Boechout

Zitting van 09 mei 2023

Van 09:00 uur tot 13:15 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Rudi Goyvaerts, schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Agenda gemeenteraad 22 mei 2023

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter wnd. beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 24 april 2023 - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.2. Jaaroverzicht meldingen 2022 - kennisname

G.3. Opvolging organisatiebeheersing 2022-2023 - OBP202212 - Kennisname

 

Cultuur

G.4. Aanpassingen reglement subsidie voor culturele, artistieke, kunst-educatieve, gemeenschapsvormende of sportieve projecten - Stemming

 

Vrije tijd en onderwijs

G.5. Reglement bezoekers en evenementen recreatieterrein de Bunderkes - Stemming

G.6. Wijziging gebruikersreglement socioculturele en sportinfrastructuur - Stemming

 

Buitenschoolse kinderopvang

G.7. Huishoudelijk reglement BKO De Wigwam - wijziging - Stemming

 

Financien

G.8. Retributie op het gebruik van socioculturele infrastructuur - Aanslagjaren 2023-2025 - Stemming

G.9. Retributie gebruik BKO - Aanslagjaren 2020-2025 - Stemming

 

Secretariaat

G.10. Kerkfabriek Sint-Jozef Mortsel/Boechout - Rekening 2022 - Kennisname

 

Intergemeentelijke samenwerking

G.11. IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 22 juni 2023 - Stemming

G.12. IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Milieu & Veiligheid van 22 juni 2023 - Stemming

G.13. PIDPA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Pidpa van 16 juni 2023 - Stemming

G.14. PIDPA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Pidpa van 16 juni 2023 - Stemming

G.15. Intergemeentelijke samenwerking Pontes - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Pontes van 15 juni 2023 - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Verslag vergadering Werkgroep Wapenstilstand

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Werkgroep Wapenstilstand van 20 april 2023 en het document 'volgorde van de plechtigheid'.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk KW 1/2023

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier reclamedrukwerk 1ste  kwartaal 2023 uitvoerbaar ten bedrage van € 25.520,00.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Princiepsbeslissing formatiewijziging

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de voorgestelde wijzigingen. Deze wijzigingen worden opgenomen in de eerstvolgende wijziging van de personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling.

Artikel 2

Aan de vakbonden zal hun standpunt gevraagd worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Vacantverklaring deskundige patrimoniumbeheer B4-B5

BESLUIT

Artikel 1

De functie van deskundige patrimoniumbeheer - contractueel - voltijds - B4-B5 wordt vacant verklaard.

Artikel 2

Het bezit van een rijbewijs wordt niet als aanwervingsvoorwaarde voorzien voor deze functie.

Eindejaarstudenten kunnen deelnemen aan de selectie. Zij moeten het bewijs van het diploma kunnen aantonen uiterlijk op de datum van de aanstelling.

Artikel 3

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 4

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de gebruikelijke manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        de VDAB

        de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Zomerregeling 2023

BESLUIT

Enig artikel

Het college gaat akkoord met de zomeruurregeling 2023 zoals hier voorgesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Reglement en verhuur recreatieterrein de Bunderkes

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de nieuwe toegankelijkheidsregeling voor het terrein De Bunderkes en geeft opdracht deze uit te hangen aan het terrein zelf.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het nieuwe reglement voor evenementen op het terrein De Bunderkes en agendeert dit op de eerstkomende gemeenteraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Wijziging gebruikersreglement socioculturele en sportinfrastructuur

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van het gewijzigd gebruikersreglement socioculturele en sportinfrastructuur en legt dit samen met het bijhorende retributiereglement voor aan de eerstkomende gemeenteraad

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Aanpassingen Reglement Projectsubsidies

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het vernieuwde reglement 'Subsidie voor culturele, artistieke, kunst-educatieve, gemeenschapsvormende of sportieve projecten' en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Vremde Rockt op zaterdag 3 juni 2023 op het Dorpsplein van Vremde

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Mieke Kaniszai van Café De Pelikaan voor het organiseren van Vremde Rockt op het Dorpsplein van Vremde op zaterdag 3 juni 2023 van 14 tot 24 uur. De opbouw begint op vrijdag 2 juni 2023 vanaf 17u. en de afbraak eindigt op zondag 4 juni om 9 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2.

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3.

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Narrenweekend op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juni 2023. Medewerkersfeest op 17 juni 2023.

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Katrijne Van Hoof van de Narrenklub vzw voor het organiseren van het Narrenweekend op 9, 10 en 11 juni 2023.

De indeling werd als volgt aangevraagd:

- vrijdag 9 juni: Boshoek Rock festival van 20 tot 3 uur (EagleBe ID 1725820)

- zaterdag 10 juni: Boshoek restaurant van 17 tot 1 uur (EagbleBe ID 1725804)

- zondag 11 juni: Boshoek Narrenstoet van 8 tot 22 uur (EagleBe ID 1725801)

- zaterdag 17 juni: Medewerkersfeest van 18 tot 3 uur (EagleBe ID 1743257)

De opbouw start op maandag 22 mei om 6 uur en de finale afbraak is voorzien op zondag 18 juni om 17u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 100 dB(A) toe voor Boshoek rock festival mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Dit geluidsniveau geldt enkel voor elektronisch versterkte muziek op festivals en openluchtconcerten.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is verplicht.

     De organisator is verplicht gratis oordopjes ter beschikking te stellen.

Voor de rest van het weekend en voor de medewerkersbarbecue staat het college van burgemeester en schepenen het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft de werf de opdracht om alles uit te voeren en te leveren volgens het signalisatie- en omleidingsplan in bijlage.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Garageverkoop Molenlei op zaterdag 10 juni 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Robbie Christiaens van het straatcomité van de Molenlei voor het organiseren van een garageverkoop in de Molenlei op zaterdag 10 juni 2023 van 7 tot 16u. De opbouw start om 6u. en de afbraak eindigt om 18u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende specifieke voorwaarde op: de fietsostrade mag op geen enkele manier ingenomen worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Opstartfeestje Sfinks op donderdag 15 juni 2023 in het George Van Raemdonckpark en het Populierenhof

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming Jan Moens van Sfinks Animatie vzw voor het organiseren van het opstartfeestje voor de medewerkers van Sfinks in het George Van Raemdonckpark en het Populierenhof op donderdag 15 juni 2023 van 18u tot vrijdag 16 juni om 1 u. De opbouw start op 15 juni om 9 uur en de afbraak eindigt op 16 juni om 18u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

Het college geeft toestemming om de pop-up en vergaderruimte van het Populierenhof gratis ter beschikking te stellen op 15 juni 2023 en 4 augustus 2023 aan Sfinks Animatie vzw. Beide ruimtes moeten na de activiteit gepoetst worden zodat deze dadelijk kunnen verhuurd worden aan anderen.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

TT Boshoek (tijdrit) op vrijdag 16 juni 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Bacwalde Fietsclub voor het organiseren van TT Boshoek (tijdrit) in de straten rond de Boshoek op vrijdag 16 juni van 18u30 tot 23 u. De opbouw start vanaf 17uur en de afbraak tot 24 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft de werf de opdracht voor het leveren en plaatsen van de signalisatie- en parkeerverbodsborden volgens het signalisatieplan in bijlage.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Verslag van de cultuurraad van 29 maart 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 29 maart 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

De Notengalm - BBQ 01 juli 2023 - Speelplaats Wigwam

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de accordeonvereniging De Notengalm om op zaterdag 1 juli 2023 gebruik te maken van de speelplaats van de buitenschoolse kinderopvang De Wigwam voor het organiseren van een barbecue.  De speelplaats dient na afloop van de activiteit afvalvrij te zijn. De opstelling van het speelgoed op de speelplaats dient ook dezelfde te zijn als voor de barbecue.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Huishoudelijk reglement BKO De Wigwam - wijziging

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt het huishoudelijk reglement BKO De Wigwam en de bijlage met de tarieven, zoals voorgelegd principieel goed en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad op 22 mei 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

2020/004 (84) Project Janssenlei en George van Raemdoncklaan - werfvergaderingen april 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werfverslagen van de maand april 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Nutuitbr.algemeen (86) Verledden - Boshoek en omgeving

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de verlichting in de Boshoek, Vinkenstraat, Pooiegemweg, Mastenweg, Lauwerijkstraat, Bergstraat, Trommelbaan en fietsostrade 1 op 1 te verledden met behoud van de bestaande palen.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Nutuitbr2023-011 (87) Werken Fiberklaar - Molenlei (deel), Heuvelstraat (deel), Jan Frans Willemsstraat (deel), Lange Kroonstraat (deel), Pastoorsleike, Van Colenstraat

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

Het O.L.-Vrouweplein en het kruispunt Dr. Theo Tustsstraat/Jan Frans Willemsstraat liggen in sper tot december 2026.

Het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

Veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

Plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

De bepalingen van de code van infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen worden gevolgd.

Naleving afspraken gemaakt op de vergaderingen

Herstel van de voetpaden:

Het plaatselijke herstel zal worden gemarkeerd op het terrein door de dienst openbare werken en mobiliteit.

Kwaliteitscontrole:

Een externe firma aangesteld door Fiberklaar voert gedurende de werken en de waarborgtermijn van 2 jaar een continue kwaliteitscontrole uit.

Waarborgtermijn:

Na elke fase wordt de voorlopige oplevering aangevraagd. Na 2 jaar kan de definitieve oplevering doorgaan als er geen bemerkingen zijn. Alle verzakkingen die in de waarborgtermijn voorkomen, moeten onmiddellijk hersteld worden.

Boombeschermingsmaatregelen:

De boombeschermingsmaatregelen worden meegegeven.

Grote boomwortels dienen gevrijwaard te worden.

Timing:

De werken in de Heuvelstraat mogen enkel in augustus worden uitgevoerd.

De werken in de Lange Kroonstraat mogen enkel in een schoolvakantie worden uitgevoerd.

De werken in de Alexander Franckstraat en Jan Frans Willemsstraat moeten gelijktijdig met Fluvius en Telenet uitgevoerd worden.

Overgang verschillende fasen:

Er wordt pas gestart aan een volgende fase als de huidige volledig is afgewerkt. De signalisatie van een volgende fase wordt pas geplaatst als de signalisatie van de huidige fase volledig is weggenomen.

Verplaatsen van signalisatie en manoeuvres buiten de werkzone mogen niet gebeuren tussen 7:30 en 9u en 15:30 en 16:30u. Op woensdagen wordt dit laatste blok vervangen door 11:30 en 12.30u.

Huisvuilophaling en De Lijn:

De aannemer brengt Igean op de hoogte gebracht als er een straat volledig wordt afgesloten. Bij volledige afsluiting van een straat worden er huisvuilophaalpunten door de aannemer voorzien.

De Lijn wordt door de aannemer verwittigd voor de werken in de Heuvelstraat, Jan Frans Willemsstraat en Lange Kroonstraat.

Bewonersbrief:

De aangepaste bewonersbrief wordt verspreid.

Doorsteken:

De doorsteken met de rijbanen gebeuren door middel van een boring. Er worden geen straten afgesloten zonder vooraf afgesproken met de gemeente of opgenomen in de signalisatievergunning.

Het openbaar domein wordt in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Nutuitbr2023-013 (88) Werken Fiberklaar - WK02 CL05 - Alexander Franckstraat (deel), Hovesesteenweg (deel), Vredeborgstraat, Holleweg

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

Het akkoord van betrokken eigenaars moet verkregen worden.

Het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

Veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

Plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

De bepalingen van de code van infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen worden gevolgd.

Naleving afspraken gemaakt op de vergaderingen

Herstel van de voetpaden:

Het plaatselijk herstel zal worden gemarkeerd op het terrein door de dienst openbare werken en mobiliteit.

Kwaliteitscontrole:

Een externe firma aangesteld door Fiberklaar voert gedurende de werken en de waarborgtermijn van 2 jaar een continue kwaliteitscontrole uit.

Waarborgtermijn:

Na elke fase wordt de voorlopige oplevering aangevraagd. Na 2 jaar kan de definitieve oplevering doorgaan als er geen bemerkingen zijn. Alle verzakkingen die in de waarborgtermijn voorkomen, moeten onmiddellijk hersteld worden.

Boombeschermingsmaatregelen:

De boombeschermingsmaatregelen worden meegegeven.

Grote boomwortels dienen gevrijwaard te worden.

Timing:

De werken in de Holleweg en Vredeborgstraat moeten gelijktijdig met Telenet uitgevoerd worden.

Overgang verschillende fasen:

Er wordt pas gestart aan een volgende fase als de huidige volledig is afgewerkt. De signalisatie van een volgende fase wordt pas geplaatst als de signalisatie van de huidige fase volledig is weggenomen.

Verplaatsen van signalisatie en manoeuvres buiten de werkzone mogen niet gebeuren tussen 7:30 en 9u en 15:30 en 16:30u. Op woensdagen wordt dit laatste blok vervangen door 11:30 en 12.30u.

Huisvuilophaling en De Lijn:

De aannemer brengt Igean op de hoogte gebracht als er een straat volledig wordt afgesloten. Bij volledige afsluiting van een straat worden er huisvuilophaalpunten door de aannemer voorzien.

De Lijn wordt door de aannemer verwittigd voor de werken op de Hovesesteenweg.

Bewonersbrief:

De aangepaste bewonersbrief wordt verspreid.

Doorsteken:

De doorsteken met de rijbanen gebeuren door middel van een boring. Er worden geen straten afgesloten zonder vooraf afgesproken met de gemeente of opgenomen in de signalisatievergunning.

Het openbaar domein wordt in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Nutuitbr2023-014 (89) Werken Telenet -  Vredeborgstraat, Holleweg

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de werken buiten de sperzone uit te voeren.

De voorwaarden van de vergunning van Fiberklaar zijn van toepassing.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Uitbating luchthaven Deurne - Dagvaarding LEM NV Antwerpen en de LOM NV Vlaanderen door OM wegens "exploitatie van een inrichting zonder vergunning "- vraag tot stellen van burgerlijke partij van de gemeente Boechout

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven en de vraag van Dhr. Piet De Roeck, namens het actiecomité Vliegerplein /Verlenging Nooit vzw.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen gevolg te geven aan de vraag van het actiecomité Vliegerplein/Verlening Nooit vzw om zich als gemeente Boechout burgerlijke partij te stellen.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

VLM - Aanduiding vertegenwoordigers planbegeleidingsgroep landinrichtingsproject Antwerpse Zuidrand

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen duidt Kris Swaegers als afgevaardigde af en Sofie Cuypers als vervangend lid.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Berthoutstraat 125-127-129-131 - bronbemaling

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.

De volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

        De bronbemaling wordt voor 90 (kalender)dagen toegestaan, evenwel vanaf de datum van de aanvang van de werken. De exploitant stelt de dienst omgeving per mail in kennis bij de start en de stopzetting van de bemaling. Alleen zo kan een evt. uitstel toegestaan worden.

        De gegevens van de debietmeter (serienummer en tellerstand), filter en gegevens watervoerende laag dienen voor de aanvang van de bemalingswerken overgemaakt te worden aan de dienst omgeving.

        Er dient op de werf een logboek bijgehouden te worden waarin o.a. de meterstand

        bij de start van de werken genoteerd wordt, het bemalingsdebiet en evt. onregelmatigheden worden min. wekelijks genoteerd. Dit logboek ligt steeds ter inzage op de werf.

        Het bemalingswater zal geloosd worden in de RWA.

        Een lozing vanaf 10m³/u dient online gemeld te worden bij Aquafin via de procedure voor het lozen van bemalingswater. De bevestigingsmail van Aquafin wordt door de exploitant naar de dienst omgeving doorgestuurd met vermelding van zijn dossiernummer.

        Er dient een voorafmelding in het e-DOV meldpunt te gebeuren cfr. Vlarel II artikel 53.6.7

        De nodige maatregelen dienen genomen te worden om bomen in de omgeving te beschermen tegen verdroging.

        Extra beluchting en/of zandvang is verplicht bij lozing van ijzerrijk grondwater.

        Al de communicatie naar de dienst omgeving dient verzonden te worden naar: omgeving@boechout.be met uitdrukkelijke vermelding van het dossiernummer.

        Bijzondere voorwaarden voor bronbemalingen van > 14 dagen en > 500 m³/jaar

Indien de bronbemaling wordt uitgevoerd tussen 1 april en 30 september, of bij effectieve langdurige droogte langer duurt dan 14 dagen en waarbij het totale debiet hoger is dan 500 m³/jaar, gelden volgende bijzondere voorwaarden, tenzij de voorzien is van retourbemaling en/of een voldoende gedimensioneerde infiltratievoorziening:

        De bemalingen moeten automatisch sondegestuurd zijn: het pompen wordt gestopt als het peil laag genoeg staat en pas weer aangevat wanneer het water te hoog komt te staan.

        Met het oog op nuttig hergebruik van het opgepompte water dient de exploitant op de eigen terreinen een buffervat te voorzien. Het buffervat voldoet aan volgende voorwaarden:

        Het volume is minimaal 1.000 liter;

        Er is een overloop voorzien naar het lozingspunt;

        Buffervat is voorzien van een aftapkraantje dat hergebruik eenvoudig en kosteloos mogelijk maakt voor particulieren;

        De toegang vanop de openbare weg naar het buffervat is eenvoudig, op elk moment vrij, veiligheid van gebruikers van het water is gegarandeerd;

        Hoogte van het buffervat is duidelijk aangegeven dat het water vrij mag gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik, maar niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is. Een voorbeeld van een dergelijke affiche is terug te vinden  www.boechout.be.

De beschikbaarheid van water wordt door de exploitant op een duidelijke manier, vanop de openbare weg geafficheerd van zodra er water ter beschikking is;

De installatie van het buffervat dient te gebeuren op de eerste werkdag na de afkondiging van de droogteperiode;

De exploitant stuurt uiterlijk op de dag na installatie van het buffervat een foto van de opstelling naar de dienst omgeving (omgeving@boechout.be)

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Broechemsesteenweg thv 52B - Bronbemaling

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.

De volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

        De bronbemaling wordt voor 7(kalender)dagen toegestaan, evenwel vanaf de datum van de aanvang van de werken. De exploitant stelt de dienst omgeving per mail in kennis bij de start en de stopzetting van de bemaling. Alleen zo kan een evt. uitstel toegestaan worden.

        De gegevens van de debietmeter (serienummer en tellerstand), filter en gegevens watervoerende laag dienen voor de aanvang van de bemalingswerken overgemaakt te worden aan de dienst omgeving.

        Er dient op de werf een logboek bijgehouden te worden waarin o.a. de meterstand

        bij de start van de werken genoteerd wordt, het bemalingsdebiet en evt. onregelmatigheden worden min. wekelijks genoteerd. Dit logboek ligt steeds ter inzage op de werf.

        Het bemalingswater gaat via de straatkolk wordt er in de RWA geloosd.

        Een lozing vanaf 10m³/u dient online gemeld te worden bij Aquafin via de procedure voor het lozen van bemalingswater. De bevestigingsmail van Aquafin wordt door de exploitant naar de dienst omgeving doorgestuurd met vermelding van zijn dossiernummer.

        Er dient een voorafmelding in het e-DOV meldpunt te gebeuren cfr. Vlarel II artikel 53.6.7

        De nodige maatregelen dienen genomen te worden om bomen in de omgeving te beschermen tegen verdroging.

        Extra beluchting en/of zandvang is verplicht bij lozing van ijzerrijk grondwater.

        Al de communicatie naar de dienst omgeving dient verzonden te worden naar: omgeving@boechout.be met uitdrukkelijke vermelding van het dossiernummer.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Patrimonium - Openbaar domein t.h.v. Hovesesteenweg 65

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail dd. 4 mei 2023 van de eigenaar van het pand gelegen aan de Hovesesteenweg 65.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Alexander Franckstraat 6-10 - Tijdelijk plaatsen van 6 containerklassen en een sanitaire container

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Groeningelei 11 - Voorgevelwijziging mbt de gevelmaterialen

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lazerijstraat 18 - Functiewijziging van bedrijfswoning met bijgebouw (tuinbouw) naar particuliere woning met bijgebouw

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Vellen bomen - Alexander Franckstraat 238 bus 1 - 2 dennen

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 2 bladverliezende bomen  met een grootteklasse (6-12m), vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Vellen bomen - Provinciesteenweg 408 - 12 bomen

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het uitvoeringsbesluit wegens veiligheidsredenen voor het vellen van 12 bomen op 24 april 2023.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat er een heraanplant dient uitgevoerd te worden binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 12 bladverliezende streekeigen hoogstambomen . De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Ontbinding inschrijving

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Intrekken besluit CBS 28 maart 2023

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Aanvraag concessie 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Aanstelling medewerker groen (E1-E3) - 38/38 - bepaalde duur

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Aanstelling waarnemend Omgevingsambtenaar/Diensthoofd omgeving - verlenging

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Disponibiliteit wegens ziekte

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023