Boechout

Zitting van 24 mei 2023

Van 16:00 uur tot 17:00 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 mei 2023

 

Onbewoonbaarverklaring van de woning: Provinciesteenweg 294 - Boechout 1e afdeling sectie D 437P3

BESLUIT

Artikel 1

De woning gelegen Provinciesteenweg 294 te 2530 Boechout wordt onbewoonbaar verklaard.

De bewoning moet worden stopgezet.

Artikel 2

De woning gelegen Provinciesteenweg 294 te 2530 Boechout wordt op datum van dit besluit opgenomen op Vlaamse Inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal bij aangetekende brief ter kennis worden gegeven aan de houders van het zakelijk recht van de woning. OCMW Boechout en politie Minos worden in kennis gesteld van het besluit.

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt naar Wonen Antwerpen, meldpunt Woningkwaliteit, beheerder van de Vlaamse Inventaris, gestuurd.

Wonen in Vlaanderen bezorgt binnen de 15 werkdagen na ontvangst van dit besluit een registratieattest aan de houders van het zakelijk recht.

Artikel 5

Dit besluit wordt opgeheven als de gebreken die een acuut veiligheids- en gezondheidsrisico met zich meebrengen (zie verslag) zijn verholpen.

Artikel 6

§1. Tegen dit besluit kan een beroep tot schorsing en vernietiging worden ingesteld bij de Raad van State en dit binnen zestig dagen na kennisgeving.

§2. Elke belanghebbende kan klacht indienen bij de provinciegouverneur. Zodra de houder van het zakelijk recht aantoont dat hij een klacht heeft ingediend bij de provinciegouverneur, wordt de opname op de lijst, vermeld in artikel 2, geschorst en dit tot de klachtprocedure volledig is afgerond.

Als de provinciegouverneur een definitief antwoord over de klacht heeft bezorgd, kan de houder van het zakelijk recht bij de minister van Wonen in beroep gaan tegen de opname op de lijst, vermeld in artikel 2.

De houder van het zakelijk recht moet dan een beroepschrift indienen bij de minister en dit binnen dertig dagen na ontvangst van het antwoord van de provinciegouverneur.

 

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2023