Boechout

Zitting van 02 maart 2021

Van 09:00 uur tot 12:55 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Belasting op nachtwinkels AJ2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier - nachtwinkels AJ2020 - uitvoerbaar ten bedrage van 500 euro.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Patrimonium - Don Bosco - De maanwandelaars - Huurovereenkomst

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van huurovereenkomst ten aanzien van De maanwandelaars in bijlage en keurt deze integraal goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Patrimonium - Gebruiksovereenkomst - Ja!Wadden

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt het aangepaste ontwerp van overeenkomst zoals werd toegevoegd in bijlage, goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Patrimonium - Huurovereenkomst Don Bosco - Natuurpunt Land van Reyen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van huurovereenkomst ten aanzien van Natuurpunt, Land van Reyen in bijlage en keurt deze integraal goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Patrimonium - Bunderhoeve - Renovatiewerken - Verslag van de werkgroep

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag in bijlage.

Het college geeft opdracht tot het contacteren van alle verenigingen teneinde een oplossing te zoeken voor een tijdelijke herlocalisatie (Gildenhuis, Populierenhof, e.a.).

Plan Bunderkes dringend op te maken door patrimoniumbeheerder (op voorhand aan de betrokkenen van de de vergadering van 12 maart bezorgen).

Planning werken in eigen beheer en overheidsopdachten met betrekking tot uit te geven werken dient opgesteld tegen volgende werfvergadering.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Erkenning vereniging - Aiky's Weij vzw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorlopige erkenningsaanvraag goed.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 15 januari 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 15 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Samenwerking Dorpsschool Vremde

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college gaat principieel akkoord met een samenwerking tussen de vzw Koba (bouwheer van de dorpsschool in Vremde), de dorpsschool en de gemeente.

 

Artikel 2

Het college beslist om de dorpsschool in Vremde te ondersteunen tijdens de bouwfase door het ter beschikking stellen van de gemeentelijke lokalen van de BKO en de kinder- en jeugdbib om zo de continuïteit van de onderwijsopdracht van de dorpsschool te garanderen.

 

Artikel 3

Het college gaat akkoord om na de realisatie van de nieuwbouw van de dorpsschool de werking van de gemeentelijke kinder- en jeugdbibliotheek van Vremde, de academie en de BKO onder te brengen in de nieuwe gebouwen van de dorpsschool, en dit in onderling overleg met de dorpsschool en vzw Koba organisatorisch en financieel in een overeenkomst vast te leggen.

 

Artikel 4

Het college geeft de opdracht aan de coördinator vrije tijd en onderwijs om de samenwerking en gevolgen van deze besluitvorming verder te concretiseren en dat in een latere zitting voor te leggen aan het college.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

COVID-19 - Buitenspeeldag

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aangepaste versie van de Buitenspeeldag voor de scholen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aangepaste versie van de Buitenspeeldag voor de inwoners.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Tijdelijk skateterrein stationsbuurt

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vernieuwing van het huidige skateterrein aan het station.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het nodige budget te voorzien voor het uitvoeren van de werken.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Verslag jeugdraad 8 februari 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de jeugdraad die plaats had op 8 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Vlaamse Gaaistraat 11 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Dieren - Reacties buurt met betrekking tot inplanting hondenweides

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college neemt kennis van de brieven.

De locatie Kriekenhof wordt verder onderzocht. De locatie Heuvelhof wordt geschrapt. Er wordt hiervoor naar een alternatieve locatie gezocht.

 Artikel 2

De inwoners die reageerden krijgen een schriftelijk antwoord.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Natuur - Heropstart project Egelstraat

 

BESLUIT

Artikel 1

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt afgesloten voor de opstart van het project Egelstraat, deze geldt voor één jaar en kan evt. verlengd worden.

Artikel 2

Het mini pakket wordt aangevraagd.

Artikel 3

De milieuraad wordt bij dit project betrokken.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Vergund geacht - Van Colenstraat 5-7 - Bijgebouw: een aangebouwde garage

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het aangebouwde bijgebouw op te nemen als vergund geacht in het vergunningenregister.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - De Cletse 1-7 - Afwijking stedenbouwkundige voorschriften RUP site BMT/stationsomgeving voor de oppervlakte van wooneenheden bij het bouwen van een parkvilla (20 woonentiteiten) met ondergrondse parkeergarage en van 6 gekoppelde eengezinswoningen, weg-, riolerings- en omgevingswerken

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 68 bezwaarschriften waarvan 1 anoniem.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Broechemsesteenweg 44 - Aanleggen van een zwemvijver en van verhardingen in de tuinstroken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Dr.T.Tutsstraat - J.F.Willemsstraat (deel) - Heuvelstraat (deel) - O.L.V.-plein (deel) - Herinrichten van rijbaan, uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hellestraat 18A - Bouwen van een eengezinswoning (OB), aanleggen van verharding in de voortuinstrook en reliëfwijziging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 132 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwdiepte van het hoofdgebouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Veldkant 23 - Slopen en herbouwen van zonevreemde woning (OB) met bijgebouw en reliëfwijzigingen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vredeborgstraat 32 - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB) en bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 214 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB) en regularisatie van aanleggen verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 259 - Aanleggen van een openluchtzwembad en verhardingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Vellen bomen - Borsbeeksesteenweg 82 - 1 rode beuk

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één  bladverliezende hoogstamboom met een minimale plantmaat <16/18> en grootteklasse large, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Vellen bomen - Eggerseelstraat 3 - 1 berk

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste een  bladverliezende hoogstamboom met een minimale plantmaat <10/12> en grootteklasse boom medium tussen 6-12m, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Vellen bomen - Groendienst gemeentewerf  -  Kapelleveldstraat (speeltuin) - 1 Acer campestre Elsrijk

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één Acer campestre Elsrijk  met een minimale plantmaat <16/18>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de groendienst om over te gaan tot vellen en de heraanplant uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

GECORO – Ontwerp PVT Multiversum – Hoek Asberglaan en Provinciesteenweg – Aanbeveling

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanbevelingen van de GECORO van 24 februari 2021 met betrekking tot het ontwerp PVT Multiversum - De Tweehuizen gelegen hoek Asberglaan en Provinciesteenweg.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

GECORO – Omgevingsvergunning verkaveling Mussenhoeve deel 2 Noord – Tussen Mussenhoevelaan en Spechtstraat – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO van 24 februari 2021 met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en verkavelen van gronden voor de verkaveling Mussenhoeve deel 2 Noord gelegen tussen Mussenhoevelaan en Spechtstraat.

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Tijdelijke aanstelling onderwijzer

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Aanpassing besluit CBS 24/11/2020

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Aanvraag grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Aanstelling technicus mecanicien D4-D5 - statutair - 38/38e

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 02 maart 2021

 

Deeltijdse werkhervatting

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2021