OCMW Boechout

Zitting van 29 januari 2024

Om 22:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2023 - Stemming

Feiten en context

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2023.

Juridische grond

Artikel 32, 74 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 18 december 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Jaarrapport klachtenbehandeling 2023 - Kennisname

Feiten en context

Art. 303§3 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat de algemeen directeur jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn rapporteert over de klachten die zijn ingediend tegen het OCMW. Art. 17 van het klachtenreglement bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijks een verslag opmaakt over de klachten en uitspraken en dat tijdens het eerste kwartaal van het volgende jaar voorlegt aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Juridische grond

Art. 303§3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Kennisname

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarrapport klachtenbehandeling 2023.

 

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Welzijn - Interlokale vereniging  Zora Werkt! - aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2023) - Stemming

Feiten en context

De intergemeentelijke vereniging Zora Werkt! is de integratie van de dienstverlening rond Wijk-werken, arbeidstrajectbegeleiding & activatie en omvat tevens de regierol sociale economie. Volgende gemeenten van de Zuidoostrand Antwerpen maken deel uit van de vereniging : Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wommelgem.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde in zitting van 16 december 2019 de overeenkomst met statutaire draagkracht van de intergemeentelijke vereniging Zora Werkt! goed. Hierin werd bepaald dat het beheerscomité de begroting, de rekening alsook het inhoudelijk verslag vaststelt en deze ter goedkeuring voorlegt aan de raden van de deelnemende besturen.

Bijgevoegde documenten lichten de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 toe. Ze werden op het beheerscomité van 17 november 2023 goedgekeurd.

Juridische grond

Artikel 393 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn voorzien in het meerjarenplan.

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de interlokale vereniging Zora Werkt! goed.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Zora Werkt!

 

Publicatiedatum: 19/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 januari 2024

 

Zora Werkt! - Aanduiding nieuwe afvaardiging van het OCMW in het beheerscomité - Stemming

Voorgeschiedenis

Het raadsbesluit van 7 november 2017 houdende goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van een organisator Wijk-werken, onder de vorm van een interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.

Het raadsbesluit van 26 februari 2019 waarbij de heer Marc Speelman werd aangesteld als effectief lid in het beheerscomité van de intergemeentelijke vereniging Wijk-werken Zora.

Het raadsbesluit van 25 november 2019 waarin mevrouw Carine Ceulemans werd aangeduid als effectief lid van het beheerscomité.

Het raadsbesluit van 16 december 2019 waarin de integratie van Zora Wijk-werken in de interlokale vereniging Zora Werkt! wordt goedgekeurd.

Sinds 1 juli 2022 is mevrouw Carine Ceulemans niet meer actief als coördinator Burger en Welzijn.

Feiten en context

Mevrouw Freuke Van Severen start op 1 februari 2024 als coördinator Burger en Welzijn.

Argumentatie

Artikel 8.1 van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de intergemeentelijke vereniging Zora Werkt! bepaalt de samenstelling van het beheerscomité.

De deelnemende OCMW's worden in het beheerscomité vertegenwoordigd door een personeelslid met expertise op het vlak van sociaal beleid of activering, daartoe aangeduid door de OCMW-raad.

Juridische grond

Het decreet betreffende wijk-werken van 7 juli 2017.

Het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 2017 betreffende wijk werken.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De raad duidt mevrouw Freuke Van Severen, coördinator burger en welzijn, p/a Administratief Centrum Burger en Welzijn, IJzerlei 25 te 2530 Boechout, aan als effectief lid van het beheerscomité van Zora Werkt!

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de beherende gemeente, de stad Mortsel.

 

Publicatiedatum: 19/01/2024