OCMW Boechout

Zitting van 31 mei 2021

Van 20:00 uur tot 21:00 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, raadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 18 mei 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2021 - Stemming

 

Stemming

22 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 29 maart 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Organisatiebeheersing – OBP Opvolging 2020 - Kennisname

 

KENNISNAME

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de interne nota ‘OBP_organisatiebeheersing 2020: Thema 3 Monitoring, Thema 9 Facilitaire middelen, opdrachten en contracten, Thema 4 Financieel management’ van 4 december 2020.

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking Zora Werkt! - Jaarrekening 2020 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de jaarrekening 2020 van de intergemeentelijke samenwerking Zora Werkt! en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking Zora Werkt! - Aanpassing meerjarenbegroting 2021-2025 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de gewijzigde versie van de meerjarenplanning 2021-2025 van de interlokale vereniging Zora Werkt! met bijhorende hogere gemeentelijke bijdrage goed op voorwaarde dat de extra tewerkstellingen met ESF-subsidies maar zolang duren als hiervoor ESF-subsidies ontvangen worden.

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 - Stemming

 

Stemming

20 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 goedgekeurd.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal  van 24 juni 2021 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 25 juni 2021 - Stemming

 

Stemming

19 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

1 niet gestemd

Erik Philibert

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die digitaal zal gehouden worden gelet op de uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 op 25.06.2021 om 19.00 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2020

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020

5. Goedkeuren van de statutenwijziging

6. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding

7. Toetreding aanvaarden van PZ Hekla

8. Zelfstandige groepering – kennisname inwendig reglement.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 25.06.2021 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Milieu & Veiligheid van 25 juni 2021 - Stemming

 

Stemming

20 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal gehouden worden gelet op de uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 op 25.06.2021 om 19.00 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020

2. Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020

3. Goedkeuren van de jaarrekening 2020

4. Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020

5. Goedkeuren van de statutenwijziging

6. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding

7. Toetreding aanvaarden van PZ Hekla

8. Benoemen van een bestuurder en leden adviescomités.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 25.06.2021 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen - Aanduiding van een nieuwe vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen - Stemming

 

Bij geheime stemming

 

Ria Van Den Heuvel wordt aangesteld als eerste afgevaardigde en behaalt 13 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 4 niet gestemd.

 

BESLUIT

Artikel 1

Mevrouw Ria Van Den Heuvel, wonende Oude Steenweg 46 te 2530 Boechout, wordt tot einde van de huidige legislatuur aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen.

Artikel 2

De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen, Gijsbrecht Van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne.

 

 

Publicatiedatum: 07/06/2021