Voorgeschiedenis

Het Lokaal Materialenplan 2023 - 2030 stelt het beleid in Vlaanderen vast rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

Dit Materialenplan vormt het algemeen kader voor de selectieve inzameling van diverse fracties.

Het huidige uitvoeringsplan blijft gelden tot goedkeuring van het Lokaal Materialenplan.

 

Tegen 2030 wil Vlaanderen de totale hoeveelheid restafval sterk verminderen.

Via het Materialenplan worden restafvaldoelstellingen op maat van elke gemeente vastgelegd.

 

Door het principe “de vervuiler betaalt” toe te passen, worden inwoners aangezet afvalstoffen die niet worden voorkomen of hergebruikt, maximaal te sorteren aan de bron.

 

Dankzij de invoering van diftar werd in verschillende gemeenten in de IGEAN-regio een sterke reductie van de hoeveelheid huisvuil bekomen. Inwoners worden aangespoord om hun afval te voorkomen en selectief aan te bieden.

Feiten en context

Gelet op het Materialendecreet en op het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, VLAREMA.

 

Artikel 26 van het Materialendecreet geeft aan de gemeenten de opdracht om huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen op te halen of op een andere wijze in te zamelen.

 

Artikel 10 van het Materialendecreet bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer van huishoudelijk afval moeten verhalen op de afvalproducenten.

 

Artikel 5.1.1 van het VLAREMA bepaalt dat de gemeenten het principe “de vervuiler betaalt” toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moeten worden betaald.

 

Bijlage 5.1.4 van het VLAREMA legt de minimum en maximum tarieven vast voor de inzameling van een aantal afvalstoffen. Die tarieven worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.

 

In Boechout wordt diftar met weging toegepast voor gft sinds 10 juli 2014. De tarieven zijn vastgelegd in het retributiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019.

 

De selectieve huis-aan-huisinzameling van huisvuil gebeurt met zakken.

 

Diftar met weging, zoals toegepast wordt voor een aantal fracties op het recyclagepark, geeft op een correcte wijze uitvoering aan het principe ‘de vervuiler betaalt’ vermits het zwaartepunt van de retributie ligt op de aangeboden hoeveelheid afval.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 februari 2023 beslist om ook voor de inzameling van huisvuil gebruik te maken van containers met een chip waarbij de aangeboden hoeveelheid wordt gewogen. Een goede verhouding tussen de tarieven voor de verschillende fracties zoals het gft, pmd, huisvuil en grofvuil is noodzakelijk om een correcte sortering te stimuleren.

De retributie voor huisvuil en gft omvat drie parameters:

  1. maandelijkse servicekost van de containers: volgens het volume van de container

De servicekost zorgt ervoor dat elk aansluitpunt, dat gebruikt maakt van een container met chip, bijdraagt in een deel van de vaste kosten van de dienstverlening.

  1. ledigingskost per aanbieding: volgens het volume van de container

De ledigingskost zorgt ervoor dat de inwoners de container niet elke keer aanbieden als er nauwelijks afval in zit, maar toch regelmatig genoeg om de kwaliteit van het afval te waarborgen en geurhinder te voorkomen.

  1. verwerkingskost per kg : volgens de aangeboden hoeveelheid

De verwerkingskost per kg huisvuil en per kg gft zorgt ervoor dat de inwoners op een bewuste manier omgaan met hun afval.

 

Voorstel retributies:

 

40 l

120 l

240 l

1.100 l

servicekost huisvuilcontainer (€/maand)

0,2892

1,0412

1,7353

8,3293

servicekost gft-container (€/maand)

0,2892

1,0412

-

8,3293

lediging (€/lediging)

0,1388

0,3471

0,6941

3,4705

verwerking huisvuil (€/kg)

0,2892

0,2892

0,2892

0,2892

verwerking gft (€/kg)

0,1157

0,1157

0,1157

0,1157

 

Het is de bedoeling dat de retributies voor het huisvuil de totale kosten voor de inzameling, verwerking en organisatie dekken. Door een goede onderlinge verhouding sturen ze tevens het sorteergedrag van de inwoners.

 

De voorschot-, drempel- en minimumbedragen zijn:

 

huisvuil

40 l

120 l

240 l

1.100 l

voorschotbedrag (€)

30

50

80

350

drempelbedrag (€)

6

8

12

80

minimumbedrag (€)

1,5

3

5

25

 

gft

40 l

120 l

240 l

1.100 l

voorschotbedrag (€)

20

20

-

250

drempelbedrag (€)

6

8

-

80

minimumbedrag (€)

1,5

3

-

25

 

Het initiële bedrag wordt als voorschot gevraagd via de eerste betalingsuitnodiging. Als een aansluitpunt meerdere containers heeft, worden de bedragen opgeteld. Zodra het reëel verbruik van het aansluitpunt gekend is, wordt gewerkt volgens het principe van de slimme factuur en zijn de initiële bedragen niet meer van toepassing.

De hoogte van het drempelbedrag bepaalt wanneer een nieuwe betalingsuitnodiging wordt verstuurd aan het aansluitpunt.

 

Omdat er soms nood is aan een mogelijkheid tot het verwijderen van het huisvuil buiten de inzameling aan huis, wordt een ondergrondse container voorzien.

 

De inwoners bepalen zelf wanneer zij, tijdens de toegelaten uren, het huisvuil in de ondergrondse container deponeren.

 

De inwoners maken hiervoor gebruik van hun elektronische identiteitskaart of van een toegangskaart.

 

De vulopening van de ondergrondse container is beperkt tot 40 liter. Per aanbieding kan slechts éénmaal gebruik gemaakt worden van voormeld volume.

 

Per gezin wordt indien nodig één toegangskaart voorzien die gebruikt kan worden door alle gezinsleden.

 

De toegangskaarten worden bezorgd via de firma die door IGEAN werd aangeduid voor de nazorg van het diftarproject.

 

Het onderhoud en de lediging van de ondergrondse container, de verwerking van het afval en de nazorg  brengen kosten met zich mee.

 

Daarom wordt er een retributie aangerekend voor het gebruik van de ondergrondse containers.

 

Voorstel retributie: € 1,90 per aanbieding van max. 40 liter huisvuil. Voor de vervanging van een toegangskaart wegens verlies, beschadiging of vernietiging wordt een retributie aangerekend van € 10.

 

Door in de gemeenten van het samenwerkingsgebied van IGEAN een gelijkaardig retributie- en diftarsysteem toe te passen worden de tarieven door de inwoners als eerlijker ervaren en kan afvaltoerisme vermeden worden.

 

Een jaarlijkse bijsturing van de retributies is aangewezen om de algemene kostenstijging te volgen en de verhouding inkomsten/kosten in balans te houden.

 

De retributies zullen geïnd worden met een voorschottensysteem waarvan de gebruikte dienstverlening zal afgehouden worden.

 

De voorschotten moeten worden betaald op een rekening van de gemeente.

 

Indien het voorschot onder het minimumbedrag zakt, is er geen dienstverlening meer mogelijk en zal geen toegang meer verleend worden tot de ondergrondse container tot het voorschot terug wordt aangevuld.

 

Juridische grond

Het gemeentedecreet geeft de bevoegdheden van de gemeenteraad aan.

 

De gemeente Boechout is lid van IGEAN milieu & veiligheid en heeft beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid gedaan.

 

Het Lokaal Materialenplan 2023 - 2030 stelt het beleid in Vlaanderen vast rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

 

Het Materialendecreet implementeert de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van afvalstoffen in Vlaanderen. 

Financiële gevolgen

De retributies geven een correcte uitvoering van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en zorgen ervoor dat de gemeente minder uit de algemene middelen moet aanspreken om de afvalinzameling te organiseren.

 

Stemming

 

10 stemmen voor

Koen T'Sijen, Ria Van Den Heuvel, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Fernando Marques da Silva en Lotte Vanstraelen

1 stem tegen

Erik Philibert

8 onthoudingen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Met ingang van 15 oktober 2023 legt de gemeenteraad volgende retributie vast voor de inzameling en verwerking van huisvuil en gft via het diftarsysteem:

 

 

40 l

120 l

240 l

1.100 l

servicekost huisvuilcontainer (€/maand)

0,2892

1,0412

1,7353

8,3293

servicekost gft-container (€/maand)

0,2892

1,0412

-

8,3293

lediging (€/lediging)

0,1388

0,3471

0,6941

3,4705

verwerking huisvuil (€/kg)

0,2892

0,2892

0,2892

0,2892

verwerking gft (€/kg)

0,1157

0,1157

0,1157

0,1157

 

De aanrekening van de servicekost gebeurt maandelijks. Bij een wisseling van volume in de loop van de maand, zal het maandelijkse bedrag voor het initiële volume aangerekend worden tot het einde van die maand. De volgende maand zal het maandbedrag van het nieuwe volume aangerekend worden.

 

Er wordt een retributie van € 1,90 gevestigd op het aanbieden van huisvuil in een ondergrondse container indien dit voor de inwoner als extra dienstverlening wordt gebruikt naast de huis-aan-huisinzameling. Indien nodig kan de inwoner hier een toegangskaart voor aanvragen.

 

Voor de vervanging van een toegangskaart, wegens verlies, beschadiging of vernietiging, wordt een retributie aangerekend van € 10,00

Artikel 2

De retributie is hoofdelijk verschuldigd door volgende personen of instanties die deel uitmaken van een aansluitpunt:

     de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister,

     de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister en die beroep doet op de dienstverlening,

     iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent  en die beroep doet op de dienstverlening,

     verenigingen, gemeenschapshuizen, openbare en semi-openbare instellingen, enz. die beroep doet op de dienstverlening,

Artikel 3

Voorschot

De retributie wordt betaald met voorschotten. In opdracht van de gemeente wordt er een uitnodiging tot betaling van een voorschot verstuurd.

Elk betaald voorschot blijft verbonden aan het betrokken aansluitpunt dat beroep wenst te doen op de dienstverlening. Telkens een aansluitpunt beroep doet op de selectieve inzameling van huisvuil of gft of afval aanbiedt via de ondergrondse huisvuilcontainer, wordt het daarmee samenhangend bedrag van de retributies van het voorschot afgehouden.

 

Drempelbedrag

Wanneer het voorschot daalt onder het drempelbedrag, ontvangt het aansluitpunt een nieuwe uitnodiging tot betaling van een voorschot. Dit voorschot kan afwijken van het initiële voorschot en wordt berekend op het geraamde gebruik van de dienstverlening voor het volgende jaar. Het geraamde verbruik is gebaseerd op reële verbruik van het aansluitpunt van de afgelopen periode die minstens uit 3 maanden bestaat.

 

Minimum bedrag

Als het voorschot onder het minimum bedrag daalt, zal er geen dienstverlening meer zijn of zal geen toegang meer verkregen kunnen worden tot de ondergrondse huisvuilcontainer totdat er opnieuw een voldoende voorschot betaald werd.

 

De voorschot-, drempel- en minimumbedragen zijn:

 

huisvuil

40 l

120 l

240 l

1.100 l

voorschotbedrag (€)

30

50

80

350

drempelbedrag (€)

6

8

12

80

minimumbedrag (€)

1,5

3

5

25

 

 

 

 

 

gft

40 l

120 l

240 l

1.100 l

voorschotbedrag (€)

20

20

-

250

drempelbedrag (€)

6

8

-

80

minimumbedrag (€)

1,5

3

-

25

 

Als een aansluitpunt gebruik maakt van meerdere huisvuil- en/of gft-containers worden de voorschot-, drempel- en minimumbedragen samengeteld.

Artikel 4

Tarief omruiling container

De retributie voor het plaatsen of wisselen van volume bedraagt 15 euro. De retributie voor het plaatsen of wisselen van volume worden van het voorschot afgehouden onmiddellijk na de uitvoering van deze opdracht. De plaatsing of wisseling is gratis voor een nieuw aansluitpunt tot 30 kalenderdagen na de inhuizing.

Artikel 5

Tarief plaatsen slot of wieltjes

De retributie voor het leveren en plaatsen van een slot of wieltjes bedraagt 20 euro. De retributie voor het leveren en plaatsen van een slot of wieltjes worden van het voorschot afgehouden onmiddellijk na de uitvoering van deze opdracht.

Artikel 6

Eindafrekening

Bij het beëindigen van de dienstverlening ontvangt het aansluitpunt een eindafrekening en wordt het eventueel overblijvend saldo van het voorschot terugbetaald.

Artikel 7

Voor evenementen kunnen tijdelijk containers aangevraagd worden. Dit voor een minimum periode van 1 dag en een maximum periode van 1 maand. De containers worden op de gevraagde datum door de gemeentelijke diensten geplaatst en na lediging terug opgehaald. Voor deze dienstverlening wordt een vast bedrag per container aangerekend: 10 euro per container van 240 l en 20 euro per container van 1.100 l. De lediging met weging gebeurt tijdens de ophaalronde van de huis-aan-huisinzameling. De ledigingskost (per ophaling) en verwerkingskost (per kg) zoals vastgelegd in artikel 1 zijn hier op van toepassing. Na de huurperiode wordt er een factuur opgemaakt aan de organisator van het evenement.

Artikel 8

De retributies vermeld in artikel 1, met uitzondering van het tarief voor vervanging van een toegangskaart, worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt naar boven afgerond op vier decimalen.

De totale retributie zal bij elke afrekening afgerond worden op 2 decimalen.

Artikel 9

Bij niet-minnelijke regeling zal de inning bij burgerlijke rechtsvordering gebeuren.

Artikel 10

De gemeenteraad heft het retributiereglement voor de selectieve inzameling en verwerking van gft met diftar van 16 december 2019 op met ingang van 15 oktober 2023. Het tarief voor de huisvuilzak zoals opgenomen in het retributiereglement van 16 december 2019 voor de verdeling van huisvuilzakken wordt eveneens opgeheven op 15 oktober 2023.

Artikel 11

Onderhavig reglement treedt in voege op 15 oktober 2023 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Een afschrift van dit retributiereglement wordt tevens bezorgd aan IGEAN milieu & veiligheid, die instaat voor de verdere uitvoering hiervan, gelet op de beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.