

Artikel 2

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Antwerpen met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Fluvius Antwerpen.

 

Artikel 3.1 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering

De vertegenwoordiger van de gemeente die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen op 16 december 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing.

 

Artikel 3.2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Opdrachthoudende Vereniging- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 9 december 2020 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 9 december 2020 met als agendapunten:

 

1)  Aanpassen van de statuten als volgt:

                     Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I, II en III en schrappen van Hoofdstuk VI

                Aanpassen van de bestaande artikels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ter, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26bis, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 en bijlage 1

                     Toevoegen van een artikel 2bis

                     Schrappen van de bestaande artikelen 8bis, 9, 11bis, 27bis, 28, 29, 31, 32 en 33

                     Hernummeren van de volledige statuten

 

         Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 4 bij authentieke akte te doen vaststellen

         Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.

         Statutaire benoemingen.

         Statutaire mededelingen.

 

Artikel 2

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

 

Artikel 3.1 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering

De vertegenwoordiger van de gemeente die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 9 december 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing.

 

Artikel 3.2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen. Dit geeft het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering.

 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Motie - Evaluatie Bouwcode - Stemming

 

Stemming

19 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Joost Derkinderen

1 stem tegen

Wally Liekens

2 onthoudingen

Heleen Rymen en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om een evalutietraject op te zetten voor de gemeentelijke bouwcode. In samenwerking met de verschillende administraties en adviesraden.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft de voorzitter van de gemeenteraad de opdracht om de gemeentelijke bouwcode op de bestaande gemeenteraadscommissie te behandelen.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Motie - Livestream gemeenteraad - Stemming

 

Dit voorstel werd verworpen met volgende stemming:

Stemming

8 stemmen voor

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

13 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Erik Philibert, Bruno Doms, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

1 onthouding

Willy Van Genechten

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad beslist dat het openbare gedeelte van de zitting van elke gemeenteraad voortaan via livestream zal worden aangeboden.

Artikel 2

De opnames van die livestream zullen meteen na de zitting van de gemeenteraad op een online platform geplaatst worden zodat de inwoners van Boechout en Vremde die kunnen bekijken wanneer het hen past.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Motie - Livestream gemeenteraad - Tegenvoorstel - Stemming

 

Stemming

21 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad beslist om het openbare gedeelte van de gemeenteraad via livestream aan te bieden en geeft opdracht aan de dienst ICT om een voorstel uit te werken, binnen het investeringsbudget voor ICT.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Motie - Verslagen college - Stemming

 

Dit voorstel werd verworpen met volgende stemming:

Stemming

3 stemmen voor

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

13 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

6 onthoudingen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad beslist dat de in de verslagen van het college van burgemeester en schepenen voortaan de besluiten opnieuw integraal gepubliceerd worden, inclusief alle informatie zoals de voorgeschiedenis, financiële gevolgen enz

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Motie - Besluiten meeting mobile - Stemming

 

Dit voorstel werd verworpen met volgende stemming:

Stemming

8 stemmen voor

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

14 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad beslist dat de tekst van de besluiten die voor de gemeenteraadsleden op meeting mobile worden geplaatst niet enkel in de blauwe schermen zullen worden aangeboden, maar ook telkens als apart document aan de bijlagen bij elk besluit zullen worden toegevoegd.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Motie - Verkoop van gemeentelijke landbouwgrond - Stemming

 

Dit voorstel werd verworpen met volgende stemming:

Stemming

9 stemmen voor

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

13 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten en Heleen Rymen

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad besluit dat er tot nader order geen gemeentelijke landbouwgrond meer verkocht mag worden, noch door de gemeente, het OCMW of het AGB.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft het bestuur de opdracht om een plan op te stellen om door middel van deze gronden een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde te realiseren waarbij uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met de impact op klimaat, biodiversiteit, sociale cohesie enz.

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Interpellatie - ISVAG afvalverbrandingsoven Wilrijk - Stand van zaken

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Interpellatie - Geplande knip in de Stoofstraat

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Interpellatie - Bermen en openbaar domein

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Interpellatie - Patrimonium

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 oktober 2020

 

Interpellatie - Parking Sneppenbos

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/11/2020