Boechout

Zitting van 19 maart 2024

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Dirk Crollet, schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Belasting masten & pylonen Proximus & Belgium Tower Partners

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier 'masten & pylonen (Proximus & Belgium Tower Partners) - AJ2023 uitvoerbaar voor een bedrag van 6.000€.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk KW 4/2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier reclamedrukwerk 4de  kwartaal 2023 uitvoerbaar ten bedrage van € 23.408,00.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Belasting op nachtwinkels AJ2023

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier - nachtwinkels AJ 2023 - uitvoerbaar voor een bedrag van 500 euro.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

IGEAN DV - Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

IGEAN MV - Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

IGEAN DV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 24 januari 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 januari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

IGEAN MV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 24 januari 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 januari 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

AAS wedstrijd (atletiekwedstrijd voor jongeren) op 4 mei 2024 op Sneppenbos

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Sgola voor het organiseren van AAS wedstrijd (atletiekwedstrijd voor jongeren) op Sneppenbos op 4 mei 2024 van 13 uur tot 18 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 4 mei 2024 van 13 uur tot 18 uur.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Kooktoestel

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Een steward dient aan de toegangspoort te controleren dat er geen eten of glas meegenomen wordt langs de sportterreinen.

     Er zullen vanwege een ander evenement minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Leden en bezoekers hiervan op de hoogte brengen.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Sfinks Mundial op 9 mei 2024 op het Molenveld

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Jan Moens van Sfinks voor het organiseren van Sfinks Mundial 2024 op het Molenveld op 9 mei 2024 van 12 uur tot 1 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 100 dB(A) toe op 9 mei 2024 van 12 uur tot 1 uur, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Dit geluidsniveau geldt enkel voor elektronisch versterkte muziek op festivals en openluchtconcerten.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is verplicht.

     De organisator is verplicht gratis oordopjes ter beschikking te stellen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de veiligheidsafspraken zoals besproken tijdens het coördinatieoverleg van 11 maart 2024.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte uitvoering van de adviezen van de politie van 1 maart 2024 inzake verkeersveiligheid en -signalisatie.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Grote tijdelijke inrichting

     Grote vuurhaard openlucht

     Kooktoestel

     Manifestatie met sfeerverlichting

     Pictogrammen

     Sfeerversiering en -verlichting

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating om bewegwijzering langsheen de gemeentewegen (aan de verlichtingspalen) aan te brengen zoals aangevraagd. De bewegwijzering mag opgehangen worden vanaf maandag 29 april 2024 en dient uiterlijk op 12 mei 2024 verwijderd te worden. Er mag in geen geval bewegwijzering aangebracht worden aan verkeerslichten of -borden.

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Er dient een interne bewakingsdienst te worden voorzien met minimum 1 verantwoordelijke en 2 beveiligingspersonen. Vanaf 400 bezoekers dient er per 200 aanwezigen een extra beveiligingspersoon voorzien te worden. De bewakingsdienst dient duidelijk herkenbaar te zijn en zowel binnen als buiten continu toezicht te houden.

     De namen van de vrijwillige beveiligingspersonen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen voor het evenement worden overgemaakt aan het evenementenloket via Eaglebe (uploaden in vergunningsaanvraag) of per mail naar evenementen@boechout.be voor screening door de politie. Gelijktijdig dient ook een kopie overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

TT Boshoek op 22 juni 2024 in de Boshoek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Johan Thijs van Bacwalde Fietsclub voor het organiseren van TT Boshoek te Boshoek op 22 juni 2024 van 17 uur tot 23 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 22 juni 2024 van 17 uur tot 23 uur.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Boshoek tussen de Elfbunderweg en de overweg aan de Trommelbaan

Periode van de inname: 22 juni 2024 tussen 17 en 23 uur

Type van de inname: Afsluiten straat en parkeerverbod

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

De Boshoek dient afgesloten te worden door plaatsing van nadarbarelen voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 : - Op de Boshoek ter hoogte van de Elfbunderweg - Op de Boshoek ter hoogte van de spoorwegovergang (zijde Trommelbaan) - In de Lauwerijkstraat ter hoogte van de Boshoek - In de Bergstraat ter hoogte van de Boshoek - In de Mastenweg ter hoogte van de splitsing. Om het verkeer te ontraden, adviseren wij dat er nadarbarelen geplaatst worden die voorzien zijn van dagslapers, een verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en een verkeersbord F45 : - In de Boshoek thv de A. Franckstraat - In de Boshoek thv de Trommelbaan - In de Melkkuipstraat ter hoogte van de A. Franckxstraat - In de Lauwerijkstraat ter hoogte van de Vinkenstraat - In de Boshoekstraat ter hoogte van de Lintsesteenweg (grondgebied Hove). De nadarbarelen mogen geplaatst worden vanaf 18.00 uur, en dienen zo vlug mogelijk na afloop van het evenement verwijderd te worden. In het verkeersvrij gemaakte gedeelte van de Boshoek, dient een stilstaan- en parkeerverbod ingesteld te worden, door plaatsing van verkeersborden E3 met onderbord “op 22/06/2024 tussen 17 en 23 uur” aan weerszijden van de weg. De borden die het stilstaan- en parkeerverbod aangeven dienen minimum 24 u voorafgaand aan het ingaan van het verbod geplaatst te worden. De lijst met kentekenplaten van voertuigen die geparkeerd stonden op het ogenblik van plaatsing van de borden, dient overgemaakt te worden aan de politie.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

De parkeerverbodsborden dienen minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst te worden door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

        Bereikbaarheid

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Aan de nadarbarelen op de Boshoek ter hoogte van de Elfbunderweg, op de Boshoek ter hoogte van de spoorwegovergang (zijde Trommelbaan), in de Lauwerijkstraat ter hoogte van de Boshoek, in de Bergstraat ter hoogte van de Boshoek en in de Mastenweg ter hoogte van de splitsing dient een seingever geplaatst te worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Boekstart - verlenging engagementsverklaring

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om verder actief deel te nemen aan het programma 'Boekstart' voor de periode januari 2024-december 2027.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Wegmarkeringen 2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

BESLUIT

Artikel 1

Het bestek met nr. Wegmarkeringen 2024 van 19 maart 2024 en de raming voor de opdracht “Wegmarkeringen 2024 - Verf- en thermoplast markeringen”, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt   55.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

        Signco bvba, JOZEF DE BLOCKSTRAAT 100 te 2830 Willebroek;

        De Groote Gaston nv, Ambachtsweg 19/21 te 9820 Merelbeke;

        Trafiroad nv, Nieuwe dreef 17 te 9160 Lokeren;

        MARKING SOLUTIONS BVBA, Meersbloem-Melden 46 te 9700 Oudenaarde.

Artikel 4

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 10 april 2024 om 10.00 uur.

Artikel 5

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in binnen het budget.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Ingezameld Zwerfvuil en Afval uit Straatvuilnisbakken - Opstart monitoring

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werkwijze.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Klimaat - Deelname Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeente Boechout neemt deel aan het VK Tegelwippen van 21 maart t.e.m. 31 oktober 2024.

Artikel 2

Het principe om als gemeente het goede voorbeeld te geven en zelf ook onthardingsprojecten en geveltuinen aan te leggen wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De campagne wordt verder uitgewerkt door de dienst omgeving.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Hellestraat 50 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder volgende voorwaarden.

  1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.
  2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

        De bronbemaling wordt voor 100 (kalender)dagen toegestaan, evenwel vanaf de datum van de aanvang van de werken. De exploitant stelt de dienst omgeving per mail in kennis bij de start en de stopzetting van de bemaling. Alleen zo kan een evt. uitstel toegestaan worden.

        De gegevens van de debietmeter (serienummer en tellerstand), filter en gegevens watervoerende laag dienen voor de aanvang van de bemalingswerken overgemaakt te worden aan de dienst omgeving.

        Er dient op de werf een logboek bijgehouden te worden waarin o.a. de meterstand bij de start van de werken genoteerd wordt, het bemalingsdebiet en evt. onregelmatigheden worden min. wekelijks genoteerd. Dit logboek ligt steeds ter inzage op de werf.

        Er dient een voorafmelding in het e-DOV meldpunt te gebeuren cfr. Vlarem II artikel 53.6.7

        De nodige maatregelen dienen genomen te worden om bomen in de omgeving te beschermen tegen verdroging.

        Het bemalingswater wordt geloosd in de aanpalende gracht vooraan eigen terrein.

        De lozing van het bemalingswater mag geen slib, overmatige ijzerafzetting of andere mogelijke hinder aan de waterloop/gracht veroorzaken. Een zandvang dient standaard voorzien te worden. Indien nodig, moet ook een systeem voorzien worden voor ontijzering.

        De lozingsdarm dient met de stroomrichting mee gelegd worden en mag geen hinder vormen voor de doorstroming van de waterloop/gracht.

        Er dient geëvalueerd te worden of de kwaliteit van het opgepompte water voldoet aan de Vlarem normen. Bovendien mogen bodemverontreinigingen in geen geval vrijkomen als gevolg van de bemaling.

        De start van de bronbemaling moet altijd vooraf gemeld worden aan de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen via diw@provincieantwerpen.be

        Al de communicatie naar de dienst omgeving dient verzonden te worden naar: omgeving@boechout.be met uitdrukkelijke vermelding van het dossiernummer.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Hernieuwing luchthaven Antwerpen - Bezwaarschrift

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om bezwaar in te  dienen tegen de aanvraag voor de hernieuwing van de omgevingsvergunning voor de luchthaven Antwerpen.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Conformiteitsattesten - Overeenkomst provincie - Lijst huurwoningen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de 'samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de gemeente Boechout in verband met het lokaal woonbeleid en de private huurmarkt'.

Artikel 2

Van het ontwerp van deze overeenkomst worden twee exemplaren ondertekend en doorgestuurd naar de provincie Antwerpen.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Omgevingsvergunning exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit – Reigersmolenstraat 29 - Verder uitbaten van een tankstation

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat z/n - Bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesteenweg 33 - Vernieuwen van dak met dakkapellen van een eengezinswoning (HOB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Pietingbaan 67 - Slopen en herbouwen schuur

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Brandveiligheid - Buurtwinkel - Hovesesteenweg 6A

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het brandpreventieverslag van de brandweer Zone Rand van 12 mei 2023.

Artikel 2

De burgemeester levert een brandveiligheidsattest B af met een geldigheidsduur van 6 maanden.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Vordering Burgerlijke Rechtbank - Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 49 - Bouwen van een eengezinswoning (OB) en aanleggen van verhardingen in de tuinstroken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van het hof van beroep dd. 4 maart 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Dagvaarding - Janssenlei 1

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dagvaarding in bijlage en vaardigt niemand af.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Verkiezingen - planning en organisatie

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde kieslocaties, de indeling in kieswijken en de gemeentelijke organisatie.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Lokale en provinciale verkiezingen van 13 oktober 2024 - voorbereiding

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Arbeidsongeval 16 juni 2022 - Consolidatie

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Arbeidsongeval 12 oktober 2023 - consolidatie

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Jeugd - Monitoren en vrijwilligers paasvakantie 2024

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Gemeentewerf - aanstelling jobstudenten - Paasvakantie

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 maart 2024

 

Verslag deontologische commissie 6 maart 2024 - kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van:

        het verslag van de vergadering van de deontologische commissie van 6 maart 2024

        het aangepaste model van deontologische code

        het antwoord van de VVSG ivm mandaten en substantiële belangen

 

 

 

Publicatiedatum: 27/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.