Gemeente Boechout

Zitting van 25 september 2023

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 26 juni 2023 - Stemming

Feiten en context

De notulen van de gemeenteraad van 26 juni 2023.

Juridische grond

Artikel 32 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 26 juni 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Opvolgingsrapport  BBC 2023 - Kennisname

Feiten en context

Vóór het einde van het derde kwartaal moet een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar (ter kennisgeving) voorgelegd worden aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan (art. 263 DLB). Uiteraard heeft de rapportering betrekking zowel op de gemeente als het OCMW, en wordt er bij voorkeur één geïntegreerde opvolgingsrapportering opgemaakt die zowel aan de gemeenteraad als aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgelegd.

Er zijn geen specifieke vormvereisten opgelegd voor deze rapportering. De opvolgingsrapportering moet wel minstens onderstaande bevatten (art. 29 BVR 30/03/2018; art. 5 MB 26/06/2018):
 

  1. een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
  2. een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (overzicht volgens schema’s J1 en T2);
  3. in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
  4. in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.

 

Zoals de memorie van toelichting bij het DLB bepaalt, is de opvolgingsrapportering NIET zozeer gericht op de bewaking van de kredieten, maar wel op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. Dat betekent dat het niet de bedoeling is om op een detaillistische manier de stand van de kredieten te rapporteren. Anderzijds kan de opvolgingsrapportering een nuttige aanzet zijn voor de evaluatie van de projecten en voor de verschuiving en bijstelling van de kredieten in de aanloop naar de aanpassing van het meerjarenplan

 

Juridische grond

Art. 263, 2de alinea DLB

Art. 29 Besluit Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus dd. 30/03/2018

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 2023.

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Retributie ophalen snoeihout - AJ 2024-2025 - Stemming

Feiten en context

De gemeentelijke fiscale autonomie is verankerd in de Grondwet (artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet).

De gemeentelijke reglementen kunnen een looptijd hebben van meerdere jaren. Aan de retributiereglementen wordt jaarlijks uitvoering gegeven door de inschrijving van de overeenkomstige kredieten in het meerjarenplan.

De geldigheidsduur van de retributiereglementen in Boechout wordt beperkt gehouden ten belope van de van de duur van de meerjarenplanning 2020-2025.

Gelet op het feit dat snoeihout soms moeilijk of onmogelijk door particulieren zelf naar het containerpark kan gebracht worden, zodat een ophaling door de gemeente op aanvraag moet georganiseerd worden;

Overwegende dat de GFT+-ophaling niet voor deze fractie geschikt is o.w.v. praktische

verwerkingstechnische en financiële redenen;

Overwegende dat voor deze ophaling een retributie moet worden vastgelegd om enerzijds een deel van de rij- en verwerkingskosten te recupereren en anderzijds een overbodig en/of overdreven gebruik van deze dienst op aanvraag te voorkomen.

Argumentatie

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van rendabele retributies.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Het Lokaal Materialenplan (LMP) van de Vlaamse Regering van 23 mei 2023. Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, zoals voorzien in artikels 17 en 18 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

 

Financiële gevolgen

Het budget werd voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025.

BESLUIT

Artikel 1

Begripsomschrijving

Met ingang van 1 januari 2024 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie vastgesteld voor de ophaling van snoeihout op afroep.

Onder snoeihout moet het volgende verstaan worden: snoeihout afkomstig door snoeiwerken in de tuin.

Afmetingen snoeihout:

- Takken met een diameter van max. 10 cm

- Hanteerbare bundel van max. 1.5m lang en max. 10 kg per bundel

Wat niet thuishoort bij snoeihout:

andere soorten hout dan snoeihout (bv. pallethout, omheiningen, …)

Artikel 2

Ophalingen

De ophaling gebeurt op dagen die vooraf aan de bevolking zullen bekend gemaakt worden via de normale kanalen. De ophaling zal gebeuren op speciale aanvraag van inwoners van de gemeente via telefonische, mondelinge, schriftelijke of elektronische aanvraag. Deze aanvragen kunnen tot 3 werkdagen voor de ophaling aan het gemeentebestuur gemeld worden.

Het snoeihout dient ten laatste 's morgens om 6 uur op de stoep geplaatst te worden op de dag van de ophaling.

Artikel 3

Tarief

De retributie voor het ophalen van snoeihout bedraagt 15 €. Per ophaling wordt voor dit bedrag maximum 2 m³ opgehaald. Het verschuldigd bedrag gaat van het diftar saldo.

Artikel 4

Betaling

De betaling gebeurt via de diftar rekening. Voor burgers die geen diftar rekening hebben (verhuisd, overleden..), zal er een factuur opgemaakt worden.

Bij gebrek aan betaling wordt de inning van de retributie burgerrechtelijk gevorderd.

Artikel 5

Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2024 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Retributie voor het ophalen van grof huisvuil op afroep - Aanslagjaren 2024-2025 - Stemming

Feiten en context

De gemeentelijke fiscale autonomie is verankerd in de Grondwet (artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet).

De gemeentelijke reglementen kunnen een looptijd hebben van meerdere jaren. Aan de retributiereglementen wordt jaarlijks uitvoering gegeven door de inschrijving van de overeenkomstige kredieten in het meerjarenplan.

De geldigheidsduur van de retributiereglementen in Boechout wordt beperkt gehouden ten belope van de van de duur van de meerjarenplanning 2020-2025.

Gelet op het feit dat sommige voorwerpen moeilijk of onmogelijk door particulieren zelf naar het containerpark kunnen gebracht worden, zodat een ophaling door de gemeente op aanvraag moet georganiseerd worden.

Overwegende dat voor deze ophaling een retributie moet worden vastgelegd om enerzijds een deel van de kosten te recupereren en anderzijds een overbodig en/of overdreven gebruik van deze dienst op aanvraag te voorkomen en om – en in deze volgorde –

        het uitvoeren van de terugnameplicht te bevorderen

        de nog bruikbare goederen door het kringloopcentrum Opnieuw & Co te laten

        ophalen

        het gebruik van het gemeentelijk containerpark aan te moedigen

Argumentatie

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van rendabele retributies.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Het Lokaal Materialenplan (LMP) van de Vlaamse Regering van 23 mei 2023. Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, zoals voorzien in artikels 17 en 18 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

 

Financiële gevolgen

Het budget werd opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025.

BESLUIT

Artikel 1

Begripsomschrijving

Met ingang van 1 januari 2024 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie vastgesteld voor de ophaling van grof huisvuil op afroep.

Onder grof vuil moet het volgende verstaan worden: alle huisvuil dat, zelfs na verkleining niet in de normale huisvuilzak kan en/of mag.

Wat niet thuishoort bij grof vuil :

        huisvuil, PMD, tuinafval

        bouwafval, K.G.A., bedrijfsafval, papier, karton, glas, auto-onderdelen, snoeiafval, aarde en zand

Artikel 2

Ophalingen

De ophaling gebeurt op dagen die vooraf aan de bevolking zullen bekend gemaakt worden via de normale kanalen. Inwoners kunnen een ophaling aanvragen via het nummer 0800 146 46, e-mail IGEAN of het e-loket van Boechout.

Deze aanvragen kunnen tot drie werkdagen voor de ophaling aan het gemeentebestuur

gemeld worden.

De voorwerpen dienen ten laatste 's morgens om 6 uur op de stoep geplaatst te worden op de dag van de ophaling en ze moeten door twee personen op normale wijze verplaatsbaar zijn.

Artikel 3

Tarieven

De retributie voor het ophalen van grof vuil bedraagt 15€ aanrijkost + 0,25€/kg.

Per ophaling wordt maximaal 2 m³ opgehaald. Het verschuldigde bedrag gaat van het diftar saldo.

Artikel 4

Betalingstermijn

De betaling ervan gebeurt via de diftar rekening. Voor burgers die geen diftar rekening hebben (verhuisd, overleden...) zal er een factuur opgemaakt worden.

Bij niet-minnelijke regeling van deze retributie zal de inning gebeuren via burgerlijke

rechtsvordering.

Artikel 5

Bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2024 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Dit besluit wordt overgemaakt aan Igean.

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) - Aanpassing - Stemming

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad heeft op 24 oktober 2022 het politiereglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) goedgekeurd. De inhoud van artikel 29quater van de Wegverkeerwet werd integraal opgenomen in dit politiereglement.

De politieverordening werd opgenomen in deel B van het uniform gemeentelijk politiereglement. De gemeenteraad heeft de gecoördineerde versie van het uniform politiereglement goedgekeurd op 19 december 2022.

Feiten en context

Op basis van artikel 29quater van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, verder Wegverkeerswet genoemd, kan een stad of gemeente overtredingen betreffende beperkte snelheidsovertredingen sanctioneren met een gemeentelijke administratieve geldboete.

Artikel 29quater van de Wegverkeerswet bepaalt de voorwaarden, procedures en modaliteiten verbonden aan deze gemeentelijke administratieve geldboetes.

Op 21 april 2023 werd in het Belgisch Staatsblad het (herstel)decreet van 23 maart 2023 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid gepubliceerd.

Artikel 2 van dit decreet wijzigt de inhoud van artikel 29quater van de Wegverkeerswet.

Zo wordt o.m. de termijn die de sanctionerend ambtenaar heeft om verweermiddelen te beantwoorden aangepast van 30 naar 90 dagen.

Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 1 mei 2023. Om de tekst van het politiereglement GAS 5 in overeenstemming te brengen met artikel 29quater van de Wegverkeerswet, moet de tekst van het politiereglement GAS 5 aangepast worden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd onderstaande, aangepaste tekst van het politiereglement GAS 5 goed te keuren.

Juridische grond

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 29quater.

Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119, 119bis en 135, §2.

Decreet over het lokaal bestuur, Artikel 41. tweede lid, 2°.

Decreet over het lokaal bestuur, Artikel 288.

Decreet over diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid , artikel 2.

 

Financiële gevolgen

Het goedkeuren van deze politieverordening heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur.

De kostprijs voor de afhandeling van de dossiers GAS 5 zal worden verrekend in de eindafrekening van IGEAN.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde aangepaste politieverordening goed betreffende de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) op basis waarvan voor deze overtredingen administratieve sancties kunnen worden toegepast en verwerkt deze aanpassing in deel B van het uniform gemeentelijk politiereglement.

Artikel 2

Een uittreksel van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zal aan de sanctionerend ambtenaar van IGEAN worden bezorgd, alsook aan de korpschef van de politiezone, de griffie van de politierechtbank van Antwerpen en de procureur des Konings.

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Uniform gemeentelijk politiereglement - deel B - aanpassing - Stemming

Voorgeschiedenis

Het uniform gemeentelijk politiereglement werd een laatste keer gewijzigd op 19 december 2022.

Deel A bestaat uit het intergemeentelijk deel dat geldig is voor de hele politiezone MINOS.

Deel B bevat bepalingen die enkel geldig zijn op het grondgebied van de gemeente Boechout.

Feiten en context

Op 27 februari 2023 keurde de gemeenteraad een retributie voor de selectieve inzameling van huisvuil en GFT met diftar goed.

In zitting van vandaag keurde de gemeenteraad de aanpassing van het politiereglement betreffende de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) goed.

Argumentatie

De gemeente staat in voor de bewaking van de openbare rust, veiligheid en gezondheid en kan maatregelen nemen tegen het verstoren van de openbare orde (met inbegrip van overlast), inclusief het nemen van politiemaatregelen.

De gemeente is zich bewust van de noodzaak van een goed georganiseerd bestuur, hetgeen onder andere betekent dat de gemeente over de nodige reglementen en verordeningen beschikt waarbij de naleving wordt gehandhaafd.

De selectieve inzameling en verwerking van huisvuil en GFT met diftar vergt een aanpassing  van deel B.1 van het uniform gemeentelijk politiereglement.

IGEAN Milieu & Veiligheid bezorgde ons een modeltekst voor de aanpassing van dat deel.

Om zoveel mogelijk uniformiteit te bekomen tussen de politiereglementen van de gemeenten van de PZ MINOS is het aangewezen om deze modeltekst te gebruiken.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 40 en 41

De nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 119, 119 bis, 133sexies en 135§2

De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

In deel B.1 van het uniform gemeentelijk politiereglement wordt de huidige tekst vervangen door de modeltekst van IGEAN Milieu & Veiligheid (in bijlage).

Artikel 2

In deel B.9 wordt de tekst opgenomen van de gewijzigde politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5), goedgekeurd in zitting van vandaag.

Artikel 3

De gecoördineerde versie van deel B van het uniform gemeentelijk politiereglement, in bijlage, wordt goedgekeurd en de aanpassingen treden in werking op 17 oktober 2023.

Artikel 4

§1. Dit aangepast politiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig de artikelen 285-287 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur en overeenkomstig artikel 15 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

§2. Een afschrift van dit aangepast politiereglement wordt verzonden aan :

- het Parket van de procureur des Konings te Antwerpen

- de griffie van de politierechtbank te Antwerpen

- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

- de lokale politie, PZ Minos

- IGEAN Milieu & Veiligheid

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Digibank ZORA Werkt - reglement uitleendienst - Stemming

Voorgeschiedenis

De Vlaamse Regering lanceerde vanaf 4 oktober 2021 een projectoproep 'Digibanken - implementatietraject'. Deze projectoproep maakt deel uit van het Plan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering binnen het Europees Herstelfonds.

De stad Mortsel (promotor) ging met de gemeenten Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Wommelgem een partnerschap aan.  De partners werkten in een voortraject een samenwerkingsstrategie en projectvoorstel uit, onder de noemer 'Digibank ZORA Werkt'. De Vlaamse Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw keurde op 13 december 2022 het project goed en kende een subsidie toe van € 499.892.

De gemeenteraad keurde in zitting van 27 februari 2023 een samenwerkingsovereenkomst  goed die de gemaakte afspraken tussen de partners om de uitvoering van de samenwerkingsstrategie mogelijk te maken verankert.

Met het project Digibank willen we:

- de toegang tot digitale technologieën vergemakkelijken;

- de digitale vaardigheden verhogen;

- het gebruik van essentiële dienstverlening verbeteren.

De doelgroep van het project zijn volwassen personen met een risico op digitale uitsluiting of achterstand. Prioritair gaat de aandacht naar:

- kortgeschoolden;

- huishoudens met een laag inkomen;

- werkzoekenden.

Feiten en context

Om de toegang tot digitale technologieën te vergemakkelijk voor de doelgroepen voorziet Digibank ZORA Werkt een gratis uitleendienst met laptops voor de doelgroep.

Voor de uitleendienst keurde het college van burgemeester en schepenen van de stad Mortsel op 17 april 2023 de levering van 90 laptops goed volgens de raamovereenkomst ICT-infrastructuur.

Voor het beheer en de praktische afhandeling van de uitleendienst plaatste het college van burgemeester en schepenen van de stad Mortsel op 19 juni 2023 de opdracht bij STW vzw uit Antwerpen.

Om een wettelijk kader voor deze uitleendienst te creëren dient er een uitleenreglement opgemaakt te worden.

Argumentatie

Dit project kadert in het e-inclusiebeleid van het lokaal bestuur Boechout.

Juridische grond

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van projectfinanciering voor digibanken.

Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het reglement uitleendienst van Digibank ZORA Werkt, in bijlage, goed.

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Actieplan brandveiligheid - Advies - Stemming

Feiten en context

E-mail dd. 30 juni 2023 van de heer van Oeckel van de brandweer zone Rand met de vraag om het actieplan brandveiligheid voor advies voor te leggen aan de gemeenteraad.

Juridische grond

Het actieplan vindt zijn grondslag in het meerjarenbeleidsplan bedoeld in artikel 23 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Concreet wordt het vermeld in het Koninklijk Besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Enig artikel

De gemeenteraad geeft positief advies over het actieplan brandveiligheid.

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Klacht van gemeenteraadslid Lode Van den Brande over de gemeenteraad van 24 april 2023 - agendapunten 'acties na aanbevelingen Audit Vlaanderen' en 'forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen' - handelswijze waarnemend voorzitster van de gemeenteraad - Schrijven ABB van 20 juli 2023 - Kennisname

Voorgeschiedenis

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 22 mei 2023 met als bijlage een klacht van raadslid Lode Van den Brande over de gemeenteraad van 24 april 2023 - bespreking forensische audit tijdens de gemeenteraad van 24 april 2023 - handelswijze waarnemend voorzitster van de gemeenteraad.

Antwoord namens het college van burgemeester en schepenen dd. 13 juni 2023 aan het Agentschap Binnenlands bestuur.

Feiten en context

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 20 juli 2023 met als bijlage een kopie van het antwoord aan raadslid Lode Van den Brande.

Juridische grond

Artikel 331 en 333 van het decreet lokaal bestuur

Kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord aan raadslid Lode Van den Brande.

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Gratis grondafstand - Broechemsesteenweg 107-107A - Stemming

Feiten en context

Er werd een verkavelingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op 21 december 2020 voor het verkavelen van 2 percelen voor open bebouwing en slopen van woning met bijgebouwen.

In de vergunning werd volgende voorwaarde opgenomen:

"8. Op verzoek van de gemeente, zal de grond gelegen voor de goedgekeurde rooilijn, dienend als wegbedding en openbare groenzone, bij notariële akte kosteloos overgedragen worden aan de gemeente om ingelijfd te worden bij de gemeentelijke openbare wegenis samen met de er op uitgevoerde nuts- en infrastructuurwerken".

Het opmetingsplan dd. 31 maart 2021 werd opgemaakt door Bernaerts & Palmans landmeters te Ranst.

De over te dragen grond, gelegen voor de goedgekeurde rooilijn bij K.B. van 21 september 1913, heeft een oppervlakte van 115m² (deel C)en wordt ingelijfd bij het openbaar domein.

Het betreft een deel van het perceel, kadastraal bekend als 2e afd. sie A nr. 261k, dat na prekadastratie, de gereserveerde perceelsindentificatie 11047 A 261 T P0000 toegekend kreeg.

De ontwerpakte zal opgemaakt door notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.

Argumentatie

Gelet op de rooilijn van de Broechemsesteenweg, goedgekeurd bij K.B. van 21 september 1913.

Juridische grond

Artikel 2, 40 en 41 van 2 en 42 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en volgende wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de gratis grondafstand van volgende grond gelegen voor de rooilijn van de Broechemsesteenweg, goedgekeurd bij K.B. van 21 september 1913, om ingelijfd te worden bij de gemeentelijke openbare wegenis en derhalve voor openbaar nut:

        deel C: kadastraal gekend 2e afd. sie A nr. 261k/deel met een oppervlakte van 15m², overeenkomstig het opmetingsplan dd. 31 maart 2021 zoals opgemaakt door Bernaerts & Palmans landmeters te Ranst.

Artikel 2

De akte zal verleden worden voor het ambt van notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Gratis grondafstand - Jan Frans Willemsstraat 72 - Stemming

Feiten en context

Er werd een verkavelingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op 20 juni 2023 voor het verkavelen van 1 perceel voor gesloten bebouwing, slopen van gebouw en vellen van 4 hoogstambomen.

In de vergunning werd volgende voorwaarde opgenomen:

"7. Lot A, zoals aangeduid op het verkavelingsplan ‘over te dragen naar het openbaar domein, dient bij notariële akte kosteloos overgedragen te worden aan de gemeente om ingelijfd te worden bij de gemeentelijke openbare wegenis samen met de er eventueel op uitgevoerde nuts- en infrastructuurwerken".

Het opmetingsplan dd. 2 december 2022 werd opgemaakt door VH&C landmeters Te Mortsel.

De over te dragen grond, gelegen voor de goedgekeurde rooilijn bij K.B. van 23 juli 1923, heeft een oppervlakte van 14,25m² (lot A)en wordt ingelijfd bij het openbaar domein.

Het betreft een deel van het perceel, kadastraal bekend als 1e afd. sie D nr. 73g3, dat na prekadastratie, de gereserveerde perceelsidentificatie 11004 D 73 G4 P0000 toegekend kreeg.

De grondoverdracht zal worden opgenomen in de verkavelingsakte die opgemaakt wordt door notaris Stéphane Van Roosbroeck te Boechout.

Argumentatie

Gelet op de rooilijn van de Jan Frans Willemsstraat, goedgekeurd bij K.B. van 23 juli 1923.

Juridische grond

Artikel 2, 40 en 41 van 2 en 42 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en volgende wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen, de grondafstand wordt opgenomen in de verkavelingsakte.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de gratis grondafstand van volgende grond gelegen voor de rooilijn van de Jan Frans Willemsstraat, goedgekeurd bij K.B. van 23 juli 2923, om ingelijfd te worden bij de gemeentelijke openbare wegenis en derhalve voor openbaar nut:

        lot A: kadastraal gekend 1e afd. sie D nr. 73f3/deel met een oppervlakte van 14,25m², overeenkomstig het opmetingsplan dd. 2 december 2022 zoals opgemaakt door VH&C landmeters te Mortsel.

Artikel 2

De akte zal verleden worden voor het ambt van notaris Stéphane Van Roosbroeck te Boechout.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Gratis grondafstand - Vremdesesteenweg 61-65/Gillegomstraat 102 - Stemming

Feiten en context

Er werd een omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op 5 juli 2022 voor het slopen van gebouwen en bouwen van 10 gekoppelde eengezinswoningen op het perceel gelegen op de hoek van de Vremdesesteenweg en de Gillegomstraat.

In de vergunning werd volgende voorwaarde opgenomen:

"14. Op verzoek van de gemeente, zullen de gronden dienend als wegbedding en openbare groenzone, bij notariële akte kosteloos overgedragen worden aan de gemeente om ingelijfd te worden bij de gemeentelijke openbare wegenis samen met de er op uitgevoerde nuts- en infrastructuurwerken".

Het opmetingsplan dd. 7 april 2023 werd opgemaakt door landmeter-expert Alessandro Heylen te Schilde.

De over te dragen grond gelegen voor de ontworpen rooilijn heeft een oppervlakte van 78,11m² (lot 2) en wordt ingelijfd bij het openbaar domein.

Het betreft een deel van het perceel, kadastraal bekend als 1e afd. sie A nr. 197r, dat na prekadastratie, de gereserveerde perceelsidentificatie 11004 A 197 T P0000 toegekend kreeg.

De ontwerpakte werd opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel.

Argumentatie

Gelet op de ontworpen rooilijn van de Vremdesesteenweg, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 januari 1959.

Juridische grond

Artikel 2, 40 en 41 van 2 en 42 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en volgende wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de gratis grondafstand van volgende grond gelegen voor de ontworpen rooilijn van de Vremdesesteenweg, om ingelijfd te worden bij de gemeentelijke openbare wegenis en derhalve voor openbaar nut:

        lot 2: kadastraal gekend 1e afd. sie A nr. 197r/deel met een oppervlakte van 78,11m², overeenkomstig het opmetingsplan dd. 7 april 2023 zoals opgemaakt door landmeter-expert Alessandro Heylen te Schilde.

Artikel 2

De akte zal verleden worden voor het ambt van notaris Patrick Knevels te Mortsel.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Gratis grondafstand - Wommelgemsesteenweg 53-59 - Stemming

Feiten en context

Er werd een verkavelingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op 6 december 2022 voor het verkavelen van 4 percelen voor halfopen bebouwing.

Op 6 juni 2023 werd er een bijstelling van de verkavelingsvergunning verleend mbt het wijzigen van de perceelindeling (loten 1-4).

In deze vergunningen werd volgende voorwaarde opgenomen:

"11. De delen aangeduid als ‘over te dragen aan de gemeente’ conform het rooilijnplan, dienen bij notariële akte kosteloos overgedragen worden aan de gemeente om ingelijfd te worden bij de gemeentelijke openbare wegenis samen met de er op uitgevoerde nuts- en infrastructuurwerken".

Het opmetingsplan dd. 26 juni 2023 werd opgemaakt door landmeterskantoor Van Eester te Boechout.

De over te dragen grond, gelegen voor de rooilijn, goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 mei 2010, heeft een oppervlakte van 127,95m² (lot 5)en wordt ingelijfd bij het openbaar domein.

Het betreft een deel van het perceel, kadastraal bekend als 2e afd. sie A nr.105g2, dat na prekadastratie, de gereserveerde perceelsidentificatie 11047 A 105 P2 P0000 toegekend kreeg.

De grondoverdracht zal worden opgenomen in de verkavelingsakte die opgemaakt wordt door notaris Stéphane Van Roosbroeck te Boechout.

Argumentatie

Gelet op de rooilijn van de Wommelgemsesteenweg goedgekeurd volgens het rooilijndecreet door de gemeenteraad op 31 mei 2010 waarna publicatie in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2010.

Juridische grond

Artikel 2, 40 en 41 van 2 en 42 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en volgende wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen, de grondafstand wordt opgenomen in de verkavelingsakte.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de gratis grondafstand van volgende grond gelegen voor de rooilijn van de Wommelgemsesteenweg, goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 mei 2010, om ingelijfd te worden bij de gemeentelijke openbare wegenis en derhalve voor openbaar nut:

        lot 5: kadastraal gekend 2e afd. sie A nr. 105g2/deel met een oppervlakte van 127,95m², overeenkomstig het opmetingsplan dd. 26 juni 2023 zoals opgemaakt door  landmeterskantoor Van Eester te Boechout.

Artikel 2

De akte zal verleden worden voor het ambt van notaris Stéphane Van Roosbroeck te Boechout.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Gratis grondafstand wegbedding/groenzone Joseph Van Hellemontlei - Stemming

Voorgeschiedenis

Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2012 houdende goedkeuring van het dossier voor riolerings-, wegenis- en omgevingswerken, inclusief het stratentracé en type dwarsprofiel, zoals opgemaakt door D+A Consult te Mechelen.

Stedenbouwkundige vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op 5 november 2012 voor het bouwen van een sociaal woonproject (21 entiteiten) en uitvoeren van riolerings-, wegenis- en omgevingswerken.

In de vergunning werd volgende voorwaarde opgenomen:

"17. Op verzoek van de gemeente zullen de gronden dienend als wegbedding en openbare groenzone, bij notariële akte kosteloos overgedragen worden aan de gemeente om ingelijfd te worden bij de gemeentelijke openbare wegenis samen met de er op uitgevoerde nuts- en infrastructuurwerken".

Enkel de riolerings-, wegenis- en omgevingswerken werden uitgevoerd.

Stedenbouwkundige vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op 3 juli 2017 voor het bouwen van een sociaal woonproject (22 woonentiteiten).

Feiten en context

Kosteloze overdracht van grond gelegen in de wegbedding en de openbare groenzone aan de gemeente.

De grond gelegen in de wegbedding en groenzone van "Joseph Van Hellemontlei" heeft een oppervlakte van 2012 m² en is kadastraal bekend als 2e afd. sie B nr. 77g4.

De ontwerpakte wordt opgemaakt door notaris Stéphane Van Roosbroeck te Boechout.

Argumentatie

Gelet op het proces-verbaal van definitieve oplevering van 12 mei 2023 van de uitgevoerde wegenis- en infrastructuurwerken.

Juridische grond

Artikel 2, 40 en 42 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en volgende wijzigingen.

 

Financiële gevolgen

Ereloon en kosten notaris.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de gratis grondafstand van de grond gelegen in de wegbedding van de "Joseph Van Hellemontlei" met de erop uitgevoerde infrastructuurwerken en van de grond bestemd voor openbaar buurtgroen, kadastraal gekend als 2e afd. sie B nr. 77g4 met een oppervlakte van 2012m²,  om ingelijfd te worden bij de gemeentelijke openbare wegenis, en derhalve voor openbaar nut.

Artikel 2

De akte zal verleden worden voor het ambt van notaris Van Roosbroeck te Boechout.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Vaststellen bedragen scherpe maximumfactuur - Stemming

Feiten en context

Het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2022 waarbij het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool Jan Frans Willems werd goedgekeurd.

De bedragen van de scherpe maximumfactuur moeten elk jaar opnieuw worden vastgesteld.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40, §3.

Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 31, 34, 37, 27bis en 53.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de als bijlage toegevoegde bedragen van de scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2023-2024 goed.

Artikel 2

Dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan meneer Tom Maes, schoolhoofd.

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 12 oktober 2023 - Stemming

Voorgeschiedenis

De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 waarbij de heer Philip Verstappen en mevrouw Marleen Dolfeyn voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Feiten en context

De gemeente werd per schrijven van 14 juli 2023 opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal van 12 oktober 2023 om 16.00 uur.

De vergadering heeft het volgende agendapunt:

 

  1. Wijziging van de statuten

 

De toelichtende nota van Cipal betreffende het agendapunt van deze algemene vergadering.

De voorstellen van de raad van bestuur van Cipal.

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van het agendapunt te weigeren.

De statuten van Cipal.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

BESLUIT

Artikel 1

Keurt de wijzigingen aan artikel 4 van de statuten van Cipal (agendapunten 1 en 2 van de vergadering: wijziging maatschappelijke doelstellingen van Cipal) goed.

Artikel 2

Keurt de wijzigingen aan artikel 5 van de statuten van Cipal (agendapunt 3 van de vergadering: verplaatsing van de zetel van Cipal) goed.

Artikel 3

Keurt de overige wijzigingen aan de statuten van Cipal overeenkomstig voormeld ontwerp van statutenwijziging (agendapunten 4 tot en met 61 van de vergadering: andere wijzigingen aan de statuten overeenkomstig het aan de deelnemers verstuurde ontwerp) goed.

Artikel 4

Keurt het voorstel tot wijziging aan het opschrift van de statuten van Cipal om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten (agendapunt 62 van de vergadering) goed.

Artikel 5

Keurt het voorstel tot het verlenen van machten tot uitvoering van de genomen besluiten (agendapunt 63 van de vergadering) goed.

Artikel 6

De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 12 oktober 2023 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 7

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

 

Publicatiedatum: 15/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Interpellatie - Vraag om uitleg over de voorschoolse kinderopvang in Boechout en VremdeInterpellatie en motie

Voor alle duidelijkheid wil ik eerst zeggen dat ik weet dat het organiseren van de voorschoolse kinderopvang geen kerntaak is van de lokale overheid. Dat is een Vlaamse bevoegdheid.

 

Het is wel mijn overtuiging dat een lokale overheid een en ander kan faciliteren én dat ze mee druk kan uitoefenen op de hogere overheid om te investeren in voorschoolse kinderopvang.

 

Een korte  algemene analyse om dan mijn vragen te stellen over de situatie in onze gemeente.

 

Citaat : “Er is vandaag wel Vlaams overheidsgeld voor chocoladebelevingscentra, muziektherapie voor varkens of subsidies voor verlieslatende regionale luchthavens. De miljardenput van Oosterweel die buiten de Vlaamse begroting wordt gehouden, laten we dan nog buiten beschouwing.” Er kunnen dus andere politieke keuzen gemaakt worden en er kunnen middelen vrijgemaakt worden om te investeren in deze basisvoorziening.

 

Voor mij mag de kinderopvang niet gezien worden als ‘een parking’ voor kindjes terwijl hun ouders werken. Neen,  ieder kind verdient een plek in de kinderopvang, want kinderopvang is de motor voor gelijke kansen en heeft een enorme pedagogische waarde voor alle kinderen.

 

De eerste 1000 dagen in het leven van een kindje zijn van cruciaal belang en daarin speelt collectieve opvang een heel belangrijke rol, voor alle kinderen.

 

(dus kinderopvang beperken of voorbehouden voor kinderen van werkende ouders is slecht idee – we gaan het onderwijs toch ook niet beperken voor de kinderen van werkende ouders?!!)

 

Daarom pleit ik voor een structurele en volgehouden herfinanciering van de Vlaamse kinderopvang, omwille van de maatschappelijke noodzaak. Het is ook een kwestie van consequent zijn. Een politieke meerderheid die enerzijds ( terecht of niet) van een hogere activiteitsgraad een prioriteit maakt moet daarvoor ook de voorwaarde scheppen om dat mogelijk te maken.

 

Ouders de kans geven om werk en gezin in balans te houden met voldoende  en evenwichtig verdeeld familieverlof ( mama en papa) en met een betrouwbare en kwaliteitsvol kinderopvangnetwerk is daarbij cruciaal.

 

Enkele vragen:

 

Het Huis van het Kind is de lokale info- en ontmoetingsplaats voor ouders of zou dat kunnen zijn. Bij ons is dat een digitaal loket. Hebben we een idee of ouders hun weg naar dat loket vinden? Hoe zou de werking van Het Huis van het kind kunnen omschreven worden?

 

Hoeveel opvangplaatsen voor baby’s of peuters zijn beschikbaar op vandaag? Hoeveel plaatsen bij gezinsopvang en hoeveel plaatsen groepsopvang? Hoeveel daarvan met inkomenstarief en hoeveel met vrije prijs ? maximale vrije prijs? Hebben we een idee hoeveel gezinnen niet terecht kunnen?

 

Op welke wijze wordt er door het bestuur toezicht gehouden op de kwaliteit en de veiligheid? Hoe is het contact met Kind en Gezin en /of het agentschap Opgroeien daarover?

 

Kan en wil het bestuur naar aanleiding van de crisis en het tekort aan betaalbare opvang officiële druk uitoefenen om ook extra middelen naar onze gemeente te laten vloeien.

 

Zijn er plannen om in de toekomst nog extra infrastructuur ter beschikking te stellen voor voorschoolse kinderopvang?

 

Ria Van Den Heuvel

 

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Interpellatie - Communicatie via websiteInterpellatie en motie

Beste collega’s,

 

De nieuwe website van de gemeente is ondertussen al eventjes actief en online. Het was nodig deze te vervangen en te moderniseren.

Afgelopen maandag (18/09) was er in zaal vooruit een infomoment ivm de plannen die de firma Aldi heeft. Hiervan was helemaal niets terug te vinden op de website. Spijtig wel.

Een website is een makkelijk en snel medium, ik verwacht dan ook dat deze een zo volledig mogelijk overzicht geeft, zodat iedereen weet wat er gaande is.

Ik het kader van transparantie, participatie en betrokkenheid lijkt dit een evidentie.

 

Mijn vraag is om erover te waken dat alle infomomenten en -vergaderingen op de website worden geplaatst, ook als deze door of op vraag van externen worden georganiseerd.

 

          

Bedankt,

Sven Snyders – Fractieleider N-VA

 

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Interpellatie - Wekelijkse afvalophaling in zomerInterpellatie en motie

Collega’s,

 

Na een petitie van de inwoners van Niel werd beslist om de ophaling van restafval en GFT vanaf 2024 tijdens de zomermaanden wekelijks te organiseren om geurhinder en maden te vermijden. In Boom was dit dit jaar ook al het geval. Veel mensen hebben in de zomer last van maden in hun restafval. Mosselschelpen, barbecue, kippenbouten, andere etensresten die niet bij het gft mogen, luiers, kattenbakzand, zakjes van katteneten… redenen genoeg om snel overlast te krijgen van vieze maden.

 

In Boechout/Vremde zal de ophaling van restafval voortaan ook tweewekelijks gebeuren. We gaan dus meer betalen voor minder dienstverlening. GFT wordt hier eveneens tweewekelijks opgehaald.

 

Mijn vraag is of we vanaf 2024 ook in Boechout en Vremde een wekelijkse ophaling van restafval en GFT kunnen invoeren tijdens de maanden juni tot en met september om stank en maden te vermijden.

 

Erik Philibert

Gemeenteraadslid N-VA

 

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Interpellatie - VolkstuintjesInterpellatie en motie

Toelichting :

 

Bij het inloopmoment voor het RUP vijverhof, merkten we veel ongerustheid over impact op de

volkstuintjes aan de Alexander Franckstraat.

Waarom staan die ingekleurd in het projectgebied?

Deze kunnen beter los benaderd worden en gelaten voor wat ze zijn, een leuk allegaartje van diverse

groenten en kruiden en hun afdekkingen.

 

Waarom moeten die tuiniers verontrust worden?

Laat die volkstuintjes en koppel ze los van het RUP en de studie.

 

Ines De Keulenaer

Gemeenteraadslid 't Dorp

 

Publicatiedatum: 21/09/2023
Overzicht punten

Zitting van 25 september 2023

 

Interpellatie - TrajectcontroleInterpellatie en motie

Bewoners van de Boshoek signaleren ons dat de recente invoering van trajectcontrole op de as Alexander Franckstraat-Hovesesteenweg ter plaatse extra sluipverkeer veroorzaakt.

 

Heeft het bestuur daar een juist zicht op? Hoe wil men dit tegengaan?

 

Op de gemeenteraad van februari hebben we reeds onze bezorgdheid uitgesproken over het verdienmodel van privaat beheerde trajectcontroles.

 

De verkeersveiligheid dient immers voorop te staan en niet het innen van GAS-boetes.

 

De vaststelling dat er geen duidelijke waarschuwingsborden zijn die de automobilisten ervoor verwittigen dat ze een zone met trajectcontrole binnenrijden, is niet van aard om deze bezorgdheid weg te nemen.

 

Worden die waarschuwingsborden nog geplaatst?

Vast dank om dit te verduidelijken.

 

Filip Peeters

Gemeenteraadslid 't Dorp

 

Publicatiedatum: 21/09/2023