Boechout

Zitting van 23 maart 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

JZP/2021/004 -2 Pakjesautomaten – Domaniale concessie van 9 jaar - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. JZP/2021/004 en de raming voor het plaatsen van “2 Pakjesautomaten”, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium, goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek.

De raming voor het gehele project bedraagt € 4.776,00 excl. btw.

Artikel 2

Bovengenoemde toelating tot het plaatsen van 2 pakjesautomaten zal onderhands worden verleend. Er wordt geen nieuwe openbare oproep georganiseerd.

Artikel 3

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021, op het investeringsbudget 22500000/020000-2020/1-3020-2020009, en in het budget van de volgende jaren.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Goedkeuring - projectoproep OverKop - ELZ ZORA

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om vanuit ELZ Zora samen één dossier in te dienen met het bestaande OverKophuis Mechelen (officiële indiener is CAW Boom-Mechelen-Lier). Het gaat om een gefaseerd groeitraject waarbij het bestaande OVerKophuis Mechelen een onmiddelllijke doorstart kan maken (fase 1), OverKop Mortsel opstart tegen september 2021 (fase 2) en de overige gemeenten van de ELZ op eigen tempo kunnen opstarten in een latere fase, maar wel binnen de periode van drie jaar (fase 3).

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen engageert zich met de inzet van volgende middelen voor OverKop in de eigen gemeente binnen een periode van 3 jaar:

         het gebruik van aanwezige informatiekanalen om eigen initiatieven en initiatieven uit de regio kenbaar te maken bij jongeren;

         het ter beschikking stellen van te ontlenen materiaal bij jeugddienst of gemeente indien dit voor specifieke acties nodig is;

         het zoeken naar mogelijke locaties waar initiatieven ter ondersteuning van het jongerenwelzijn op basis van ontmoeting kunnen gebeuren; zijnde indien hier vraag naar is en indien blijkt dat het aanbod in de regio voor onze jongeren hier te weinig antwoord in biedt.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft hierbij de opdracht aan Lieselotte Fonteyne, jeugdconsulent, en Carine Ceulemans, coördinator burger en welzijn, om dit project op te volgen.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt een engagementsverklaring van CAW Boom-Mechelen-Lier dat de eventueel verkregen 'OverKop-subsidiëring' zal ingezet worden op het overkoepelend niveau binnen het ganse werkingsgebied 1Gezin1Plan.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Wijziging personeelsformatie, organogram en rechtspositieregeling

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de voorgestelde wijziging van de personeelsformatie en organogram.

Deze wijzigingen worden voorgelegd aan het onderhandelingscomité met de vakbonden.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Erkenning Buurtvereniging Midden

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen besluit de buurtvereniging Midden te erkennen.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Erkenning Boechoutse vereniging Animo Kantklossen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college erkent Animo Kantklossen als Boechoutse vereniging.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Verslag sportraad maart 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de sportraad die plaatsvond op 1 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Verslag van de middenstandsraad van 16 maart 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de middenstandsraad van 16 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Nutuitbr2020-005 (25) Verlichting Sneppenbosweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de 2 verlichtingspalen het dichtst bij Sportpark Sneppenbos te verwijderen zodat de bewerker zijn akker kan bereiken.

Bovendien dient er onderzocht te worden of de bovenste paal kan geplaatst worden zoals aangeduid op de schets.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

GECORO – Omgevingsvergunning Midden Fase IV - De Cletse 1-7 – Advies

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO van 15 maart 2021 met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een parkvilla (20 woonentiteiten) met ondergrondse parkeergarage en van 6 gekoppelde eengezinswoningen, weg-, riolerings- en omgevingswerken gelegen in De Cletse 1-7.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Marcel de Ridderstraat 38 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Appelkantstraat 10B - Afwijking gemeentelijke bouwcode mbt parkeerplaatsen op eigen terrein

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eekstraat z/n - Ophogen en nivelleren van landbouwgrond

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 2 bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg 73-77 - Verkavelen van 3 percelen (1 HOB, 2 GB) - Slopen van bijgebouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Jan Frans Willemsstraat 83 bus 1 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de vrije hoogte van handelsruimten

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Mussenhoevelaan 150 - Aanleggen van verharding bij een tuinbouwbedrijf

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 241 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting, bouwhoogte en aard gevelmaterialen van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 20 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en oppervlakte van bijgebouwen en afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 48 - Bouwen van een tuinberging

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Vellen bomen - Janssenlei 5 - 3 coniferen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 3 bladverliezende hoogstambomen met een minimale plantmaat <16-18> met grootteklasse (6-12m), vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Kennisname proces verbaal

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal verkiezing geleding van het personeel schoolraad in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Personeel - Selectiecommissie directeur basisschool - Aanduiden juryleden

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Vacantverklaring Omgevingsambtenaar/DH Omgeving

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

BKO - Monitoren paasvakantie 2021

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Aanstelling - BKO-begeleidster - contractueel - 19/38e

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 maart 2021

 

Ontslag - BKO begeleidster

 

 

Publicatiedatum: 01/04/2021