OCMW Boechout

Zitting van 29 november 2021

Van 21:25 uur tot 21:32 uur.

 

 

aanwezig

Philip Verstappen, voorzitter wnd.

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, raadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Joost Derkinderen, raadslid

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

 

Feiten en context

De richtlijnen van de Administratie Binnenlands Bestuur (ABB) inzake het organiseren van raden voor maatschappelijk welzijn in de periode van de Covid-19.

De zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen voortaan zowel fysiek of digitaal plaatsvinden mits naleving van bepaalde voorwaarden.

In de huidige alarmfase Covid-19 is het niet aangewezen om fysiek te vergaderen. .

De burgemeester heeft op 22 november 2021 beslist om de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 november 2021 digitaal te laten plaatsvinden.

Juridische grond

De artikelen 134§1 en 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet.

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 22 november 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 september 2021 - Stemming

 

Feiten en context

De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 september 2021.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

20 stemmen voor

Philip Verstappen, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

1 onthouding

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 27 september 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 16 december 2021 - Stemming

 

Voorgeschiedenis

Het OCMW is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal;

Het raadsbesluit van het OCMW van 25 februari 2019 waarbij de heer Philip Verstappen en mevrouw Marleen Dolfeyn voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Feiten en context

Gezien de Covid-19 pandemie en de overheidsmaatregelen ter bestrijding van deze pandemie ziet Cipal zich genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen in het kader van deze Vergadering teneinde de gezondheid van de vertegenwoordigers, bestuurders en medewerkers maximaal te waarborgen.

De Raad van Bestuur heeft daarom beslist om, overeenkomstig artikel 39, vierde lid van de statuten en de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, deze Vergadering op digitale wijze te laten plaatsvinden via een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

 

De gemeente werd per schrijven van 29 oktober 2021 opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Cipal van 16 december 2021 om 16.00 uur

De vergadering heeft de volgende agenda:

 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)

2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2022

3. Toekenning dubbel presentiegeld aan voorzitter raad van bestuur

4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

 

De toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene Vergadering.

De voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal.

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

Juridische grond

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder

op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de intergemeentelijke samenwerking;

 

Stemming

18 stemmen voor

Philip Verstappen, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 16 december 2021 goedgekeurd.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal  van 16 december 2021 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 22 december 2021 - Stemming

 

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969.

Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de jaarvergadering van 19.06.2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, in het kader van de oprichting van een zelfstandige groepering. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de jaarvergadering van 25.06.2021 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd om digitale vergaderingen mogelijk te maken.

Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening.

Nota te ontwikkelen activiteiten en begroting

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd.

De raad van bestuur van 13.10.2021 heeft haar goedkeuring gehecht aan nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022 evenals aan de begroting 2022. De buitengewone algemene vergadering keurt deze documenten goed.

Benoemen bestuurder - raad van bestuur

Overeenkomstig artikel 431 van het decreet lokaal bestuur beschikt IGEAN dienstverlening naast een algemene vergadering over een raad van bestuur. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt.

Op de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 werden de leden van de raad van bestuur benoemd.

Art. 18 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat bij ontslag van een bestuurder de deelnemer die hem voorgedragen heeft, een nieuwe kandidaat-bestuurder voordraagt, die vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bijwoont en waarvan de benoeming in het kader van een definitieve vervanging voorgelegd wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering. 

De gemeenteraad van Niel heeft het ontslag van de heer Bart Van der Velde aanvaard en de heer Steven Mattheus voorgedragen als kandidaat-bestuurder. De buitengewone algemene vergadering benoemt deze bestuurder, die het mandaat van de bestuurder die hij vervangt beëindigt.

Uitnodiging buitengewone algemene vergadering - dagorde

De raad van bestuur van 13.10.2021 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal te organiseren op woensdag 22.12.2021 om 19 u met volgende dagorde:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022

2. goedkeuren van de begroting 2022

3. benoemen van een bestuurder.

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 20.10.2021 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 22.12.2021 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal

2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 13.10.2021

3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie met de begroting voor 2022.

Vertegenwoordiger en mandaat buitengewone algemene vergadering

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergaderingen van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid (mevrouw Kris Swaegers - 1ste afgevaardigde en de heer Philip Verstappen - plaatsvervanger).

Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

Juridisch kader

• Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

• Statuten van IGEAN dienstverlening.

Voorafgaande bespreking en adviezen

nvt

Bijkomende bespreking

 

Financiële gevolgen

De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

 

Stemming

18 stemmen voor

Philip Verstappen, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 22.12.2021 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022

2. goedkeuren van de begroting 2022

3. goedkeuren van de benoeming van een bestuurder.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 22.12.2021 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2021

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu & veiligheid van 22 december 2021 - Stemming

 

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Algemeen

Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden.

Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd.

Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366.

Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Op de algemene vergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op de jaarvergadering van 25.06.2021 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid goedgekeurd om digitale vergaderingen mogelijk te maken.

Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid.

Nota te ontwikkelen activiteiten en begroting

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar.

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde begroting voorgelegd.

De raad van bestuur van 20.10.2021 heeft haar goedkeuring gehecht aan nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022 evenals aan de begroting 2022. De buitengewone algemene vergadering keurt deze documenten goed.

Nota innovatiefonds – bepalen bijdrage

Artikel 14 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt het principe om een innovatiefonds op te richten. Dit innovatiefonds moet de vereniging in staat stellen innovatieve activiteiten, taken en projecten voor de deelnemers te onderzoeken, voor te bereiden, uit te werken en op te starten.

Op voorstel van de raad van bestuur vraagt de algemene vergadering aan de deelnemers een bijdrage in het innovatiefonds. 

Beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16.12.2020, die luidt als volgt:

Besluit de buitengewone algemene vergadering unaniem

Enig art.: De buitengewone algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed om in 2021 de bijdrage in het innovatiefonds te koppelen aan de omzet en aan alle deelnemers een bijdrage te vragen van 0,5%.

Om de continuïteit van deze projecten te garanderen, wordt voorgesteld om ook in 2022 een bijdrage te vragen aan alle deelnemers en deze net zoals in de voorgaande jaren te koppelen aan de omzet met een bijdrage van 0,5%.

Een korte nota over het innovatiefonds bevat eveneens een overzicht van de geraamde bedragen per bestuur.

De buitengewone algemene vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur goed.

Benoemen van een lid van het adviescomité

Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” en een adviescomité “veiligheid” opgericht wordt.

Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en blijft in aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die belang hebben bij de betrokken doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling.

Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers.

Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité.

Gelet op de vervanging van de heer René Lauwers als schepen van leefmilieu in het adviescomité milieu voor de gemeente Aartselaar door de heer Hans Cops, en op het aanvaarden van het ontslag van de heer Bart Van der Velde van de gemeente Niel en de voordracht van Steven Mattheus als lid van het adviescomité veiligheid.

De benoeming van beide leden wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

Uitnodiging buitengewone algemene vergadering - dagorde

De raad van bestuur van 20.10.2021 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal te organiseren op woensdag 22.12.2021 om 19 u met volgende dagorde:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022

2. goedkeuren van de begroting 2022

3. innovatiefonds – bepalen bijdrage

4. benoemen van een lid van het adviescomité.

In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten.

Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 20.10.2021 werd de uitnodiging en de dagorde voor de buitengewone algemene vergadering van 22.12.2021 aan alle deelnemers bezorgd.

Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

1. de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal

2. de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 20.10.2021

3. de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie met de begroting voor 2022

4. de nota over het innovatiefonds.

Vertegenwoordiger en mandaat buitengewone algemene vergadering

De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid (mevrouw Kris Swaegers - 1ste afgevaardigde en de heer Philip Verstappen - plaatsvervanger).

Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven.

Juridisch kader

• Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

• Statuten van IGEAN milieu & veiligheid.

Voorafgaande bespreking en adviezen

nvt

Bijkomende bespreking

 

Financiële gevolgen

Er kunnen financiële gevolgen zijn naargelang de gemeente intekent op het innovatiefonds.

 

Stemming

18 stemmen voor

Philip Verstappen, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

3 onthoudingen

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 22.12.2021 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2022

2. goedkeuren van de begroting 2022

3. innovatiefonds - bepalen bijdrage

4. benoemen van een lid van het adviescomité.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 22.12.2021 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

Publicatiedatum: 22/12/2021