Boechout

Zitting van 14 juni 2022

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Dirk Crollet, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Dagorde gemeenteraad 27 juni 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

Secretariaat

G.1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 30 mei 2022 - Stemming

G.2. Toelichting stand van zaken - opvang Oekraïners - Kennisname

G.3. Toelichting dreefcommissie - Kennisname

 

Financieel directeur

G.4. Jaarrekening 2021 - gedeelte gemeente - Stemming

G.5. Jaarrekening 2021 - gedeelte OCMW - Stemming

G.6. Jaarrekening AGB 2021 - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.7. Jaaroverzicht meldingen 2021 - Kennisname

G.8. Patrimonium -  Recht van opstal - Padelvelden – Stopzetting - Kennisname

G.9. Subsidiereglementen in het kader van ontwikkelingssamenwerking - Aanpassing - Stemming

 

Secretariaat

G.10. Kerkfabriek Protestantse Kerk - Budgetwijziging 2022 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Fluvius - samenvatting activiteitenverslag 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het activiteitenverslag Fluvius - Samenvatting 2021.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Fluvius OV - Notulen Raad van Bestuur van 30 maart 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 30 maart 2022.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Thesaurievoorschot

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag van het thesaurievoorschot bij Belfiusbank.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Noodhulp Oekraine

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen  beslist om € 2.500 aan Wereldmissiehulp en € 2.500 aan Tim Verbergt toe te kennen in het kader van noodhulp voor Oekraïne.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

JZP/2022/008 - Speeltoestel Mussenplein – Goedkeuring proces-verbaal van opening van de offertes en verslag van regelmatigheid

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van opening goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van regelmatigheid van de offertes goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Subsidiereglement Initiatieven in ontwikkelingslanden - Zuidwerking

 

BESLUIT

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de voorgestelde herverdeling van de subsidie voor ontwikkelingssamenwerking (mondiaal beleid), volgens tabel in bijlage, en de bijhorende aanpassingen aan subsidiereglementen en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om het voorgestelde vernieuwde subsidiereglement ‘Subsidies voor initiatieven in ontwikkelingslanden – Zuidwerking’, zoals toegevoegd in bijlage, voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Wijziging  kader, RPR en aanwervingsvoorwaarden

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling, de aanwervingsvoorwaarden, het kader en het organogram.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Audit gemeentelijke communicatie

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen laat een grondige screening van de gemeentelijke communicatiedienst doen.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Verplaatsen evenwichtsbalken

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aanpassen van de evenwichtsbalken en deze te verplaatsen naar speelterrein 't Voske.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Speelstraat en buurtfeest in Dr Theo Tutsstraat op 19 juni 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft Wout Lever toestemming voor de organisatie van een speelstraat en buurtfeest in de Dr Theo Tutsstraat op 19 juni 2022 van 10 tot 22u.

Artikel 2

Geeft toestemming voor het instellen van een parkeerverbod op de parking van het Populierenhof. Parkeerplaatsen voorzien voor mindervaliden dienen echter behouden te blijven.

Artikel 3

Geeft de werf de opdracht de nodige signalisatie te plaatsen voor een speelstraat en het parkeerverbod aan het Populierenhof.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

MTC Yells Army Antwerp - Motorrondrit op 25 en 26 juni 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan MTC Yells Army Antwerp de toestemming tot de organisatie van een motorrondrit door de straten van Boechout op 25 en 26 juni 2022.

Artikel 2

De verkeersmaatregelen dienen strikt opgevolgd te worden.

Artikel 3

Er dienen geen verkeersmaatregelen genomen te worden op het parcours. Het aanbrengen van bewegwijzering wordt niet toegestaan aan verkeersborden of -lichten. Indien er bewegwijzering aangebracht wordt op gewestwegen, dient er een bijkomende toelating verleend te worden van AWV.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Buurtfeest Molenlei op vrijdag 1 juli 2022 in het thema van de Vlaamse Feestdag

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Dirk Gijsels voor het organiseren van een buurtfeest in de Molenlei op vrijdag 1 juli 2022 van 16 tot 22 uur (straat wordt afgesloten tot 24 uur).

Artikel 2

De geluidsnorm van 95dB(A) dient strikt opgevolgd te worden (tot 22 u.).

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft de Gemeentewerf de opdracht tot leveren van de nodige nadarbarelen.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Wijnfeesten Oud Conynsbergh op zondag 3 juli 2022.

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wijndomein Oud Conynsbergh voor het organiseren van de wijnfeesten op zondag 3 juli van 11 tot 20 uur.

Artikel 2

De geluidsnorm van 95 dB (A) dient strikt opgevolgd te worden.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de gemeentewerf voor het plaatsen van nadarbarelen en parkeerverbodsborden.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Erkenning buurtvereniging Speelhof

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen besluit de buurtvereniging Speelhof te

erkennen.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Verslag sportraad 9 mei 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de sportraad die plaatsvond op 9 mei 2022.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Verslag vergadering SAR 6 mei 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van 6 mei 2022 onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de SAR tijdens de volgende vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Aanvullend advies SAR: rustpuntenplan

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aanvullend advies van de seniorenraad: knelpuntenwandeling en rustpuntenplan.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

2014/004 (72) Jef Van Hoofplein aanpassing rails

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het voorstel van dienst openbare werken en mobiliteit. Reflectoren op bloembakken aanbrengen.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Regeling openstaande bedragen GFT ophaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de openstaande saldo's van de diftar rekening kwijt te schelden voor gebruikers die nooit hun GFT-container in gebruik hebben genomen op voorwaarde dat ze de GFT-container opzeggen.

Zij ontvangen een brief van IGEAN om het nodige te doen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de openstaande saldo's kwijt te schelden voor gebruikers tot 31.12.2020 die hun GFT-container in gebruik hebben genomen, maar niet hebben opgezegd na verloop van tijd. Deze GFT-containers zijn nog actief.

Zij ontvangen een brief van IGEAN om het nodige te doen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de openstaande saldo's kwijt te schelden voor gebruikers vanaf 1.01.2021 die hun GFT-containers in gebruik hebben genomen, maar niet hebben opgezegd na verloop van tijd. Deze GFT-containers zijn nog actief.

Zij ontvangen een brief van IGEAN om het nodige te doen. Zij krijgen 1 maand om dit te doen. Anders zal er een aanmaning verstuurd worden om het negatieve saldo te betalen.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan IGEAN om een procedure uit te werken om dit fenomeen te voorkomen, zodat er geen openstaande saldo 's jaren blijven open staan.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Bodem - Gemotiveerde verklaring risicogrond - Wommelgemsesteenweg 94

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen schrapt de percelen gelegen op de terrein van Supra Natura bv , Wommelgemsesteenweg 94 met als kadastrale gegevens -2 de afdeling sie A nr 209L,208T,208Y, 208Z, 190B als risicogrond uit de gemeentelijke inventaris voor risicogronden aan de hand van de gemotiveerde verklaring van de bodemdeskundige GCM-A, berlarij 104 - 2500 Lier.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Luchthaven Deurne - Bijstelling milieuvergunningsvoorwaarden - Arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij de vordering tot vernietiging van het besluit van 2 november 2020 wordt verworpen.

Artikel 2

Het college beslist om geen cassatieberoep aan te tekenen.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Schransstraat 22 - Bronbemaling

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder bovenvermelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en verkavelen van gronden - Provinciesteenweg 290-292 -  Verkavelen van 2 percelen voor halfopen bebouwing en vellen van hoogstambomen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Spokenhofstraat 26/Mussenhoevelaan 123/Konijnenbergstraat 2 - Bouwen van een bedrijfsgebouw ifv wijnbouw, aanleggen van parking en verhardingen en reliëfwijzigingen + de exploitatie van een wijnbedrijf en bronbemaling (heraanvraag)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Alexander Franckstraat 197 - Voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt als wegbeheerder dat de rooilijn niet zal gerealiseerd worden binnen de 5 jaar na afgifte van deze vergunning.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen -  Spokenhofstraat 11 - Vellen van 2 hoogstambomen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning (mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden).

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Aanvraag hern. grondvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

BIB - aanstelling jobstudenten - zomer 2022

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

BKO - aanstelling jobstudenten - zomer 2022

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

JEUGD - Monitoren en vrijwilligers zomerwerking 2022

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Vrije Tijd - aanstelling jobstudenten - zomer 2022

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

ARCHIEF - Aanstelling jobstudent - verlenging

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Arbeidsongeval 17 augustus 2021 - Consolidatie

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 14 juni 2022

 

Aanstelling admin. mw. personeel - tijdelijk contract 7,6/38e

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2022