Gemeente Boechout

Zitting van 30 november 2020

Van 20:15 uur tot 23:40 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, gemeenteraadsleden

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd

Marleen Dolfeyn, gemeenteraadslid

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 26 oktober 2020 - Stemming

Stemming

21 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

1 niet gestemd

Filip Peeters

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van 26 oktober 2020 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Autonoom Gemeentebedrijf Boechout - Overname lening en toekennen renteloze lening - Stemming

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

5 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

2 onthoudingen

Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

1 niet gestemd

Filip Peeters

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de volledige schuld van het krediet nummer 1 (zoals hieronder vermeld) over te nemen van het Autonoom Gemeentebedrijf met behoud van de oorspronkelijke kredietmodaliteiten, eventueel gewijzigd door latere avenanten of bepalingen uit onderhavig overnamebesluit.

 

Krediet nr.

Totaal

kredietbedrag

Saldo over te dragen

naar de gemeente

Omschrijving van de

over te dragen

kredieten

1

12.306.000,00 EUR

11.888.867,15 EUR

Bouw sporthal en buitenterreinen

 

Artikel 2

De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat het krediet effectief door Belfius Bank zal worden overgedragen met waardedatum 1 januari 2021 voor het resterend schudsaldo van 11.888.867,15 EUR.

Artikel 3

De gemeenteraad verbindt zich er toe, tot de eindvervaldag van zijn kredieten bij Belfius Bank, alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op zijn rekening geopend bij deze maatschappij, van al de bedragen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet, hetzij uit hoofde van een overeenkomst en in voorkomend geval de gemeentelijke toelage evenals de stortingen van betalende derden en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten.

Artikel 4

De gemeenteraad geeft machtiging aan Belfius Bank om deze inkomsten aan te wenden tot de betaling van de intresten, van de reserveringscommissies en van de terugbetalingen evenals van alle andere financiële kosten die een directe band hebben met deze kredieten. Deze bedragen zullen op hun respectievelijke vervaldagen op het debet van de betaalrekening geboekt worden.  Deze inkomsten mogen niet, zonder het expliciet akkoord van Belfius Bank, aangewend worden als waarborg van andere schulden dan deze tegenover Belfius Bank.

 

Mochten de voormelde ontvangsten hiertoe ontoereikend zijn, verbindt de lener er zich toe bij Belfius Bank onmiddellijk het nodige bedrag te storten om de vervallen schuld volledig af te betalen.

Deze door de gemeente gegeven machtiging geldt als onherroepelijk delegatie ten voordele van Belfius.

Artikel 5

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de aanpassing van de bestaande waarborg van de gemeente Boechout naar waarborg gecentraliseerde ontvangsten van de gemeente Boechout.

Artikel 6

De gemeenteraad geeft machtiging aan Belfius Bank om een dossierkost van 250,00 EUR te boeken op het debet van de betaalrekening met valutadatum van ontvangst van het rechtsgeldig ondertekend besluit.

Artikel 7

Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn de interesten voor laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend volgens de wettelijke rentevoet die van toepassing is bij betalingsachterstand bij handelstransactie.

Artikel 8

Dit besluit is onderworpen aan het algemeen administratief toezicht zoals voorzien in het Decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 9

Een kopie van dit besluit zal ter kennisname overgemaakt worden aan het Autonoom Gemeentebedrijf Boechout.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Belasting op afgifte getuigschriften of andere documenten - Aanslagjaren 2021-2025 - Stemming

Stemming

21 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

1 niet gestemd

Filip Peeters

 

BESLUIT

Artikel 1 - Begripsomschrijving

Deze belasting is een contantbelasting en wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk. Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd. De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het verkrijgen van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van de aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgeleverd worden.

 

Artikel 2 - Belastbare grondslag en tarief

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

A. Normale procedure:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,00 EUR voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op  het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot i), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

0,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

5,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

 

B. Spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart en PIN/PUK bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken – Brussel:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

131,10 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

136,10 voor een duplicaat

• Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

121,40 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

126,40 euro voor een duplicaat

 

C. Spoedprocedure met levering van de kaart en PIN/PUK op de gemeenten:

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

  99,60 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

104,60 euro voor een duplicaat

• Elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

89,90 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

94,90 euro voor een duplicaat

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot i),van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

   99,60 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

104,60 euro voor een duplicaat

• Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e), van het ministrieel besluit van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministrieel besluit van 28 oktober 2019.

  99,60 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

104,60 euro voor een duplicaat

 

• Attest voor immatriculatie van vreemdelingen

5,00 euro voor een eerste exemplaar of tegen teruggave van de vorige

10,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

• Paspoorten en reisdocumenten voor vreemdelingen

10,00 euro voor een nieuwe reispas

0,00 euro voor kinderen van minder dan 18 jaar

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

- Paspoorten in dringende procedure

210 euro voor  -18j

240 euro voor +18j + 20 euro gemeentetaks

- Paspoorten in superdringende procedure met gecentraliseerde levering

270 euro voor -18j

300 euro voor +18j + 20 euro gemeentetaks

- Reisdocument voor vreemdelingen in dringende procedure

210 euro voor -18j

230 euro voor +18j + 20 euro gemeentetaks

- Reisdocument voor vreemdelingen in superdringende procedure met
 gecentraliseerde levering

270 euro voor -18j

290 euro voor +18j + 20 euro gemeentetaks

 

• Rijbewijs in bankkaartmodel

5,00 euro voor een nieuw rijbewijs

10,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel

5,00 euro voor een nieuw voorlopig rijbewijs

10,00 euro voor een duplicaat

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

Internationaal rijbewijs

5,00 euro voor een nieuw internationaal rijbewijs

indien de federale overheid een kostprijs aanrekent aan de gemeente, worden voornoemde bedragen hiermee verhoogd.

 

Artikel 3 - Vrijstellingen

Zijn van de belasting vrijgesteld:

1)     de stukken die krachtens de wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening kosteloos dienen afgeleverd te worden door het gemeentebestuur,

2)     de stukken die aan behoeftige personen worden afgeleverd (de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk),

3)     de gerechtelijke overheden, openbare besturen en daarmee gelijkgestelde inrichtingen, alsook instellingen van openbaar nut,

4)     de mededelingen door de politie aan de verzekeringsmaatschappijen, van inlichtingen betreffende het gevolg dat gegeven werd ter zake van verkeersongevallen op de openbare weg, aanvragen voor uittreksel uit de bevolkingsregisters dienstig voor sociale doeleinden of aanvragen naar aanleiding van ingebrekestelling door sociale instellingen.

 

Artikel 4 - Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. Het reglement geldt tot 31 december 2025, behoudens herzieningen van de tarieven van FOD Binnenlandse Zaken. De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Punt bijlagen/links GR 2020 11 30 - Besluit G3.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 30 november 2020

 

Retributie voor de aanvoer van afvalstoffen op het recyclagepark - AJ2021-2025 - Stemming

Stemming

13 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

8 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

1 niet gestemd

Filip Peeters

 

BESLUIT

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2021 legt de gemeenteraad volgende retributies vast voor de aanvoer van volgende afvalstoffen op het recyclagepark:

 

Afvalfractie

Tarieven (euro/kg)

Particulier, 2e verblijf, verenigingen, scholen

Tarieven (euro/kg)

Bedrijven en zelfstandigen

- grofvuil

- gemengd bouw- en sloopafval

0,25

0,25

- kalkplaten en cellenbeton

- zuiver steenpuin

- grond

- houtafval

0,04

0,08

- harde kunststoffen

- kga

-

0,25

- asbesthoudend afval

- vlak glas

- groenafval

-

0,08

- piepschuim (zak 1500 liter)

-

5 euro/zak

- plastic folie (zak 400 liter)

-

4 euro/zak

- tractor- en vrachtwagenbanden

-

15 euro/stuk

 

Artikel 2

§1. Het bedrag van de retributies vermeld in artikel 1 is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van het recyclagepark voor de aanvoer van de in artikel 1 genoemde afvalstoffen.

§2. Voor elk gezin (alle personen die in het bevolkingsregister aan elkaar gekoppeld zijn via het ‘gezinshoofd’) zijn er volgende vrijstellingen van toepassing:

1)     Een gezin van maximum 3 personen krijgt per jaar 50 kg vrijstelling.

2)     Er geldt een extra vrijstelling van 10 kg per bijkomend gezinslid per jaar.

3)     Voor grofvuil wordt geen vrijstelling toegekend, vermits dat wettelijk niet toegelaten is.

4)     Enkel het bezoekerstype “particulier” krijgt een vrijstelling toegekend.

5)     De vrijstellingen worden één maal per jaar, namelijk op 1 januari, toegekend.

Vrijstellingen kunnen niet opgebouwd / overgedragen worden naar het volgende jaar.

§3. Bedrijven en zelfstandigen krijgen geen vrijstellingen. Er wordt maximaal 1.000 kg per dag per bedrijf en zelfstandige aanvaard. De afvalstoffen moeten gesorteerd naar het recyclagepark gebracht worden. Alleen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden aanvaard. Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zijn afvalstoffen die ontstaan zijn ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als van deze van de normale werking van een particuliere huishouding, en die omwille van de aard, de samenstelling en de hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.

 

Artikel 3

Om ervoor te zorgen dat de retributies marktconform zijn zullen de retributies jaarlijks aangepast worden, rekening houdend met de recyclageparkindex.

 

Om de totale recyclageparkindex (RI) samen te stellen worden de verschillende kostensoortindexen gewogen volgens het aandeel van de kostensoort (O,E en P) in de totale betrokken kosten (K) in jaar x.

Dit geeft volgende formule:

RI(x+1)=(Iox*Ox/Kx) + (Iex*Ex/Kx) + (Ipx*Px/Kx)

RI wordt naar boven afgerond op vier decimalen.

 

De drie kostensoorten volgen elk een eigen index:

1. Ophaalkosten

Iox = kost per opgehaalde ton jaar x / kost per opgehaalde ton jaar x-1

2. Exploitatiekosten

Iex= afgevlakte gezondheidsindex december jaar x / afgevlakte gezondheidsindex december jaar x-1

3. Personeelskosten

Personeelskosten stijgen telkens de spilindex overschreden wordt

Ipx = gemiddelde overschreden spilindex jaar x / gemiddelde overschreden spilindex jaar x-1

 

De index RI(x+1) zal telkens toegepast worden vanaf 1.07 in jaar x+1, en dit voor de eerste maal vanaf 1.07.2022.

De aangepaste retributies, na toepassing van de index RI(x+1), zullen worden afgerond op 3 decimalen. Indien het 4de decimaal 5 of hoger is, gebeurt er een afronding naar boven, indien 4 of lager is er een afronding naar beneden.

 

Voorafgaand aan de toepassing zal het resultaat van de index RI(x+1) telkens ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen van alle gemeenten van regio noord, uiterlijk op 15.05.

 

Artikel 4

§1. De gemeentelijke diensten en de diensten van andere lokale openbare instellingen (zoals het OCMW, de politie, de brandweer, het AGB) gevestigd op het grondgebied van de gemeente Boechout worden vrijgesteld van de retributie.

§2. Erkende verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk belang waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Boechout en die een lokaal in eigendom of in beheer bezitten kunnen tevens vrijgesteld worden van de retributie. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt gemotiveerd over deze vrijstelling.

 

Artikel 5

De betaling gebeurt ter plaatse aan de betaalterminal met betaalkaarten. Bedrijven en zelfstandigen krijgen regelmatig een factuur voor de retributies die ze in de voorafgaande periode betaald hebben.

Bij ontstentenis van betaling kan de toegang tot het recyclagepark geweigerd worden.

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.

 

Artikel 6

§1. De toegelaten gebruikers die niet beschikken over een elektronische identiteitskaart dienen zich te registreren op het recyclagepark en verwerven maximaal twee toegangskaarten per gezin om het recyclagepark te betreden. Voor elke toegangskaart wordt een retributie gevraagd van 5 euro met uitzondering van een defect van de toegangskaart dat niet te wijten is aan het verlies of misbruik door de gebruiker op voorwaarde dat de defecte kaart overhandigd wordt aan het recyclagepark.

§2. De gemeentelijke diensten en de diensten van andere lokale openbare instellingen (zoals het OCMW, de politie, de brandweer, het AGB) gevestigd op het grondgebied van de gemeente Boechout worden vrijgesteld van de retributie voor de toegangskaart.

§3. Erkende verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk belang waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Boechout en die een lokaal in eigendom of in beheer bezitten verwerven eveneens één toegangskaart per vereniging conform de bepalingen van paragraaf 1 van dit artikel. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt gemotiveerd over de toekenning.

 

Artikel 7

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan IGEAN milieu & veiligheid, die instaat voor de verdere uitvoering hiervan gelet op de beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Punt bijlagen/links GR 2020 11 30 - Besluit G4.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 30 november 2020

 

Retributie voor verpakking bestemd voor de inzameling asbest op recyclagepark - Aanslagjaren 2021-2025 - Stemming

Stemming

21 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

1 niet gestemd

Filip Peeters

 

BESLUIT

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2021 legt de gemeenteraad volgende retributie vast voor de verpakking bestemd voor de inzameling van asbestcement op de recyclageparken:

1 euro per verpakking, ongeacht het type en de grootte.

Artikel 2

§1. Het bedrag van de retributie is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van het recyclagepark voor de aanvoer van asbesthoudend afval.

Artikel 3

§1. De gemeentelijke diensten en de diensten van andere lokale openbare instellingen (zoals het OCMW, de politie, de brandweer, het AGB) gevestigd op het grondgebied van de gemeente Boechout worden vrijgesteld van de retributie.

§2. Erkende verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk belang waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Boechout en die een lokaal in eigendom of in beheer bezitten kunnen tevens vrijgesteld worden van de retributie. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt gemotiveerd over deze vrijstelling.

Artikel 4

De betaling gebeurt ter plaatse bij afhaling aan de betaalterminal met betaalkaarten. Bij ontstentenis van betaling kan de toegang tot het recyclagepark geweigerd worden. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.

Artikel 5

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Een afschrift van het reglement wordt overgemaakt aan IGEAN milieu en veiligheid die instaat voor de verdere uitvoering hiervan gelet op de beheersoverdracht voor de exploitatie van het containerpark aan IGEAN milieu & veiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Punt bijlagen/links GR 2020 11 30 - Besluit G5.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Kerkfabriek Sint-Jan-in-d'Olie - Budget 2021 - Kennisname

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Jan in d’Olie.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Punt bijlagen/links GR 2020 11 30 - Besluit G6.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Kerkfabriek Sint-Bavo - Budget 2021 - Kennisname

KENNISNAME

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Bavo.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Punt bijlagen/links GR 2020 11 30 - Besluit G7.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 10 december 2020 - Stemming

Stemming

20 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

1 onthouding

Lode Van den Brande

1 niet gestemd

Filip Peeters

 

BESLUIT

Artikel 1

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 goedgekeurd.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 16 december 2020 - Stemming

Stemming

21 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Heleen Rymen, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

1 niet gestemd

Filip Peeters

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16.12.2020 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1)     goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021

2)     goedkeuren van de begroting 2021

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 16.12.2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu & veiligheid van 16 december 2020 - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16.12.2020 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021

2. goedkeuren van de begroting 2021

3. innovatiefonds - bepalen bijdrage

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 16.12.2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

Artikel 3

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Intergemeentelijke samenwerking IKA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van IKA van 18 december 2020 - Stemming

Stemming

17 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Heleen Rymen, Ines De Keulenaer en Joost Derkinderen

5 onthoudingen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Artikel 1

Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, hecht de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA die zal gehouden worden op vrijdag 18 december 2020 om 18.00 uur in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee.

1)     Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.

2)     Kapitaalverhoging aandelen 5f - vaststelling intekening en volstorting.

3)     Statutaire benoemingen.

4)     Statutaire mededelingen.

Artikel 2 - in geval van schriftelijke algemene vergadering

Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst 'houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers' die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde algemene vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres lieven.ex@fluvius.be

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Intergemeentelijke samenwerking PIDPA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2020- Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

Akte te nemen van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het boekjaar 2021.

Artikel 2

Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2021 en het toelichtend verslag.

Artikel 3

Goedkeuring te verlenen aan de toetreding van de gemeente Retie bij HidrlBA en de gemeente Westerlo bij HidroSan.

Artikel 4

Goedkeuring te verlenen aan de benoemingen.

Artikel 5

Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2020 overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Pontes - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 17 december 2020 - Stemming

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de agenda en de daarin opgenomen onderwerpen van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging PONTES van 17 december 2020 goed. Deze agenda ziet er als volgt uit:

1) Algemene vergadering: verslag 10 juni 2020 - goedkeuring

2) Financiën: budget 2021 - goedkeuring

3) Beleid: beleidsnota 2021 - goedkeuring

4) Algemeen: impact coronacrisis op de werking van Pontes - toelichting

5) Varia en rondvraag.

Artikel 2

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van PONTES op 17 december 2020 wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te bezorgen aan de intergemeentelijke samenwerking PONTES, Jules Moretuslei 2 te 2610 Wilrijk.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Motie - Armoedecijfers Boechoutbon - Stemming

Stemming

8 stemmen voor

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

13 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

1 onthouding

Wally Liekens

 

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad beslist dat het bedrag dat voorzien was voor Boechoutbonnen die niet zijn opgehaald of weggeschonken integraal wordt toegevoegd aan de begroting van de Dienst Burger & Welzijn. Die zal dat geld zo snel mogelijk gebruiken om inwoners te helpen die extra getroffen zijn door de corona-crisis.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Motie - Armoedecijfers Extra Boechoutbon - Stemming

Stemming

3 stemmen voor

Filip Peeters, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

13 stemmen tegen

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

6 onthoudingen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert en Greet Van Brussel

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad vraagt aan het college van Burgemeester en Schepenen om een actieplan op te stellen met als doel ervoor te zorgen dat de inwoners die in armoede leven

alle hulp krijgen waar ze wettelijk recht op hebben ook als ze daar niet zelf om vragen.

Artikel 2

Dat plan zou moeten resulteren in een reeks concrete initiatieven die moeten helpen om zoveel mogelijk mensen die in armoede leven zo discreet mogelijk te bereiken en hen de kans te geven om met zo weinig mogelijk administratieve belemmeringen van de juiste hulp te kunnen genieten.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Motie - Actieplan CO2-reductie - Stemming

Stemming

Het voorstel om over deze motie niet te besluiten wordt goedgekeurd met volgende stemming:

 

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Nancy Vanhees, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Heleen Rymen en Joost Derkinderen

8 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad vraagt het college van Burgemeester en Schepenen om bij hoogdringendheid een actieplan op te stellen met een reeks concrete maatregelen die ons moeten toelaten om de beloften van het Burgemeestersconvenant waar te maken n.l. een vermindering van de jaarlijkse CO2 uitstoot met 40% tegen 2030 t.o.v. het referentiejaar 2012.

Artikel 2

Daarbij vragen we in het bijzonder aandacht voor oplossingen voor de lokale landbouw waar de jaarlijkse CO2 uitstoot in 2018 zelfs nog met meer dan is 18% toegenomen.

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Interpellatie - Inentingen tegen corona in Boechout?

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Interpellatie - Kunnen we evolueren naar een burgerbudget in Boechout en Vremde?

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Interpellatie - Begraafplaats bordjes akte vervallen concessies

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Interpellatie - Regiovorming

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Interpellatie - Regiovorming (2)

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Interpellatie - Covid 19 - Mondmaskers

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Interpellatie - Snelheidsbeperking fietsostrade/fietspaden

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Interpellatie - Behandeling klacht S. Snyders

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Interpellatie - Klimaatneutrale gemeente

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2020

 

Interpellatie - Bomenplan

 

 

 

 

Publicatiedatum: 03/12/2020