Gemeente Boechout

Zitting van 29 april 2024

Van 20:00 uur tot 22:47 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts, Mieke Kaniszai, gemeenteraadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Filip Peeters, gemeenteraadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 25 maart 2024 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 25 maart 2024 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Politiezone Minos - Uitstap gemeente Borsbeek - Stemming

 

Stemming

 

Artikel 1, 2, 3 en 5

 

Eenparig

 

Stemming

Artikel 4

 

15 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts en Mieke Kaniszai

6 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Lode Van den Brande en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt er akte van dat de gemeente Borsbeek, zich met ingang van 1 januari 2025 in het kader van de wijziging van de grenzen van de politiezones zoals bepaald in de Wet op de Geïntegreerde Politie, zal afscheiden van de politiezone Minos en aansluiten bij de politiezone Antwerpen.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van de grenzen van de politiezone Minos.

Artikel 3

De gemeenteraad richt hiertoe een formele gezamenlijke aanvraag t.a.v. de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Artikel 4

De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat er een financiële overeenkomst wordt afgesloten tussen politiezone Minos en politiezone Antwerpenvoor 2025, 2026 en 2027. Hierbij zal door politiezone Antwerpen per kalenderjaar én steeds uiterlijk op het einde van het eerste kwartaal een vergoeding van 275.000 euro betaald worden aan politiezone Minos. In totaal omvat deze compensatie 825.000 euro.

Artikel 5

De gemeenteraad heeft de intentie een vrijwillige fusie aan te vragen van de politiezone Minos (nummer 5351) en voorafgaand aan de beslissing een haalbaarheidsstudie te laten verrichten. Als opstap naar deze haalbaarheidsstudie wordt alvast werk gemaakt van de uitvoering van de politiezorgkrachtmeting door het MAT van de PZ Minos met ondersteuning van de verbindingsambtenaar voor politie bij de gouverneur. Dit instrument wordt aangeboden en ondersteund door de gouverneur van Antwerpen in het kader van de scanning en analyse die de politiekorpsen uitvoeren in het kader van de voorbereiding van het nieuwe zonaal veiligheidsplan. Het heeft op een op zichzelf staand resultaat maar kan in een volgende fase dienen als opstap naar een haalbaarheidsstudie voor een fusie met één of meerdere (nog nader te bepalen) politiezones.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Vervolgklacht van gemeenteraadslid Lode Van den Brande tegen het verderzetten van de gemeenteraad van 29 januari 2024 - Schrijven ABB van 15 april 2024 - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de gouverneur van 15 april 2024 aan raadslid Lode Van den Brande.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Audit Vlaanderen - opvolging forensische audit gemeente Boechout - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur houdende vernietiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 februari 2024 houdende toestemming om opnieuw in te stappen in het telecomcontract van de Vlaamse Overheid voor mobiele telefonie.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Jaaroverzicht meldingen 2023 - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van het jaaroverzicht meldingen 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Punt bijlagen/links Jaaroverzicht meldingen 2023.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Rapportering lokaal energie- en klimaatpact - Kennisname

 

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering 2023 in verband met het lokaal energie- en klimaatpact.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Recht van opstal Boechoutse voetbalvereniging (BVV) - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Het ontwerp van akte over het recht van opstal ten gunste van de Koninklijke Boechoutse Voetbalvereniging, in bijlage, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris Stéphane Van Roosbroeck, die wordt aangesteld om de akte te verlijden.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD Financiën en de gemeente Boechout in het kader van lokale hulp bij het invullen van belastingaangiften - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD Financiën en de gemeente Boechout, in het kader van lokale hulp bij het invullen van belastingaangiften-zitdagen en uitwisseling van informatie, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten  (besteknr. 2022/HFB/MPMO/96984) – Toetreding - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad besluit toe te treden tot de volgende percelen van de Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten:  

        Perceel 1: Vaste IP gebaseerde telefonie, datacommunicatie en marketingnummers 

        Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik en voor “Machine to Machine” (M2M) en “Internet of Things” (IoT) (reeds goedgekeurd CBS 27/02/2024)

        Perceel 3: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX) 

        Perceel 4: Klassieke PSTN-lijnen 

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering. 

Artikel 3

Een ondertekende Toetredingsovereenkomst wordt bezorgd aan de desbetreffende dienstverleners.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Aanvaarding schenking zetel George van Raemdonck - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad aanvaardt de schenking van de zetel van George van Raemdonck. Ze geeft de opdracht om de zetel op te nemen in de inventaris van het gemeentelijk kunstpatrimonium. Er wordt nog onderzocht op welke plaats de zetel het best kan ontsloten worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 29 april 2024

 

Aanpassing van het gemeentelijk reglement over de openbare markt en de ambulante handel - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het aangepast reglement voor ambulante handel, in bijlage, goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Punt bijlagen/links Marktreglement versie 29042024.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Energie - Aansluiting bij de aankoopcentrale voor de overheidsopdrachten VEB (Vlaams Energiebedrijf) - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeente Boechout sluit zich aan bij de aankoopcentrale van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor de plaatsing van opdrachten.

Artikel 2

Deze aansluiting verplicht de gemeente echter niet tot een effectieve plaatsing van een opdracht.

Artikel 3

Als aangeslotene bij de aankoopcentrale kan de gemeente rechtstreeks opdrachten plaatsen bij de opdrachtnemer, aan wie de aankoopcentrale de opdracht heeft gegund.

Artikel 4

De gemeente staat zelf in voor de uitvoering van de geplaatste opdracht (levering, opvolging, betaling van facturen, …) en vrijwaart de aansprakelijkheid van de aankoopcentrale voor eventuele schade ten gevolge van fouten en/of leemten in de opdrachtdocumenten.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

2023/015-03 (59) Werken Pidpa - Borsbeeksesteenweg - Samenwerkingsovereenkomst - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en de gemeente Boechout, voor de weg- en rioleringswerken op de Borsbeeksesteenweg - Project K-21-037, goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt aangesteld voor de volledige opvolging en afwerking van het dossier.

Artikel 3

De algemeen directeur en de burgemeester worden gemandateerd om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius OV van 5 juni 2024 - Stemming

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts en Mieke Kaniszai

1 onthouding

Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging dd. 5 juni 2024 met als agendapunten:

 1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van deCommissaris over het boekjaar 2023.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar2023.
 3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan deCommissaris.
 4. Statutairebenoemingen.
 5. Statutairemededelingen.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de digitale algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 5 juni 2024 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen van 12 juni 2024 - Stemming

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts en Mieke Kaniszai

1 onthouding

Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen van 12 juni 2024:

 1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2023.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
 3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
 4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2023. 
 5. Voorstel oprichting onthaalstructuur voor belangen in Publi-T en Publigas
 6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
 7. Statutaire benoemingen
 8. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 5 en desgevallend 6 en 7 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 5 en desgevallend 6 en 7 bij authentieke akte te doen vaststellen.
 9. Statutaire mededelingen

Artikel 2 (voorstel oprichting onthaalstructuur voor belangen in Publi-T en Publigas)

Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de wachtstructuur TRANSCO ENERGY CV door Fluvius Antwerpen.

De Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen wordt verzocht de oprichting, de inbreng in geld (2.000,00 euro), de ontwerpstatuten, het financieel plan, de motiveringsnota, de nota mogelijke aandeelhoudersovereenkomst en de gevraagde volmachtverlening te willen bekrachtigen.

Artikel 3

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 12 juni 2024 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1,2 en 3 van onderhavige beslissing.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

IKA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van IKA van 13 juni 2024 - Stemming

 

Stemming

20 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts en Mieke Kaniszai

1 onthouding

Lode Van den Brande

 

BESLUIT

Artikel 1

Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, hecht de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 13 juni 2024.

 1. Kennisneming verslagen van IKA van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2023.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
 3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
 4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van IKA met betrekking tot het boekjaar 2023.
 5. Statutaire benoemingen.
 6. Statutaire mededelingen

Artikel 2

De vertegenwoordigers van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging werd(en) aangeduid voor de legislatuur 2019-2024, en die zal/zullen deelnemen aan de (fysieke of digitale) algemene vergadering tevens jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 13 juni 2024 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) op te dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres lieven.ex@fluvius.be.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen - Aanduiden van een vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergaderingen - Geheime stemming

 

BESLUIT

Artikel 1

Mevrouw Kris Swaegers, wonende Lange Kroonstraat 69 te 2530 Boechout, wordt aangeduid als afgevaardigde bij "De Voorkempen-H.E." om de belangen van de gemeente Boechout te behartigen.

Artikel 2

Mevrouw Ria Van Den Heuvel, wonende Oude Steenweg 46 te 2530 Boechout, wordt aangeduid als plaatsvervanger bij "De Voorkempen-H.E." om de belangen van de gemeente Boechout te behartigen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan De Voorkempen-H;E., Nijverheidsstraat 3 te 2960 Sint-Job-in-'t Goor.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Interpellatie - Mediawijsheid en digitalisering

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Interpellatie - Verkiezingsborden

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Interpellatie - Laadpalen

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.