Boechout

Zitting van 20 april 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

schepen Dirk Crollet verlaat de vergadering vanaf punt 5

schepen Dirk Crollet vervoegt de vergadering vanaf punt 6

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Belasting masten en pylonen Elia - AJ2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier 'masten en pylonen Elia - AJ2021' uitvoerbaar voor een bedrag van 93.000€.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Verslag cultuurraad 31 maart 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 31 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Jazzevenement JABI - George van Raemdonckpark - 7 augustus 2021

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college gaat principieel akkoord om dit festival te organiseren op 7 augustus in het George van Raemdonckpark.

Artikel 2

De organisatoren dienen in samenwerking met het evenementenloket zich in regel te stellen met alle opgelegde wettelijke voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Verk.21/014 (42) Tulpenverkoop - Sint-Bavoplein

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het plaatsen van een bloemenkraam en het verkopen van zelfgeplukte tulpen ter hoogte van de ingang van Cosmo/California/Barabas/Theater Vooruit tussen de 2 bomen naast het fietspad op het Sint-Bavoplein te Boechout op zaterdag 24 april 2021 van 12:00 tot 18:00.

Volgende corona-maatregelen dienen strikt te worden nageleefd:

         de verkopers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker

         de klanten dienen eveneens een mondmasker te dragen

         middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden door de verkopers

         de verkoper kijkt toe dat er zich geen social crowding voordoet ter hoogte van het verkooppunt

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Bodem - Oriënterend bodemonderzoek  - Weverstraat z/n - voormalige stortplaats

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport opgemaakt door het PIH in opdracht van de gemeente Boechout.

Het rapport wordt overgemaakt aan OVAM.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Natuur - Igean - Bestrijding eikenprocessierupsen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het gemeentebestuur gaat alleen in op voorstel 2b van Igean, zijnde rechtstreeks via de eigenaar/gebruiker - enkel info geven.

De gemeente zal de eigenaars/gebruikers enkel informeren over de “gekozen” aannemers voor de bestrijding van processierupsen en de daarbij horende kostprijs. De eigenaar/gebruiker neemt in dat geval zelf contact op met de aannemer en geeft hem zelf rechtstreeks een opdracht. Bijgevolg ontstaat er enkel een contractuele relatie tussen de eigenaar/gebruiker en de aannemer.

De aannemer plant de opdracht in en voert ze uit. Na het uitvoeren van de opdracht bezorgt de aannemer de factuur rechtstreeks aan de eigenaar/gebruiker, die instaat voor de betaling.

Artikel 2

Het gemeentebestuur zal voor het werkjaar 2021 samenwerken met aannemer Gio Langlez, Vogelenzangstraat 15, 2560 Nijlen voor het wegnemen van de nesten op openbaar domein volgens de offerte in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Bouwberoep - Jan Frans Willemsstraat 67 - Regularisatie van het bouwen van een poolhouse/overkapping en van het aanleggen van verhardingen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het bouwberoep aangetekend bij de deputatie.

Artikel 2

Het college stelt dat de argumentatie en de voorwaarden zoals opgenomen in het vergunningsbesluit van 26 januari 2021 behouden blijven.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om dit collegebesluit te bezorgen aan de deputatie.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 25 - Slopen en herbouwen van een veranda aan een eengezinswoning (HOB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Broechemsesteenweg 33 - Afwijking verkavelingsvoorschriften en gemeentelijke bouwcode voor het aanleggen van verhardingen in de zij- en achtertuinstroken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Dorpsplaats 19 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eikhof 8 - Bouwen van een eengezinswoning (HOB) (heraanvraag)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Fruithoflaan 3 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Gillegomstraat 46 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de vrije hoogte van handelsruimten, de inplanting, dakvorm en bouwhoogte van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Mussenhoevelaan 149 - Regularisatie van vellen van hoogstambomen en ontbossen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 4 bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 18 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en aard gevelmaterialen van bijgebouwen, afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handeldingen - Zwaluwstraat 26 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en oppervlakte van bijgebouwen, afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Vellen bomen - Van Colenstraat 3 - 2 essen, conifeer en esdoorn

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning voor de conifeer en de esdoorn op de scheiding mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 2 bladverliezende hoogstambomen met een minimale grootteklasse (6-12m), vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen kapvergunning voor de es op de scheiding (nr. 3 op het plan) en de es in de voortuin. Deze mogen niet gerooid worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Attest verdeling - Schransstraat/Mussenhoevelaan 93-97

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2021

 

Extra werktijd medewerker financiën

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021