Gemeente Boechout

Zitting van 24 april 2023

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 maart 2023 - Stemming

Feiten en context

De notulen van de gemeenteraad van 27 maart 2023.

Juridische grond

Artikel 32 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 27 maart 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Welzijn op het werk : actualisering globaal preventieplan 2020-2025 - Jaaractieplan 2023 - Stemming

Feiten en context

De regelgeving over welzijn op het werk verplicht werkgevers om via een dynamisch risicobeheersingssysteem gevaarlijke arbeidsomstandigheden te voorkomen en maatregelen te nemen om het welzijn van de medewerkers te beschermen.

Op basis van risicoanalyses worden preventiemaatregelen vastgesteld die worden opgenomen in een globaal preventieplan (GPP) en jaarlijkse actieplannen (JAP) die daaruit voortvloeien.

Het globaal preventieplan en de jaarlijkse actieplannen dienen voor advies voorgelegd te worden aan het hoogoverlegcomité voor preventie en bescherming op het werk en vervolgens ter goedkeuring aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

De gemeenteraad keurde op 29 juni 2020 het globaal preventieplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Elk jaar dient het globaal preventieplan geactualiseerd te worden en moet er een nieuw jaaractieplan opgemaakt worden.

Hierbij wordt rekening gehouden met de mate waarin het lopende jaaractieplan gerealiseerd is kunnen worden.

Advies

Het hoogoverlegcomité voor preventie en bescherming op het werk gaf in zitting van 28 maart 2023 positief advies voor het geactualiseerd globaal preventieplan 2020-2025 en het jaaractieplan 2023.

Juridische grond

Codex welzijn op het werk

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk

 

Financiële gevolgen

De middelen die nodig zijn om het geactualiseerde GPP en het JAP 2023 uit te voeren zijn voorzien in het meerjarenplan of zullen in geval van een bijsturing voorzien worden.

BESLUIT

Enig artikel

Het geactualiseerde globaal preventieplan 2020-2025 en het jaaractieplan 2023, in bijlage, worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan - Kennisname

Feiten en context

De gemeente Boechout, Edegem, Hove en Lint gingen een samenwerkingsovereenkomst aan om samen de functie van intergemeentelijk noodplanningscoördinator in te richten.

De Federale diensten gouverneur Antwerpen - Dienst Noodplanning maakte een canvas op voor de herwerking van het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan.

De intergemeentelijke noodplanningscoördinator heeft samen met de gezamenlijke veiligheidscel het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan herwerkt.

Argumentatie

De gezamenlijke veiligheidscel voor deze gemeenten keurde op 12 oktober 2022 het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan goed.

De gouverneur keurde op 28 november 2022 het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan goed.

Het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan werd goedgekeurd door de burgemeester en wordt daarna ter kennisname geagendeerd op de gemeenteraad.

Juridische grond

Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.

Artikel 9 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Het besluit van de gouverneur van 28 november 2022 betreffende de goedkeuring van het GANIP.

Artikel 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende de bevoegdheid van de burgemeester om in het belang van de openbare veiligheid en gezondheid uiteenlopende maatregelen te nemen, steeds afgestemd op het concrete risico.

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan.

 

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Natuur - Afsprakennota dreef van Boechout - Stemming

Voorgeschiedenis

De dreef werd in erfpacht genomen door de stichting Kempens Landschap.

Een beheercommissie, bestaande uit al de betrokken partijen bespreekt het beheer van de dreef. Er dient een overeenkomst opgemaakt te worden tussen al de partijen.

Feiten en context

Kennisname ontwerpovereenkomst op het schepencollege van 28 maart 2023.

Ontwerpovereenkomst in bijlage tussen Stichting Kempens Landschap, Gemeente Boechout en de Belgische Staat - het Ministerie van Landsverdediging.

Juridische grond

Artikels 40 en 41, 5° van het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017

Het goedkeuren van beheersovereenkomsten is een bevoegdheid van de gemeenteraad die niet kan gedelegeerd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed.

Artikel 2

De overeenkomst wordt in drievoud opgemaakt en aan al de betrokkenen overgemaakt.

 

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Patrimonium - Openbaar domein t.h.v. Hovesesteenweg 65 - Desaffectatie en verkoop - Stemming

Voorgeschiedenis

Schrijven dd. 28 september 2021 van de eigenaar van het pand gelegen aan de Hovesesteenweg 65 waarin deze vraagt of de aankoop van een stuk grond dat aangelegd is als openbaar domein, zou kunnen worden aangekocht. De betreffende grond vormt een onderdeel van het perceel kadastraal gekend als 1e Afdeling, Sectie D, nr. 274b, welk eigendom is van de gemeente Boechout en gelegen is achter de muur van de begraafplaats te Boechout.

Gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Desbetreffend deel van het openbaar domein wordt idealiter toegevoegd bij de privatieve aanpalende kavel. Immers, desbetreffend deel werd oorspronkelijk, zijnde in zitting van de gemeenteraad dd. 14 maart 1931, ingekleurd als wegenis maar werd nooit verhard aangelegd. Het desbetreffende deel van het perceel werd indertijd enkel als karrenspoor ingericht. Het bevindt zich achter de muur van de begraafplaats en heeft op basis van de huidige inrichtingsplannen ten aanzien van de begraafplaats zijn oorspronkelijk nut verloren.

Kennisname door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 februari 2022.

Om tot een verkoop van het desbetreffend deel van het onroerend goed te kunnen overgaan, dienen volgende stappen te worden ondernomen:

        een gemeenteraadsbeslissing betreffende het principieel akkoord tot verkoop;

        het bekomen van een raming van de kosten van de landmeter Van Eester bvba, Wommelgemsesteenweg 134 te 2531 Vremde betreffende de opmeting, de afpaling en de opmaak van een schattingsverslag;

        het bekomen van het akkoord van de aanpalende eigenaar betreffende het dragen van de notaris- en landmeterskosten en van de verkoopprijs in aanloop naar de effectieve verkoop;

        het bekomen van het schattingsverslag, het opmetingsplan, het bodemattest, de (pre)kadastralisatie en tevens de afpaling op terrein;

        het agenderen van het integrale verkoopdossier op de gemeenteraad ter goedkeuring;

        het contacteren van notaris Stephane Van Roosbroeck om de akte voor zijn ambt te laten verlijden.

Op 21 februari 2022 is de gemeenteraad principieel akkoord gegaan met de voorgestelde verkoop.

Feiten en context

Het schattingsverslag werd opgemaakt door VH&C landmeters dd. 7 december 2022.

Het opmetingsplan werd opgemaakt door landmeter Ceulemans dd. 23 december 2022. De grond voor verkoop heeft een oppervlakte van 93,18m² en betreft een deel van het perceel kadastraal bekend als 1e afd. sie D nr. 274h.

De ontwerpakte wordt opgemaakt door Igean dienstverlening en zal verleden worden door de burgemeester.

Juridische grond

Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek (B.S. 17 maart 2020 en latere wijzigingen)

Het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 en artikel 41 §1, 11°.

 

Financiële gevolgen

De geschatte waarde van het onroerend goed bedraagt 8.500 €.

De kosten verbonden aan de verkoop, inclusief de kosten voor de landmeter, worden gedragen door de kopers.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het opmetingsplan zoals opgemaakt door VH&C landmeters dd. 7 december 2022 en van het schattingsverslag zoals opgemaakt door landmeter Erik Ceulemans dd. 23 december 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat over tot desaffectatie van de grond gelegen op openbaar domein op de begraafplaats te Boechout, palend aan het perceel gelegen Hovesesteenweg 65, kadastraal bekend als 1e afd. sie D nr. 274h/deel met een oppervlakte van 93,18m² zoals blijkt uit het opmetingsplan.

Artikel 3

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de verkoop van de grond gelegen op openbaar domein op de begraafplaats te Boechout, palend aan het perceel gelegen Hovesesteenweg 65,  kadastraal bekend als 1e afd. sie D nr. 274h/deel met een oppervlakte van 93,18m², aan de prijs zoals bepaald in het schattingsverslag.

Artikel 4

De akte zal verleden worden door de burgemeester.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Patrimonium - Openbare groenzone t.h.v. Lijsterstraat 2 - Desaffectatie en verkoop - Stemming

Voorgeschiedenis

Schrijven dd. 25 november 2019 van dhr. Hendrik Pasmans en mevr. Mona Maes wonende te Lijsterstraat 2, met de vraag betreffende de mogelijkheid om een gedeelte van de openbare groenzone grenzend aan de tuin, gelegen aan de zijde van de Lijsterstraat, te kunnen aankopen.

Mailverkeer dd. 31 augustus 2020 waarin wordt aangegeven dat desbetreffende eigenaars nog steeds wensen over te gaan tot de aankoop van deze openbare groenzone.

Positieve adviezen vanuit de dienst omgeving en de dienst openbare werken en mobiliteit, mits het opnemen van enkele randvoorwaarden bij de verkoop, werden bekomen.

Collegebeslissing dd. 8 september 2020 waarin:

 1. Het college van burgemeester en schepenen zich principieel akkoord verklaarde met de verkoop van het perceel kadastraal gekend als sectie A nummer 246 E rekening houdende met een aantal randvoorwaarden;
 2. Het college van burgemeester en schepenen kennis heeft genomen van het ontwerpdocument in aanloop naar de effectieve verkoop van desbetreffend perceel binnen de openbare groenzone, zodat alle gegevens van de betrokken partijen evenals het onroerend goed en de prijs kunnen worden overeengekomen;
 3. Het college van burgemeester en schepenen de opdracht heeft gegeven aan de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium om verdere stappen te zetten in dit dossier, zijnde:
  1. het landmeterskantoor Van Eester bvba,  de opdracht te geven om het perceel op te meten/ af te palen en dit op zodanige wijze dat de nutsvoorzieningen op openbaar domein (incl. de openbare verlichting) bleven en niet verstoord kunnen worden, én om over te gaan tot de opmaak van een schattingsverslag;
  2. notaris Stephane Van Roosbroeck te contacteren om de akte voor zijn ambt te laten verlijden.

Feiten en context

Het opmetingsplan dd. werd opgemaakt door Igean dienstverlening dd. 22 november 2022 met ref. BOEZ002.01. Hierbij werd rekening gehouden met de bestaande nutsleidingen zoals gevraagd.

De grond voor verkoop heeft een oppervlakte van 180m².

Het schattingsverslag werd opgemaakt door landmeter-expert Jelle Broothaerts in opdracht van Igean dienstverlening dd. 1 december 2022 na een plaatsbezoek op 27 september 2022.

Akkoord per e-mail dd. 27 maart 2023 van de aanpalende eigenaars voor aankoop aan de prijs zoals bepaald in het schattingsverslag en voor het dragen van de kosten verbonden aan de verkoop, inclusief de opmaak van het opmetingsplan en het schattingsverslag.

De ontwerpakte wordt opgemaakt door Igean dienstverlening en zal verleden worden door de burgemeester.

Juridische grond

Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek (B.S. 17 maart 2020 en latere wijzigingen).

Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 en artikel 41 §1, 11°.

 

Financiële gevolgen

De geschatte waarde van het onroerend goed bedraagt 29.700 €.

De kosten verbonden aan de verkoop, inclusief de kosten voor de landmeter, zullen worden gedragen door de kopers.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het opmetingsplan zoals opgemaakt door Igean dienstverlening dd. 22 november 2022 en van het schattingsverslag zoals opgemaakt door landmeter Jelle Broothaerts dd. 1 december 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat over tot desaffectatie van de grond gelegen in de openbare groenzone palend aan het perceel gelegen Lijsterstraat 2, met een oppervlakte van 180² zoals blijkt uit het opmetingsplan.

Artikel 3

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de verkoop van de grond gelegen in de openbare groenzone, palend aan het perceel gelegen Lijsterstraat 2 met een oppervlakte van 180m², aan de prijs zoals bepaald in het schattingsverslag.

Artikel 4

De akte zal verleden worden door de burgemeester.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen van 21 juni 2023 - Stemming

Voorgeschiedenis

De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 en 16 december 2019 waarbij de heer Dirk Crollet en de heer Koen T'Sijen voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van Fluvius Antwerpen.

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 3 april 2023 opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen die op 21 juni 2023 plaatsheeft in het Lindner Hotel, Lange Kievietstraat 125, 2018 Antwerpen.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 3 april 2023 overgemaakt.

Juridische grond

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen van 21 juni 2023:

 1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2022.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
 3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
 4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2022. 
 5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
 6. Aanvaarding intrekking beheersoverdracht Nijlen voor het IBA-beheer.
 7. Statutaire benoemingen
 8. Benoemingen van een commissaris
 9. Statutaire mededelingen

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 21 juni 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius OV van 7 juni 2023 - Stemming

Voorgeschiedenis

De gemeente is aangesloten bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij de heer Dirk Crollet en mevrouw Kris Swaegers voor de ganse legislatuur werden aangesteld als gemeentelijke vertegenwoordigers op de (buitengewone) algemene vergaderingen van Fluvius OV.

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 11 april 2023 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 7 juni 2023 digitaal plaats heeft met als agenda:

 1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van deCommissaris over het boekjaar 2022.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar2022.
 3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan deCommissaris.
 4. Benoeming van een Commissaris.
 5. Statutairebenoemingen.
 6. Statutairemededelingen.

 

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Juridische grond

Decreet over het lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging dd. 7 juni 2023 met als agendapunten:

 1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van deCommissaris over het boekjaar 2022.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar2022.
 3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan deCommissaris.
 4. Benoeming van een Commissaris.
 5. Statutairebenoemingen.
 6. Statutairemededelingen.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de digitale algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 7 juni 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

 

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Intergemeentelijke samenwerking IKA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van IKA van 29 juni 2023 - Stemming

Voorgeschiedenis

De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij de heer Johan Van Hoof werd aangesteld als eerste afgevaardigde en het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2021 waarbij mevrouw Marleen Dolfeyn werd aangesteld als plaatsvervanger op de algemene vergaderingen van IKA en dit voor de ganse legislatuur.

Feiten en context

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 31 maart 2023 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van IKA die op 29 juni 2023 plaatsheeft in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee.

Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 31 maart 2023 overgemaakt.

Argumentatie

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, hecht de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 29 juni 2023.

 1. Kennisneming verslagen van IKA van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2022.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
 3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
 4. Verhoging inbreng aandelen kengetal 5g, 9e en 10.
 5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van IKA met betrekking tot het boekjaar 2022.
 6. Statutaire benoemingen.
 7. (her)benoeming van een commissaris.
 8. Statutaire mededelingen

Artikel 2

De gemeente Boechout tekent niet in op de verhoging van de inbreng voor de aandelen met kengetal 5g, 9e en 10.

Artikel 3

De vertegenwoordigers van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging werd(en) aangeduid voor de legislatuur 2019-2024, en die zal/zullen deelnemen aan de (fysieke of digitale) algemene vergadering tevens jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 29 juni 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) op te dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres lieven.ex@fluvius.be

 

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Acties na aanbevelingen Audit Vlaanderen - Kennisname

Voorgeschiedenis

In de periode oktober 2021 - februari 2023 werd er door Audit Vlaanderen een forensisch onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boechout na een melding van mogelijke onregelmatigheden bij een aantal dossiers met betrekking tot ruimtelijke ordening.

Na het uitvoeren van een vooronderzoek besliste Audit Vlaanderen om een forensische audit op te starten.

Op 17 februari 2023 werd het rapport van de forensische audit bij de gemeente Boechout door Audit Vlaanderen via een beveiligde zending bezorgd aan het gemeentebestuur.

In de week van 20 februari 2023 kregen de gemeenteraadsleden de kans om een kopie van het auditrapport op te halen.

Op 27 februari 2023 nam de gemeenteraad kennis van het auditrapport.

De algemeen directeur bereidde een aantal acties voor gevolg gevend aan de aanbevelingen uit het auditrapport.

Op 6 maart 2023 ontving het college van burgemeester en schepenen een brief van Dhr. Bart Somers, Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, met de melding dat het gemeentebestuur onder verscherpt toezicht wordt geplaatst en het verzoek om het auditrapport voor bespreking te agenderen op de gemeenteraad.

Op 15 maart 2023 werden de voorgestelde acties besproken op het managementteam.

Op 20 maart 2023 was er een bespreking van de aanbevelingen in het auditrapport met de gouverneur.

Op 31 maart 2023 ontving het gemeentebestuur een verslag van de bespreking van 20 maart 2023 met de gouverneur.

Feiten en context

Het auditrapport bevat 3 aanbevelingen en een aanbevelingentabel die de opvolging van de voorziene acties moet toelaten.

Juridische grond

Artikel 221 tot en met 223 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Audit Vlaanderen is ook bevoegd voor het uitvoeren van forensische audits. Om zijn bevoegdheid te kunnen uitoefenen, heeft Audit Vlaanderen toegang tot alle informatie en documenten, ongeacht de drager ervan, en tot alle gebouwen, ruimtes en installaties waar taken worden uitgevoerd van de besturen. Audit Vlaanderen kan aan ieder personeelslid de inlichtingen vragen die het voor de uitvoering van zijn opdrachten nodig acht. Ieder personeelslid is ertoe gehouden zo snel mogelijk en zonder voorafgaande machtiging op een volledige wijze te antwoorden en alle relevante informatie en documenten te verstrekken.

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het ingevuld schema uit de aanbevelingen van het forensisch rapport, met de aanduiding van het actieplan, de verantwoordelijken en de streefdatum en van het verslag van de bespreking van deze acties met de gouverneur.

 

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen - Stemming

Voorgeschiedenis

In de periode oktober 2021 - februari 2023 werd er door Audit Vlaanderen een forensisch onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boechout na een melding van mogelijke onregelmatigheden bij een aantal dossiers met betrekking tot ruimtelijke ordening.

Na het uitvoeren van een vooronderzoek besliste Audit Vlaanderen om een forensische audit op te starten.

Het schrijven van 17 februari 2023 van Mark Vandersmissen, administrateur-generaal van Audit Vlaanderen, betreffende de overhandiging van het rapport Auditopdracht 2208 004 forensische audit bij gemeente Boechout per beveiligde zender.

Feiten en context

Op de gemeenteraad van 27 februari 2023 werd het forensisch auditrapport uitgebreid besproken in de besloten zitting.

Vermits de verplaatsing naar de besloten zitting op 27 februari 2023 niet op een correcte wijze gebeurde, wordt het forensische auditrapport opnieuw ter bespreking voorgelegd in de openbare zitting van de gemeenteraad.

Juridische grond

Artikel 221 tot en met 223 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Audit Vlaanderen is ook bevoegd voor het uitvoeren van forensische audits. Om zijn bevoegdheid te kunnen uitoefenen, heeft Audit Vlaanderen toegang tot alle informatie en documenten, ongeacht de drager ervan, en tot alle gebouwen, ruimtes en installaties waar taken worden uitgevoerd van de besturen. Audit Vlaanderen kan aan ieder personeelslid de inlichtingen vragen die het voor de uitvoering van zijn opdrachten nodig acht. Ieder personeelslid is ertoe gehouden zo snel mogelijk en zonder voorafgaande machtiging op een volledige wijze te antwoorden en alle relevante informatie en documenten te verstrekken.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 mei 2019 en latere wijzigingen.

De deontologische code voor lokale mandatarissen zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 maart 2023.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad bespreekt de inhoud van het rapport over de auditopdracht 2208 004 - forensische audit bij de gemeente Boechout.

 

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Motie - PFAS in de restvervuiling van het Midden - StemmingInterpellatie en motie

Motie ingediend door raadslid Filip Peeters namens 't Dorp.

 

In het grondwater van het Midden is in beide genomen stalen PFAS gevonden, respectievelijk 300 nanogram per liter en 150ng/L voor de som van PFAS.

 

Voor de duidelijkheid, deze waardes zijn niet zo alarmerend als de vervuiling in de palingbeek aan 3M in Antwerpen, maar we mogen niet onderschatten hoe schadelijk deze stoffen zijn.

 

Enkele vragen :

De bemalingsnota van Gands suggereert dat de Pfas van buitenaf afkomstig is, maar ondertussen zijn de no-regret zones in de buurt opgeheven. Waar komt deze Pfas dan vandaan?

 

Tot hoe ver reikt de vervuiling? Over welk volume gaat het?

 

Bij de vorige bemaling van Midden 2, ook in de Grensscheidingsbeek is Pfas niet gemeten.

Kan het zijn dat toen ook Pfas is geloosd? Zouden we de beek niet laten onderzoeken?

 

De Grensscheidingsbeek loop verder naar de Koudebeek in Borsbeek.

Heeft men Borsbeek op de hoogte gebracht/geïnformeerd?

 

Kan de bevoegde schepen toelichting geven over :

1/de bemalingsvoorwaarden

2/de laatste sanering op de site van het Midden

3/de geurverspreiding waar mensen nu last van ondervinden

4/de veiligheidsmaatregelingen die op het werf genomen worden

(dit laatste gaat dan niet over PFAS, maar vooral over PAK's)

 

 

Voorstel van beslissing :

Enig artikel

De Gemeente laat het water en slib van de grensscheidingsbeek onderzoeken naar aanwezigheid van PFAS (en andere stoffen die de bouwheer wil lozen).

 

Publicatiedatum: 14/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Woonmaatschappij - Goedkeuring statutenwijziging De Ideale Woning cvba op de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2023 - Stemming

Voorgeschiedenis

Lidmaatschap gemeente Boechout bij de Ideale Woning sinds 1920. De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan 50% van de mandaten zijn voorbehouden aan de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij mevrouw Kris Swaegers werd aangesteld als eerste afgevaardigde en waarbij mevrouw Ria Van Den Heuvel werd aangesteld als plaatsvervanger op de algemene vergaderingen van de Ideale Woning en dit voor de ganse legislatuur.

Feiten en context

Het Vlaamse Gewest heeft, bij decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, besloten om de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen te brengen en om te vormen tot één woonactor, nl. woonmaatschappijen.

Er zal één woonmaatschappij erkend worden per werkingsgebied.

Bij beslissing van de Vlaamse regering van 4 februari 2022 werden de werkingsgebieden van de toekomstige woonmaatschappijen afgebakend, waardoor de huidige cvba De Ideale Woning in 4 delen wordt gesplitst, waarbij een deel wordt afgesplitst naar respectievelijk WOONHAVEN ANTWERPEN (toekomstige woonmaatschappij Antwerpen), DE VOORKEMPEN - H.E., (toekomstige woonmaatschappij […]), WOONPUNT SCHELDE-RUPEL, (toekomstige woonmaatschappij […]) en waarbij de rest behouden blijft bij DE IDEALE WONING (toekomstige woonmaatschappij Thuisrand, zie verder).

Met het oog op de voorbereiding van de vorming van woonmaatschappijen en het afbakenen van de woonmaatschappijen per werkingsgebied, hebben de vennootschappen zoals vermeld hierboven, in samenwerking met de diverse overige betrokken actoren (zoals de VMSW en het Vlaamse Gewest) een studie- en werktraject op gang gebracht onder impuls van een stuurgroep en diverse uitvoerende werk- en adviesgroepen. Deze werkzaamheden en gesprekken hebben uitgemond in een vast voornemen van alle betrokken partijen om een partiële splitsing door overneming te realiseren overeenkomstig de artikelen 12:8 jo. 12:59 t.e.m. 12:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het “WVV")en overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in een voorstel van partiële splitsing, dan aan een volgende buitengewone algemene vergadering van de cvba De Ideale Woning zal worden voorgelegd. Dit punt zal aan een volgende gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Statutenwijziging: wat de omvorming betreft van CVBA naar BV

De heden voorliggende, beoogde statutenwijziging is er op gericht de huidige rechtspersoon van de sociale huisvestingsmaatschappij, zijnde een cvba, om te vormen naar een besloten vennootschap, met wijziging van het doel en het voorwerp van de vennootschap, de bestuursorganen, de naam, etc.

Deze omvorming is verplicht door het decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen en zijn uitvoeringsbesluiten;

In bijlage is het ontwerp van gewijzigde statuten gevoegd. Deze statuten zullen de huidige statuten van de cvba De Ideale Woning integraal vervangen.

De statuten zijn gebaseerd op de modelstatuten zoals beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid, zij werden vooraf afgetoetst met de Vlaamse administratie en zijn in overeenstemming met de geldende regelgeving.

De statutenwijziging kan worden aangenomen.

De naam van de woonmaatschappij zal “Thuisrand” zijn. Het doel en het voorwerp van de vennootschap worden aangepast aan het statuut van de woonmaatschappij, waarin de activiteiten van de voormalige sociale huisvestingsmaatschappij en deze van het voormalige sociaal verhuurkantoor worden geïntegreerd.

Aan een volgende gemeenteraad zal, samen met standpunt over de splitsing, worden gevraagd de kandidaten voor de haar toekomende bestuursfunctie binnen het nieuwe bestuursorgaan van de bv Thuisrand.

Wat de inwerkingtreding van deze beslissing betreft in het licht van de erkenning als woonmaatschappij

De Ideale Woning heeft op 8 januari 2023 een erkenningsaanvraag ingediend om erkend te worden als woonmaatschappij voor het werkingsgebied Antwerpen–Zuidrand (onder de naam “Thuisrand”). Op 23 maart 2023 heeft Matthias Diependaele, de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, deze nieuwe woonmaatschappij erkend.

Bovendien moet, zoals hoger aangegeven, de cvba De Ideale Woning worden gesplitst om te voldoen aan de door de Vlaamse regering aangenomen afbakening van de werkingsgebieden.

Onderliggende beslissing zal door de algemene vergadering van de cvba De Ideale Woning dienen te worden genomen

        onder opschortende termijn, om uitwerking te krijgen op 1 juli 2023 (0u00). Deze termijn is bedoeld om mogelijk te maken dat de hoger vermelde partiële splitsing ter goedkeuring aan de buitengewone algemene vergadering van de cvba De Ideale Woning kan worden voorgelegd onder de verantwoordelijkheid van het huidige bestuursorgaan van vennootschap.

Wat de buitengewone algemene vergadering betreft

Gelet op de uitnodiging van 5 april 2023 voor de buitengewone algemene vergadering van 15 mei  2023 van De Ideale Woning cvba, waarbij aan de vennoten wordt gevraagd de wijziging van de statuten, het gewijzigde voorwerp en doel en de nieuwe naam goed te keuren;

Gelet op de statuten van de cvba SHM De Ideale Woning aangaande de bevoegdheden van de algemene vergadering.

Juridische grond

Artikel 40 van het Decreet lokaal bestuur met betrekking tot de bevoegdheid van de gemeenteraad;

Statuten van de cvba De Ideale Woning;

Decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen;

De Vlaamse Codex Wonen van 2021;

Het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021;

Het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 2022 waarbij de Vlaamse Regering de werkingsgebieden voor de woonmaatschappijen in Vlaanderen vastlegde;

Reparatiebesluit van de Vlaamse regering van 10 november 2022 f het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2022 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen en tot wijziging van verschillende besluiten over wonen;

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De wijziging van de statuten, zoals gevoegd in bijlage bij deze beslissing, waarbij de cvba De Ideale Woning wordt omgevormd tot de BV Thuisrand, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het gewijzigde doel en voorwerp van de woonmaatschappij met werkingsgebied Antwerpen – Zuidrand wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De nieuwe naam voor de woonmaatschappij met werkingsgebied Antwerpen – Zuidrand “Thuisrand” wordt goedgekeurd.

Artikel 4

Deze beslissingen dienen door de bijzondere algemene vergadering van de cvba te worden genomen:

- onder opschortende termijn, om uitwerking te krijgen op 1 juli 2023 (0u00).

Artikel 5

De vertegenwoordiger van de gemeente binnen de algemene vergadering van de cvba krijgt de opdracht te handelen op de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2023 van de cvba De Ideale Woning conform deze beslissingen.

 

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Motie - Darmkankeronderzoek - StemmingInterpellatie en motie

Collega’s,

 

Maart is de Internationale Darmkankermaand en tijdens deze maand brengt Stichting tegen Kanker de vooruitgang in onderzoek en behandeling van deze specifieke kanker onder de aandacht.

 

Dikkedarmkanker ontwikkelt zich langzaam. Het duurt gemiddeld 10 jaar voordat een poliep (een uitstulping in de wand van de dikke darm) een kwaadaardig gezwel wordt. Hierdoor kan dikkedarmkanker in veel gevallen vroegtijdig worden opgespoord, vaak zelfs nog vóór er echt sprake is van kanker. Als dikkedarmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is vijf jaar na de diagnose liefst 95% van de mensen nog in leven. Wanneer men er laat achter komt is dat maar 12%. Bij het ontstaan van dikkedarmkanker heb je eerst geen klachten. Daardoor wordt de ziekte vaak pas laat ontdekt. Het is daarom belangrijk om dikkedarmkanker op te sporen vóór je klachten hebt. Daarom organiseert de Vlaamse overheid sinds 2013 een Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het onderzoek spoort alle mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar aan om elke twee jaar een stoelgangtest te doen. Een laboratorium onderzoekt of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed in de stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of poliepen, dit zijn de voorlopers van dikkedarmkanker. In 2021 deed 1 op 2 Vlamingen (52.5%) mee aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.

 

In onze gemeente ligt dit cijfer hoger dan het Vlaamse gemiddelde. De responsgraad bedraagt 58.3%. Toch denken we dat het altijd beter kan, zeker gezien het belang van dit onderzoek voor de volksgezondheid van de inwoners van onze gemeente. Om dit cijfer verder op te krikken stelt de N-VA-fractie voor om onze inwoners, die binnen de beoogde doelgroep vallen, actief aan te zetten tot deelname aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker en hen hierover bijkomend te informeren via de gemeentelijke communicatiekanalen.

 

        Gelet op de artikelen 21 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur

        Gelet op het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad

        Gelet op artikel 31 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

        Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie

        Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet

        Gelet op het Jaarrapport 2022 van het Centrum voor Kankeropsporing en de Stichting Kankerregister

        Overwegende dat een klachten en symptomen bij darmkanker vaak lang uitblijven

        Overwegende dat bij vroege detectie van darmkanker de overlevingskansen na 5 jaar ongeveer 95% bedraagt

        Overwegende dat de mortaliteit drastisch verhoogt bij late opsporing

        Overwegende dat alle personen tussen 50 en 74 jaar automatisch worden uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek

        Overwegende dat het bevolkingsonderzoek gratis is

        Overwegende dat het responscijfer voor het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker in onze gemeente 58.3% bedraagt

 

Voorstel van besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het initiatief om de bevolking van de gemeente BOECHOUT-VREMDE actief aan te zetten om deel te nemen aan het jaarlijkse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker en hen hierover bijkomend te informeren via de gemeentelijke communicatiekanalen goed.

 

Artikel 2

De gemeenteraad verzoekt het College van Burgemeester en Schepenen om uitvoering te geven aan de in artikel 1 aangenomen beslissing.

 


Alvast bedankt

 

Greet Van Brussel - Gemeenteraadslid N-VA

 

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Interpellatie - SmeendijkInterpellatie en motie

Beste

 

Men bekijkt momenteel wat er kan gedaan worden aan het sluipverkeer en de hoge snelheid in de Smeendijk.

 

Heraanleg is gepland in de verre toekomst maar ondertussen is het er levensgevaarlijk ! Een put van 10 cm diep en dia 50 cm, maar ook kleinere putten maken het bijvoorbeeld voor het fietsend verkeer onveilig.

 

Een bordje “Wegdek in slechte staat” is toch geen oplossing ??

 

Kunnen de grote putten op het wegdek zelf niet spoedig hersteld worden ?

 

Met vriendelijke groeten,

Christel Naenen - Gemeenteraadslid N-VA 

 

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Interpellatie - PoppyInterpellatie en motie

Beste

 

In de pers lazen we berichtgeving ivm de uitbreiding van het deelwagensysteem Poppy. Enkele maanden geleden zijn ze opgestart in Lier en vorige week kwam dan het bericht dat zij nog zullen uitbreiden in 10 gemeenten van de Antwerpse Vervoersregio. Onder andere Edegem en Mortsel.

 

De andere gemeenten werden (nog) niet bekend gemaakt. Zal Boechout-Vremde hier bij zijn? Heeft het bestuur aangegeven hiervoor open te staan? Gezien het aangrenzend grondgebied lijkt me dat zeker wenselijk.

 

Dit past ook in het gemeentelijk klimaat en energieplan.

 

Met vriendelijke groeten,

Sven Snyders

Fractieleider N-VA 

 

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Interpellatie - WolfsputInterpellatie en motie

Beste

 

Op de vorige gemeenteraad werd door de meerderheid beslist om de gronden van de Wolfsput in zijn geheel te verkopen en dit via gesloten omslag.

Waarom is er gekozen voor opnieuw een grote ontwikkeling en niet voor het opdelen/verkavelen van de beschikbare gronden door de gemeente zelf, in samenwerking met Igean. Zoals dit ook aan de Berthoutstraat in het verleden werd gedaan?

 

Op deze manier kan er echt gewaakt worden over de ontwikkeling. De grootte van de percelen en de betaalbaarheid. Verschillende vliegen in 1 klap, terwijl er nu opnieuw een grote projectontwikkelaar zal bediend worden door het gemeentebestuur.

 

Met vriendelijke groeten,

Sven Snyders

Fractieleider N-VA 

 

Publicatiedatum: 20/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 april 2023

 

Interpellatie - Informatieaanvraag/vraag naar evolutie analyse Sneppenbos containerparkInterpellatie en motie

Toelichting:

We hadden graag van de bevoegde schepen informatie gekregen over de voortgang met betrekking tot de plannen van het nieuwe containerpark en het skatepark.

 1. Is de datum gekend dat de definitieve voorontwerpen aan ons kunnen worden voorgelegd?
 2. Is er reeds een antwoord gegeven op de vraag met welke CO2 uitstoot er rekening moet gehouden worden bij afbraak van het huidige containerpark - en opbouw van het nieuwe project?
 3. De kosten voor herstellingen zou de spuigaten zijn uitgelopen. Kan u ons van deze conclusie de calculaties en informatie bezorgen zodat we kunnen vaststellen dat het bewandelen van een piste van onderhoud en herstellingen daadwerkelijk geen mogelijkheid is?
 4. Kan u ons een overzicht geven van alle locaties in Boechout en Vremde die bekeken werden voor aanleg van een skatepark alsook om welke reden Sneppenbos als meest ideale naar boven kwam?

 

Ines De Keulenaer

gemeenteraadslid 't Dorp

 

Publicatiedatum: 20/04/2023