Boechout

Zitting van 08 september 2020

Van 09:00 uur tot 10:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Patrimonium - Openbare groenzone - Lijsterstraat - Verkoop

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen kan zich principieel akkoord verklaren met de verkoop van het perceel kadastraal gekend als sectie A nummer 246 E rekening houdende met volgende randvoorwaarden:

         De openbare groenzone wordt omgezet in een private groene zone en dient op derhalve wijze groen te worden ingericht. Op het desbetreffende perceel mogen aldus onder geen enkel beding constructies worden geplaatst.

         Deze privatieve buitenruimte dient te worden afgeschermd van het openbaar domein overeenkomstig de stedenbouwkundige verordening. Levend groen geniet de voorkeur.

Bovenstaande randvoorwaarden zijn en blijven verbonden aan het perceel, ook na eventuele verdere vervreemding ervan ongeacht of dit d.m.v. van verkoop, huur of d.m.v. het toekennen van een ander zakelijk recht aan derden is.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerpdocument in bijlage in aanloop naar de effectieve verkoop van desbetreffend perceel binnen de openbare groenzone, zodat alle gegevens van de betrokken partijen evenals het onroerend goed en de prijs kunnen worden overeengekomen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om verdere stappen te zetten in dit dossier, zijnde:

         het landmeeterskantoor Van Eester bvba, Wommelgemsetsenweg 134 te 2531 Vremde, de opdracht te geven om over te gaan tot de opmaak van een schattingsverslag;

         het landmeeterskantoor Van Eester bvba, Wommelgemsetsenweg 134 te 2531 Vremde eveneens de opdracht te geven om het perceel op te meten/ af te palen en dit op zodanige wijze dat de nutsvoorzieningen op openbaar domein blijven en niet verstoord kunnen worden, incl. de openbare verlichting.

         zodra werd voldaan aan voorgaande punten, het geheel te agenderen op de gemeenteraad en vervolgens notaris Stephane Van Roosbroeck te contacteren om de akte voor zijn ambt te laten verlijden.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

JZP/2020/014 -– Organisatie van de openbare oproep tot de mededinging betreffende het verlenen van een concessie voor 9 jaar inzake 2 pakjesautomaten

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2020/014 en de raming voor de domeinconcessie en de concessie van openbare dienst “2 Pakjesautomaten”, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek. De raming voor het gehele project bedraagt € 4.776,00 excl. btw.

Artikel 2

Bovengenoemde domeinconcessie en de concessie van openbare dienst wordt gegund bij wijze van een openbare oproep met aandacht voor de algemene principes van behoorlijk bestuur zoals daar zijn transparantie, mededinging en gelijkheid.

Artikel 3

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen:

         Bpost, Muntcentrum te 1000 Brussel

         Bringme Box, Bondgenotenlaan 138 te 3000 Leuven

         Montapacking, Weide 30 te 4206 CJ Gorinchem (Nederland)

         Post NL, Prinses Beatrixlaan 23 te 2595 AK's-Gravenhage (Nederland)

         Quadient Belgium, Ikaroslaan 37 te 1930 Zaventem

De concessie wordt tevens gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor iedereen).

Artikel 4

De uitgave voor deze concessie is voorzien in het budget van 2020, op het exploitatiebudget en in het budget van de volgende jaren.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

JZP/2020/022 - Aankoop en levering minigraver - Goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2020/022 en de raming voor de opdracht “Aankoop en levering minigraver”, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium, goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 augustus 2020, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 4

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde Verhoeven Belgium NV, Nederwijk-Oost 278 te 9400 Ninove, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver, mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 5

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2020/022.

Artikel 6

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget op budgetcode 24200100/020000-2020/1-3030-2020027. Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

JZP/2020/024 - Dak gemeentelijke magazijnen - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2020/024 en de raming voor de opdracht “Dak gemeentelijke magazijnen”, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 138.500,00.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het veiligheids- en gezondheidsplan in bijlage.

Artikel 3

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt gepubliceerd op Free Market (zichtbaar voor iedereen).

Artikel 4

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

         Bryon Dak en bouw bvba, Lispersteenweg 21 te 2530 Boechout;

         De Brabander bvba, Lispersteenweg 91 te 2530 Boechout;

         EDB Dakwerken bvba, Molenlei 47 te 2530 Boechout;

         Paul dak bvba, Volkerenlaan 47 te 2610 Wilrijk;

         Tectum Dekkers nv, Baron Sadoinestraat 4 te 2660 Hoboken;

         Zolderse dakprojecten, Dellestraat 30b te 3560 Lummen.

Artikel 5

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 9 oktober 2020 om 10.00 uur.

Artikel 6

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 22100100/020000-2020/1-6000-2020036.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

PIDPA - Verslag van de vergaderingen van de raad van bestuur van 19 en 25 juni 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de raad van bestuur van 19 en 25 juni 2020.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Optreden op terras van Café De Pelikaan Vremde op 19 september 2020

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om een optreden te organiseren op het terras van café De Pelikaan in Vremde op zaterdag 19 september 2020 van 20.00u tot 22.30u.

Artikel 2

Het maximaal toegestane geluidsniveau is 95 dB(A).  Dit geluidsniveau moet de volledige activiteit gemeten worden en zichtbaar zijn, minstens voor de geluidsverantwoordelijke.

Het is aangeraden om gratis oordopjes ter beschikking te stellen van de bezoekers.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Fietstocht Duvel On Tour 2020 - 27/09/2020 - Doortocht Boechout

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de doortocht van de fietstocht georganiseerd door Sportizon op zondag 27 september 2020.

Artikel 2

Aangezien de fietsers in de Van Colenstraat en de het begin van de Lange Kroonstraat in de tegenovergestelde richting van het eenrichting autoverkeer worden gestuurd, kan dit voor hinder zorgen en is het niet aangewezen om deze route te gebruiken.  Daarom dienen de fietsers de route via Jef Van Hoofplein-Hovesesteenweg - Ropstocklei - Appelkantstraat - Fruithoflaan - Welvaartstraat - Bessemstraat - Oude Steenweg te volgen.

Artikel 3

De deelnemers dienen stipt het verkeersreglement na te leven evenals de geldende Corona-maatregelen strikt toe te passen. 

Artikel 4

Het aanbrengen van bewegwijzering is toegestaan op voorwaarde dat deze niet bevestigd worden aan verkeersborden of lichten en de zichtbaarheid niet hinderen.  De bewegwijzering dient zo vlug mogelijk na afloop van de tocht verwijderd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Klimaat - Ondertekening Burgemeestersconvenant 2030

 

BESLUIT

Artikel 1

Het schepencollege gaat akkoord met de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 en streeft er naar om:

         de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen ten opzichte van referentiejaar 2012, met name door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

         haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Artikel 2

Het schepencollege geeft aan IGEAN de opdracht om de streefdoelen uit artikel 1 om te zetten in praktische maatregelen en daarvoor volgende stappen te nemen:

         een “inventarisatie uitgangswaarden emissies” en een beoordeling van de risico’s van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren i.s.m. provincie Antwerpen;

         een klimaatactieplan (SECAP) voor duurzame energie en klimaat op te maken i.s.m. de gemeente;

         minstens elke twee jaar na de indiening van het actieplan voor duurzame energie en klimaat te rapporteren over de geboekte vooruitgang met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.

Artikel 3

Het schepencollege neemt kennis van de kostenraming en de verdeling over alle deelnemende gemeenten en keurt deze goed.

Artikel 4

Dit punt wordt geagendeerd op de gemeenteraad van oktober.

Een ondertekend exemplaar van de gemeenteraadsbeslissing en van het aansluitingsformulier voor het burgemeestersconvenant 2030 worden aan IGEAN bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

GECORO – verslag vergadering – kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde definitief verslag van de GECORO-vergadering 30 juli 2020.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Handhaving - Intergemeentelijke samenwerking IGEAN - Formulering gemeentelijke handhavingsprioriteiten

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen legt het integrale intergemeentelijke handhavingsvoorstel (incl. de formulering van de gemeentelijke handhavingsprioriteiten) voor aan de gemeenteraad.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om in te schrijven voor de drie ondersteuningsniveaus en wenst bijkomend dat er door IGEAN pro-actief (=vooraleer er melding wordt gemaakt van een eventuele overtreding) gecontroleerd wordt op de bouwplaats. Dit gaat specifiek over een 10-tal vergunningen/jaar, daar waar specifieke vergunningsvoorwaarden werden opgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - Inventaris - Openbaar onderzoek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het uittreksel uit de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten in Boechout.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat het uittreksel voor het publiek ter inzage ligt voor minimum 10 dagen.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Borsbeekesteenweg 45 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Hellestraat 65 - Bouwen van een loods met serre,  aanleggen en regularisatie van verhardingen bij een zorgboerderij + exploitatie van een IBA

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Appelkantstraat 10B - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van het hoofdgebouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg z/n - Aanleggen van een parking

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Daan Driesen – Stoofstraat 12 - Bouwen van een eengezinswoning (OB), reliëfwijzigingen en aanleggen van wadi

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Weverstraat 41 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de aard materialen van een scheidingsmuur

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen - Beemdweg 16 - Verhogen van buffertank, verwijderen van buffertank, plaatsen van nieuwe buffertank en exploitatie van een  glastuinbouwbedrijf: verandering door wijziging en uitbreiding

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 11 augustus 2020.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen - Beemdweg 16 - Regularisatie v/d uitbreiding en de vernieuwing v/e serre, het uitbreiden v/e loods en het plaatsen v/e buffertank, de regularisatie voor het hiervoor verplaatsen v/e regenwaterbassin, het plaatsen v/e wadi, het regulariseren v/d tracéwijziging v/d bestaande gracht, het bijkomend plaatsen v/e regenwaterbassin, buffertank, het verharden v/d noodzakelijke toegangsweg van het bedrijf, regularisatie terreinprofielwerken

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 11 augustus 2020.

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Deeltijdse werkhervatting

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

BIB - Stageplaats

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Disponibiliteit wegens ziekte

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Samenstelling selectiecommissie BKO-begeleider/ster (bevordering)

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Aanstelling - BKO-begeleidster contractueel - 19/38e

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020
Overzicht punten

Zitting van 08 september 2020

 

Aanstelling - BKO-begeleidster - contractueel - 19/38e

 

 

Publicatiedatum: 16/09/2020