OCMW Boechout

Zitting van 23 oktober 2023

Om 22:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 september 2023 - Stemming

Feiten en context

De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 september 2023.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 25 september 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

WSE oproep 64 Lokale partnerschappen - Projectaanvraag en begrotingsvoorstel - goedkeuring – Stemming

Feiten context

Met de oproep ‘Lokale partnerschappen voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe multiproblematiek’ wil Vlaanderen - Europa WSE (Werk en Sociale Economie) duurzame en dynamische partnerschappen opzetten waarin VDAB, lokale overheden en andere relevante dienstverleners samen inspelen op de zeer diverse vragen en noden op weg naar werk van personen met een complexe multiproblematiek. De Vlaamse overheid wil hiermee bijdragen aan de doelstelling om versneld en versterkt toe te werken naar een werkzaamheidsgraad van 80%.

De oproep is gericht naar lokale overheden die, samen met VDAB en andere partners, binnen vastgelegde regio’s, een partnerschap opstellen via een transparant en open partnerschapsvormingsproces en daarmee inzetten op de diverse doelgroep van niet-beroepsactieven en werkzoekenden. Binnen deze groep zetten lokale partnerschappen hun capaciteit zo veel mogelijk in voor personen met een complexe multiproblematiek, wat de reden is voor hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. De partnerschappen zijn erop gericht de doelgroep te helpen om, vanuit hun context, gehoord en gezien te worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, met het oog op werk.

Vanuit de sterkten, competenties en talenten, zal de doelgroep ondersteuning krijgen om zelf stappen te zetten om dergelijke participatie te realiseren. Het totale budget van deze oproep bedraagt jaarlijks 34.180.593,13 euro voor een periode van 6 jaar van 2024 tot en met 2029.

Met deze oproep streeft Europa WSE ernaar om eind 2029, aan het einde van deze programmaperiode, 45.000 deelnemers te bereiken waarvan 20% van de deelnemers na deelname aan het werk is, waarbij ‘werk’ gedefinieerd wordt als vier aaneensluitende maanden aan het werk zoals blijkt uit Dimona-gegevens.

De lokale partnerschappen starten hun werking tussen 1 januari 2024 en uiterlijk 1 oktober 2024 en hebben een looptijd van maximaal 6 jaar met als uiterlijke einddatum 31 december 2029. Europa WSE lanceerde de oproep op 1 juni 2023.

De VVSG, samen met VDAB, de steden Antwerpen en Gent als partners en in nauwe samenwerking met Europa WSE ondersteunen met het Team Capacity Building WSE de totstandkoming van deze partnerschappen.

De Interlokale Vereniging ZORA Werkt, vertegenwoordigd door lokaal bestuur Mortsel als beherende gemeente engageerde zich om 1 werkingsgebied, ZORA Werkt, te vormen samen met de lokale overheden van Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Wommelgem. Op die manier beantwoorden we aan een gevraagde schaalgrootte welke bovendien geënt is op bestaande lokale samenwerkingen inzake arbeidsbegeleiding en het regiegebied sociale economie en werk. (maart 2023)

De Lokale Besturen en VDAB selecteerden door middel van een matchingsproces volgende organisaties om deel te nemen aan de verdere vorming van het partnerschap: Arktos, Vagga, Scum Studio, Mondiale Werken Regio Lier, Weerwerk, Multiversum.

Zowel het verder vormgeven van het partnerschap, als het indienen van het projectvoorstel, wordt gefaciliteerd door het ondersteuningsteam van het Capacity Building-programma. Ze nemen de partners mee door het partnerschapsvormingsproces, bewaken dat dit in lijn blijft met het Europa WSE-kwaliteitskader en creëren een goed klimaat voor samenwerking. Het Capacity Buildingondersteuningsteam stuurt niet op inhoudelijke beslissingen, noch op keuzes over het al dan niet blijven betrekken van bepaalde partners.

Europa WSE opteert dus voor een netwerkmodel waarbij alle partners vanuit een gelijkwaardige positie rond de tafel in dialoog gaan binnen het samengestelde partnerschap. Het Capacity Building-ondersteuningsteam zal als procesfacilitator deze gelijkwaardige dialoog faciliteren en bewaken dat er vanuit de dialoog gewerkt wordt naar cohesie, ambities, draagvlak en de toewijzing van rollen, taken en middelen, dit in functie van de geformuleerde lokale noden

Tijdens 5 sessies werd door medewerkers van alle organisaties gewerkt aan bouwstenen om het partnerschap vorm te geven alsook een projectvoorstel voor te bereiden. Daarnaast werd met de verantwoordelijken van de organisaties een begrotingsvoorstel 2024 – 2029 uitgewerkt dat voldoet aan de complexe financiële regelgeving inclusief cofinancieringsregels van Europa WSE.

Om het partnerschap te kunnen opstarten op 1/1/2024 dient uiterlijk 31/10/2023 een projectaanvraag inclusief projectbegroting via de Platos applicatie bij Europa WSE ingediend te worden. Op donderdag 21/9/2023 gaven alle partnerorganisaties hun akkoord voor de opgemaakte projectaanvraag en het voorlopige begrotingsvoorstel. We dienen nog enkele consultatierondes te houden met het agentschap WSE wat tot aanpassingen van het begrotingsvoorstel kan leiden. 

Het totaal beschikbare budget voor het Lokaal Partnerschap ZORA Werkt bedraagt 3.238.368,03 euro. Hiervan moet volgens de projectoproep in lijn met het kwaliteitskader 217.378,42 euro voorzien worden voor het Capacity Building - Ondersteuningsteam (VVSG, samen met VDAB, de steden Antwerpen en Gent als partners en in nauwe samenwerking met Europa WSE).

Het resterende budget van 3.020.989,51 euro dient aangewend te worden voor de werking van het Lokale Partnerschap ZORA Werkt. Hiervan financiert het Europees Sociaal Fonds (ESF) 40% met een maximum van 1.208.395,84 euro. Het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) staat in voor de financiering van 30% met een maximum van 906.296,87 euro. De Lokale Besturen en VDAB staan in voor de cofinanciering van ieders 15% en dienen ieder 453.148,43 euro cofinanciering te voorzien.

Het strategisch niveau of het bestuur van het Lokale Partnerschap (directieleden, leidinggevenden,…) heeft een maximale beslissingsbevoegdheid op trajectniveau in een zo licht mogelijke structuur. Zij buigen hun hoofd over de financiële processen zodat het uitvoerende niveau snelle beslissingen kan nemen. Het strategisch niveau lijnt ook de trajecten uit, bakent de doelgroep af en bepaalt hoe en wanneer een traject afgerond wordt. Ze creëren procedures die als doel hebben de werkingsprincipes te bepalen waar medewerkers iets aan hebben. Ook de resultaatsrapportering valt onder het bestuur, de GDPR en het bepalen van een algemeen werkingskader. De samenstelling van het strategisch niveau wordt vastgelegd in de partnerschapsovereenkomst.

Na goedkeuring van de projectaanvraag door Europa WSE wordt het project- en begrotingsvoorstel geconcretiseerd in de partnerschapsovereenkomst.  Samen met de aanpassingen van het begrotingsvoorstel na consultatie met het Agentschap WSE zal deze partnerschapsovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad.

 

Argumentatie

Met het Lokaal Partnerschap wordt een verderzetting van het lopende ESF project “Outreach en Activering ZORA Werkt” (2020 – 2023) beoogd. In dit project worden met steun van het ESF en het VCF personen met een complexe multiproblematiek begeleid in werk - welzijnstrajecten. Het project werd geïntegreerd in de werking van de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA Werkt. Werkzoekenden met een recht op maatschappelijke integratie (leefloon) en begunstigden financiële steun (equivalent leefloon - tijdelijk ontheemden) worden maximaal toegeleid naar het project. Europa WSE en het Vlaamse cofinancieringsfonds vormen een belangrijke financieringsbron voor ZORA Werkt.

De acties die samen met de partners in het Lokale Partnerschap worden uitgewerkt zijn in afstemming met acties die uitgewerkt werden in het kader van:

de samenwerkingsovereenkomst Lokaal Bestuur - ZORA Werkt - VDAB;

de intergemeentelijke Digibank ZORA Werkt;

de regie voor sociale economie en werk;

de projectaanvraag ZORA voor Plan Samenleven;

en nog uit te werken projectaanvraag Lokaal Activeringspact

 

Juridische grond

Call for interest 'Lokale partnerschappen' https://www.europawse.be/praktische-info/openstaande-oproepen/call-interest-lokalepartnerschappen

Oproep 64 'Lokale Partnerschappen' https://www.europawse.be/praktische-info/openstaande-oproepen/oproep-lokale-partnerschappen

Artikel 78 §1 6° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen voor ons bestuur.

In het geval dat er een subsidie bekomen wordt, zal dat bedrag beheerd worden door de beherende gemeente, de stad Mortsel.

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn hecht goedkeuring aan het opgemaakte projectvoorstel inclusief voorlopig begrotingsvoorstel om een projectaanvraag voor oproep 64 "Lokale Partnerschappen" in te dienen.

Artikel 2

Deze beslissing wordt bezorgd aan de stad Mortsel.

 

Publicatiedatum: 13/10/2023
Overzicht punten

Zitting van 23 oktober 2023

 

Ontbinding en vereffening sociaal verhuurkantoor Woonweb vzw – Bijzondere algemene vergadering van 8 november 2023 - Stemming

Voorgeschiedenis

WoonWeb vzw is een sociaal verhuurkantoor (SVK) dat werd opgericht door de OCMW's van Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel.

 

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019, waarbij mevrouw Kris Swaegers en de heer Bruno Doms werden aangeduid als vertegenwoordigers/leden van het OCMW Boechout in de algemene vergadering van SVK WoonWeb vzw voor de ganse legislatuur.

 

Het Vlaamse Gewest heeft bij decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen besloten om de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen te brengen en om te vormen tot één woonactor, nl. woonmaatschappijen.

Er zal één woonmaatschappij erkend worden per werkingsgebied.

 

Bij beslissing van de Vlaamse regering van 4 februari 2022 werden de werkingsgebieden van de toekomstige woonmaatschappijen afgebakend, waardoor de voormalige cvba De Ideale Woning in 4 delen is gesplitst, waarbij een deel is afgesplitst naar respectievelijk (oude benaming) WOONHAVEN ANTWERPEN, DE VOORKEMPEN - H.E., WOONPUNT SCHELDE-RUPEL en waarbij de rest behouden blijft bij de DE IDEALE WONING (toekomstige woonmaatschappij Thuisrand).

 

De Ideale Woning heeft op 8 januari 2023 een erkenningsaanvraag ingediend om erkend te worden als woonmaatschappij voor het werkingsgebied Antwerpen–Zuidrand (onder de naam “Thuisrand”). Deze erkenning werd door de Vlaamse regering verkregen bij beslissing van 23 maart 2023.

De betrokken partijen hebben inmiddels een partiële splitsing door overneming gerealiseerd overeenkomstig de artikelen 12:8 jo. 12:59 t.e.m. 12:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV")en overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in een splitsingsvoorstel. Dit splitsingsvoorstel werd goedgekeurd in de gemeenteraad om te worden behandeld en goedgekeurd op de bijzondere algemene vergadering van de cvba De Ideale Woning van 27 juni 2023.

Inmiddels werd de cvba De Ideale Woning omgevormd naar de bv Thuisrand middels de wijziging van de statuten.

 

De bv Thuisrand heeft de activiteiten overgenomen van de svk Woonweb ingevolge de beslissing van de BAV van de VZW SVK Woonweb tot goedkeuring van de overdracht van algemeenheid om niet door SVK Woonweb aan De Ideale Woning CVBA, goed te keuren overeenkomstig het voorstel van overdracht van algemeenheid, zij het op basis van de definitieve, geauditeerde staat van activa en passiva per 31 december 2022.

 

Als gevolg van die overdracht bevat SVK Woonweb geen activa noch passiva meer. De vzw kan dan ook worden ontbonden en de vereffening kan onmiddellijk worden afgesloten, zonder dat een vereffenaar moet worden aangesteld.

 

Feiten en context

Gelet op de uitnodiging van 9 oktober 2023 voor de bijzondere algemene vergadering van SVK Woonweb waarbij aan de vennoten wordt gevraagd de ontbinding en de onmiddellijke sluiting van de vereffening goed te keuren.

Gelet op de statuten van SVK Woonweb aangaande de bevoegdheden van de algemene vergadering.

 

Argumentatie

        De beslissing van de BAV van de VZW SVK Woonweb tot goedkeuring van de overdracht van algemeenheid om niet door SVK Woonweb aan De Ideale Woning CVBA, goed te keuren overeenkomstig het voorstel van overdracht van algemeenheid, zij het op basis van de definitieve, geauditeerde staat van activa en passiva per 31 december 2022. Deze goedkeuring is verleend onder de opschortende voorwaarde van de erkenning van de Overnemende Vennootschap als woonmaatschappij en met een opschortende termijn om uitwerking te verkrijgen op 1 juli 2023 om 0u00;

        Ministerieel besluit van 23 maart 2023  tot de erkenning als woonmaatschappij van de besloten vennootschap “Thuisrand”, gevestigd te 2600 Berchem, Diksmuidelaan 276, met ondernemingsnummer 0404.710.724, voorheen erkende sociale huisvestingsmaatschappij met de naam De Ideale Woning;

        De beslissing van de raad houdende goedkeuring van de statutenwijziging van de cvba De Ideale Woning naar de bv Thuisrand;

        De beslissing van de raad houdende goedkeuring van het gemeenschappelijk splitsingsvoorstel van cvba De Ideale Woning;

        De beslissingen van de BAV van De Ideale Woning, Woonhaven, Voorkempen én Rupel tot goedkeuring van de partiële splitsingen;

        De operationele opstart van de nieuwe woonmaatschappijen;

 

Juridische grond

        Artikel 40 van het Decreet lokaal bestuur met betrekking tot de bevoegdheid van de gemeenteraad;

        Statuten van de bv Thuisrand;

        Decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd;

        Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen;

        De Vlaamse Codex Wonen van 2021;

        Het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021;

        Het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 2022 waarbij de Vlaamse Regering de werkingsgebieden voor de woonmaatschappijen in Vlaanderen vastlegde;

        Reparatiebesluit van de Vlaamse regering van 10 november 2022 of het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2022 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen en tot wijziging van verschillende besluiten over wonen;

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening goed van SVK Woonweb op de bijzonder algemene vergadering van 8 november 2023.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW binnen de algemene vergadering van SVK Woonweb krijgt de opdracht te handelen op de bijzondere algemene vergadering van 8 november 2023 conform deze beslissing.

 

Publicatiedatum: 13/10/2023