Boechout

Zitting van 28 juli 2020

Van 09:00 uur tot 11:10 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Reglement telewerk

 

BESLUIT

Artikel 1

Het reglement telewerk, in bijlage, goed te keuren.

Artikel 2

De datum waarop het reglement in voege treedt zal later bepaald worden door het college in functie van de voorafgaande communicatie aan het personeel en de opleiding van de leidinggevenden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Feest- en jaarmarktcomité - Boechout kermis en jaarmarkt oktober 2020 - Verslag vergadering 22 juli 2020

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen volgt het voorstel van het feest- en jaarmarktcomité om de jaarmarkt van oktober 2020 niet te laten doorgaan.

Er wordt verwezen naar de reeds bestaande beperkingen op 22/07/2020, de 5de versoepeling er waarschijnlijk niet komt en er nog extra maatregelen of beperkingen zullen worden opgelegd door de overheid.

De logistieke, praktische beperkingen zijn voor het feestcomité niet haalbaar.

Artikel 2

De kermisattracties zouden wel kunnen doorgaan als gesloten kermis (met in- en uitgang, mondmaskers voor foorkramers en bezoekers), op voorwaarde dat de foorkramers het zelf zien zitten en zelf de nodige logistieke inspanningen op zich willen nemen, al dan niet met hulp van de gemeente.

Er zal hiervoor een schrijven worden gericht aan deze foorkramers.

Artikel 3

Omdat er geen jaarmarkt wordt ingericht zal de koers op zondag ook niet doorgaan.

Artikel 4

Er zal door onze communicatiedienst een artikel worden voorzien voor in het infoblad.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 15 mei 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 15 mei 2020.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Aanpak covid-maatregelen en quarantaines

 

BESLUIT

Artikel 1

Er wordt geopteerd om de richtlijnen van FOD Buitenlandse Zaken zo goed als volledig te volgen.

De integrale tekst wordt hieronder bijgevoegd.

Op enkele vlakken wordt ervan afgeweken:

 

A. (VERPLICHT) TESTEN OP CORONA?

Opgelet, deze richtlijnen zijn gebaseerd op het reisadvies van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Check de website van de FOD voor de laatste informatie.

         Als het personeelslid zich naar een land met kleurcode rood heeft begeven, is het volgens de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken verplicht om (minstens 2) corona-testen af te laten nemen en in quarantaine te gaan. De kosten van de corona-test zijn ten laste van het personeelslid. (N.B. Niet-essentiële verplaatsingen (bijv. toeristische reizen) naar landen met kleurcode rood zijn o.b.v. artikel 18 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, niet toegelaten, maar er zijn situaties waarbij het personeelslid zich al in dat land bevond op het moment dat het land de kleurcode rood gekregen heeft of waarbij het om essentiële verplaatsingen gaat.)

         Als het personeelslid in een land met kleurcode oranje verbleven heeft, hangt het ervan af welke bijkomende adviezen de FOD Buitenlandse Zaken geeft:

1)     Indien de FOD Buitenlandse Zaken een coronatest oplegt, moet het personeelslid zich op zijn kosten laten testen, zelfs als het om een essentiële verplaatsing gaat.

2)     indien de FOD Buitenlandse Zaken een quarantaine oplegt, kan de werkgever zijn personeel bijkomend verplichten een corona-test te laten uitvoeren. De kosten zijn ten laste van het personeelslid.

3)     Indien de FOD Buitenlandse Zaken (enkel) een verhoogde waakzaamheid oplegt,  kan de werkgever zijn personeel toch verplichten een corona-test te laten uitvoeren, indien dit voldoende gemotiveerd kan worden.  bijv. bij zorgpersoneel of bij personeel dat in contact gekomen is met een persoon besmet met het corona-virus. In dat geval draagt de werkgever de kosten van deze test.

4)     OPGELET: Kind & Gezin neemt het standpunt in dat voor verblijf in landen met kleurcode oranje, dezelfde regels gelden als voor verblijf in landen met kleurcode rood. Het personeelslid dat in de kinderopvang werkt en zich in een land met kleurcode oranje begeven heeft, zal dus (op zijn kosten) minstens 2 corona-testen moeten laten afnemen en zal in quarantaine moeten gaan, zelfs als het gaat om een essentiële verplaatsing. Er is immers geen juridische basis om deze kosten ten laste van de werkgever te leggen.

         Ook buiten de situaties van verblijf in landen met kleurcode rood of oranje kan de werkgever zijn personeel verplichten om een corona-test af te leggen, indien dit voldoende gemotiveerd kan worden, bijv. bij zorgpersoneel of bij personeel dat in contact gekomen is met een persoon besmet met het corona-virus. In dat geval draagt de werkgever de kosten van deze test.

 

B. SITUATIE PERSONEELSLID IN AFWACHTING VAN HET RESULTAAT VAN DE EERSTE CORONA-TEST

Zodra een personeelslid een corona-test heeft laten uitvoeren en de uitslag nog niet kent, moet hij alvast preventief thuisblijven. De betrokken krijgt een ziekte-attest, als een soort preventief ziekteverlof, waarop staat dat hij arbeidsgeschikt is maar niet (zomaar) naar het werk mag komen. Wat kan het bestuur dan doen?

         de betrokkene laten telewerken, indien mogelijk

         de betrokkene overuren doen opnemen

         in gemeenschappelijk overleg: vakantiedagen laten opnemen

         als dat allemaal niet kan:

a) De contractant is niet ongewettigd afwezig. Er is sprake van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht op basis van art. 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wanneer een contractueel aangesteld personeelslid arbeidsgeschikt is, doch zijn werk niet kan verrichten als gevolg van het feit dat hij in quarantaine wordt geplaatst. Het personeelslid kan dan een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen op voorwaarde dat hij een attest voorlegt dat hij preventief in quarantaine geplaatst is (zie Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, BS 3 juli 2020, artikel 10 en 11).

MERK OP dat de werkgever sinds 13 juli 2020 de plicht heeft om het personeelslid te melden wanneer er sprake is van schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht omwille van de COVID-19-epidemie. Zie het VVSG-nieuwsbericht hierover.

b) Het statutair personeelslid bevindt zich niet in non-activiteit; hij is dus niet ongewettigd afwezig (de corona-epidemie is hier een wettelijke reden/overmacht). Maar het is niet omdat een personeelslid zich in dienstactiviteit bevindt, dat het salaris moet worden doorbetaald. Het bestuur beslist autonoom of het dienstvrijstelling toekent op basis van artikel 218 tweede lid van het genoemde besluit. Als het bestuur dienstvrijstelling toekent, wordt het statutair personeelslid doorbetaald. Het bestuur zou dus een analoge regeling als voor het contractueel personeel kunnen uitwerken, binnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. (zie verder voor deze regeling)

 

C. SITUATIE PERSONEELSLID NA UITSLAG EERSTE CORONA-TEST

         Wanneer de eerste corona-test positief is, is het personeelslid arbeidsongeschikt (ook al heeft hij geen ziektesymptomen) en krijgt hij hiervoor een attest van arbeidsongeschiktheid van de behandelende arts. De gevolgen voor het personeelslid verschillen naargelang hij contractant of statutair is:

a) Als contractant krijgt hij gewaarborgd loon ten laste van de werkgever.  Als de betrokkene na afloop van de periode van gewaarborgd loon nog arbeidsongeschikt is, ontvangt hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

b) Als statutair personeelslid gebruikt hij ziekteverlof op zolang hij ziektekrediet heeft staan. Zijn salaris wordt doorbetaald. Wanneer het statutair personeelslid na uitputting van het ziektecontingent nog arbeidsongeschikt is komt hij in de disponibiliteit wegens medische redenen en ontvangt hij een wachtgeld.

         Wanneer de eerste corona-test negatief is, moet het personeelslid dat in een land met kleurcode rood verbleven heeft, toch verplicht in quarantaine blijven gedurende 9 dagen. Daarna moet hij een tweede corona-test afleggen. Een werkgever kan de betrokkene ondertussen laten telewerken (al dan niet met aangepast of ander werk); overuren doen opnemen; in gemeenschappelijk overleg vakantiedagen laten opnemen, of in tijdelijke werkloosheid (contractant) of in dienstactiviteit (statutair) plaatsen (zie hoger,  onder 'B'). Is de tweede corona-test negatief, dan is het personeelslid arbeidsgeschikt en kan/moet hij terug aan de slag.

Artikel 2

Er wordt in het geval van een opgelegde quarantaine ook een uitzondering gemaakt indien dit als “werkgerelateerd” kan worden beschouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij quarantaine omwille van een – mogelijke – besmetting bij een collega of in de bubbel waarin men werkt (bv BKO).

In die gevallen wordt dienstvrijstelling verleend daar waar geen telewerk mogelijk is.

Artikel 3

Voor het statutaire personeel wordt een analoge regeling gehanteerd als voor het contractueel personeel, als tegenhanger voor de tijdelijke werkloosheid. Dit houdt een regeling in waarbij het personeelslid niet werkt maar zich wel in dienstactiviteit bevindt en aan 70 % bezoldigd wordt.

Artikel 4

Als dienstvrijstelling wordt verleend in het kader van deze richtlijnen, dan geldt de regeling zoals ze in onze rechtpositieregeling is omschreven. Dit houdt ondermeer in dat dienstvrijstelling geen aanleiding geeft tot behoud van recht op maaltijdcheques, dit in tegenstelling tot de dienstvrijstellingen in de voorbije maanden.

Artikel 5

Deze regeling gaat in onmiddellijk in.

Deze richtlijnen moeten zo snel mogelijk aan de medewerkers gecommuniceerd worden op duidelijke en overzichtelijke wijze.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Arbeidsduurreglement ploegbazen - aanpassing

 

BESLUIT

Artikel 1

De arbeidsduurregeling van de ploegbazen wordt aangepast. Het aanvangsuur van de reguliere werktijd wordt 07:30 i.p.v. 07:45. (06:00 i.p.v. 06:15 in de zomertijdregeling)

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Herziening Rechtspositieregeling - Aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden vakmannen/BKO-begeleiding en ploegbazen - Wijziging kader

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de herziening van de rechtspositieregeling inzake de wijziging van de aanwervings- en bevorderings- voorwaarden voor vakmannen, technici, ploegbazen en BKO-begeleiding goed. Stelt dat de concrete uitwerking mag opgestart worden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Muziek Café Pelikaan Vremde - 18 juli, 25 juli en 01 augustus 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming om de muziekactiviteit aan café De Pelikaan te laten doorgaan op 18 juli, 25 juli en 1 augustus telkens van 20.00u tot 22.30u.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Rommelmarkt - Vremde Kermis - 8 augustus 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming tot het organiseren van een ambachten- en snuisterijenmarkt op zaterdag 8 augustus 2020.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Optreden in vrachtwagen - Café de Pelikaan Vremde op 09 augustus 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming om bovenvermelde niet-ingedeelde muziekactiviteit te laten doorgaan op zondag 9 augustus 2020 van 18.00u tot 19.30u op het terras van café De Pelikaan ter gelegenheid van Vremde Kermis.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Zomerbar Sfinks - augustus 2020 - terrein Bunderkes

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met het gebruik van De Bunderkes en de installatie van een zomerbar voor Sfinks op 1, 8, 15, 22, 27, 28 en 29 augustus 2020.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Aanvraag Buurtfeest Anemonenlaan - 5 september 2020

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk toestemming voor de organisatie van een burenbarbecue in de Anemonenlaan op 5 september 2020 van 16.00u tot 24.00u. 

Artikel 2

De buren dienen de geldende COVID-maatregelen te respecteren en strikt na te leven.

Artikel 3

Het advies van politie dient strikt nageleefd te worden:

- er mag geen alcoholische drank geschonken worden aan jongeren onder de 16 jaar

- er dient en allen tijde een minimale doorgang van 4m te zijn voor de hulpdiensten

- de organisatoren geven aan geen elektronisch versterkte muziek te zullen spelen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Aanvraag Buurtfeest Lange Kroonstraat - 19 september 2020

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk toestemming tot de organisatie van een straatbarbecue op 19 september 2020 van 16.00u tot 24.00u op de parking van het Sint-Gabriëlcollege in de Lange Kroonstraat in Boechout.

Artikel 2

Alle geldende maatregelen rond COVID19 dienen strikt gerespecteerd en gevolgd te worden.

Artikel 3

De maatregelen opgelegd door politie dienen strikt opgevolgd te worden:

         de organisatoren zijn gehouden de maatregelen die zij in de CERM hebben aangegeven te onverkort te respecteren

         de organisator geeft aan geen elektronisch versterkte muziek te spelen

         het is verboden alcoholische dranken te schenken aan jongeren onder de 16 jaar

         de openbare weg mag afgesloten worden in een deel van de Lange Kroonstraat en een parkeerverbod ingesteld mits plaatsing van de juiste borden en nadarbarelen door de gemeentewerf

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Verkeer.20/016 (101) Mussenhoevelaan - Standplaats - definitieve signalisatie

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel van de dienst openbare werken en mobiliteit.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden E9b met de gepaste onderborden.

Artikel 3

Het hoofdstuk 5 art. 17-2-2 van het algemeen aanvullend reglement wordt aangevuld met:

•Mussenhoevelaan:

aan de overzijde van huisnr. 8 (met een lengte van 8m)

Artikel 4

Dit aanvullend reglement heeft betrekking op een gemeenteweg en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Nutuitbr2020/005 (102) Sneppenbosweg - plaatsen openbare verlichting

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om verlichting te voorzien in de Sneppenbosweg nl 9 verlichtingspunten, amberkleuring op een paal met  een beperkte hoogte van 4m.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen kiest voor het tijdsslot van 23.00 uur tot 06.00 uur om de verlichting te dimmen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Bouwmisdrijf - Vremdesesteenweg 241 - Plaatsen van een omheining

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal zoals opgemaakt door de lokale politie op 13 juli 2020.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Vergund geacht - Appelkantstraat 10B - Gebouw: magazijn

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het magazijn op te nemen als vergund geacht in het vergunningenregister.

Artikel 2

Het college stelt dat de ronde inkomhal aan de voorgevel van het magazijn niet opgenomen wordt als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Vergund geacht - Vremdesesteenweg 78 - Gelijkvloers (met bouwdiepte >17 meter) van een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het gelijkvloers (met een bouwdiepte >17 meter) op te nemen als vergund geacht in het vergunningenregister.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Alexianenweg 51 - Bouwen van een eengezinswoning (GB) + bronbemaling

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Heuvelstraat 96 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor fietsstalplaatsen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lindelei 23 - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en regularisatie van uitbreiding kelder

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lispersteenweg 107 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor uitsprongen tov het voorgevelvlak

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vinkenstraat 30 - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en regularisatie van aanbouwen afdak

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 15 – Slopen en herbouwen van een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen - Mussenhoevelaan +149 - Vellen van hoogstambomen en ontbossen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Vellen bomen - Heerbaan 29 - 1 berk

 

BESLUIT

Enig artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste 1 bladverliezende hoogstamboom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Bindend Sociaal Objectief - Voortgangstoets 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van Wonen Vlaanderen van 8 juli 2020 over de voortgangstoets.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

IVLW Zuidrand 2 - Verslag vergadering huisvestingsambtenaren - 18.06.2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de huisvestingsambtenaren IVLW Zuidrand van 18 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Leegstandsregister - Belasting - Marcel De Ridderstraat 35 - Bezwaarschrift - Hoorzitting

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bezwaar van de heer Toon Pierré en mevr. Kim Panis tegen de leegstandsheffing voor het pand Marcel De Ridderstraat 35, 2531 Boechout wordt ingewilligd en het te betalen bedrag van 4.500 € (1.500 € voor het aanslagjaar 2018 en 3.000 € voor het aanslagjaar 2019) is bijgevolg niet meer verschuldigd.

Artikel 2

Deze beslissing wordt per aangetekende zending betekend aan de belastingplichtige.

Artikel 3

De financieel directeur wordt ter kennis gebracht van deze beslissing.

Artikel 4

Tegen deze beslissing kan een beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. De vormen, termijnen en rechtsbedeling voor de bevoegde rechtbanken en hoven worden geregeld zoals inzake rijksinkomstenbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Provinciale omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Mussenhoevelaan 149 - Bouwen van een glastuinbouwcomplex met bedrijfswoning, terreinaanlegwerken (vellen bomen en wijziging van vegetatie, reliëfwijzigingen, omleggen geklasseerde waterloop, aanleggen verharding) en exploitatie van een glastuinbouwcomplex

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert 29 bezwaarschriften.

Artikel 2

Het advies over deze aanvraag wordt verleend in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen-Vergund geacht - Jan Frans Willemsstraat 87 - Tennisterrein

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van antwoordnota dd. 23 juli 2020, zoals opgemaakt door GSJ advocaten, zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Verslag Algemene vergadering CBE Open School 4 mei 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van CBE Open School.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Coaching adjunct algemeen directeur - Voorstel Gosky

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Aanstelling - Caro Cremers-BKO-begeleidster contractueel - 19/38e

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Dossier medewerkster bibliotheek-beëindiging tewerkstelling

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 28 juli 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2020