Boechout

Zitting van 11 oktober 2022

Van 09:00 uur tot 11:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Krista Schepmans, algemeen directeur wnd.

verontschuldigd

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Dagorde gemeenteraad 24 oktober 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter wnd. beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2022 - Stemming

 

Financieel directeur

G.2. Aanpassing prijssubsidie 2022 – Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.3. Patrimonium - Wolfsput - Aankoopakte – Stemming

G.4. Politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) op basis waarvan deze overtredingen administratieve sancties kunnen worden toegepast - Stemming

 

Omgeving

G.5. BC- Het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan (SECAP) in het kader van het burgemeestersconvenant 2030 – Stemming

 

Secretariaat

G.6. Kerkfabriek Protestantse Kerk - Budget 2023 - Kennisname

 

Intergemeentelijke samenwerking

G.7. Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Opdrachthoudende Vereniging- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 7 december 2022 - Stemming

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Bestuursraad Verenigde Protestantse Kerk in België - Notulen van de vergadering van de bestuursraad van 13 september 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de vergadering van de bestuursraad van 13 september 2022.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

JZP/2021/011 -Buitenschrijnwerk en zonwering Jan Frans Willems lagere school - Blok 2 - Goedkeuring voorlopige oplevering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de voorlopige oplevering van de opdracht “Buitenschrijnwerk en zonwering Jan Frans Willems lagere school - Blok 2 – Percelen 1 tot en met 4.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Omgevingsanalyse 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsanalyse 2022, in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

GZG - Project Boechout - Periodieke opvolging - 27/09/2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de periodieke opvolgingsvergadering van 27 september 2022.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Verslag sportraad 13 september 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de sportraad die plaatsvond op 13 september 2022.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

11.11.11 actie

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de 11.11.11 campagne.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Heartsafe audit hartveiligheid

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen belast de gezondheidsadviesraad met het opstellen van een plan van aanpak om Boechout hartveilig te maken aan de hand van de resultaten en aanbevelingen uit de audit.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Nutuitbr2022-023 (112) Werken Proximus - Provinciesteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        vergunning per mail aan te vragen aan het Vlaams Gewest voor de werken op de N10 (Provinciesteenweg) via wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be

        toestemming te verkrijgen van de eigenaars van de getroffen percelen (zie bijlage)

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        de kruising met de Provinciesteenweg gebeurt door een gestuurde boring

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Verk.22/047 (113) - Aanmelding projecten Kopenhagenfonds

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan volgende projecten om in te dienen als investering in fietsinfrastructuur (Kopenhagen):

        Mastenweg

        Vredeborgstraat - Holleweg

        Fietsostrade onderhoud Spoorweglei Alexander Franckstraat

        Pietingbaan Eggelstraat Lazerijstraat

        Schaliehoevewijk

        Lispersteenweg fietspad

        Smeendijk

        Gillegomstraat: fietspad

        Sint-Bernardsstraat

        Lauwerijkstraat:

        Wommelgemsesteenweg

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst openbare werken en mobiliteit om deze projecten tijdig in te dienen.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

GECORO – verslag vergadering van 29 juni 2022 – kennisname

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het goedgekeurde definitief verslag van de GECORO-vergadering 29 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Klimaat - Igean - Groepsaankoop regenwatertonnen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college keurt de bijkomende dienstverlening levering aan huis goed. Dit dient in verder onderling overleg met de gemeentewerf ingepland te worden.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Omgevingsvergunning - opslag vliegtuigbrandstof op de luchthaven Deurne - indienen bezwaar

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om bij het provinciebestuur van Antwerpen bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een opslagtank voor 50.000 liter AVGAS loodhoudende vliegtuigbrandstof.

Het gebruik van loodhoudende vliegtuigbrandstof vormt een gezondheidsrisico voor de omwonenden, ook in Boechout en Vremde, omdat er bij de verbranding van de brandstof in de vliegtuigmotor loodhoudende uitlaatgassen vrijkomen met loodneerslag in de omgeving tot gevolg. De looduitstoot is het hoogst bij het opstijgen en landen en bij het overvliegen op lage hoogte.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Omgevingsvergunning verkavelen van gronden - Boshoek 10-12 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de tuindiepte bij het verkavelen van 2 percelen waarvan 1 voor gesloten bebouwing en 1 voor halfopen bebouwing

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Hovesesteenweg 44 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte en dakvorm van bijgebouw en voor de hoogte van tuinafsluitingen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kapelleveldstraat 46 - Bouwen van een eengezinswoning (GB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 68 bus1 - regularisatie bouwen van een blokhut in functie van zorgwonen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Oude Steenweg 83 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor bouwen dakkapellen en vrije hoogte van kamers

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Heerbaan 24 - Verbouwen van een eengezinswoning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Vellen bomen - Eugeen de Ridderstraat 5 - Plataan

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één bladverliezende boom met een minimale plantmaat <10/12>, vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Vellen bomen - Fruithoflaan 27 - Tamme kastanje

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning.

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 11 oktober 2022

 

Kennisname ontslag

 

 

Publicatiedatum: 19/10/2022